| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie opłaty koncesyjnej

Na podstawie art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres informacji w sprawie opłaty, o której mowa w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, zwanej dalej „opłatą koncesyjną”, której może żądać Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, oraz sposób jej przekazania;

2) sposób pobierania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki opłaty koncesyjnej, w tym termin jej zapłaty;

3) współczynniki opłaty koncesyjnej dla poszczególnych rodzajów działalności koncesjonowanej;

4) wzór formularza w sprawie opłaty koncesyjnej.

§ 2. [Zakres uprawnień Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do żądania informacji w sprawie opłaty koncesyjnej]

1. Informacje w sprawie opłaty koncesyjnej, których może żądać Prezes Urzędu Regulacji Energetyki od przedsiębiorstwa energetycznego, któremu została udzielona koncesja, w zakresie dotyczącym podstaw oraz prawidłowości jej obliczenia, stanowią:

1) informacje o zawartych w danym okresie transakcjach dotyczących sprzedaży towarów lub usług w zakresie działalności przedsiębiorstwa energetycznego objętej koncesją, w tym w ujęciu analitycznym oraz zbiorczym;

2) informacje o podstawie prawnej i zakresie zwolnienia z obowiązku wnoszenia opłaty koncesyjnej.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazuje się w formie pisemnej w postaci papierowej na adres siedziby Urzędu Regulacji Energetyki lub w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, na elektroniczną skrzynkę podawczą Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

§ 3. [Obowiązki przedsiębiorstwa energetycznego związane z opłatą koncesyjną]

1. Przedsiębiorstwo energetyczne oblicza wysokość opłaty koncesyjnej dla każdego rodzaju działalności objętej koncesją i w terminie określonym w § 4 przedkłada Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki informacje dotyczące obliczenia opłaty koncesyjnej oraz jej wysokości na formularzu w sprawie opłaty koncesyjnej, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. Przepis § 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Współczynniki opłaty koncesyjnej dla poszczególnych rodzajów działalności koncesjonowanej określa tabela współczynników opłaty koncesyjnej, która stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. [Sposób i termin wniesienia opłaty koncesyjnej]

Opłatę koncesyjną wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Regulacji Energetyki, oddzielnie dla każdego rodzaju działalności objętej koncesją, w terminie do dnia 15 kwietnia roku następującego po roku powstania obowiązku wniesienia opłaty.

§ 5. [Wezwanie do uiszczenia opłaty koncesyjnej]

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki:

1) wzywa przedsiębiorstwo energetyczne:

a) w przypadku gdy w terminie określonym w § 4 opłata koncesyjna nie została obliczona i wniesiona – do obliczenia i wniesienia opłaty koncesyjnej,

b) w przypadku gdy opłata koncesyjna została obliczona w sposób nieprawidłowy – do ponownego obliczenia opłaty koncesyjnej i wniesienia jej w prawidłowej wysokości

– w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego wezwania;

2) niezwłocznie dokonuje obliczenia wysokości opłaty koncesyjnej i wzywa przedsiębiorstwo energetyczne do jej wniesienia w prawidłowej wysokości, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego wezwania, w przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne nie dokonało prawidłowego obliczenia wysokości opłaty koncesyjnej i jej wniesienia, zgodnie z wezwaniem, o którym mowa w pkt 1.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 685, 771, 1000, 1356, 1629 i 1637.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja (Dz. U. poz. 387 oraz z 1999 r. poz. 1049).

Załącznik 1. [WZÓR – FORMULARZ W SPRAWIE OPŁATY KONCESYJNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2018 r. (poz. 2277)

Załącznik nr 1

WZÓR – FORMULARZ W SPRAWIE OPŁATY KONCESYJNEJ

infoRgrafika

Załącznik 2. [TABELA WSPÓŁCZYNNIKÓW OPŁATY KONCESYJNEJ]

Załącznik nr 2

TABELA WSPÓŁCZYNNIKÓW OPŁATY KONCESYJNEJ

Lp.

Rodzaj działalności objętej koncesją

Współczynnik

1

Wytwarzanie ciepła

0,0005

2

Przesyłanie lub dystrybucja ciepła

3

Obrót ciepłem

4

Wytwarzanie energii elektrycznej

5

Przesyłanie energii elektrycznej

6

Dystrybucja energii elektrycznej

7

Obrót energią elektryczną

8

Magazynowanie paliw gazowych

9

Przesyłanie paliw gazowych

10

Dystrybucja paliw gazowych

11

Obrót paliwami gazowymi

12

Obrót gazem ziemnym z zagranicą

13

Skraplanie i regazyfikacja gazu ziemnego

14

Wytwarzanie paliw ciekłych

0,0003

15

Magazynowanie lub przeładunek paliw ciekłych

16

Przesyłanie lub dystrybucja paliw ciekłych

17

Obrót paliwami ciekłymi

18

Obrót paliwami ciekłymi z zagranicą

19

Przesyłanie dwutlenku węgla

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Zawadzki

Pasjonat motoryzacji, pracownik warsztatu mechanicznego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »