| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 5 lutego 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) dział „730 Nauka” otrzymuje brzmienie:

„730 Szkolnictwo wyższe i nauka

41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29,

 

43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99,

 

ex 72.11–72.20, ex 80.20, ex 85.42, ex 85.60”,

b) uchyla się dział „803 Szkolnictwo wyższe”;

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w dziale „150 – Przetwórstwo przemysłowe” po rozdziale „15019 Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów eksportowych” dodaje się rozdział 15020 w brzmieniu:

„15020 Rozwój rynku oraz infrastruktury paliw alternatywnych”,

b) w dziale „600 – Transport i łączność” po rozdziale „60017 Drogi wewnętrzne” dodaje się rozdział 60018 w brzmieniu:

„60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych”,

c) dział „730 – Nauka” otrzymuje brzmienie:

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

73007 Współpraca z zagranicą

73008 Działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

73009 Działalność Narodowego Centrum Nauki

73010 Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk

W rozdziale tym ujmuje się środki przekazywane Polskiej Akademii Nauk na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475, z późn. zm.), z wyłączeniem środków klasyfikowanych w rozdziałach: „73011 Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk” i „73095 Pozostała działalność”.

73011 Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk

73012 Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej

73013 Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego

W rozdziale tym ujmuje się w szczególności środki dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

73014 Działalność dydaktyczna i badawcza

W rozdziale tym nie ujmuje się środków na działalność dydaktyczną w zakresie związanym z obroną narodową.

73015 Działalność dydaktyczna w zakresie związanym z obroną narodową

73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

73017 Fundusz Kredytów Studenckich

73018 Programy i przedsięwzięcia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

73019 Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego

73078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

73079 Pomoc zagraniczna

Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną.

73090 Rozliczenia środków ewidencjonowanych do 2018 r. w działach „730 – Nauka” i „803 – Szkolnictwo wyższe”

73095 Pozostała działalność”,

d) w dziale „750 – Administracja publiczna” po rozdziale „75027 Działalność Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego” dodaje się rozdziały 75028–75030 w brzmieniu:

„75028 Działalność Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

75029 Działalność Polskiego Instytutu Ekonomicznego

75030 Działalność Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców”,

e) uchyla się dział „803 – Szkolnictwo wyższe”,

f) w dziale „852 – Pomoc społeczna” objaśnienia do rozdziału „85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” otrzymują brzmienie:

„W rozdziale tym ujmuje się zasiłki, z wyłączeniem zasiłków stałych, i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

W rozdziale tym nie uwzględnia się wydatków na zadania wynikające z programu „Posiłek w szkole i w domu”, w tym m.in. na zasiłki celowe przeznaczone na zakup posiłku lub produktów żywnościowych.”,

g) w dziale „853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” po rozdziale „85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych” dodaje się rozdział 85326 w brzmieniu:

„85326 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”;

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) zdanie „Do dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 235 ust. 3 ustawy, zalicza się paragrafy: 076–078, 080, 087, 618, 620, 625, 626, 628–634, 641–645, 651–653, 656, 661–666, 668 i 669.” otrzymuje brzmienie:

„Do dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 235 ust. 3 ustawy, zalicza się paragrafy: 076–078, 080, 087, 618, 620, 625, 626, 628–635, 641–645, 651–653, 656, 661–666, 668 i 669.”,

b) po paragrafie „024 Wpływy z opłaty recyklingowej” dodaje się paragraf 025 w brzmieniu:

„025 Danina solidarnościowa”,

c) po paragrafie „216 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” dodaje się paragraf 217 w brzmieniu:

„217 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych”,

d) paragraf „224 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury” wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

„224 Dotacje celowe z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury

Paragraf ten obejmuje dotacje udzielane na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.). Powyższe objaśnienia mają także zastosowanie do paragrafów: 225, 654 i 655.”,

e) paragraf „225 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie:

„225 Dotacje celowe z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych”,

f) paragraf „227 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną lub prowadzącą studia doktoranckie jednostkę naukową na pozostałe zadania” wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

„227 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zaliczane do sektora finansów publicznych

W paragrafie tym ujmuje się w szczególności dotacje z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania określone w art. 365 pkt 3, 5 i 6 oraz art. 459 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.).”,

g) paragraf „252 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym” wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

„252 Subwencja z budżetu na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

W paragrafie tym ujmuje się subwencje z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania określone w art. 365 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.”,

h) uchyla się paragraf „253 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostkę naukową”,

i) po paragrafie „634 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” dodaje się paragraf 635 w brzmieniu:

„635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych”,

j) paragraf „654 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury” otrzymuje brzmienie:

„654 Dotacje celowe z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury”,

k) paragraf „655 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie:

„655 Dotacje celowe z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych”;

4) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a) grupa wydatków:

– „Dotacje i subwencje 200 do 206, 211 do 213, 216, 219 do 233, 236 do 266, 268 do 299” otrzymuje brzmienie:

„Dotacje i subwencje 200 do 206, 211 do 213, 216–218, 219 do 233, 236 do 266, 268 do 299”,

– „Świadczenia na rzecz osób fizycznych 302 do 305, 307, 311, 320 do 321 i 324 do 326” otrzymuje brzmienie:

„Świadczenia na rzecz osób fizycznych 302 do 305, 307, 311, 320 do 321 i 324 do 327”,

– „Wydatki majątkowe 601 do 603, 605 do 608, 611 do 614, 616 do 623, 625 do 634, 641 do 645, 651 do 659, 661 do 667, 669 i 680” otrzymuje brzmienie:

„Wydatki majątkowe 601 do 603, 605 do 608, 611 do 614, 616 do 623, 625 do 636, 641 do 645, 651 do 659, 661 do 667, 669 i 680”,

b) po paragrafie „216 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” dodaje się paragrafy 217 i 218 w brzmieniu:

„217 Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych

218 Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych”,

c) objaśnienia do paragrafu „224 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury” otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje dotacje udzielane na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Powyższe objaśnienia mają także zastosowanie do paragrafów: 225, 654 i 655.”,

d) paragraf „226 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania” wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

„226 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki niezaliczanych do sektora finansów publicznych

W paragrafie tym ujmuje się w szczególności dotacje z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na zadania określone w art. 365 pkt 3, 5 i 6 oraz art. 459 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, niezaliczane do paragrafu 227.”,

e) paragraf „227 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania” wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

„227 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki zaliczanych do sektora finansów publicznych

W paragrafie tym ujmuje się w szczególności dotacje z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, na zadania określone w art. 365 pkt 3, 5 i 6 oraz art. 459 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, niezaliczane do paragrafu 226.”,

f) paragraf „250 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym” wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

„250 Subwencja z budżetu na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

W paragrafie tym ujmuje się subwencje z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na zadania określone w art. 365 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, niezaliczane do paragrafu 252.”,

g) paragraf „252 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym” wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

„252 Subwencja z budżetu na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

W paragrafie tym ujmuje się subwencje z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, na zadania określone w art. 365 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, niezaliczane do paragrafu 250.”,

h) uchyla się paragraf „253 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek naukowych”,

i) paragraf „260 Dotacje z budżetu dla Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich” otrzymuje brzmienie:

„260 Dotacje celowe z budżetu dla Funduszu Kredytów Studenckich”,

j) po paragrafie „326 Inne formy pomocy dla uczniów” dodaje się paragraf 327 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

„327 Środki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe

Paragraf ten obejmuje środki Funduszu Pracy przeznaczone na realizacje zadań, o których mowa w art. 31 i art. 34 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215).”,

k) objaśnienia do paragrafu „405 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami dla żołnierzy zawodowych, policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, funkcjonariuszy Służby Więziennej, funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej oraz uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego.”,

l) paragraf „412 Składki na Fundusz Pracy” otrzymuje brzmienie:

„412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”,

m) objaśnienia do paragrafu „444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje:

– wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316, z późn. zm.),

– wydatki ponoszone z funduszu socjalnego tworzonego na podstawie art. 27 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2225, z późn. zm.),

– wydatki ponoszone z funduszu socjalnego tworzonego na podstawie art. 27 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r. poz. 132, z późn. zm.),

– wydatki ponoszone zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.),

– wydatki ponoszone zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.”,

n) po paragrafie „634 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” dodaje się paragrafy 635 i 636 w brzmieniu:

„635 Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

636 Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Minister Finansów: T. Czerwińska


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1382 i 1952, z 2015 r. poz. 931, 1470 i 1978, z 2016 r. poz. 242, 524, 1121, 1504 i 2294, z 2017 r. poz. 73, 162, 580, 1421 i 2231 oraz z 2018 r. poz. 767 i 1393.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »