| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 1273), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 755);

2) rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 406).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 755), które stanowią:

"§ 2. Stawki dodatku za posiadany stopień służbowy w wysokości określonej w załączniku do niniejszego rozporządzenia przysługują funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego od dnia 1 stycznia 2008 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.";

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 406), które stanowią:

"§ 2. Stawki dodatku za posiadany przez funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego stopień służbowy w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przysługują funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego od dnia 1 stycznia 2018 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Obrony Narodowej: wz. T. Zdzikot

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 9 stycznia 2019 r. (poz. 200)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 września 2006 r.

w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 79 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1516 i 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:

1) wysokość dodatku za stopień;

2) wysokość dodatku służbowego;

3) wysokość i rodzaje dodatków uzasadnionych szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pełnienia służby funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego, zwanych dalej "funkcjonariuszami";

4) zasady przyznawania i obniżania dodatków, o których mowa w pkt 1-3, oraz sposób ich wypłaty.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o "uposażeniu zasadniczym", rozumie się przez to uposażenie zasadnicze funkcjonariusza według grupy zaszeregowania, z uwzględnieniem wzrostu tego uposażenia z tytułu wysługi lat.

3. Dodatki do uposażenia są ustalane w stawkach miesięcznych.

4. Kwoty dodatków do uposażenia po ich wyliczeniu zaokrągla się do dziesięciu groszy w górę.

§ 2. Ustala się miesięczny dodatek za posiadany przez funkcjonariusza stopień, którego wysokość określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 1. Funkcjonariuszowi przyznaje się dodatek służbowy w wysokości do 50% otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień.

2. Przy ustalaniu wysokości dodatku, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się w szczególności sposób wywiązywania się z obowiązków służbowych, zakres tych obowiązków, zajmowane stanowisko oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

3. Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, w przypadkach uzasadnionych szczególną złożonością, charakterem lub efektami służby, może przyznać funkcjonariuszowi dodatek służbowy w wysokości przekraczającej 50% otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień, z tym że wysokość dodatku służbowego nie może być wyższa niż 75% otrzymywanego przez funkcjonariusza uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień.

4. Dodatek służbowy przyznaje się na czas nieokreślony.

5. Dodatek służbowy obniża się w razie stwierdzenia w opinii służbowej niewywiązywania się przez funkcjonariusza z powierzonych mu obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku.

6. Dodatek służbowy nie może być niższy niż 50 zł miesięcznie.

§ 4. 1. Funkcjonariuszowi:

1) pełniącemu służbę w jednostce organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego właściwej w sprawach kontroli wewnętrznej i wykonującemu te kontrole,

2) pełniącemu służbę w jednostce organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego właściwej w sprawach ochrony informacji niejawnych i wykonującemu kontrole w zakresie ochrony informacji niejawnych,

3) uprawnionemu do wykonywania kontroli na podstawie odrębnych przepisów i wykonującemu te kontrole

- może być przyznany dodatek kontrolerski w wysokości do 25% stawki uposażenia zasadniczego według grupy zaszeregowania specjalisty.

2. Wysokość dodatku kontrolerskiego jest uzależniona od posiadanych przez funkcjonariusza kwalifikacji zawodowych, zakresu wykonywanych obowiązków kontrolnych, a także rzetelności i wnikliwości przeprowadzanych przez niego kontroli.

3. Dodatek kontrolerski przyznaje się na czas określony.

§ 5. 1. Dodatki do uposażenia przyznają i obniżają:

1) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego - zastępcom Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

2) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub upoważniony przez niego funkcjonariusz - pozostałym funkcjonariuszom.

2. Sprawy, o których mowa w ust. 1, rozstrzyga się w drodze decyzji administracyjnej, w formie rozkazu personalnego.

§ 6. Dodatki do uposażenia wypłaca się funkcjonariuszowi w formie bezpośredniej lub w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy wskazany pisemnie przez funkcjonariusza.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 września 2006 r.1)

WYSOKOŚĆ DODATKU ZA POSIADANY PRZEZ FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO STOPIEŃ SŁUŻBOWY

Lp.

Nazwa stopnia

Stawka w złotych

1

generał brygady

1380

2

pułkownik

1260

3

podpułkownik

1180

4

major

1115

5

kapitan

960

6

porucznik

890

7

podporucznik

845

8

starszy chorąży sztabowy

748

9

chorąży sztabowy

718

10

młodszy chorąży sztabowy

708

11

starszy chorąży

685

12

chorąży

660

13

młodszy chorąży

640

14

starszy sierżant sztabowy

565

15

sierżant sztabowy

543

16

starszy sierżant

520

17

sierżant

498

18

starszy plutonowy

475

19

plutonowy

455

20

starszy kapral

430

21

kapral

418

22

starszy szeregowy

400

23

szeregowy

375

 


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 406), które weszło w życie z dniem 10 marca 2018 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »