Kategorie

Dziennik Ustaw

USTAWA

z dnia 6 grudnia 2018 r.

o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów

Tekst pierwotny
Art. 1. [Ustawa o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów]
W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4:

a) po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

„17a) członek zarządu związku metropolitalnego;”,

b) po pkt 32 dodaje się pkt 32a w brzmieniu:

„32a) skarbnik związku metropolitalnego oraz sekretarz związku metropolitalnego;”;

2) w art. 8:

a) po pkt 16 dodaje się pkt 16a w brzmieniu:

„16a) pkt 17a – właściwy wojewoda;”,

b) po pkt 31 dodaje się pkt 31a w brzmieniu:

„31a) pkt 32a – właściwy wojewoda;”;

3) w art. 22 w ust. 1 w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

„21) członków zarządu związku metropolitalnego.”.

Art. 2. [Oświadczenie lustracyjne]
1. Osoba urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 r., która w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy jest członkiem zarządu związku metropolitalnego, skarbnikiem związku metropolitalnego lub sekretarzem związku metropolitalnego, ma obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w terminie 30 dni od dnia doręczenia powiadomienia, o którym mowa w ust. 2.

2. Właściwy wojewoda, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, powiadamia osobę, o której mowa w ust. 1, o obowiązku złożenia mu oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, oraz informuje o skutku niedopełnienia tego obowiązku.

3. Osoba, o której mowa w ust. 1, która przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy złożyła oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w związku z wykonywaniem funkcji publicznej, z którą związany jest obowiązek złożenia tego oświadczenia, albo kandydowaniem na taką funkcję, składa informację o uprzednim jego złożeniu.

4. W przypadku niezłożenia w terminie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, przez osobę obowiązaną do jego złożenia na podstawie ust. 1 następuje skutek określony w art. 21e ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1.

5. Pozbawienie funkcji publicznej osoby, o której mowa w ust. 4, następuje z mocy prawa z dniem, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1. Właściwy wojewoda stwierdza fakt pozbawienia funkcji publicznej oraz niezwłocznie zawiadamia o tym osobę, której to dotyczy.

Art. 3. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 538, 650, 651, 730, 1000, 1349, 1669, 1735 i 2270.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-03
  • Data wejścia w życie: 2019-01-18
  • Data obowiązywania: 2019-01-18

Dziennik Ustaw