| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 8 lutego 2019 r.

w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru bankowego

Na podstawie art. 131a ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243 i 2354) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat z tytułu nadzoru bankowego oraz sposób pokrywania z tych wpłat kosztów nadzoru bankowego oraz udziału w kosztach, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1417 i 2243), łącznie zwanych dalej „kosztami nadzoru”.

§ 2. [Wysokość należnej od banku wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru]

1. Wysokość należnej od banku wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy, zwanej dalej „należną wpłatą”, oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

Kbn – oznacza należną wpłatę,

Abn–2 – oznacza aktywa bilansowe banku na ostatni dzień roku kalendarzowego poprzedzającego o dwa lata rok kalendarzowy, za który jest należna wpłata, a w przypadku banku, którego rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, aktywa bilansowe na ostatni dzień roku obrotowego zakończonego w roku kalendarzowym poprzedzającym o dwa lata rok kalendarzowy, za który jest należna wpłata,

S – oznacza stawkę obowiązującą w danym roku kalendarzowym, obliczaną zgodnie z ust. 2.

2. Stawkę (S) oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

K – oznacza koszty nadzoru do pokrycia w danym roku kalendarzowym, obliczane zgodnie z ust. 3,

An–2 – oznacza sumę aktywów bilansowych wszystkich banków, które prowadziły działalność w ostatnim dniu poprzedniego roku kalendarzowego, ustalaną na podstawie zbadanych i zatwierdzonych sprawozdań finansowych za rok kalendarzowy poprzedzający o dwa lata dany rok, a w przypadku banków, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym – sumę aktywów bilansowych na ostatni dzień roku obrotowego zakończonego w roku kalendarzowym poprzedzającym o dwa lata dany rok, ustalaną na podstawie zbadanych i zatwierdzonych sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony w roku kalendarzowym poprzedzającym o dwa lata dany rok.

3. Koszty nadzoru do pokrycia w danym roku kalendarzowym (K) oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

PKn – oznacza planowane koszty nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 621, 650, 685, 1075, 2215 i 2243), ujęte w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na dany rok kalendarzowy, w części przypadającej na koszty nadzoru bankowego, powiększone o kwotę stanowiącą wartość 16,5% planowanych na dany rok kalendarzowy kosztów, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym,

PKn–1 – oznacza planowane koszty nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, ujęte w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na poprzedni rok kalendarzowy, w części przypadającej na koszty nadzoru bankowego, powiększone o kwotę stanowiącą wartość 16,5% planowanych w poprzednim roku kalendarzowym kosztów, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym,

WKn–1 – oznacza wykonane koszty nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, ujęte w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na poprzedni rok kalendarzowy, w części przypadającej na koszty nadzoru bankowego, powiększone o kwotę stanowiącą wartość 16,5% wykonanych w poprzednim roku kalendarzowym kosztów, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.

4. Jeżeli wysokość stawki, o której mowa w ust. 1, przekracza 0,024%, do obliczenia należnej wpłaty przyjmuje się wysokość 0,024%.

§ 3. [Ustalenie należnej wpłaty od banku będącego uczestnikiem systemu ochrony]

Bank będący uczestnikiem systemu ochrony, o którym mowa w art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2018 r. poz. 613), ustala należną wpłatę zgodnie z § 2 oraz art. 131a ust. 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

§ 4. [Informacje przekazywane do publicznej wiadomości przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego]

Do dnia 15 lutego każdego roku kalendarzowego Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego podaje do publicznej wiadomości, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego:

1) wysokość stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym;

2) wysokość kosztów nadzoru do pokrycia w danym roku kalendarzowym, ze wskazaniem wartości poszczególnych zmiennych, o których mowa w § 2 ust. 3.

§ 5. [Termin uiszczenia należnej wpłaty]

1. Należną wpłatę bank uiszcza w terminie do dnia 15 marca danego roku kalendarzowego na rachunek bankowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

2. Do ustalenia należnej wpłaty bank przyjmuje dane ze zbadanego i zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok kalendarzowy poprzedzający o dwa lata dany rok, a w przypadku banku, którego rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym – dane ze zbadanego i zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w roku kalendarzowym poprzedzającym o dwa lata dany rok.

3. W terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia uiszczenia wpłaty bank przekazuje Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego deklarację zawierającą:

1) nazwę i numer identyfikacji podatkowej (NIP) banku;

2) wskazanie, czy bank jest uczestnikiem systemu ochrony, o którym mowa w art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających;

3) wysokość należnej wpłaty wraz ze wskazaniem sumy aktywów bilansowych na ostatni dzień roku kalendarzowego poprzedzającego o dwa lata dany rok albo ostatni dzień roku obrotowego zakończonego w roku kalendarzowym poprzedzającym o dwa lata dany rok oraz wysokość zastosowanej stawki;

4) kwotę wpłaty dokonanej na rachunek bankowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego;

5) datę wpłaty, o której mowa w pkt 4.

4. Deklaracja, o której mowa w ust. 3, jest składana w postaci dokumentu elektronicznego przez system teleinformatyczny udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

5. Deklarację, o której mowa w ust. 3, sporządza się na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.

§ 6. [Uiszczanie wpłaty po raz pierwszy]

1. Bank rozpoczynający działalność pierwszą należną wpłatę uiszcza za rok kalendarzowy następujący dwa lata po roku, w którym rozpoczął działalność.

2. W przypadku banku, którego rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, pierwszą należną wpłatę uiszcza się za rok kalendarzowy następujący dwa lata po roku, w którym zakończył się pierwszy rok obrotowy tego banku.

§ 7. [Koszty nadzoru]

1. Koszty nadzoru, o których mowa w § 2 ust. 3, do pokrycia w roku 2019 przyjmuje się w wysokości planowanych kosztów nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, ujętych w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na rok 2019, w części przypadającej na koszty nadzoru bankowego, powiększonych o kwotę stanowiącą wartość 16,5% planowanych w 2019 r. kosztów, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.

2. Do dnia 15 lutego 2019 r. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego podaje do publicznej wiadomości, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego:

1) wysokość stawki obowiązującej w roku 2019;

2) planowane koszty nadzoru do pokrycia w roku 2019, ze wskazaniem wartości poszczególnych zmiennych, o których mowa w § 2 ust. 3, z pominięciem zmiennej WKn-1.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru bankowego (Dz. U. poz. 1371), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. poz. 2243).

Załącznik 1. [WZÓR – DEKLARACJA BANKU O WNIESIONYCH WPŁATACH NA POKRYCIE KOSZTÓW NADZORU]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 8 lutego 2019 r. (poz. 258)

WZÓR – DEKLARACJA BANKU O WNIESIONYCH WPŁATACH NA POKRYCIE KOSZTÓW NADZORU

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EPZ Kancelaria

Specjalizuje się w prawie rolnym oraz dochodzeniem odszkodowań z różnych zdarzeń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »