| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 7 grudnia 2018 r.

w sprawie współpracy dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z operatorem ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej w celu powiadamiania użytkowników końcowych o zagrożeniu

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 i 1560) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) sposób i tryb współpracy dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, zwanego dalej „Centrum”, z operatorem ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej, zwanym dalej „operatorem”, w celu powiadomienia użytkowników końcowych na wskazanym obszarze o zagrożeniu, które może skutkować wystąpieniem sytuacji kryzysowej;

2) niezbędne elementy komunikatu, o którym mowa w art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zwanego dalej „komunikatem”, oraz sposób jego przekazania użytkownikom końcowym.

§ 2. [Przekazywanie danych teleadresowych punktu kontaktowego Centrum]

1. Dyrektor Centrum przekazuje operatorowi dane teleadresowe punktu kontaktowego Centrum.

2. Operator przekazuje dyrektorowi Centrum dane teleadresowe punktu kontaktowego, umożliwiającego realizację obowiązku wynikającego z art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

§ 3. [Komunikat]

1. Dyrektor Centrum sporządza komunikat, z wykorzystaniem podstawowego zestawu znaków, zgodnie z normą GSM7-bit, w języku polskim, bez znaków diakrytycznych, o długości nieprzekraczającej 306 znaków.

2. Na potrzeby użytkowników końcowych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej korzystających z roamingu operatorów komunikat jest sporządzany w języku angielskim.

3. Treść komunikatu obejmuje:

1) określenie rodzaju zagrożenia;

2) zalecenia dla osób na zagrożonym obszarze;

3) inne informacje niezbędne w zależności od rodzaju zagrożenia;

4) wyrażenie „ALERT RCB” w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 i 3.

4. Komunikat opatruje się identyfikatorem nadawcy, który operator uwzględnia przy wysyłaniu komunikatu.

5. Identyfikatorem nadawcy jest:

1) wyrażenie „ALERT RCB” w przypadku komunikatu przeznaczonego do wysłania użytkownikom końcowym przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyposażonym w karty SIM operatorów;

2) numer z puli numerów abonenckich w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej w przypadku komunikatu przeznaczonego do wysłania użytkownikom końcowym przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej korzystającym z roamingu operatorów;

3) numer kontaktowy do komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zagranicznych pełniącej całodobowy dyżur w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego w przypadku komunikatu przeznaczonego do wysłania użytkownikom końcowym przebywającym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyposażonym w karty SIM operatorów.

§ 4. [Określenie obszaru w żądaniu wysłania komunikatu]

1. Określenie obszaru w żądaniu wysłania komunikatu następuje:

1) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – z uwzględnieniem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, 1000, 1629 i 1669);

2) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – z uwzględnieniem kodów nazw państw, o których mowa w normie ITU-T E.212.

2. Dyrektor Centrum w przypadku żądania wysłania komunikatu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa obszar przez wskazanie identyfikatora województwa albo identyfikatora powiatu.

§ 5. [Czas ważności komunikatu]

1. Dyrektor Centrum wskazuje czas ważności komunikatu, nieprzekraczający 72 godzin.

2. Czas ważności komunikatu jest wyrażony w pełnych godzinach.

§ 6. [Przekazanie komunikatu wraz z żądaniem jego wysłania]

1. Punkt kontaktowy Centrum przekazuje punktowi kontaktowemu operatora w postaci elektronicznej komunikat wraz z żądaniem jego wysłania na określonym obszarze.

2. Przekazanie komunikatu wraz z żądaniem jego wysłania na określonym obszarze może nastąpić za pośrednictwem oprogramowania interfejsowego.

3. Punkt kontaktowy Centrum potwierdza telefonicznie przekazanie komunikatu do punktu kontaktowego operatora.

4. W przypadku braku możliwości przekazania komunikatu w postaci elektronicznej, komunikat wraz z żądaniem jego wysłania na określonym obszarze jest przekazywany w postaci papierowej bezpośrednio punktowi kontaktowemu operatora.

§ 7. [Forma przesyłania komunikatu]

1. Komunikat jest wysyłany przez operatora użytkownikom końcowym w postaci krótkiej wiadomości tekstowej (sms). Użytkownikom końcowym przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej korzystającym z roamingu operatorów komunikat jest wysyłany wyłącznie w języku angielskim.

2. Ustalenie kraju sieci macierzystej użytkowników końcowych korzystających z roamingu operatorów odbywa się z uwzględnieniem kodów zawartych w normie, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2.

§ 8. [Wysyłanie komunikatu przez operatora]

Wysyłanie komunikatu przez operatora odbywa się z uwzględnieniem:

1) zasady niezbędnego rozszerzenia wskazanego obszaru lub zjawiska niechcianego roamingu przygranicznego w Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do użytkowników końcowych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyposażonych w karty SIM operatorów oraz użytkowników końcowych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej korzystających z roamingu operatorów;

2) zjawiska niechcianego roamingu przygranicznego w danym państwie w przypadku użytkowników końcowych przebywających poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyposażonych w karty SIM operatorów.

§ 9. [Żądanie zaprzestania wysyłania komunikatu przez operatora]

Dyrektor Centrum może żądać zaprzestania wysyłania komunikatu przez operatora. Przepisy § 6 stosuje się odpowiednio.

§ 10. [Informacja o liczbie kart SIM użytkowników końcowych]

Operator, po wysłaniu komunikatu, za pośrednictwem punktu kontaktowego niezwłocznie przekazuje punktowi kontaktowemu Centrum informację o liczbie kart SIM użytkowników końcowych, do których komunikat został wysłany.

§ 11. [Żądanie podania informacji o liczbie kart SIM użytkowników końcowych]

1. W przypadku gdy na obszarze zagrożenia znajdującym się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą znajdować się użytkownicy końcowi wyposażeni w karty SIM operatorów, dyrektor Centrum może żądać od operatora informacji o liczbie kart SIM użytkowników końcowych, którym komunikat ma zostać wysłany.

2. Operator niezwłocznie przekazuje dyrektorowi Centrum informację, o której mowa w ust. 1.

§ 12. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2018 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Poniewierka Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radców Prawnych i Mediatorów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »