REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 78

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 13 grudnia 2018 r.

w sprawie wyróżnień w Służbie Ochrony Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 159 ust. 5 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa warunki i tryb udzielania wyróżnień, o których mowa w art. 159 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa, zwanej dalej "ustawą", wzór odznaki honorowej, warunki jej przyznawania oraz sposób wręczania i ewidencjonowania.

§ 2.

Funkcjonariuszowi Służby Ochrony Państwa, zwanemu dalej "funkcjonariuszem", udziela się wyróżnień, o których mowa w art. 159 ust. 1 ustawy, jeżeli:

1) nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne;

2) nie został ukarany karą dyscyplinarną lub nastąpiło zatarcie tej kary;

3) nie jest w okresie próby przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego lub warunkowym zawieszeniu wykonania kary;

4) nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo inne niż określone w art. 107 ust. 1 pkt 5 ustawy.

§ 3.

1. We wniosku, o którym mowa w art. 159 ust. 2 i 3 ustawy, określa się rodzaj wyróżnienia, które ma być przyznane, wraz z uzasadnieniem.

2. Wnioskodawca jest pisemnie zawiadamiany o odmowie przyznania wyróżnienia, o którym mowa w art. 159 ust. 1:

1) pkt 1-5 oraz 7 ustawy, przez Komendanta Służby Ochrony Państwa;

2) pkt 6 ustawy, przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

§ 4.

1. Udzielenie wyróżnienia ma charakter uroczysty.

2. Udzielenie wyróżnienia zamieszcza się w rozkazie personalnym, z wyjątkiem pochwały, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 ustawy.

3. Rozkaz personalny zawiera:

1) stopień, imię i nazwisko wyróżnionego albo imię i nazwisko osoby, o której mowa w art. 159 ust. 4 ustawy;

2) rodzaj wyróżnienia oraz uzasadnienie jego przyznania.

§ 5.

Udzielenie pochwały, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 ustawy, następuje w formie pisemnej.

§ 6.

Komendant Służby Ochrony Państwa, podejmując decyzję o udzieleniu nagrody pieniężnej lub rzeczowej, określa wartość tej nagrody.

§ 7.

1. Urlop krótkoterminowy w wymiarze do 7 dni może obejmować nie więcej niż jeden dzień ustawowo wolny od pracy, a w wymiarze powyżej 7 dni nie więcej niż dwa dni ustawowo wolne od pracy.

2. Funkcjonariuszowi umożliwia się wykorzystanie urlopu krótkoterminowego nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia udzielenia tego wyróżnienia. Na wniosek wyróżnionego funkcjonariusza urlop krótkoterminowy może być przez niego wykorzystany w dwóch częściach.

§ 8.

1. Odznaka honorowa może być przyznana jednokrotnie.

2. Przyznanie odznaki honorowej osobie, o której mowa w art. 159 ust. 4 ustawy, następuje na uzasadniony wniosek kierownika komórki organizacyjnej, który stwierdził zasługi tej osoby dla Służby Ochrony Państwa, skierowany do Komendanta Służby Ochrony Państwa. Przepis § 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 9.

1. Odznakę honorową stanowi znak graficzny Służby Ochrony Państwa, wpisany w podwójny pierścień otoczony złotym sznurem i umieszczony na złotym tle w kształcie kropli wysokości 50 mm i szerokości 40 mm. Znak graficzny jest skrótem "SOP" z wpisaną głową orła w stylizowaną literę "P" w kolorze granatowym, umieszczonym na złotym tle, wysokości 19 mm i szerokości 13 mm. Między pierścieniami na polu z granatowej emalii o wysokości 4,7 mm jest umieszczony złocony napis "SŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWA", którego litery mają wysokość 2,8 mm. Szczyt owalu jest ozdobiony ornamentem złożonym ze słupków, zmniejszających się symetrycznie od środka do krawędzi.

2. Odznaka honorowa jest oznaczona na odwrocie grawerowanym napisem "Odznaka Honorowa Służby Ochrony Państwa".

3. Odznaka honorowa jest zawieszona na przywieszce wykonanej z metalu długości 35 mm i wysokości 9 mm, z dwoma paskami z granatowej emalii, przedzielonymi paskiem z bordowej emalii.

4. Wzór odznaki honorowej jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 10.

1. Odznakę honorową wręcza Komendant Służby Ochrony Państwa lub jego zastępca z okazji święta Służby Ochrony Państwa.

2. Komendant Służby Ochrony Państwa z uwagi na szczególne okoliczności może wręczyć odznakę honorową w innym terminie niż wskazany w ust. 1.

§ 11.

Rozkaz personalny o przyznaniu odznaki honorowej umieszcza się w aktach osobowych funkcjonariusza, a w przypadku osoby, o której mowa w § 8 ust. 2, w osobnej teczce oraz ewidencjonuje w osobnym rejestrze.

§ 12.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. K. Kozłowski


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 730, 1544, 1562, 1669, 2245 i 2399.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie warunków i trybu udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu (Dz. U. poz. 1018), które traci moc na podstawie art. 389 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650, 730, 1544, 1562, 1669, 2245 i 2399) z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 13 grudnia 2018 r. (poz. 78)

WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-15
  • Data wejścia w życie: 2019-01-30
  • Data obowiązywania: 2019-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA