| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie pobierania przez komorników opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych

Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz. U. poz. 770 i 2244) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy rozporządzenia]

Rozporządzenie określa:

1) sposób uiszczania przez wierzycieli i pobierania przez komorników opłat sądowych od składanych w postępowaniu egzekucyjnym wniosków o wpis w księdze wieczystej;

2) sposób i termin przekazywania sądom opłat sądowych, o których mowa w pkt 1;

3) sposób prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych, o których mowa w pkt 1, oraz czas jej przechowywania;

4) sposób i termin zwrotu opłat sądowych, o których mowa w pkt 1.

§ 2. [Opłata sądowa o wpis w księdze wieczystej]

1. Opłatę sądową od składanego w postępowaniu egzekucyjnym wniosku o wpis w księdze wieczystej, zwaną dalej „opłatą”, wierzyciel uiszcza:

1) w formie bezgotówkowej, na rachunek bankowy komornika;

2) w formie wpłaty gotówkowej, bezpośrednio w kancelarii komorniczej.

2. W przypadku uiszczenia opłaty w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, komornik wydaje pokwitowanie zawierające kwotę opłaty, imię i nazwisko komornika, sygnaturę akt komorniczych, dotyczących postępowania egzekucyjnego, w związku z którym składany jest wniosek o wpis w księdze wieczystej.

§ 3. [Dokumenty niezbędne przy uiszczaniu opłaty sądowej o wpis w księdze wieczystej]

1. Komornik przekazuje pobraną opłatę sądowi rejonowemu właściwemu do rozpoznania wniosku o wpis w księdze wieczystej, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę i złożono wniosek o wpis w księdze wieczystej, dokonując jej wpłaty na rachunek bankowy tego sądu lub bezpośrednio w jego kasie.

2. Komornik przekazuje oryginał lub kopię potwierdzenia wpłaty, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od jej dokonania, sądowi rejonowemu, na rzecz którego dokonano wpłaty, wraz z wykazem zawierającym:

1) oznaczenie wierzyciela uiszczającego opłatę;

2) wysokość pobranej opłaty;

3) numer księgi wieczystej, której dotyczy opłata, jeżeli księga ta została założona;

4) sygnaturę akt komorniczych oraz imię i nazwisko komornika;

5) datę pobrania opłaty i złożenia wniosku o wpis w księdze wieczystej.

3. W przypadku przekazania wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, na wydruku tym komornik zamieszcza potwierdzoną własnoręcznym podpisem informację, że figurująca na nim kwota stanowi wpłatę, o której mowa w ust. 1.

§ 4. [Ewidencja pobranych opłat]

1. Komornik prowadzi ewidencję pobranych opłat, zwaną dalej „ewidencją”, odrębnie na każdy rok kalendarzowy. Komornik przechowuje ewidencję przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym ewidencja ta została założona.

2. Ewidencja, prowadzona jako odrębna księga, zawiera:

1) liczbę porządkową;

2) sygnaturę akt komorniczych, dotyczących postępowania egzekucyjnego, w związku z którym składany jest wniosek o wpis w księdze wieczystej;

3) imię i nazwisko oraz adres wierzyciela, który uiścił opłatę, a gdy uiszczającym jest osoba prawna – jej nazwę lub firmę i siedzibę oraz imię, nazwisko i adres jej przedstawiciela, który uiścił opłatę;

4) kwotę pobranej opłaty, nazwę sądu rejonowego, któremu opłata została przekazana, oraz datę jej przekazania;

5) wysokość kwoty zwrotu, datę i sposób zwrotu oraz dane wierzyciela, któremu komornik zwrócił opłatę;

6) uwagi.

3. Komornik dokonuje w ewidencji – oddzielnie dla każdego sądu rejonowego – podsumowania pobranych opłat w okresach miesięcznych i odnotowuje w rubryce „uwagi” kwotę, datę wpłaty, okres i sąd, którego wpłata dotyczy.

4. Ewidencja jest prowadzona w postaci elektronicznej.

§ 5. [Brak wniosku o wpis w księdze wieczystej]

1. W przypadku gdy opłata została uiszczona, lecz nie złożono wniosku o wpis w księdze wieczystej, komornik zwraca kwotę nienależnej opłaty wierzycielowi, który ją uiścił, w terminie 7 dni od dnia uiszczenia opłaty.

2. W przypadku gdy opłata została uiszczona, lecz nie złożono wniosku o wpis w księdze wieczystej z powodu wystąpienia przeszkody, komornik zwraca kwotę nienależnej opłaty w terminie 7 dni od dnia, w którym upłynął termin do usunięcia przeszkody przez wierzyciela.

3. Komornik zwraca opłatę:

1) przekazem pocztowym;

2) przelewem na wskazany rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.1)

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2015 r. w sprawie pobierania przez komorników opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych (Dz. U. poz. 1646 oraz z 2016 r. poz. 415), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 53 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz. U. poz. 770 i 2244).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Lubczyńska

Ekspert z firmy Blachy Pruszyński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »