reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII1)

z dnia 16 listopada 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. poz. 1248), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 3 października 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. poz. 1344);

2) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 6).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 października 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. poz. 1344), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

2) § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 6), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Przedsiębiorczości i Technologii: J. Emilewicz


1) Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii
z dnia 16 listopada 2018 r. (poz. 2289)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI
1)

z dnia 31 sierpnia 2009 r.

w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 oraz z 2018 r. poz. 650, 1162, 1669 i 2193) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).3)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 31 sierpnia 2009 r.

PLAN ROZWOJU POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

1. Wstęp

Plan rozwoju strefy określa w szczególności cele ustanowienia strefy, działania służące osiągnięciu tych celów oraz obowiązki zarządzającego dotyczące działań zmierzających do osiągnięcia celów ustanowienia strefy i terminy wykonania tych obowiązków.

1.1. Wprowadzenie

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE) powstała dnia 29 sierpnia 2001 r. z połączenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Tczew" i Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Żarnowiec". Po połączeniu strefa obejmowała tereny o powierzchni 316,43 ha położone w Tczewie i Żarnowcu. Po kolejnych zmianach granic obszar strefy na koniec 2008 r. wzrósł do 1 161,8723 ha i obejmował tereny miast: Gdańsk, Grudziądz, Kwidzyn, Malbork, Stargard Szczeciński, Starogard Gdański i Tczew oraz gmin: Barcin, Chojnice, Człuchów, Gniewino, Kowalewo Pomorskie, Krokowa, Łysomice, Sztum, Świecie i Tczew. Zgodnie z planem rozwoju strefy, wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. poz. 707, z późn. zm.), funkcjonowanie PSSE miało doprowadzić m.in. do zmniejszenia bezrobocia w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim poprzez utworzenie na terenach strefy oraz w jej otoczeniu 10 tys. nowych miejsc pracy.

1.2. Podstawowe dane o strefie na dzień 31 grudnia 2008 r.

Spośród 1 161,8723 ha gruntów objętych Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną zostało zagospodarowanych 804,37 ha, co stanowi 69,23% całkowitej powierzchni. Poniesione przez zarządzającego strefą od początku jej funkcjonowania wydatki na inwestycje infrastrukturalne, podnoszące atrakcyjność oferowanych terenów, wyniosły 160,3 mln zł. Wydano 170 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, w oparciu o które zrealizowano nowe inwestycje o wartości 3 701,78 mln zł i utworzono 12 213 nowych trwałych miejsc pracy.

1.3.4) Misja PSSE

Misją PSSE jest podnoszenie konkurencyjności województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego poprzez wdrażanie rozwiązań stymulujących rozwój nowoczesnych technologii, a także wspieranie rozwoju gospodarczego za pomocą rozwiązań uwzględniających i wykorzystujących szczególne uwarunkowania tych regionów.

Realizacja misji polega na podejmowaniu inicjatyw mających na celu wzrost innowacyjności gospodarki województw na obszarach objętych strefą. Celem nadrzędnym jest tworzenie jak najlepszych warunków do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych oraz zwiększanie stopnia efektywności wykorzystywania potencjału gospodarczego regionów, w tym zasobów ludzkich poprzez tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy.

Funkcjonowanie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w regionach właściwych dla jej oddziaływania ma wspierać rozwój gospodarczo-społeczny z zamiarem osiągnięcia między innymi celów Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu - Europa 2020 oraz Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Osiągnięcie tego celu wiąże się nierozerwalnie z:

1) realizacją zadań przyjętych i określonych w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 20205), w szczególności w celu podniesienia konkurencyjności regionu, m.in. poprzez udoskonalanie oraz rozwój infrastruktury technicznej i komunalnej;

2) realizacją zadań przyjętych i określonych w Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+6), w szczególności w celu wzrostu konkurencyjności regionu poprzez działania zwiększające atrakcyjność inwestycyjną obszarów aktywności gospodarczej;

3) realizacją zadań określonych w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 roku7), w szczególności poprzez wzmacnianie urbanizacji regionu;

4) realizacją zadań określonych w Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 20208), w szczególności poprzez podniesienie konkurencyjności regionu;

5) realizacją zadań przyjętych i określonych w Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 20209);

6) rozwojem działalności Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego im. Hilarego Koprowskiego.

2. Cele ustanowienia PSSE:

1) efektywne wykorzystywanie istniejącej infrastruktury przemysłowej i technicznej w celu tworzenia nowych firm dających nowe miejsca pracy;

2) pozyskiwanie nowych lokalizacji w celu uzyskania efektu zrównoważonego wpływu strefy na regiony będące w zasięgu jej oddziaływania;

3) ułatwianie transferu technologii z lokalnych ośrodków badawczych oraz akademickich do firm i organizacji działających w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym lub poza nim;

4) zwiększenie liczby inwestycji o charakterze innowacyjnym;

5) kreowanie, promowanie i wykorzystywanie możliwości wynikających z realizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego;

6) rozwój współpracy z instytucjami zajmującymi się promocją regionalnej oferty inwestycyjnej mającej m.in. na celu stymulowanie kooperacji firm działających w regionie;

7) aktywizacja rynku pracy, wzrost poziomu wykształcenia i kwalifikacji pracowników;

8) docelowe przekształcenie strefy w nowoczesny klaster wiedzy, innowacji i przedsiębiorczości.

3. Działania służące osiągnięciu celów ustanowienia PSSE:

1) zbywanie na rzecz przedsiębiorców prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów zarządzającego, położonych na terenie strefy, jeżeli jest to zgodne z celami ustanowienia strefy oraz z polityką rozwoju strefy;

2) nabywanie nieruchomości na własność oraz prawa użytkowania wieczystego, w przypadkach określonych w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych;

3) nabywanie nieruchomości na własność oraz prawa użytkowania wieczystego w wykonywaniu prawa pierwokupu, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, w celu dalszego jego udostępniania przedsiębiorcom;

4) przygotowanie nieruchomości do sprzedaży oraz zorganizowanie i przeprowadzenie na zlecenie podmiotów, o których mowa w art. 5 ust. 3 i art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność tych podmiotów;

5) tworzenie warunków racjonalnego gospodarowania urządzeniami infrastruktury gospodarczej i technicznej;

6)10) przygotowanie techniczne gruntu, budowa lub udział w budowie infrastruktury drogowej i technicznej służącej realizacji projektów inwestycyjnych w oparciu o zezwolenie;

7) uczestnictwo w procesach tworzenia strategii rozwoju gospodarczego regionu, programów restrukturyzacji, planów zagospodarowania przestrzennego i innych przedsięwzięć sprzyjających aktywizacji gospodarczej regionu;

8) współpraca z władzami województw, miast, gmin i przedsiębiorcami w celu tworzenia przyjaznego środowiska dla inwestorów (rozwój mieszkalnictwa, hotelarstwa, bazy turystyczno-wypoczynkowej, komunikacyjnej itp.);

9)11) współpraca z centrami obsługi inwestorów oraz Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A.;

10) współpraca z placówkami dyplomatycznymi i przedsiębiorcami za granicą w zakresie promowania strefy w celu pozyskiwania nowych inwestorów;

11) wyznaczanie, na bazie zdobytego doświadczenia i wiedzy, kierunków i trendów rozwoju określonych branż na obszarach nieobjętych strefą;

12) tworzenie systemu informacji, w oparciu o centra obsługi inwestora, o firmach wykonawczych realizujących różne elementy inwestycji;

13) integracja środowiska gospodarczego w regionie.

W zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w niniejszym planie zarządzający może być stroną uzgadniającą i opiniującą działania podejmowane przez inne podmioty, polegające na:

14) opracowywaniu wszelkich planów zagospodarowania przestrzennego związanych z terenami stref (współpraca z samorządem);

15) inwentaryzacji gruntów i posadowionych na gruntach naniesień (współpraca z samorządem, właścicielem nieruchomości);

16) negocjacjach dotyczących dostarczania mediów (współpraca z samorządem, właścicielem nieruchomości, dostawcami mediów);

17) opracowywaniu koncepcji zaopatrzenia w media;

18)12) pracach projektowych dotyczących budowy infrastruktury drogowej i technicznej;

19) zawieraniu umów pomiędzy inwestorami a dostawcami mediów.

4. Obowiązki zarządzającego dotyczące działań zmierzających do osiągnięcia celów ustanowienia PSSE oraz terminy ich wykonania

Realizacja działań, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, 2 i 5 - praca ciągła.

5. Środki na realizację celów

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. ponosi m.in. koszty wynikające z zarządzania strefą, w tym koszty związane z nabywaniem nieruchomości objętych strefą, koszty nabywania nieruchomości (samodzielnie lub z partnerami) przewidzianych do włączenia w granice strefy w przyszłości, koszty operacyjne spółki, do których zalicza się wydatki na promocję strefy w kraju i za granicą, a także, w miarę posiadanych środków, koszty budowy i modernizacji infrastruktury realizowanej wspólnie z innymi podmiotami (jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami itp.).

Finansowanie działań określonych niniejszym planem będzie realizowane w następujący sposób:

1) ze źródeł własnych pozyskanych z działalności statutowej (działalność gospodarcza), w tym z przychodów pochodzących z opłat za administrowanie uzyskiwanych na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych z przedsiębiorcami;

2) ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy strukturalnych.

W miarę udostępniania majątku inwestorom koszty jego utrzymania będą się zmniejszać. Wysokość wydatków przeznaczonych na marketing i promocję będzie skorelowana z możliwościami finansowymi zarządzającego. Zakłada się, że część wydatków będzie współfinansowana przez instytucje zewnętrzne (środki pomocowe, budżety lokalne). Stałym wydatkiem zarządzającego są koszty funkcjonowania spółki.

6.13) Polityka rozwoju PSSE

6.1. Inwestycje znaczące dla regionów - perspektywy powiększania terenów

Zasady włączania do stref nowych obszarów zostały określone w Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych, zwanej dalej "Koncepcją", przyjętej przez Radę Ministrów dnia 27 stycznia 2009 r. Koncepcja określa główny cel włączania nowych terenów do specjalnych stref ekonomicznych, którym jest wspieranie nowych inwestycji pożądanych dla gospodarki kraju, a więc takich, które w najwyższym stopniu przyczynią się do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego regionów. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje zasięgiem działania pięć województw: pomorskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. Uwzględniając specyficzne uwarunkowania każdego z województw, zróżnicowano politykę zagospodarowania inwestycyjnego terenów.

I tak:

1) dla województwa pomorskiego - założono pozyskiwanie inwestorów prowadzących działalność badawczo-rozwojową, z sektora nowoczesnych usług i zaawansowanych technologii, współpracujących z instytucjami naukowymi oraz zajmujących się gromadzeniem i przetwarzaniem danych. W celu zagospodarowania kadry i terenów stoczniowych i portowych zakłada się również lokowanie inwestycji z branży maszynowej i metalowej. Uwzględniając bezrobocie w gminach oddalonych od dużych ośrodków miejskich, przewiduje się pozyskiwanie inwestorów gwarantujących tworzenie miejsc pracy w branży spożywczej i przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Zgodnie z Koncepcją dla województwa pomorskiego "kryterium sektorów priorytetowych" poszerza się o branżę logistyczną i przetwórstwo spożywcze;

2) dla województwa kujawsko-pomorskiego - zakłada się pozyskiwanie inwestorów z sektora nowoczesnych usług, branży maszynowej, elektronicznej i przetwórstwa spożywczego oraz gwarantujących tworzenie miejsc pracy w dziedzinach, w których województwo dysponuje dużym potencjałem kadrowym.

Zgodnie z Koncepcją dla województwa kujawsko-pomorskiego "kryterium sektorów priorytetowych" poszerza się o branżę papierniczą i produkcję wyrobów na rzecz budownictwa;

3) dla województwa lubelskiego - z uwagi na potencjał regionu zakłada się pozyskiwanie inwestorów z branż i sektorów stwarzających możliwości kooperacji z firmami z branży spożywczej, meblarskiej i metalowej oraz z sektora usług magazynowania i obsługi transportu.

Zgodnie z Koncepcją dla województwa lubelskiego "kryterium sektorów priorytetowych" poszerza się o przetwórstwo spożywcze i przemysł meblarski;

4) dla województwa wielkopolskiego - zakłada się pozyskiwanie inwestorów reprezentujących zaawansowane technologie i współpracujących z instytucjami naukowymi oraz, ze względu na położenie strefy przy ważnych szlakach komunikacyjnych, projektów z branży logistycznej i poligraficznej.

Zgodnie z Koncepcją dla województwa wielkopolskiego "kryterium sektorów priorytetowych" poszerza się o przemysł elektrotechniczny i produkcję części i akcesoriów dla przemysłu;

5) dla województwa zachodniopomorskiego - zakłada się pozyskiwanie inwestorów z branży metalowej, maszynowej i elektronicznej. Priorytetowym kryterium wsparcia inwestycji w powiatach o stopie bezrobocia przekraczającej 20% będzie liczba tworzonych miejsc pracy.

Zgodnie z Koncepcją dla województwa zachodniopomorskiego "kryterium sektorów priorytetowych" poszerza się o produkcję wyrobów na rzecz budownictwa oraz o przetwórstwo spożywcze.

Realizowane działania marketingowo-promocyjne będą zgodne z polityką rozwoju strefy określoną w Koncepcji, a ujęte w niej zasady obejmowania nowych gruntów statusem specjalnej strefy ekonomicznej będą stanowić podstawę do oceny wniosków kierowanych do zarządzającego o włączenie nowych terenów do strefy.

6.2. Etapy rozwoju PSSE

Kształtowanie i rozwój strefy jest przedsięwzięciem długofalowym, prowadzonym do końca funkcjonowania strefy, tj. do dnia 31 grudnia 2026 r. Plan rozwoju ma charakter strategiczny oraz długofalowy i dzieli się na 3 etapy:

Etap

Okres

Główne cele etapu

I

2009-2018

• rozwój nowych inwestycji na terenie strefy,

• dostosowanie obszarów strefy do potrzeb inwestorów,

• kontynuacja rozbudowy infrastruktury technicznej i drogowej oraz realizacja nowych inwestycji w ww. zakresie na terenie poszczególnych podstref,

• rozwój usług na terenie strefy i w jej otoczeniu,

• osiągnięcie pełnego zagospodarowania strefy

II

2019-2024

• stworzenie przedsiębiorcom optymalnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy

III

2025-2026

• przygotowanie warunków do funkcjonowania obszaru przemysłowego po wygaśnięciu regulacji prawnych obowiązujących w okresie funkcjonowania strefy


1) Obecnie działem administracji rządowej - gospodarka kieruje Minister Przedsiębiorczości i Technologii, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 24 września 2009 r.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. poz. 707 i 1731 oraz z 2006 r. poz. 1361), które utraciło moc z dniem 5 sierpnia 2009 r. na podstawie art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. poz. 746).

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 6), które weszło w życie z dniem 17 stycznia 2018 r.

5) Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 458/XXII/12 z dnia 24 września 2012 r.

6) Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr XLI/693/13 z dnia 21 października 2013 r.

7) Uchwała Sejmiku Województwa Lubelskiego nr XXXIV/559/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.

8) Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXIX/559/12 z dnia 17 grudnia 2012 r.

9) Uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego nr XLII/482/10 z dnia 22 czerwca 2010 r.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama