REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2018 poz. 2299

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 23 listopada 2018 r.

w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r. poz. 132, 138, 730 i 912) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) sposób podziału środków funduszu socjalnego, zwanego dalej „funduszem”, między jego dysponentów;

2) zakres i sposoby korzystania ze świadczeń socjalnych z funduszu przez osoby uprawnione do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin, zwanych dalej „uprawnionymi”;

3) rodzaje świadczeń, dysponentów środków funduszu oraz tryb przyznawania świadczeń.

§ 2. [Świadczenia socjalne objęte funduszem]

Środki funduszu mogą być przeznaczane na następujące świadczenia socjalne:

1) udzielanie pomocy finansowej lub rzeczowej;

2) refundację lub dopłatę do kosztów leczenia opieki paliatywno-hospicyjnej;

3) refundację lub dopłatę do kosztów zakwaterowania, wyżywienia i leczenia w sanatoriach lub uzdrowiskach, za pobyt w zakładach rehabilitacyjnych;

4) refundację lub dopłatę do kosztów wypoczynku indywidualnego i zbiorowego;

5) refundację lub dopłatę do kosztów zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie obozów i kolonii oraz innych form działalności socjalnej;

6) refundację lub dopłatę do korzystania z różnych form działalności rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej.

§ 3. [Dysponent środków finansowych]

1. Dysponentami środków finansowych są kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, zwanych dalej „jednostkami organizacyjnymi”.

2. Dyrektor Biura Emerytalnego Służby Więziennej dokonuje podziału środków funduszu między dysponentów, o których mowa w ust. 1, odpowiednio do wysokości zaplanowanych środków na wypłatę emerytur i rent dla byłych funkcjonariuszy poszczególnych jednostek organizacyjnych, według stanu na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego.

§ 4. [Sposób przyznawania świadczeń]

1. Świadczenia socjalne mogą być przyznane:

1) na wniosek uprawnionego;

2) na wniosek organizacji społecznej lub przedstawicielstwa emerytów i rencistów;

3) z urzędu.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, należy dołączyć:

1) ostatni dowód otrzymanego świadczenia emerytalnego lub rentowego albo kopię ostatniej decyzji w sprawie emerytury lub renty;

2) oświadczenie uprawnionego o wysokości uzyskiwanych przez niego innych dochodów;

3) inne dokumenty uzasadniające przyznanie świadczenia socjalnego, potwierdzające obecną sytuację życiową, materialną i rodzinną uprawnionego.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1, kieruje się do komórki kadrowej lub osoby wyznaczonej do załatwiania spraw kadrowych lub socjalnych w jednostce organizacyjnej.

4. Realizacji świadczenia dokonuje właściwa komórka finansowa jednostki organizacyjnej.

5. Wzór wniosku uprawnionego o przyznanie świadczenia socjalnego jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 5. [Pierwszeństwo w korzystaniu ze świadczeń]

Pierwszeństwo w korzystaniu ze świadczeń socjalnych przysługuje uprawnionym:

1) posiadającym trudne warunki materialne;

2) poszkodowanym na skutek klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych;

3) sierotom zupełnym;

4) samotnie wychowującym dzieci;

5) ponoszącym dodatkowe koszty związane z wychowywaniem dzieci wymagających specjalnej opieki i leczenia.

§ 6. [Dysponent właściwy do rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego]

1. Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego rozpatruje dysponent, u którego uprawniony pełnił służbę bezpośrednio przed ustaniem stosunku służbowego lub został objęty świadczeniami socjalnymi.

2. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania oraz w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach uprawniony może złożyć wniosek o objęcie go świadczeniami socjalnymi do dysponenta innego niż określony w ust. 1.

3. O sposobie rozpatrzenia wniosku właściwy dysponent, o którym mowa w ust. 2, zawiadamia uprawnionego oraz dysponenta dotychczasowego.

4. Wzór wniosku uprawnionego o objęcie świadczeniami socjalnymi jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin (Dz. U. poz. 1177 oraz z 2008 r. poz. 615), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1321).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 23 listopada 2018 r. (poz. 2299)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – WNIOSEK]

Załącznik nr 2

WZÓR – WNIOSEK

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-10
  • Data wejścia w życie: 2018-12-25
  • Data obowiązywania: 2018-12-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA