| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1443), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 3 stycznia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych (Dz. U. poz. 61).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 3 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych (Dz. U. poz. 61), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Minister Infrastruktury: wz. A. Bittel


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury
z dnia 29 listopada 2018 r. (poz. 2343)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
1)

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych

Na podstawie art. 191 ust. 14 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa procedurę konkursową zawierającą szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych, w szczególności:

1) zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek o wydanie upoważnienia;

2) dokumenty niezbędne do wydania upoważnienia;

3) szczegółowe kryteria przyznawania ograniczonych praw przewozowych;

4) przesłanki cofnięcia upoważnienia.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze;

2) Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Lotnictwa Cywilnego;

3) ograniczonych prawach przewozowych - rozumie się przez to zawarte w umowie międzynarodowej, w tym załącznikach do niej, ograniczenia w korzystaniu z praw przewozowych dotyczące liczby częstotliwości lub liczby przewoźników lotniczych, którzy mogą zostać wyznaczeni do korzystania z praw przewozowych polegających na wykonywaniu przewozów lotniczych na trasach lub obszarach między Rzecząpospolitą Polską a danym państwem trzecim;

4) przewoźniku lotniczym wspólnotowym - rozumie się przez to przewoźnika lotniczego posiadającego koncesję na wykonywanie przewozu lotniczego wydaną przez odpowiedni organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 293 z 31.10.2008, str. 3);

5) uprawnionym przewoźniku lotniczym - rozumie się przez to polskiego przewoźnika lotniczego lub przewoźnika lotniczego wspólnotowego ustanowionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 192a ust. 2 ustawy.

Rozdział 2

Wniosek o wydanie upoważnienia i zaproszenie do składania wniosków

§ 3. 1. Wniosek o wydanie upoważnienia do wykonywania przewozów regularnych lub serii przewozów nieregularnych, w przypadku występowania ograniczonych praw przewozowych, zawiera następujące informacje:

1) nazwę przewoźnika lotniczego;

2) adres jego siedziby;

3) imię i nazwisko oraz adres pełnomocnika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upoważnionego do reprezentacji lub do doręczeń - w przypadku przewoźnika lotniczego wspólnotowego;

4) trasę albo trasy lub obszary, o które przewoźnik lotniczy wnioskuje, z wyszczególnieniem nazw lotnisk;

5) datę planowanego rozpoczęcia przewozów lotniczych i planowany okres ich wykonywania, ze wskazaniem, czy przewozy mają być wykonywane całorocznie czy sezonowo;

6) liczbę operacji lotniczych w tygodniu:

a) o które ma być powiększona liczba wykonywanych operacji lotniczych - w przypadku gdy przewoźnik lotniczy już wykonuje przewozy lotnicze albo

b) które mają być wykonywane - w przypadku gdy przewoźnik lotniczy jeszcze nie wykonuje przewozów lotniczych

- a także dni i godziny wykonywania tych operacji;

7) oznaczenie rodzaju przewozu (pasażerski, towarowy, mieszany);

8) liczbę statków powietrznych oraz ich typy i pojemności;

9) listę zawartych z innym przewoźnikiem lotniczym umów dotyczących obsługi trasy przy użyciu wynajętego statku powietrznego wraz z załogą, jeżeli takie zostały zawarte, z określeniem terminu ważności tych umów;

10) oferowaną liczbę miejsc pasażerskich - w przypadku przewozów pasażerskich, lub udźwig handlowy statku powietrznego - w przypadku przewozów towarowych, na danej trasie lub obszarze, w obie strony, w jednym tygodniu;

11) (uchylony);

12) określenie dostępu pasażerów do oferowanych usług, w szczególności sposobu dystrybucji dokumentów przewozowych;

13) historię wykonywania przewozów na trasie albo trasach lub obszarach, o które przewoźnik lotniczy wnioskuje, ze wskazaniem wielkości przewozów pasażerskich oraz wysokości i rodzajów wcześniej poniesionych przez przewoźnika lotniczego nakładów na rozwój przewozów lotniczych do danego państwa, jeżeli nakłady te zostały poniesione;

14) (uchylony);

15) (uchylony).

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, przewoźnik lotniczy dołącza:

1) kopię koncesji na wykonywanie przewozu lotniczego wydaną przez właściwy organ danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub wskazanie jej numeru w przypadku polskiego przewoźnika lotniczego;

2) kopię certyfikatu przewoźnika lotniczego wydanego przez właściwy organ danego państwa lub wskazanie jego numeru w przypadku polskiego przewoźnika lotniczego;

3) listę taryf, które będą stosowane na wnioskowanej trasie, ze wskazaniem rodzaju usług związanych z daną taryfą;

4)2) aktualne wyniki finansowe w formie wewnętrznego sprawozdania zarządczego oraz, gdy są dostępne, sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wraz ze sprawozdaniem z badania, jeżeli obowiązek poddania sprawozdania finansowego badaniu wynika z przepisów o rachunkowości lub przepisów szczególnych dotyczących sprawozdań finansowych;

5) (uchylony).

3. Przewoźnik lotniczy wspólnotowy do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza dodatkowo dokumenty wskazane w art. 192a ust. 3 ustawy oraz kopię pełnomocnictwa do reprezentacji lub kopię pełnomocnictwa do doręczeń.

§ 4. 1. W przypadku otrzymania wniosku o wydanie upoważnienia, gdy umowa międzynarodowa określająca wykonywanie przewozów lotniczych na danej trasie lub obszarze zawiera ograniczone prawa przewozowe, Prezes Urzędu w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie upoważnienia publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu informację o otrzymaniu wniosku, zawierającą wyłącznie nazwę przewoźnika, wnioskowaną przez niego trasę i rodzaj przewozu (pasażerowie, bagaż, towar lub poczta) oraz zaproszenie dla pozostałych uprawnionych przewoźników lotniczych do składania wniosków o wydanie upoważnienia do wykonywania przewozu lotniczego na trasie lub obszarze wskazanych w zaproszeniu.

2. Zaproszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) określenie ograniczonych praw przewozowych będących przedmiotem konkursu;

2) określenie miejsca i terminu składania wniosków o wydanie upoważnienia;

3) wykaz dokumentacji, o której mowa w § 3;

4) informacje o warunkach konkursu, w tym kryteria oceny zgłoszeń konkursowych.

§ 5. 1. W terminie 30 dni od dnia ukazania się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu zaproszenia do składania wniosków:

1) przewoźnicy, o których mowa w § 4 ust. 1, składają wniosek o wydanie upoważnienia zgodnie z § 3;

2) przewoźnik lotniczy, który złożył wniosek przed publikacją zaproszenia, uzupełnia wniosek o informacje i dokumenty, o których mowa w § 3.

2. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w ust. 1, nie są uwzględniane w konkursie.

3. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, Prezes Urzędu dokonuje oceny formalnej, czy przewoźnicy lotniczy złożyli informacje i dokumenty zgodnie z ust. 1.

§ 6. 1. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1, żaden z uprawnionych przewoźników lotniczych nie złożył wniosku o wydanie upoważnienia, wniosek uprawnionego przewoźnika lotniczego złożony przed publikacją zaproszenia zostaje rozpatrzony w trybie określonym w art. 191 ustawy, bez przeprowadzenia konkursu.

2. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1, tylko jeden uprawniony przewoźnik lotniczy, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, złożył wniosek o wydanie upoważnienia odpowiadający wymogom formalnym określonym w § 3, a przewoźnik lotniczy, który złożył wniosek przed publikacją zaproszenia, nie złożył wymaganych dokumentów i informacji zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2, wniosek przewoźnika lotniczego, który złożył wniosek o wydanie upoważnienia odpowiadający wymogom formalnym określonym w § 3, zostaje rozpatrzony w trybie określonym w art. 191 ustawy, bez przeprowadzenia konkursu.

3. W przypadku gdy liczba ograniczonych praw przewozowych wskazana we wnioskach o wydanie upoważnień odpowiadających wymogom formalnym określonym w § 3 nie przekracza liczby dostępnych ograniczonych praw przewozowych, wnioski zostają rozpatrzone w trybie określonym w art. 191 ustawy, bez przeprowadzenia konkursu.

Rozdział 3

Konkurs

§ 7. 1. Prezes Urzędu ogłasza konkurs:

1) po upływie terminu na składanie wniosków o wydanie upoważnień, jeżeli po publikacji zaproszenia co najmniej jeden uprawniony przewoźnik, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, złożył wniosek o wydanie upoważnienia odpowiadający wymogom formalnym określonym w § 3, a przewoźnik lotniczy, który złożył wniosek przed publikacją zaproszenia, złożył wymagane dokumenty i informacje zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2;

2) po upływie terminu na składanie wniosków o wydanie upoważnień, jeżeli po publikacji zaproszenia co najmniej dwóch uprawnionych przewoźników, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, złożyło wnioski o wydanie upoważnienia odpowiadające wymogom formalnym określonym w § 3;

3) w przypadku cofnięcia upoważnienia, zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy, gdy po publikacji zaproszenia co najmniej dwóch uprawnionych przewoźników lotniczych złożyło wnioski o wydanie upoważnienia odpowiadające wymogom formalnym określonym w § 3.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 przepisy § 3-5 stosuje się odpowiednio.

§ 8. 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu publikacji przez Prezesa Urzędu ogłoszenia o otwarciu konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

2. Prezes Urzędu zawiadamia uprawnionych przewoźników lotniczych, którzy złożyli wnioski o wydanie upoważnienia spełniające wymogi formalne, o których mowa w § 3, o otwarciu konkursu.

3. Ogłoszenie o otwarciu konkursu zawiera:

1) określenie ograniczonych praw przewozowych będących przedmiotem konkursu;

2) nazwy i adresy uprawnionych przewoźników, o których mowa w ust. 2;

3) informacje o warunkach konkursu, w tym kryteria oceny zgłoszeń konkursowych;

4) skalę oceny punktowej dla każdego kryterium, o którym mowa w § 15.

4. Konkurs zostaje rozstrzygnięty w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia publikacji ogłoszenia o otwarciu konkursu.

§ 8a. 1. W przypadku gdy po ogłoszeniu konkursu jako jego uczestnik pozostał tylko jeden uprawniony przewoźnik lotniczy albo nie pozostał żaden przewoźnik lotniczy, konkurs zostaje unieważniony. Wniosek uprawnionego przewoźnika lotniczego, który pozostał jedynym uczestnikiem konkursu, podlega rozpatrzeniu w trybie określonym w art. 191 ustawy.

2. Informację o unieważnieniu konkursu Prezes Urzędu publikuje niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

§ 9. Po rozstrzygnięciu konkursu Prezes Urzędu sporządza protokół, który zawiera:

1) określenie przedmiotu konkursu i miejsca jego przeprowadzenia;

2) wskazanie wniosków spełniających wymogi formalne;

3) wskazanie wniosków niespełniających wymogów formalnych wraz z informacją o stwierdzonych brakach;

4) ocenę punktową wniosków spełniających wymogi formalne;

5) wskazanie uprawnionego przewoźnika lub uprawnionych przewoźników lotniczych, którym zostanie wydane upoważnienie.

§ 10. 1. Prezes Urzędu zawiadamia niezwłocznie uczestników konkursu o jego wyniku.

2. Informację o wyniku konkursu oraz protokół, o którym mowa w § 9, Prezes Urzędu publikuje niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

§ 11. 1. Uczestnik konkursu może wnieść do Prezesa Urzędu protest przeciwko wynikowi konkursu.

2. Protest jest wnoszony w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia publikacji informacji o wyniku konkursu, z zastrzeżeniem, że za datę złożenia protestu uważa się datę wpływu protestu do Urzędu.

3. Informację o wniesieniu protestu Prezes Urzędu publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

§ 12. 1. Prezes Urzędu rozpatruje protest nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

2. Po rozpatrzeniu protestu Prezes Urzędu informuje wnoszącego oraz uprawnionego przewoźnika lotniczego lub uprawnionych przewoźników lotniczych, o których mowa w § 9 pkt 5, o sposobie jego rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem.

3. Informację o sposobie rozpatrzenia protestu Prezes Urzędu publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

§ 13. W przypadku uwzględnienia protestu Prezes Urzędu przeprowadza ponowną procedurę konkursową.

§ 14. 1. Po upływie terminu na wniesienie protestu, jeżeli żaden przewoźnik lotniczy nie wniósł protestu albo wniesiony protest nie został uwzględniony, Prezes Urzędu wydaje upoważnienie uprawnionemu przewoźnikowi lotniczemu lub uprawnionym przewoźnikom lotniczym, uwzględniając ocenę punktową zawartą w protokole, o którym mowa w § 9. Wydając upoważnienie, Prezes Urzędu przyznaje ograniczone prawa przewozowe proporcjonalnie do liczby punktów uzyskanych w konkursie, o ile prawa te mogą zostać proporcjonalnie rozdzielone.

2. Prezes Urzędu publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu informację o udzielonym upoważnieniu.

Rozdział 4

Kryteria przyznawania praw przewozowych

§ 15. Prezes Urzędu, dokonując wyboru uprawnionego przewoźnika lotniczego, któremu zostanie wydane upoważnienie, kieruje się zasadą przejrzystości oraz niedyskryminacji i bierze pod uwagę, poza kryteriami określonymi w art. 191 ust. 7 ustawy, następujące kryteria:

1) zapewnienie zrównoważonego rozwoju transportu lotniczego, turystyki i handlu w Unii Europejskiej, w tym zapewnienie przewozów całorocznych;

2) zdolności finansowe i operacyjne do realizacji przewozów lotniczych objętych wnioskiem;

3) zapewnienie najkorzystniejszej oferty konsumentom, w tym:

a) liczbę operacji lotniczych w tygodniu na danej trasie, z uwzględnieniem konieczności wspierania konkurencji między przewoźnikami lotniczymi,

b) konkurencyjny poziom taryf przewozu lotniczego i związane z tym poziomem usługi,

c) sposób dystrybucji dokumentów przewozowych;

4) zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska, w tym oferowanie przewozów wykonywanych statkami powietrznymi wpisanymi do certyfikatu przewoźnika lotniczego występującego z wnioskiem;

5) historię wykonywania przewozów na trasie albo trasach lub obszarach, o które przewoźnik lotniczy wnioskuje, z uwzględnieniem wysokości i rodzajów wcześniej poniesionych przez przewoźnika lotniczego nakładów na rozwój przewozów lotniczych do danego państwa, jeżeli nakłady te zostały poniesione.

Rozdział 5

Cofnięcie upoważnienia

§ 16. Poza przypadkami, o których mowa w art. 191 ust. 8 i 9 ustawy, wydane w wyniku procedury konkursowej upoważnienie Prezes Urzędu:

1) cofa, w przypadku gdy:

a) przewoźnik lotniczy wspólnotowy przestał spełniać wymagania zawarte w art. 192a ust. 2 i 3 ustawy,

b) prawa przewozowe przyznane uprawnionemu przewoźnikowi lotniczemu zgodnie z procedurą konkursową zostały przeniesione na innego przewoźnika lotniczego;

2) może cofnąć, w przypadku gdy przewoźnik naruszył obowiązki nałożone na niego w upoważnieniu lub nie zastosował się do ograniczeń w nim zawartych.

Rozdział 6

Przepisy końcowe

§ 17. Przepisy § 7 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r.

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia3).4)


1) Obecnie działem administracji rządowej - transport kieruje Minister Infrastruktury, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 3 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych (Dz. U. poz. 61), które weszło w życie z dniem 11 stycznia 2018 r.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 7 stycznia 2013 r.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie przewozu lotniczego (Dz. U. poz. 1240), które na podstawie art. 18 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1015) w zakresie § 27-30 utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Kozłowska

Radca prawny, adwokat, specjalista z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »