| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 7 grudnia 2018 r.

w sprawie przekazywania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 i 2245) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa wzory formularzy służących do przekazywania Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej danych dotyczących rodzaju i zakresu wykonywanej działalności telekomunikacyjnej oraz wielkości sprzedaży usług telekomunikacyjnych, wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, a także sposób i elektroniczny format przekazywania danych.

§ 2. [Wzory formularzy]

1. Określa się wzór „Formularza 00 – Informacja o przedsiębiorcy telekomunikacyjnym”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Określa się wzory następujących formularzy załączanych przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego do formularza, o którym mowa w ust. 1, w zależności od rodzaju i zakresu wykonywanej działalności telekomunikacyjnej:

1) „Formularz 01 – Usługi telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej”,

2) „Formularz 02 – Współpraca międzyoperatorska w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej”,

3) „Formularz 03 – Współpraca międzyoperatorska w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej”,

4) „Formularz 04 – Usługi detaliczne świadczone użytkownikom końcowym w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej”,

5) „Formularz 05 – Usługi dostępu do sieci Internet świadczone użytkownikom końcowym”,

6) „Formularz 06 – Usługi wiązane”,

7) „Formularz 07 – Usługi telefonii VoIP świadczone w publicznej sieci telekomunikacyjnej”,

8) „Formularz 08 – Usługi telewizyjne świadczone użytkownikom końcowym”

– stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Format przekazywania danych]

Dane, o których mowa w § 1, przekazywane są w formacie XML, przy użyciu formularzy elektronicznych w rozumieniu art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669), udostępnionych w tym celu przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych będącej elektroniczną skrzynką podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 tej ustawy, i za pośrednictwem tej skrzynki podawczej.

§ 4. [Przekazanie danych szacunkowych]

1. Przy przekazywaniu danych, o których mowa w § 1, za rok 2018, w przypadku braku danych dopuszcza się przekazanie Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej danych szacunkowych wraz z informacją na ten temat w polu „Uwagi” odpowiedniego formularza. Jeżeli nie jest możliwe przekazanie danych szacunkowych, dopuszcza się wpisanie w odpowiednie pole formularza oznaczenia braku danych „bd.”.

2. Jeżeli przedsiębiorca telekomunikacyjny załącza do formularza, o którym mowa w § 2 ust. 1, Formularz 06 – Usługi wiązane, przy przekazywaniu danych, o których mowa w § 1, za rok 2019, w przypadku braku danych przekazywanych w tym formularzu dopuszcza się przekazanie Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej danych szacunkowych wraz z informacją na ten temat w polu „Uwagi” Formularza 06 – Usługi wiązane. Jeżeli nie jest możliwe przekazanie danych szacunkowych, dopuszcza się wpisanie w odpowiednie pole tego formularza oznaczenia braku danych „bd.”.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2018 r.2)

Minister Cyfryzacji: wz. K. Okoński


1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 761).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów formularzy służących do przekazywania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej (Dz. U. poz. 1890), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 15 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1118).

Załącznik 1. [WZÓR – FORMULARZ 00]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji
z dnia 7 grudnia 2018 r. (poz. 2315)

Załącznik nr 1

WZÓR – FORMULARZ 00

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [WZORY – FORMULARZ 01, FORMULARZ 02, FORMULARZ 03, FORMULARZ 04, FORMULARZ 05, FORMULARZ 06, FORMULARZ 07, FORMULARZ 08]

Załącznik nr 2

WZORY – FORMULARZ 01, FORMULARZ 02, FORMULARZ 03, FORMULARZ 04, FORMULARZ 05, FORMULARZ 06, FORMULARZ 07, FORMULARZ 08

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Duże Odszkodowania

Kancelaria odszkodowawcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »