REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 126

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1651), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego (Dz. U. poz. 80).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego (Dz. U. poz. 80), które stanowią:

"§ 2. 1. Przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nie stosuje się do umów o udzielenie wsparcia nowej inwestycji zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. W przypadku wniosków o udzielenie wsparcia nowej inwestycji złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wsparcia nowej inwestycji udziela się pod warunkiem uzupełnienia wniosku o udzielenie wsparcia nowej inwestycji przez wnioskodawcę odpowiednio o oświadczenia, o których mowa w pkt VI ppkt 1-4 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 31 grudnia 2018 r. (poz. 126)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 21 marca 2006 r.

w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

Na podstawie art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. poz. 1840, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki udzielania wsparcia nowej inwestycji, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, zwanej dalej "ustawą";

2) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą z tytułu nowej inwestycji;

3) maksymalną dopuszczalną wielkość pomocy;

4) rodzaje działalności gospodarczej, na które nie udziela się wsparcia;

5) wzór wniosku o wsparcie nowej inwestycji oraz wymagane dokumenty;

6) termin składania i rozpatrywania wniosku;

7) sposób i terminy przekazywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego udzielonego wsparcia na rachunek wskazany przez podatnika lub przedsiębiorcę;

8) sposób i termin zawiadomienia o udzielonym wsparciu naczelnika urzędu skarbowego, właściwego do poboru podatku dochodowego podatnika.

§ 1a. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przedsiębiorcy małym lub średnim, należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 651/2014".

§ 2. Wsparcie nowej inwestycji stanowi pomoc regionalną z tytułu kosztów nowej inwestycji lub kosztów płacy wynikających z tworzenia nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją i może być udzielane z zachowaniem warunków rozporządzenia nr 651/2014.

§ 3. 1. Warunkiem udzielenia wsparcia nowej inwestycji jest:

1) złożenie wniosku, o którym mowa w art. 8 ust. 7 ustawy, przed rozpoczęciem inwestycji;

2) udział środków własnych przedsiębiorcy rozumianych jako środki, które nie zostały uzyskane w ramach udzielonej mu pomocy, wynoszących co najmniej 25% całkowitych kosztów inwestycji;

3) prowadzenie działalności gospodarczej związanej z nową inwestycją w regionie kwalifikującym się do objęcia pomocą przez co najmniej 5 lat od zakończenia inwestycji, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - przez okres co najmniej 3 lat;

4) utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy przez co najmniej 5 lat od dnia ich utworzenia, jeżeli wsparcie zostanie udzielone z tytułu kosztów płacy wynikających z tworzenia nowych miejsc pracy, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - przez okres co najmniej 3 lat.

2. Wsparcia nie udziela się nowej inwestycji realizowanej w celu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie:

1) wytwarzania materiałów wybuchowych, wyrobów tytoniowych, wyrobu, rozlewu i przetwarzania spirytusu oraz napojów alkoholowych, a także przetwarzania paliw silnikowych;

2) prowadzenia ośrodków gier, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, 650, 723, 1629 i 2354);

3) usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osadów ze ścieków kanalizacyjnych, określonych w sekcji E w dziale 37 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ustanowionej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1293 i 1435 oraz z 2009 r. poz. 256 i 1753)2), zwanej dalej "PKWiU";

4) usług związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysku surowców wtórnych, określonych w sekcji E w dziale 38 PKWiU, z wyjątkiem:

a) odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu określonych w kategorii 38.11.5,

b) odpadów niebezpiecznych określonych w pozycjach: 38.12.22.0, 38.12.24.0, 38.12.25.0 oraz w podkategorii 38.12.27,

c) odpadów rozpuszczalników organicznych określonych w kategorii 38.21.3,

d) usług w zakresie odzysku surowców wtórnych określonych w grupie 38.3;

5) usług związanych z rekultywacją i pozostałych usług związanych z gospodarką odpadami, określonych w sekcji E w dziale 39 PKWiU;

6) obiektów budowlanych i robót budowlanych określonych w sekcji F PKWiU, z wyjątkiem:

a) robót instalacyjnych stolarki budowlanej określonych w klasie 43.32,

b) robót związanych z wykonywaniem konstrukcji dachowych określonych w podkategorii 43.91.11,

c) robót związanych ze wznoszeniem konstrukcji stalowych określonych w kategorii 43.99.5;

7) handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle, oraz usług związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych, określonych w sekcjach G i I PKWiU;

8) usług holowania w transporcie drogowym określonych w sekcji H w podkategorii 52.21.25 PKWiU;

9) usług licencyjnych w zakresie informacji i komunikacji określonych w sekcji J PKWiU związanych z:

a) nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp., określonych w kategorii 58.11.6,

b) nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych) określonych w kategorii 58.12.3,

c) nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków określonych w kategorii 58.14.4,

d) nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych określonych w kategorii 58.19.3,

e) nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych określonych w kategorii 58.21.4,

f) nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych określonych w kategorii 58.29.5;

10) usług w zakresie informacji i komunikacji określonych w sekcji J PKWiU, związanych z:

a) produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, określonych w dziale 59, z wyjątkiem usług związanych z wydawaniem nagrań dźwiękowych i muzycznych określonych w kategorii 59.20.3,

b) nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych określonych w dziale 60,

c) pozostałych usług w zakresie informacji określonych w grupie 63.9;

11) usług finansowych i ubezpieczeniowych oraz usług związanych z obsługą rynku nieruchomości, określonych w sekcjach K i L PKWiU;

12) usług profesjonalnych, naukowych i technicznych, określonych w sekcji M PKWiU, z wyjątkiem:

a) usług w zakresie audytu finansowego określonych w kategorii 69.20.1,

b) usług rachunkowo-księgowych określonych w kategorii 69.20.2,

c) usług w zakresie badań i analiz technicznych określonych w grupie 71.2,

d) usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych określonych w dziale 72;

13) usług administrowania i usług wspierających określonych w sekcji N PKWiU, z wyjątkiem:

a) usług świadczonych przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałych usług w zakresie rezerwacji i usług z nią związanych, określonych w dziale 79 PKWiU, z wyłączeniem usług określonych w pozycjach 79.90.32.0 i 79.90.39.0,

b) usług centrów telefonicznych (call center) określonych w grupie 82.2;

14) usług administracji publicznej i obrony narodowej; usług w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych oraz edukacji, usług w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, usług kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, określonych w sekcjach O-R PKWiU;

15) pozostałych usług określonych w sekcji S PKWiU, z wyjątkiem usług naprawy i konserwacji komputerów i sprzętu komunikacyjnego określonych w grupie 95.1 PKWiU;

16) usług gospodarstw domowych i usług świadczonych przez organizacje i zespoły eksterytorialne, określonych w sekcjach T i U PKWiU;

17) działalności gospodarczej, na której prowadzenie jest wymagane posiadanie koncesji, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.3));

18) (uchylony).

3. Wsparcia nie udziela się również:

1) w przypadkach określonych w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3 lit. a-d i ust. 4 i 5 oraz w art. 13 rozporządzenia nr 651/2014;

2) dużemu przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia nr 651/2014, na realizację inwestycji na obszarach należących do województwa mazowieckiego, w wyniku której prowadzona działalność gospodarcza, określona zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, 1000, 1629 i 1669), będzie wchodziła w zakres tej samej klasy działalności co działalność prowadzona przez tego przedsiębiorcę na tych obszarach.

§ 4. 1. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą z tytułu kosztów nowej inwestycji zalicza się:

1) cenę nabycia gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego;

2) cenę nabycia albo koszt wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika;

3) koszt rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych;

4) cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Koszty związane z nabyciem aktywów objętych najmem albo dzierżawą, innych niż grunty, budynki i budowle, uwzględnia się jedynie w przypadku, gdy najem albo dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z chwilą upływu okresu najmu lub dzierżawy. W odniesieniu do najmu albo dzierżawy gruntów, budynków i budowli najem albo dzierżawa musi trwać przez okres co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu zakończenia projektu inwestycyjnego, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw - przez okres co najmniej 3 lat.

3. W przypadku przedsiębiorców innych niż mali i średni koszty inwestycji określone w ust. 1 pkt 4 uwzględnia się w kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości kosztów, o których mowa w ust. 1.

4. Wartości niematerialne i prawne powinny spełniać łącznie następujące warunki:

1) będą wykorzystane przez przedsiębiorcę otrzymującego pomoc regionalną wyłącznie w przedsiębiorstwie, na rzecz którego przedsiębiorca otrzymuje wsparcie, oraz będą ujęte w aktywach tego przedsiębiorstwa i pozostaną w nim przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku przedsiębiorcy małego lub średniego - przez okres co najmniej 3 lat;

2) będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą;

3) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.4)).

5. Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

6. (uchylony).

7. Środki trwałe, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nabyte przez przedsiębiorcę innego niż mały lub średni, powinny być nowe.

8.5) W przypadku pomocy przyznanej dużym przedsiębiorcom w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia nr 651/2014 na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą powinny przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanych z działalnością podlegającą modernizacji w okresie 3 lat obrotowych poprzedzających rok, w którym złożono wniosek o udzielenie wsparcia.

9. W przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację produkcji przedsiębiorstwa koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą powinny przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.

§ 5. 1. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą z tytułu kosztów płacy wynikających z tworzenia nowych miejsc pracy zalicza się dwuletnie koszty płacy nowo zatrudnionych pracowników obejmujące wynagrodzenie przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz opłacane od tego wynagrodzenia obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

2. Przez nowo zatrudnionych pracowników uważa się pracowników zatrudnionych w związku z realizacją nowej inwestycji, jednak nie później niż w okresie 3 lat od zakończenia inwestycji, a każde miejsce pracy będzie utrzymywane przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - przez okres co najmniej 3 lat.

3. Przez utworzenie nowych miejsc pracy należy rozumieć przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w związku z realizacją nowej inwestycji, w stosunku do średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy przed dniem udzielenia wsparcia, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.

§ 6. 1. Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, wynosi:

1) 50% - na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego;

2) 35% - na obszarach należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego oraz na obszarach należących do podregionów: ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego;

3) 25% - na obszarach należących do województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego i śląskiego;

4) 20% - na obszarze należącym do podregionu warszawskiego zachodniego;

5) 15% - na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy do dnia 31 grudnia 2017 r.;

6) 10% - na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy od dnia 1 stycznia 2018 r.

2. Maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej udzielanej małym lub średnim przedsiębiorcom podwyższa się o 20 punktów procentowych brutto w przypadku małych przedsiębiorców oraz o 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich przedsiębiorców, w stosunku do maksymalnej intensywności określonej dla poszczególnych obszarów. Podwyższenia nie stosuje się w przypadku dużych projektów inwestycyjnych.

3. W przypadku pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcy na realizację dużego projektu inwestycyjnego maksymalną wielkość pomocy ustala się według wzoru:

I = R × (50 mln euro + 0,5 × B),

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

I - maksymalną wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego,

R - intensywność pomocy dla obszaru lokalizacji inwestycji, określoną zgodnie z ust. 1,

B - wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą powyżej równowartości 50 mln euro nieprzekraczającą równowartości 100 mln euro.

4. Przez duży projekt inwestycyjny należy rozumieć nową inwestycję, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą przekraczają równowartość 50 mln euro.

5. Nową inwestycję rozpoczętą przez tego samego przedsiębiorcę lub innego przedsiębiorcę należącego do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prac nad inną inwestycją objętą pomocą w tym samym podregionie wyróżnionym na poziomie trzecim (NTS 3), zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, uznaje się za część tej inwestycji.

6. Wyrażone w euro kwoty określone w rozporządzeniu są przeliczane na złote według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia przyznania pomocy.

§ 7. 1. Pomoc z tytułu kosztów nowej inwestycji może być udzielona wraz z pomocą z tytułu kosztów płacy wynikających z tworzenia nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją, pod warunkiem że łączna wielkość pomocy nie przekracza:

1) iloczynu maksymalnej intensywności pomocy określonej w § 6 ust. 1 i 2 i wyższej kwoty kosztów: nowej inwestycji albo dwuletnich kosztów płacy nowo zatrudnionych pracowników;

2) w przypadku dużych projektów inwestycyjnych - kwoty obliczonej według wzoru, o którym mowa w § 6 ust. 3.

2. Jeżeli koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, o których mowa w § 4 i 5, w całości lub w części kwalifikują się również do objęcia ich pomocą inną niż pomoc regionalna, wówczas do wspólnej części tych kosztów stosuje się najkorzystniejszą maksymalną intensywność pomocy.

3. Wsparcie nowej inwestycji może być udzielone łącznie z inną pomocą na tę inwestycję, bez względu na jej źródło i formę, pod warunkiem że łącznie wielkość pomocy nie przekroczy dopuszczalnych wielkości pomocy, określonych w ust. 1.

§ 8. Wzór wniosku o wsparcie nowej inwestycji, o którym mowa w art. 8 ust. 7 ustawy, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 9. Do wniosku o wsparcie nowej inwestycji, złożonego w formie pisemnej, przedsiębiorca dołącza:

1) (uchylony);

2) dokument potwierdzający tytuł prawny przedsiębiorcy do nieruchomości, na której ma być zlokalizowana inwestycja, lub wypis umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości zawartej przed notariuszem;

3) oświadczenie zawierające zgodę podatnika lub przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 1 ustawy, gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 2 lub 3 ustawy;

4) w przypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 3 ustawy, dokumenty świadczące o istnieniu stosunku dominacji.

§ 10. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki rozpatruje wniosek o wsparcie nowej inwestycji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

2. O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku minister właściwy do spraw gospodarki powiadamia niezwłocznie wnioskodawcę na piśmie, wyznaczając termin zawarcia umowy, o której mowa w art. 8 ust. 9 ustawy.

§ 11. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki zawiadamia pisemnie Bank Gospodarstwa Krajowego o udzieleniu wsparcia, przekazując egzemplarz umowy, o której mowa w art. 8 ust. 9 ustawy, w terminie 14 dni od dnia jej podpisania.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego zawiadamia pisemnie naczelnika urzędu skarbowego właściwego do poboru podatku dochodowego podatnika o kwocie i dacie przelania środków z tytułu udzielonego wsparcia ze środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Strefowego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, w dniu dokonania przelewu.

3. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje przyznane środki na wskazany przez podatnika lub przedsiębiorcę rachunek:

1) jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy - w przypadku gdy zgromadzona na rachunku podatnika kwota jest równa lub wyższa od przyznanego wsparcia;

2) w rocznych transzach, w terminie 14 dni od dnia wpływu środków na rachunek podatnika - w przypadku gdy środki zgromadzone na rachunku podatnika w dniu otrzymania umowy są mniejsze od przyznanego wsparcia.

§ 12. Wnioski o wsparcie nowej inwestycji mogą być składane w terminie do dnia 31 października 2023 r.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia6).

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
 z dnia 21 marca 2006 r.7)

WZÓR - WNIOSEK O WSPARCIE NOWEJ INWESTYCJI

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. poz. 1291 i 2703, z 2005 r. poz. 1539, z 2006 r. poz. 997, z 2013 r. poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 1854.

2) Utraciło moc na podstawie § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 685, 771, 1000, 1356, 1629, 1637 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 42.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 398, 650, 1629, 2212 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 55.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego (Dz. U. poz. 80), które weszło w życie z dniem 11 stycznia 2018 r.

6) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 10 kwietnia 2006 r.

7) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-22
  • Data wejścia w życie: 2019-01-22
  • Data obowiązywania: 2019-01-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA