| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie zakresu informacji z realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planach zarządzania ryzykiem powodziowym i programie ochrony wód morskich

Na podstawie art. 328 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przekazywanych informacji]

Zakres informacji przekazywanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, wojewodów, marszałków województw, wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast i dyrektorów urzędów morskich w rocznych sprawozdaniach z realizacji działań zawartych w:

1) planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy – jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) planach zarządzania ryzykiem powodziowym – jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) programie ochrony wód morskich – jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk


1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).

Załącznik 1. [ZAKRES INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH PRZEZ PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE, WOJEWODÓW, MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW LUB PREZYDENTÓW MIAST I DYREKTORÓW URZĘDÓW MORSKICH W ROCZNYCH SPRAWOZDANIACH Z REALIZACJI DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PLANACH GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARACH DORZECZY]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 14 grudnia 2018 r. (poz. 2390)

Załącznik nr 1

ZAKRES INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH PRZEZ PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE, WOJEWODÓW, MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW LUB PREZYDENTÓW MIAST I DYREKTORÓW URZĘDÓW MORSKICH W ROCZNYCH SPRAWOZDANIACH Z REALIZACJI DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PLANACH GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARACH DORZECZY1)

I. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA REALIZACJĘ DZIAŁANIA

1) Nazwa podmiotu;

2) Dane adresowe podmiotu:

a) ulica,

b) numer budynku/lokal,

c) kod pocztowy,

d) miejscowość;

3) Numer telefonu podmiotu;

4) Adres poczty elektronicznej podmiotu;

5) Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie;

6) Numer telefonu osoby sporządzającej sprawozdanie;

7) Adres poczty elektronicznej osoby sporządzającej sprawozdanie.

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA

1. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA

1) Obszar dorzecza, którego dotyczy działanie;

2) Nazwa jednolitej/ych części wód objętej/ych działaniem;

3) Kod jednolitej/ych części wód objętej/ych działaniem;

4) Lokalizacja działania, a w przypadku działania o charakterze punktowym – współrzędne geograficzne w układzie WGS84;

5) Kategoria działania;

6) Grupa działania;

7) Nazwa działania;

8) Rodzaj działania (podstawowe/uzupełniające);

9) Opis działania;

10) Wskaźnik stopnia realizacji działania;

11) Planowany koszt realizacji działania (w zł);

12) Całkowity koszt realizacji działania według stanu faktycznego w podziale na lata realizacji działania (w zł);

13) Harmonogram realizacji działania według planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza;

14) Źródło finansowania działania (środki krajowe/środki europejskie, w tym nazwa programu, jeżeli dotyczy/inne środki – podać jakie);

15) Kwota dofinansowania realizacji działania ze środków europejskich w podziale na lata realizacji działania;

16) Status realizacji działania według stanu na dzień 31 grudnia roku, którego dotyczy sprawozdanie (nierozpoczęte, w trakcie przygotowania, w trakcie realizacji, zakończone);

17) Informacja, czy realizacja działania jest zgodna z harmonogramem realizacji działania;

18) Informacja, czy występują opóźnienia w realizacji działania;

19) Informacja o przyczynach opóźnień (finansowe/organizacyjne/legislacyjne/inne przyczyny – podać jakie);

20) Informacja o podjętych działaniach zaradczych.

2. STATUS REALIZACJI DZIAŁANIA

1) Zaawansowanie prac w stosunku do harmonogramu realizacji działania (w %);

2) Data rozpoczęcia realizacji działania;

3) Termin zakończenia/przewidywany termin zakończenia realizacji działania;

4) Opis stanu realizacji działania według stanu na dzień 31 grudnia roku, którego dotyczy sprawozdanie;

5) Dodatkowe uwagi.


1) Sprawozdanie sporządza się odrębnie dla każdego działania przewidzianego do realizacji.

Załącznik 2. [ZAKRES INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH PRZEZ PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE, WOJEWODÓW, MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW LUB PREZYDENTÓW MIAST I DYREKTORÓW URZĘDÓW MORSKICH W ROCZNYCH SPRAWOZDANIACH Z REALIZACJI DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PLANACH ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM]

Załącznik nr 2

ZAKRES INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH PRZEZ PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE, WOJEWODÓW, MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW LUB PREZYDENTÓW MIAST I DYREKTORÓW URZĘDÓW MORSKICH W ROCZNYCH SPRAWOZDANIACH Z REALIZACJI DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PLANACH ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM1)

I. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA REALIZACJĘ DZIAŁANIA

1) Nazwa podmiotu;

2) Dane adresowe podmiotu:

a) ulica,

b) numer budynku/lokal,

c) kod pocztowy,

d) miejscowość;

3) Numer telefonu podmiotu;

4) Adres poczty elektronicznej podmiotu;

5) Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie;

6) Numer telefonu osoby sporządzającej sprawozdanie;

7) Adres poczty elektronicznej osoby sporządzającej sprawozdanie.

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA

1. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA

1) Nazwa działania;

2) Rodzaj działania (techniczne, nietechniczne);

3) Rodzaj działania (strategiczne, buforowe);

4) Nazwa listy;

5) Liczba porządkowa działania z listy;

6) Opis działania;

7) Obszar dorzecza;

8) Region wodny;

9) Zlewnia planistyczna;

10) Województwo;

11) Powiat;

12) Gmina;

13) Lokalizacja działania – opis;

14) Lokalizacja działania, a w przypadku działania o charakterze punktowym – współrzędne geograficzne w układzie WGS84;

15) Pozostałe podmioty odpowiedzialne za realizację działania (jeżeli dotyczy);

16) Planowany koszt realizacji działania (w zł);

17) Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia działania;

18) Zaawansowanie prac w stosunku do harmonogramu realizacji działania (w %);

19) Status realizacji działania według stanu na dzień 31 grudnia roku, którego dotyczy sprawozdanie (nierozpoczęte, w trakcie przygotowania, w trakcie realizacji, zakończone);

20) Informacja, czy realizacja działania jest zgodna z harmonogramem realizacji działania;

21) Informacja, czy występują opóźnienia w realizacji działania;

22) Informacja o przyczynach opóźnień (finansowe/organizacyjne/legislacyjne/inne przyczyny – podać jakie);

23) Informacja o podjętych działaniach zaradczych.

2. STATUS REALIZACJI DZIAŁANIA: Etap przygotowania

1) Zaawansowanie prac w stosunku do harmonogramu realizacji działania (w %);

2) Zaawansowanie wydatkowania środków (w %);

3) Planowany koszt etapu (w zł);

4) Planowana data rozpoczęcia etapu;

5) Przewidywana data zakończenia etapu;

6) Źródło finansowania.

3. STATUS REALIZACJI DZIAŁANIA: Etap realizacji

1) Zaawansowanie prac w stosunku do harmonogramu realizacji działania (w %);

2) Zaawansowanie wydatkowania środków (w %);

3) Planowany koszt etapu (w zł);

4) Planowana data rozpoczęcia etapu;

5) Przewidywana data zakończenia etapu;

6) Źródło finansowania.

4. STATUS DZIAŁANIA: Działanie zakończone

1) Rzeczywisty termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji działania;

2) Rzeczywisty koszt realizacji działania (w zł);

3) Wskaźnik wzrostu kosztów rzeczywistych w stosunku do kosztów planowanych (koszty rzeczywiste/koszty planowane)x100% (w %);

4) Dodatkowe uwagi.

5. WSKAŹNIKI PRODUKTU

1) Wzrost długości odcinków rzek, gdzie dostosowano ich przepustowość do warunków przepływu wód powodziowych, uzyskany w wyniku realizacji działania (w km);

2) Przyrost długości wybudowanych wałów przeciwpowodziowych chroniących zidentyfikowane obszary o dużej wrażliwości na zagrożenie powodziowe uzyskany w wyniku realizacji działania (w km);

3) Wzrost liczby odbudowanych obiektów przeciwpowodziowych, które utraciły swoją funkcjonalność, uzyskany w wyniku realizacji działania (w szt.);

4) Przyrost długości zrealizowanych opasek dla ochrony brzegu morskiego uzyskany w wyniku realizacji działania (w km);

5) Liczba zbiorników wielofunkcyjnych, dla których usprawniono zasady użytkowania dla zwiększenia rezerwy powodziowej (w szt.);

6) Wzrost długości wzmocnionych i przebudowanych wałów przeciwpowodziowych uzyskany w wyniku realizacji działania (w km);

7) Liczba obiektów przeciwpowodziowych, dla których przygotowano dokumentację techniczną i ekonomiczną (w szt.);

8) Przyrost liczby regionalnych i lokalnych systemów prognozowania i ostrzegania przed powodzią uzyskany w wyniku realizacji działania (w szt.);

9) Liczba przeszkolonych obywateli;

10) Liczba przygotowanych w okresie sprawozdawczym operacyjnych planów przeciwpowodziowych, w tym planów ewakuacji ludności i inwentarza (w szt.);

11) Przyrost długości odcinków rzek, dla których zapewniono dobre warunki prowadzenia akcji lodołamania i bezpiecznego odprowadzenia kry lodowej, uzyskany w wyniku realizacji działania (w km).

6. WSKAŹNIKI REZULTATU

1) Wzrost powierzchni terenów oddanych rzece uzyskany w wyniku realizacji działania (w ha);

2) Wzrost powierzchni dolin rzecznych oddanych rzece przez budowę retencji polderowej uzyskany w wyniku realizacji działania (w ha);

3) Wzrost pojemności retencji dolinowej uzyskany w wyniku realizacji działania (w mln m3);

4) Wzrost pojemności rezerwy powodziowej uzyskany w wyniku budowy zbiorników przeciwpowodziowych w ramach realizacji działania (w mln m3).

7. DANE DOTYCZĄCE WPŁYWU INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

1) Informacja, czy dla przedsięwzięcia została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) Informacja, czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach była wydana po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko;

3) Informacja, czy dla przedsięwzięcia zostało przeprowadzone postępowanie na podstawie art. 96 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) – w przypadku gdy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie została wydana;

4) Informacja, czy dla przedsięwzięcia dokonano zgłoszenia na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340);

5) Informacja, czy dla przedsięwzięcia zostało wydane zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu na podstawie art. 83a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

6) Informacja, czy w związku z realizacją przedsięwzięcia zostały wydane derogacje na podstawie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

7) Informacja, czy w trakcie realizacji przedsięwzięcia wystąpiła konieczność zawiadomienia na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

8) Powierzchnia siedlisk przyrodniczych bezpośrednio zajętych na potrzeby realizacji przedsięwzięcia (km);

9) Liczba obszarów Natura 2000, dla których uzyskano derogacje na podstawie art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

10) Powierzchnia obszarów chronionych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, bezpośrednio zajętych na potrzeby realizacji przedsięwzięcia (km);

11) Liczba jednolitych części wód, w obrębie których jest realizowane przedsięwzięcie;

12) Liczba jednolitych części wód, dla których uzyskano derogacje na podstawie art. 66 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268);

13) Informacja, czy w związku z realizacją przedsięwzięcia zostały określone specjalne wymagania dotyczące ochrony krajobrazu;

14) Liczba zabytków zagrożonych wskutek realizacji przedsięwzięcia;

15) Liczba osób, które musiały zmienić miejsce zamieszkania wskutek realizacji przedsięwzięcia.


1) Sprawozdanie sporządza się odrębnie dla każdego działania przewidzianego do realizacji.

Załącznik 3. [ZAKRES INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH PRZEZ PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE, WOJEWODÓW, MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW LUB PREZYDENTÓW MIAST I DYREKTORÓW URZĘDÓW MORSKICH W ROCZNYCH SPRAWOZDANIACH Z REALIZACJI DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PROGRAMIE OCHRONY WÓD MORSKICH]

Załącznik nr 3

ZAKRES INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH PRZEZ PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE, WOJEWODÓW, MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW LUB PREZYDENTÓW MIAST I DYREKTORÓW URZĘDÓW MORSKICH W ROCZNYCH SPRAWOZDANIACH Z REALIZACJI DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PROGRAMIE OCHRONY WÓD MORSKICH1)

I. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA REALIZACJĘ DZIAŁANIA

1) Nazwa podmiotu;

2) Dane adresowe podmiotu:

a) ulica,

b) numer budynku/lokal,

c) kod pocztowy,

d) miejscowość;

3) Numer telefonu podmiotu;

4) Adres poczty elektronicznej podmiotu;

5) Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie;

6) Numer telefonu osoby sporządzającej sprawozdanie;

7) Adres poczty elektronicznej osoby sporządzającej sprawozdanie.

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA

1. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA

1) Kod działania (KTM);

2) Nazwa działania;

3) Obszar dorzecza, którego dotyczy działanie;

4) W przypadku działania realizowanego na lądzie:

a) nazwa jednolitej/ych części wód objętej/ych działaniem,

b) kod jednolitej/ych części wód objętej/ych działaniem,

c) lokalizacja działania, a w przypadku działania o charakterze punktowym – współrzędne geograficzne w układzie WGS84;

5) W przypadku działania innego niż realizowane na lądzie:

a) nazwa podakwenu objętego działaniem,

b) kod podakwenu objętego działaniem,

c) lokalizacja działania, a w przypadku działań o charakterze punktowym – współrzędne geograficzne w układzie WGS84;

6) Opis działania;

7) Planowany koszt realizacji działania;

8) Całkowity koszt realizacji działania według stanu na dzień 31 grudnia roku, którego dotyczy sprawozdanie;

9) Harmonogram realizacji działania według programu ochrony wód morskich;

10) Harmonogram realizacji działania według stanu na dzień 31 grudnia roku, którego dotyczy sprawozdanie;

11) Źródło finansowania (środki krajowe/środki europejskie, w tym nazwa programu – jeżeli dotyczy/inne środki – podać jakie);

12) Informacja, czy występują opóźnienia w realizacji działania;

13) Informacja o przyczynach opóźnień (finansowe/organizacyjne/legislacyjne/inne przyczyny – podać jakie);

14) Informacja o podjętych działaniach zaradczych.

2. STATUS REALIZACJI DZIAŁANIA

1) W przypadku działań innych niż działania o charakterze ciągłym:

a) zaawansowanie prac w stosunku do harmonogramu realizacji działania (w %),

b) data rozpoczęcia realizacji działania,

c) przewidywany termin zakończenia realizacji działania,

d) informacja, czy realizacja działania jest zgodna z harmonogramem realizacji działania według programu ochrony wód morskich;

2) Opis stanu realizacji działania według stanu na dzień 31 grudnia roku, którego dotyczy sprawozdanie;

3) Zakładany efekt realizacji działania;

4) Dodatkowe uwagi.


1) Sprawozdanie sporządza się odrębnie dla każdego działania przewidzianego do realizacji.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »