reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU1)

z dnia 28 listopada 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1472) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz. U. poz. 1333 oraz z 2017 r. poz. 835) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) datę otrzymania zgłoszenia przez Głównego Geodetę Kraju;”,

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorem danych przestrzennych wraz z ich adresami URL.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ewidencję prowadzi się w systemie teleinformatycznym, którego baza danych jest zintegrowana z geoportalem infrastruktury informacji przestrzennej, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

2. Główny Geodeta Kraju ujawnia w ewidencji zbiór danych przestrzennych i odpowiadające temu zbiorowi usługi na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, niezwłocznie po przeprowadzeniu weryfikacji, o której mowa w § 6a.

3. Główny Geodeta Kraju zapewnia publiczny dostęp do danych ewidencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Organ administracji przekazuje Głównemu Geodecie Kraju zgłoszenie w formie dokumentu elektronicznego, zgodnego z wzorem, o którym mowa w § 5 ust. 2, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.”;

4) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. Główny Geodeta Kraju niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia weryfikuje jego prawidłowość w uzgodnieniu z organem administracji, który przekazał to zgłoszenie.”;

5) w § 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Główny Geodeta Kraju niezwłocznie informuje organ administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji, o nadaniu identyfikatora zbioru danych i jego treści.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Główny Geodeta Kraju rozpoznaje zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 2, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania, oraz przekazuje w tym terminie wnoszącemu zastrzeżenie informację o swoim stanowisku w tej sprawie oraz o ostatecznej treści identyfikatora.”;

6) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Weryfikacja zgłoszeń, o których mowa w art. 13 ust. 3 o infrastrukturze informacji przestrzennej]

Zgłoszenia, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, przekazane i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, są weryfikowane zgodnie z § 6a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Weryfikacja prawidłowości wpisu]

Główny Geodeta Kraju, w uzgodnieniu z organem, na podstawie którego zgłoszenia dokonano, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wpisu w ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, zweryfikuje prawidłowość tego wpisu w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Inwestycji i Rozwoju: wz. A. Soboń


1) Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).

Załącznik 1. [WZÓR ZGŁOSZENIA DO EWIDENCJI ZBIORU DANYCH PRZESTRZENNYCH INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju
z dnia 28 listopada 2018 r. (poz. 2284)

WZÓR ZGŁOSZENIA DO EWIDENCJI ZBIORU DANYCH PRZESTRZENNYCH INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Doradca podatkowy oraz radca prawny z bogatym doświadczeniem w obsłudze postępowań i wydawaniu opinii. Partner w Advicero Nexia. Posiada prawie 20 lat doświadczenia zawodowego. Specjalizuje się szczególnie w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatków dochodowych czy przeprowadzaniu analizy podatkowej. Ma również doświadczenie w zagadnieniach z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego oraz postępowaniach przed organami podatkowymi, sądami administracyjnymi, a także Trybunałem Sprawiedliwości UE. Zajmuje się również sporządzaniem opinii i pism procesowych z zakresu prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotacji oświatowych i transportu drogowego. Ma rozległe doświadczenie procesowe w sprawach ubezpieczeń społecznych, cywilnych i prawa pracy. Jest autorem i współautorem publikacji książkowych o tematyce podatkowej, w szczególności „Komentarza do podatku od towarów i usług” oraz „Komentarza do podatku akcyzowego” oraz licznych cyklicznych publikacji w prasie codziennej, branżowej oraz na portalach internetowych. Specjalizuje się w komentarzach oraz prelekcjach w zakresie podatku VAT, podatku akcyzowego, analizy podatkowej oraz postępowań podatkowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doradza w języku polskim i angielskim.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama