| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 7 lutego 2019 r.

w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń

Na podstawie art. 48a ust. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

1. Rozporządzenie określa wysokość stawek zabezpieczenia roszczeń za 1 Mg magazynowanych odpadów.

2. Użyte w rozporządzeniu skróty oznaczają:

1) maksymalna masa odpadów – maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 4 lit. b lub ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

2) największa masa odpadów – największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 4 lit. c lub ust. 2 pkt 5 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

3) stawka – stawkę zabezpieczenia roszczeń za 1 Mg magazynowanych odpadów.

§ 2. [Wysokość stawek]

1. Stawka w podziale na poniższe kategorie wynosi:

1) 1500 zł – w przypadku odpadów niebezpiecznych, z wyłączeniem odpadów stanowiących odpady niebezpieczne, o których mowa w pkt 5 i 6;

2) 600 zł – w przypadku następujących odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne:

a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych innych niż wskazane w pkt 3, 4 i 7–9,

b) odpadów palnych stanowiących paliwo alternatywne oraz odpadów przeznaczonych bezpośrednio do produkcji takiego paliwa innych niż wskazane w pkt 4 i 5;

3) 400 zł – w przypadku następujących odpadów palnych magazynowanych selektywnie innych niż wskazane w pkt 5 i 7:

a) papier,

b) tektura,

c) tekstylia,

d) tworzywa sztuczne, w tym folia, oraz opony i inne odpady z gumy,

e) odpady wielomateriałowe złożone z materiałów, o których mowa w lit. a–d, oraz opakowania wielomateriałowe,

f) odpady wielkogabarytowe, z wyłączeniem odpadów metali, o których mowa w pkt 10;

4) 400 zł – w przypadku odpadów magazynowanych przez posiadacza odpadów prowadzącego termiczne przekształcanie odpadów w spalarniach odpadów lub współspalarniach odpadów, przeznaczonych bezpośrednio do termicznego przekształcania odpadów;

5) 300 zł – w przypadku:

a) pojazdów wycofanych z eksploatacji,

b) odpadów powstałych w wyniku przetworzenia pojazdów wycofanych z eksploatacji, z wyłączeniem odpadów metali, o których mowa w pkt 10,

c) będących odpadami części samochodów osobowych usuniętych w trakcie naprawy, z wyłączeniem odpadów metali, o których mowa w pkt 10,

d) zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,

e) odpadów powstałych w wyniku przetworzenia zużytych baterii lub przetworzenia zużytych akumulatorów, z wyłączeniem odpadów metali, o których mowa w pkt 10,

f) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

g) odpadów powstałych w wyniku przetworzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z wyłączeniem odpadów metali, o których mowa w pkt 10;

6) 300 zł – w przypadku olejów odpadowych;

7) 200 zł – w przypadku następujących odpadów palnych magazynowanych selektywnie i przyjętych do procesu recyklingu przez posiadacza odpadów prowadzącego proces recyklingu:

a) papier,

b) tektura;

8) 30 zł – w przypadku odpadów z procesów termicznych, odpadów ze spalarni odpadów oraz odpadów wydobywczych;

9) 1 zł – w przypadku odpadów:

a) ulegających biodegradacji będących substratami do wytwarzania lub pozostałościami z wytwarzania: biogazu rolniczego, biogazu pozyskanego z oczyszczalni ścieków lub innego biogazu,

b) wytworzonych w trakcie prac prowadzonych na drogach publicznych i na drogach kolejowych, które mogą być ponownie wykorzystane do budowy, remontów i prac utrzymaniowych na drogach publicznych i na drogach kolejowych;

10) 1 zł – w przypadku odpadów metali;

11) 300 zł – w przypadku odpadów:

a) innych niż wskazane w pkt 2–10,

b) niespełniających kryteriów dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów obojętnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 118 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

2. Stawki wynoszą 35% stawek określonych w ust. 1 w przypadku odpadów magazynowanych w regionalnej lub ponadregionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629).

3. W przypadku odpadów należących jednocześnie do więcej niż jednej kategorii spośród kategorii, o których mowa w ust. 1, przyjmuje się najwyższą stawkę spośród stawek określonych dla tych kategorii.

4. W przypadku magazynowania odpadów należących do różnych kategorii, o których mowa w ust. 1, jeżeli suma maksymalnych mas odpadów jest mniejsza lub równa największej masie odpadów oraz jeżeli pośród tych kategorii są magazynowane odpady należące do kategorii, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, przyjmuje się najwyższą stawkę spośród stawek określonych dla tych kategorii.

5. W przypadku magazynowania odpadów należących do różnych kategorii, o których mowa w ust. 1 pkt 3–11, jeżeli suma maksymalnych mas odpadów jest mniejsza lub równa największej masie odpadów, przyjmuje się stawkę obliczoną zgodnie z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia.

6. W przypadku magazynowania odpadów należących do różnych kategorii, o których mowa w ust. 1, jeżeli suma maksymalnych mas odpadów jest większa od największej masy odpadów, przyjmuje się najwyższą stawkę spośród stawek określonych dla tych kategorii.

7. W przypadku gdy w ramach prowadzonej działalności odpady są magazynowane w odrębnych instalacjach, odrębnych obiektach budowlanych lub ich częściach lub innych odrębnych miejscach magazynowania odpadów, przyjmuje się stawkę zgodnie z ust. 4–6 odrębnie dla każdej instalacji, każdego obiektu budowlanego lub jego części lub każdego innego miejsca magazynowania odpadów.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Środowiska: H. Kowalczyk


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1479, 1544, 1564 i 1592 oraz z 2019 r. poz. 60.

Załącznik 1. [WZÓR - STAWKA ZABEZPIECZENIA ROSZCZEŃ W PRZYPADKU MAGAZYNOWANIA ODPADÓW NALEŻĄCYCH DO RÓŻNYCH KATEGORII, O KTÓRYCH MOWA W § 2 UST. 1 PKT 3–11 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA W SPRAWIE WYSOKOŚCI STAWEK ZABEZPIECZENIA ROSZCZEŃ, JEŻELI SUMA MAKSYMALNYCH MAS ODPADÓW JEST MNIEJSZA LUB RÓWNA NAJWIĘKSZEJ MASIE ODPADÓW]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 7 lutego 2019 r. (poz. 256)

WZÓR - STAWKA ZABEZPIECZENIA ROSZCZEŃ W PRZYPADKU MAGAZYNOWANIA ODPADÓW NALEŻĄCYCH DO RÓŻNYCH KATEGORII, O KTÓRYCH MOWA W § 2 UST. 1 PKT 3–11 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA W SPRAWIE WYSOKOŚCI STAWEK ZABEZPIECZENIA ROSZCZEŃ, JEŻELI SUMA MAKSYMALNYCH MAS ODPADÓW JEST MNIEJSZA LUB RÓWNA NAJWIĘKSZEJ MASIE ODPADÓW

infoRgrafika

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

S – wysokość stawki zabezpieczenia roszczeń,

Sk1, Sk2, ..., Skn – wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń określone dla poszczególnych kategorii odpadów, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz. U. poz. 256),

mk1, mk2, ..., mkn – sumy mas wszystkich odpadów należących do danej kategorii, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »