REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 113

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą (Dz. U. poz. 707), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą (Dz. U. poz. 1593);

2) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą (Dz. U. poz. 1826).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą (Dz. U. poz. 1593), które stanowią:

"§ 2. Do wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i nierozpatrzonych ostatecznie stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r.";

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą (Dz. U. poz. 1826), które stanowią:

"§ 2. Do spraw przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą, przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się od dnia 1 września 2017 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. K. Kozłowski

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 14 grudnia 2018 r. (poz. 113)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

z dnia 28 maja 2007 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą

Na podstawie art. 116a ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej przeznaczonej na kształcenie dzieci będących na utrzymaniu zmarłych policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) pomocy - należy przez to rozumieć pomoc, o której mowa w art. 116a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, zwanej dalej "ustawą o Policji";

2) dziecku - należy przez to rozumieć zstępnego, któremu na podstawie art. 116a ust. 1 i 2 ustawy o Policji przysługuje pomoc finansowa na kształcenie.

§ 3. Pomoc przyznaje Komendant Główny Policji w drodze decyzji administracyjnej i wypłaca ją ze środków będących w jego dyspozycji.

§ 4. 1. Wniosek o przyznanie pomocy, zwany dalej "wnioskiem", składa do Komendanta Głównego Policji dziecko albo jego przedstawiciel ustawowy.

2. Wniosek składa się za pośrednictwem, właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania dziecka, Komendanta Wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, w terminie:

1) do dnia 31 lipca - w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych3);

2)4) do dnia 30 września - w przypadku słuchaczy placówek doskonalenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentów uczelni.

3. Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1) imię, nazwisko i adres zamieszkania dziecka, oraz imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy - jeśli nie jest nim dziecko;

2) numer i datę wydania aktu zgonu policjanta oraz oznaczenie organu wydającego akt zgonu;

3) numer i datę wydania orzeczenia komisji lekarskiej ustalającej związek zgonu policjanta ze służbą oraz oznaczenie komisji wydającej to orzeczenie.

4. Do wniosku dołącza się:

1) informacje, w jakiej placówce oświatowej lub uczelni dziecko zamierza rozpocząć lub kontynuować naukę, wraz ze wskazaniem ilości semestrów nauki w danym roku szkolnym lub akademickim;

2) zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia o przerwaniu nauki w trakcie roku szkolnego lub akademickiego.

§ 5. 1.5) Pomoc jest przyznawana jednorazowo w roku szkolnym lub akademickim i wynosi:

1) dla uczniów szkół ponadpodstawowych6) - dwukrotność przeciętnego uposażenia policjantów, o którym mowa w art. 99 ust. 3 ustawy o Policji, bez 1/12 równowartości nagrody rocznej, obowiązującego w roku poprzedzającym datę złożenia wniosku;

2) dla słuchaczy placówek doskonalenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentów uczelni - trzykrotność przeciętnego uposażenia policjantów, o którym mowa w art. 99 ust. 3 ustawy o Policji, bez 1/12 równowartości nagrody rocznej, obowiązującego w roku poprzedzającym datę złożenia wniosku.

2. Pomoc wypłacana jest w dwóch równych ratach:

1) pierwsza rata, za okres od września do grudnia, wypłacana jest w terminie do dnia 30 listopada;

2) druga rata, za okres od stycznia do czerwca, wypłacana jest w terminie do dnia 30 kwietnia.

3. Jeżeli w danym roku szkolnym lub akademickim nauka obejmuje tylko jeden semestr, pomoc jest przyznawana i wypłacana w wysokości odpowiadającej jednej racie, w terminie odpowiednim do okresu odbywania nauki.

4. Pomoc wypłaca się na rachunek bankowy dziecka lub jego ustawowego przedstawiciela.

§ 6. 1. W przypadku nieuzyskania promocji do klasy programowo wyższej lub niezaliczenia roku studiów pomoc w kolejnym roku nie przysługuje.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, spowodowanym okolicznościami niezależnymi od dziecka, w szczególności długotrwałą chorobą, pomoc w kolejnym roku może zostać przyznana.

3. Do przyznania pomocy, o której mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio § 4. Do wniosku dołącza się dokumentację potwierdzającą okoliczności, o których mowa w ust. 2.

§ 7. 1. W przypadku przerwania nauki po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy, a przed wypłaceniem pierwszej lub drugiej raty tej pomocy, dziecko lub jego przedstawiciel ustawowy zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Komendanta Głównego Policji.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Komendant Główny Policji wydaje decyzję o wstrzymaniu wypłaty pomocy.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia7).


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2405, z 2018 r. poz. 106, 138, 416, 650, 730, 1039, 1544, 1669, 2077, 2102, 2245 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 15, 53 i 81.

3) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą (Dz. U. poz. 1826), które weszło w życie z dniem 4 października 2017 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą (Dz. U. poz. 1593), które weszło w życie z dniem 1 października 2016 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 11 czerwca 2007 r.

Metryka

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA