| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie zapisu obrazu i dźwięku z przebiegu czynności komornika sądowego

Na podstawie art. 8091 § 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) rodzaje urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu i dźwięku z przebiegu czynności komornika sądowego, zwanego dalej „komornikiem”;

2) sposób przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów obrazu i dźwięku, zwanych dalej „zapisem”, z przebiegu czynności komornika;

3) sposób zapoznania się z zapisem.

§ 2. [Sporządzanie zapisu]

1. Zapis sporządza się za pomocą przenośnych urządzeń i środków technicznych wykorzystujących technikę cyfrową, które pozwalają na utrwalenie tego zapisu na informatycznym nośniku danych.

2. Urządzenia, środki techniczne i informatyczne nośniki danych zapewniają:

1) możliwość kopiowania zapisu;

2) zabezpieczenie zapisu, w szczególności przed przypadkową utratą lub nieuzasadnioną zmianą;

3) odtworzenie zapisu i jego udostępnianie.

§ 3. [Metadane przyporządkowywane do zapisu]

Do każdego zapisu przyporządkowuje się następujące metadane:

1) identyfikator – jednoznaczny znacznik zapisu, który umożliwia jego identyfikację, wyrażony za pomocą dowolnego ciągu znaków alfanumerycznych;

2) twórcę – imię i nazwisko komornika dokonującego czynności oraz wskazanie sądu rejonowego, przy którym działa komornik;

3) tytuł – nazwę nadaną zapisowi, obejmującą zwięzłe oznaczenie czynności;

4) datę – datę i czas rozpoczęcia zapisu, wyrażone w formacie YYYY-MM-DDhh:mm:ss, gdzie:

a) YYYY to 4 cyfry roku,

b) MM to 2 cyfry miesiąca (np. kwiecień to 04),

c) DD to 2 cyfry dnia (np. 01),

d) hh to 2 cyfry godziny (00 do 23),

e) mm to 2 cyfry minut,

f) ss to 2 cyfry sekund;

5) czas trwania – czas trwania zapisu wyrażony w formacie mm:ss lub hh:mm:ss, gdzie:

a) hh to 2 cyfry godziny (00 do 23),

b) mm to 2 cyfry minut,

c) ss to 2 cyfry sekund;

6) grupowanie – wskazanie przynależności zapisu do akt sprawy, określone sygnaturą tych akt;

7) wersję – wskazanie numeru wersji zapisu w przypadku, o którym mowa w § 5, wyrażone za pomocą liczby naturalnej, gdzie 0 oznacza wersję pierwotną, a kolejne liczby – kolejne zmienione wersje.

§ 4. [Urządzenie do sporządzania zapisu]

Zapis jest sporządzany za pomocą urządzenia zapewniającego:

1) utrwalenie metadanych, o których mowa w § 3 pkt 1, 4 i 5, chyba że jest możliwe ich późniejsze podanie lub uzupełnienie; w takim przypadku komornik podaje lub uzupełnia metadane niezwłocznie po zakończeniu czynności;

2) jakość zapisu obrazu z rozdzielczością nie mniejszą niż 1280 x 720 pikseli i liczbą klatek na sekundę nie mniejszą niż 24;

3) standard kodowania danych MPEG-4 lub MPEG-4 AVC.

§ 5. [Kopia zapisu]

1. Komornik sporządza kopię zapisu na informatycznym nośniku danych. Nośnik ten przechowuje się oddzielnie w kancelarii komorniczej w sposób, który zapewnia integralność zapisu oraz ochronę przed utratą lub zniszczeniem danych lub nieuprawnionym dostępem do tych danych.

2. W razie potrzeby udostępnienia zapisu stronom, uczestnikom postępowania oraz innym osobom uprawnionym mogą być tworzone kolejne kopie zapisu na informatycznych nośnikach danych.

§ 6. [Sposób przechowywania zapisu]

1. Zapis wraz z metadanymi przechowuje się w systemie teleinformatycznym, w którym są prowadzone akta sprawy.

2. Zapis, który znajduje się w systemie teleinformatycznym, jest częścią akt sprawy i jest przechowywany tak długo jak akta sprawy.

§ 7. [Przekazywanie zapisu]

Wraz z aktami sprawy przekazanymi Krajowej Radzie Komorniczej w celu ich dalszego przechowywania komornik przekazuje także zapis przechowywany w systemie teleinformatycznym, w którym są prowadzone akta. Po przekazaniu akt sprawy wraz z zapisem kopia zapisu jest usuwana z nośnika danych przechowywanego osobno w kancelarii komorniczej.

§ 8. [Udostępnianie zapisu stronom i uczestnikom]

Zapis udostępnia się stronom i uczestnikom postępowania wyłącznie przez jego prezentację na urządzeniach odtwarzających obraz i dźwięk, które należą do komornika. W razie zapoznawania się z aktami sprawy w sądzie zapis udostępnia się wyłącznie w budynku sądu przez jego prezentację na urządzeniach odtwarzających obraz i dźwięk, które stanowią wyposażenie sądu.

§ 9. [Udostępnianie zapisu organom nadzoru judykacyjnego lub administracyjnego]

Udostępnienie zapisu organom nadzoru judykacyjnego lub administracyjnego oraz innym uprawnionym organom odbywa się za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym, w którym są prowadzone akta sprawy, albo na informatycznym nośniku danych.

§ 10. [Sporządzanie kopii zapisu przez komornika]

1. W okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawach, w których akta nie są prowadzone w postaci elektronicznej, komornik sporządza dwie kopie zapisu utrwalone na oddzielnych informatycznych nośnikach danych. Jeden nośnik przechowuje się stosownie do § 5 ust. 1. Drugi nośnik umieszcza się w kopercie w aktach prowadzonych w postaci dotychczasowej. Dopuszczalne jest utrwalenie na informatycznym nośniku danych zamieszczonym w aktach w postaci dotychczasowej kopii zapisów z przebiegu dwóch lub więcej czynności. Na protokole czynności odnotowuje się numer karty, na której znajduje się koperta z nośnikiem danych.

2. W razie prowadzenia akt w postaci dotychczasowej komornik udostępnia zapis organom nadzoru judykacyjnego lub administracyjnego oraz innym uprawnionym organom wraz z udostępnieniem akt sprawy albo na informatycznym nośniku danych.

§ 11. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1467, 1499, 1544, 1629, 1637, 1693, 2385 i 2432.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »