| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 5 lutego 2019 r.

w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków

Na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) formy i zakres wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży oraz publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w tych szkołach, realizowanego na podstawie modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023, ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 (M.P. poz. 1007), zwanego dalej „Programem”;

2) zakres informacji, jakie zawiera wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego;

3) szczegółowe kryteria i tryb oceny wniosków organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego;

4) sposób podziału środków budżetu państwa przyznanych na realizację zadań w ramach modułu 3 Programu;

5) sposób monitorowania i oceny realizacji zadań w ramach modułu 3 Programu.

§ 2. [Wsparcie finansowe]

1. Organom prowadzącym:

1) publiczne szkoły podstawowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245),

2) publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej

– zwane dalej „szkołami”, może być udzielone wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa, zwane dalej „wsparciem finansowym”.

2. Wsparcie finansowe jest udzielane na realizację zadania obejmującego:

1) doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni);

2) doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione;

3) zorganizowanie nowych stołówek szkolnych;

4) adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

3. Wsparcie finansowe jest udzielane wyłącznie na realizację jednego z zadań, o których mowa w ust. 2.

4. Organ prowadzący, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3, może otrzymać wsparcie finansowe jeden raz w odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, przy czym w przypadku szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną również jeden raz w odniesieniu do szkoły filialnej.

5. Organ prowadzący, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3, może ponownie złożyć wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w kolejnych latach w odniesieniu do szkoły, która nie otrzymała wsparcia finansowego w danym roku.

6. Organ prowadzący, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3, może ponownie złożyć wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w kolejnych latach również w przypadku rezygnacji ze wsparcia finansowego w danym roku, o której mowa w § 10 ust. 3.

7. W ramach udzielonego wsparcia finansowego można zakupić:

1) usługi remontowo-adaptacyjne służące poprawie standardu funkcjonowania stołówek szkolnych lub pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków;

2) niezbędne wyposażenie kuchni w stołówkach szkolnych, w tym:

a) stanowiska mycia rąk, w szczególności umywalkę z instalacją zimnej i ciepłej wody,

b) stanowiska sporządzania potraw i napojów oraz produkcji ciast, w szczególności stoły produkcyjne, trzony kuchenne z piekarnikami, zlewozmywaki z instalacją zimnej i ciepłej wody, zestawy garnków i innych naczyń kuchennych, zestawy noży kuchennych, chłodziarkę z zamrażarką, zmywarkę do naczyń, piec konwekcyjno-parowy lub piekarnik z termoobiegiem, naświetlacz do jaj, robot kuchenny wieloczynnościowy,

c) stanowiska obróbki wstępnej, w szczególności zlewozmywak z instalacją zimnej i ciepłej wody, stoły produkcyjne ze stali nierdzewnej, drobny sprzęt kuchenny, urządzenia do rozdrabniania warzyw i owoców, krajalnice z przystawkami,

d) stanowiska obróbki cieplnej, w szczególności zlewozmywak z instalacją zimnej i ciepłej wody, piec konwekcyjno-parowy lub piekarnik z termoobiegiem, taborety podgrzewcze, trzony kuchenne z wyciągami, patelnie elektryczne,

e) stanowiska produkcji potraw z mięsa, w szczególności zlewozmywak z instalacją zimnej i ciepłej wody, stoły produkcyjne ze stali nierdzewnej oraz drobny sprzęt kuchenny, urządzenia do rozdrabniania mięsa,

f) stanowiska ekspedycji potraw i napojów, w szczególności stół do ekspedycji potraw, podgrzewacze do potraw i talerzy, pojemniki i termosy gastronomiczne,

g) stanowiska mycia naczyń, w szczególności zlewozmywak z instalacją zimnej i ciepłej wody, pojemnik na odpadki, zmywarkę do naczyń, sprzęt do dezynfekcji;

3) niezbędne wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, w szczególności stoły, krzesła, zastawę stołową, tace, kosze na odpady, termosy gastronomiczne.

8. Zakupione w ramach udzielonego wsparcia finansowanego wyposażenie, o którym mowa w ust. 7 pkt 2 i 3, jeżeli stanowi materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, musi odpowiadać wymaganiom ogólnym określonym w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, str. 4 oraz Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 14) oraz:

1) posiadać deklarację CE;

2) być fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;

3) posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania sporządzone w języku polskim;

4) posiadać okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata.

9. Wyposażenie, o którym mowa w ust. 7 pkt 2 i 3, jeżeli nie stanowi materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, musi spełniać wymagania, o których mowa w ust. 8 pkt 2–4.

§ 3. [Udzielenie wsparcia finansowego]

1. Wsparcia finansowego udziela się organom prowadzącym szkoły:

1) jednostkom samorządu terytorialnego;

2) osobom prawnym niebędącym jednostkami samorządu terytorialnego;

3) osobom fizycznym;

4) ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2. Wsparcia finansowego udziela się w formie dotacji dla organów prowadzących, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, oraz w formie dofinansowania dla ministra, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.

3. Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3, w odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania, o którym mowa w § 2 ust. 2, objętego wsparciem finansowym.

4. Do wkładu własnego, o którym mowa w ust. 3, zalicza się:

1) wkład finansowy przeznaczony przez organ prowadzący, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3, na zakup usług lub wyposażenia określonych w § 2 ust. 7, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia finansowego;

2) wkład rzeczowy w postaci usług lub wyposażenia określonych w § 2 ust. 7, zakupionych w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia finansowego, ale nie później niż do dnia złożenia tego wniosku, które organ prowadzący, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3, zamierza wykorzystać podczas realizacji zadania, o którym mowa w § 2 ust. 2, objętego wsparciem finansowym lub które wykorzystał do zadań bezpośrednio związanych z realizacją tego zadania w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia finansowego;

3) wkład rzeczowy w postaci wydatków związanych z kosztami osób realizujących zadania wynikające z zadania, o którym mowa w § 2 ust. 2, objętego wsparciem finansowym, których poniesienie jest niezbędne do realizacji tego zadania, a nie jest finansowane w ramach udzielonego wsparcia finansowego.

5. Wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, powinna być potwierdzona fakturami lub innymi dokumentami uzupełniającymi o wartości dowodowej równoważnej fakturom.

§ 4. [Maksymalna wysokość wsparcia finansowego]

1. Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla organu prowadzącego w odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego wynosi:

1) w przypadku realizacji zadań, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1–3 – 80 000 zł;

2) w przypadku realizacji zadania, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 4 – 25 000 zł.

2. Wydatki ponoszone w ramach realizacji zadania, o którym mowa w § 2 ust. 2, objętego wsparciem finansowym stanowią wydatki bieżące organów prowadzących, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3.

3. Wsparcie finansowe nie może być wykorzystane na pokrycie wydatków, o których mowa w ust. 2, dofinansowanych ze środków europejskich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.1)).

§ 5. [Środki budżetu państwa na wsparcie finansowe]

1. Środki budżetu państwa na wsparcie finansowe minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dzieli między wojewodów do wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach modułu 3 Programu w danym roku budżetowym.

2. Maksymalne kwoty środków budżetu państwa na realizację zadań w ramach modułu 3 Programu przypadające na poszczególne województwa określa załącznik do rozporządzenia.

3. Środki budżetu państwa na wsparcie finansowe dla szkół artystycznych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, są przekazywane temu ministrowi w 2019 r.

4. Kwota środków budżetu państwa, o których mowa w ust. 3, wynosi 639 876 zł.

5. W ramach maksymalnych kwot, o których mowa w ust. 2, wydziela się środki przeznaczone dla wojewodów na obsługę realizacji zadań w ramach modułu 3 Programu w wysokości 0,8% środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach tego modułu w szkołach prowadzonych przez organy prowadzące, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3. W przypadku gdy łączna kwota wsparcia finansowego wnioskowana przez organy prowadzące, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3, w odniesieniu do szkół znajdujących się na terenie danego województwa w danym roku budżetowym jest niższa niż maksymalna kwota, o której mowa w ust. 2, środki przeznaczone dla wojewodów na obsługę realizacji zadań w ramach modułu 3 Programu stanowią 0,8% tej łącznej kwoty.

6. Do kosztów obsługi realizacji zadań w ramach modułu 3 Programu przez wojewodów mogą być zaliczone jedynie wydatki rzeczowe związane bezpośrednio z obsługą zespołów, o których mowa w § 7 ust. 1.

§ 6. [Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego]

1. Organ prowadzący, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3, występuje z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego do wojewody właściwego ze względu na siedzibę szkoły objętej tym wnioskiem w:

1) 2019 r. – w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r.;

2) 2020 r. – w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.;

3) 2021 r. – w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r.;

4) 2022 r. – w terminie do dnia 30 kwietnia 2022 r.;

5) 2023 r. – w terminie do dnia 30 kwietnia 2023 r.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę, adres siedziby, a w przypadku osoby fizycznej – adres miejsca zamieszkania, oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej organu prowadzącego;

2) numery REGON i NIP organu prowadzącego;

3) łączną wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego na realizację zadań w ramach modułu 3 Programu;

4) wykaz szkół objętych wnioskiem wraz z informacją o wkładzie własnym organu prowadzącego i jego wysokości w odniesieniu do każdej z tych szkół;

5) dane dotyczące szkół objętych wnioskiem:

a) nazwę, adres siedziby, numer telefonu i adres poczty elektronicznej szkoły,

b) wskazanie zadania, o którym mowa w § 2 ust. 2,

c) liczbę uczniów w szkole według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok złożenia wniosku,

d) informację o dotychczasowym sposobie zapewnienia żywienia uczniów w szkole, w szczególności o sposobie przygotowywania posiłków oraz liczbie i rodzajach oferowanych dań,

e) informację o aktualnym stanie wyposażenia stołówki szkolnej lub pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, z uwzględnieniem warunków lokalowo-technicznych posiadanych przez szkołę,

f) informację o planowanych sposobach wykorzystania wsparcia finansowego,

g) przewidywane efekty realizacji zadania, w tym przewidywaną grupę odbiorców,

h) kalkulację planowanych kosztów realizacji zadania,

i) wnioskowaną w odniesieniu do danej szkoły kwotę wsparcia finansowego, zgodnie z § 4 ust. 1,

j) informację o usługach, wyposażeniu lub wydatkach, które mogą być zaliczone do wkładu rzeczowego zgodnie z § 3 ust. 4 pkt 2 lub 3, albo o braku takich usług, wyposażenia lub wydatków;

6) informację, czy w odniesieniu do danej szkoły wniosek jest składany ponownie;

7) imię i nazwisko, funkcję oraz podpis osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania organu prowadzącego;

8) dokumenty potwierdzające upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego, w przypadku organu prowadzącego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i 3.

3. Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 5, szkoła, która ma być objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, przekazuje do organu prowadzącego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3, w:

1) 2019 r. – w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r.;

2) 2020 r. – w terminie do dnia 15 kwietnia 2020 r.;

3) 2021 r. – w terminie do dnia 15 kwietnia 2021 r.;

4) 2022 r. – w terminie do dnia 15 kwietnia 2022 r.;

5) 2023 r. – w terminie do dnia 15 kwietnia 2023 r.

4. Organ prowadzący, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3, weryfikuje dane, o których mowa w ust. 2 pkt 5, pod względem ich prawidłowości i kompletności.

5. Organ prowadzący, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3, nie obejmuje wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego szkół prowadzonych przez ten organ, które przekazały dane nieprawidłowe, niekompletne lub przekazały je po terminie.

§ 7. [Ocena wniosków]

1. Zespół powołany przez wojewodę dokonuje oceny wniosków organów prowadzących, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3, o udzielenie wsparcia finansowego w:

1) 2019 r. – w terminie do dnia 30 maja 2019 r.;

2) 2020 r. – w terminie do dnia 30 maja 2020 r.;

3) 2021 r. – w terminie do dnia 30 maja 2021 r.;

4) 2022 r. – w terminie do dnia 30 maja 2022 r.;

5) 2023 r. – w terminie do dnia 30 maja 2023 r.

2. Zespół składa się z co najmniej trzech osób, w tym dwóch przedstawicieli kuratora oświaty.

3. Wojewoda zapewnia obsługę zespołu.

§ 8. [Ocena wniosków pod względem formalnym i merytorycznym]

1. Zespół, o którym mowa w § 7 ust. 1, dokonuje oceny wniosków organów prowadzących, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3, o udzielenie wsparcia finansowego pod względem formalnym i merytorycznym.

2. Ocenie pod względem formalnym podlegają:

1) złożenie wniosku przez uprawniony organ prowadzący, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3;

2) złożenie wniosku w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1;

3) złożenie przez organ prowadzący nie więcej niż jednego wniosku w danym roku;

4) zgodność wnioskowanych kwot wsparcia finansowego, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 5 lit. i, z kwotą, o której mowa w § 4 ust. 1;

5) zapewnienie przez organ prowadzący w odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem wkładu własnego, o którym mowa w § 3 ust. 3;

6) podpisanie wniosku organu prowadzącego przez osobę lub osoby upoważnione do jego reprezentowania;

7) dołączenie dokumentów potwierdzających upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego, w przypadku organu prowadzącego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i 3.

3. Jeżeli wniosek organu prowadzącego nie spełnia wymagań formalnych, o których mowa w ust. 2, nie podlega ocenie pod względem merytorycznym.

4. Ocenie pod względem merytorycznym podlegają:

1) liczba uczniów w szkole:

a) do 70 uczniów – 3 punkty,

b) od 71 do 250 uczniów – 2 punkty,

c) powyżej 250 uczniów – 1 punkt;

2) dotychczasowy sposób zapewnienia żywienia uczniów w szkole, z uwzględnieniem warunków lokalowo-technicznych posiadanych przez szkołę – maksymalnie 4 punkty:

a) w przypadku gdy szkoła posiada stołówkę szkolną, w której we własnym zakresie zapewnia posiłek złożony z dwóch dań gorących – 4 punkty,

b) w przypadku gdy szkoła posiada stołówkę szkolną, w której we własnym zakresie zapewnia posiłek złożony z jednego dania gorącego – 3 punkty,

c) w przypadku gdy szkoła posiada stołówkę szkolną, z tym że kuchnia w tej stołówce jest prowadzona przez podmiot prowadzący działalność związaną z wyżywieniem lub usługami gastronomicznymi – 2 punkty,

d) w przypadku gdy szkoła posiada stołówkę szkolną, z tym że kuchnia w tej stołówce nie jest wykorzystywana, a posiłki są dostarczane przez podmiot prowadzący działalność związaną z wyżywieniem lub usługami gastronomicznymi – 1 punkt,

e) w przypadku gdy szkoła posiada wyłącznie jadalnię lub inne pomieszczenie przeznaczone do spożywania posiłków, w których zapewnia posiłek złożony z dwóch dań gorących – 3 punkty,

f) w przypadku gdy szkoła posiada wyłącznie jadalnię lub inne pomieszczenie przeznaczone do spożywania posiłków, w których zapewnia posiłek złożony z jednego dania gorącego – 2 punkty,

g) w przypadku gdy szkoła posiada wyłącznie jadalnię lub inne pomieszczenie przeznaczone do spożywania posiłków, w których zapewnia wyłącznie posiłek inny niż gorący – 1 punkt;

3) rodzaj realizowanego zadania – od 3 do 7 punktów:

a) zorganizowanie nowej stołówki (własnej kuchni i jadalni) w szkole lub uruchomienie stołówki szkolnej, która obecnie nie funkcjonuje – 7 punktów,

b) adaptacja pomieszczenia wyłącznie na jadalnię w szkole, w której obecnie nie funkcjonuje jadalnia – 6 punktów,

c) dokonanie wyłącznie doposażenia lub poprawy standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej – 5 punktów,

d) dokonanie wyłącznie doposażenia lub poprawy standardu obecnie funkcjonującej jadalni – 3 punkty;

4) przewidywane efekty realizacji zadania, z uwzględnieniem grupy odbiorców – od 1 do 5 punktów:

a) możliwość wydawania więcej niż 500 posiłków dziennie – 3 punkty,

b) możliwość wydawania od 250 do 500 posiłków dziennie – 2 punkty,

c) możliwość wydawania poniżej 250 posiłków dziennie – 1 punkt,

d) przygotowywanie posiłków dla uczniów więcej niż jednej szkoły – 2 punkty.

5. W ramach oceny, o której mowa w ust. 4, uwzględnia się również wskaźnik, który obliczony w następujący sposób: dochody własne jednostki samorządu terytorialnego, która prowadzi szkołę objętą wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego lub która przekazała do prowadzenia szkołę objętą wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub która wydała zezwolenie na założenie szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 88 ust. 4 pkt 1 tej ustawy, rozumiane jako dochody, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, 2161, 2193 i 2245), pomniejszone o wpłaty danej jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej, o których mowa odpowiednio w art. 29 i art. 30 tej ustawy, i powiększone o przysługujące danej jednostce samorządu terytorialnego część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej na mieszkańca tej jednostki, w stosunku do średniego dochodu własnego jednostek samorządu terytorialnego danego szczebla w skali kraju, pomniejszonych o sumę wpłat jednostek samorządu terytorialnego danego szczebla z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej i powiększonych o sumę przysługujących im części wyrównawczych i równoważących subwencji ogólnej na mieszkańca jednostek samorządu terytorialnego danego szczebla, wynosi:

1) poniżej 70% – 4 punkty;

2) od 70% do 90% – 3 punkty;

3) powyżej 90% do 110% – 2 punkty;

4) powyżej 110% do 130% – 1 punkt;

5) powyżej 130% – 0 punktów.

6. Podstawę do wyliczenia dochodów, o których mowa w ust. 5, stanowią:

1) dochody własne, ustalone za rok poprzedzający rok bazowy, a także część wyrównawcza i część równoważąca subwencji ogólnej oraz wpłaty do budżetu państwa ustalone na rok bazowy;

2) liczba mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego i obszarze kraju, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, ustalona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

7. Za rok bazowy, o którym mowa w ust. 6, przyjmuje się rok poprzedzający rok złożenia wniosku o udzielenie wsparcia finansowego.

8. Ocena, o której mowa w ust. 4, jest dokonywana odrębnie w odniesieniu do każdej ze szkół objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego i jest oceną punktową.

9. Z przeprowadzonej oceny zespół sporządza protokół i przedkłada go wojewodzie. Protokół zawiera:

1) wykaz szkół, uszeregowany malejąco według przyznanej liczby punktów zgodnie z oceną, o której mowa w ust. 4, ze wskazaniem w odniesieniu do każdej ze szkół wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 5 lit. i;

2) wykaz organów prowadzących, których wnioski nie podlegały ocenie, o której mowa w ust. 4, z powodu, o którym mowa w ust. 3;

3) datę sporządzenia protokołu;

4) podpisy członków zespołu.

§ 9. [Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do szkół artystycznych]

1. Dyrektor specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, występuje do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do szkół artystycznych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, prowadzonych przez tego ministra, w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) wykaz szkół objętych wnioskiem;

2) dane dotyczące szkół objętych wnioskiem:

a) nazwę, adres siedziby, numer telefonu i adres poczty elektronicznej szkoły,

b) wskazanie zadania, o którym mowa w § 2 ust. 2,

c) liczbę uczniów w szkole według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok złożenia wniosku,

d) informację o dotychczasowym sposobie zapewnienia żywienia uczniów w szkole, w szczególności o sposobie przygotowywania posiłków oraz liczbie i rodzajach oferowanych dań,

e) informację o aktualnym stanie wyposażenia stołówki szkolnej lub pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, z uwzględnieniem warunków lokalowo-technicznych posiadanych przez szkołę,

f) informację o planowanych sposobach wykorzystania wsparcia finansowego,

g) przewidywane efekty realizacji zadania, w tym przewidywaną grupę odbiorców,

h) kalkulację planowanych kosztów realizacji zadania,

i) wnioskowaną w odniesieniu do danej szkoły kwotę wsparcia finansowego, zgodnie z § 4 ust. 1;

3) łączną wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego na realizację zadań w ramach modułu 3 Programu;

4) imię i nazwisko, funkcję oraz podpis osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

3. Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 2, szkoła, która ma być objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, przekazuje do dyrektora specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r.

4. Dyrektor specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, nie obejmuje wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, które przekazały dane nieprawidłowe, niekompletne lub przekazały je po terminie.

5. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego powołuje zespół do oceny wniosku, o którym mowa w ust. 1.

6. Zespół składa się z co najmniej trzech osób, w tym jednego przedstawiciela specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

7. Zespół dokonuje oceny wniosku, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 30 maja 2019 r.

8. Ocenie, z uwzględnieniem rodzaju realizowanego zadania, podlegają:

1) liczba uczniów w szkole:

a) do 70 uczniów – 3 punkty,

b) od 71 do 250 uczniów – 2 punkty,

c) powyżej 250 uczniów – 1 punkt;

2) dotychczasowy sposób zapewnienia żywienia uczniów w szkole, z uwzględnieniem warunków lokalowo-technicznych posiadanych przez szkołę – maksymalnie 4 punkty:

a) w przypadku gdy szkoła posiada stołówkę szkolną, w której we własnym zakresie zapewnia posiłek złożony z dwóch dań gorących – 4 punkty,

b) w przypadku gdy szkoła posiada stołówkę szkolną, w której we własnym zakresie zapewnia posiłek złożony z jednego dania gorącego – 3 punkty,

c) w przypadku gdy szkoła posiada stołówkę szkolną, z tym że kuchnia w tej stołówce jest prowadzona przez podmiot prowadzący działalność związaną z wyżywieniem lub usługami gastronomicznymi – 2 punkty,

d) w przypadku gdy szkoła posiada stołówkę szkolną, z tym że kuchnia w tej stołówce nie jest wykorzystywana, a posiłki są dostarczane przez podmiot prowadzący działalność związaną z wyżywieniem lub usługami gastronomicznymi – 1 punkt,

e) w przypadku gdy szkoła posiada wyłącznie jadalnię lub inne pomieszczenie przeznaczone do spożywania posiłków, w których zapewnia posiłek złożony z dwóch dań gorących – 4 punkty,

f) w przypadku gdy szkoła posiada wyłącznie jadalnię lub inne pomieszczenie przeznaczone do spożywania posiłków, w których zapewnia posiłek złożony z jednego dania gorącego – 3 punkty,

g) w przypadku gdy szkoła posiada wyłącznie jadalnię lub inne pomieszczenie przeznaczone do spożywania posiłków, w których zapewnia wyłącznie posiłek inny niż gorący – 2 punkty;

3) przewidywane efekty realizacji zadania, z uwzględnieniem grupy odbiorców – od 0 do 4 punktów;

4) zgodność realizowanego zadania z potrzebami szkoły, z uwzględnieniem grupy odbiorców – od 0 do 6 punktów.

9. Z przeprowadzonej oceny zespół sporządza protokół i przedkłada go ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Protokół zawiera:

1) wykaz szkół objętych wnioskiem, uszeregowany malejąco według przyznanej liczby punktów zgodnie z oceną, o której mowa w ust. 8, ze wskazaniem w odniesieniu do każdej ze szkół wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. i;

2) datę sporządzenia protokołu;

3) podpisy członków zespołu.

§ 10. [Decyzja o udzieleniu wsparcia finansowego wydawana przez wojewodę]

1. Wojewoda, w ramach kwoty środków budżetu państwa przypadających na dane województwo, podejmuje decyzje o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3, wskazując na podstawie protokołu, o którym mowa w § 8 ust. 9, szkoły, które zostaną objęte wsparciem finansowym, wraz z wysokością tego wsparcia.

2. Wykaz organów prowadzących, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3, wraz z wysokością udzielonego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych wsparciem finansowym jest publikowany niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu wojewódzkiego.

3. Jeżeli po opublikowaniu wykazu, o którym mowa w ust. 2, organ prowadzący, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3, podejmie decyzję o rezygnacji ze wsparcia finansowego w danym roku, pisemnie zawiadamia o tym wojewodę, podając przyczyny rezygnacji.

4. Środki, które pozostały w budżecie wojewody w wyniku rezygnacji, o której mowa w ust. 3, wojewoda przyznaje jako wsparcie finansowe organom prowadzącym, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3, wskazując na podstawie protokołu, o którym mowa w § 8 ust. 9, kolejne szkoły, które zostaną objęte wsparciem finansowym, wraz z wysokością tego wsparcia.

5. W przypadku gdy łączna kwota wsparcia finansowego wnioskowana przez organ prowadzący, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3, w odniesieniu do szkół, które zgodnie z protokołem, o którym mowa w § 8 ust. 9, uzyskały taką samą liczbę punktów i powinny zostać objęte wsparciem finansowym jako ostatnie, jest wyższa niż pozostała do rozdysponowania kwota środków budżetu państwa przypadająca na dane województwo, wojewoda kwalifikuje do objęcia wsparciem finansowym te szkoły w drodze losowania.

6. W przypadku gdy kwota wsparcia finansowego wnioskowana przez organ prowadzący, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3, w odniesieniu do szkoły, która zgodnie z protokołem, o którym mowa w § 8 ust. 9, powinna zostać objęta wsparciem finansowym jako ostatnia, jest wyższa niż pozostała do rozdysponowania kwota środków budżetu państwa przypadająca na dane województwo, wojewoda kwalifikuje do objęcia wsparciem finansowym kolejną szkołę, w przypadku której wnioskowana kwota wsparcia finansowego mieści się w pozostałej do rozdysponowania kwocie środków budżetu państwa przypadającej na dane województwo.

§ 11. [Decyzja o udzieleniu wsparcia finansowego wydawana przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego]

1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w ramach kwoty środków, o której mowa w § 5 ust. 4, na podstawie protokołu, o którym mowa w § 9 ust. 9, podejmuje decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego szkołom artystycznym, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, dla których jest organem prowadzącym.

2. Wykaz szkół, o których mowa w ust. 1, wraz z wysokością udzielonego wsparcia finansowego jest publikowany niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

3. Jeżeli po opublikowaniu wykazu, o którym mowa w ust. 2, dyrektor szkoły, o której mowa w ust. 1, podejmie decyzję o rezygnacji ze wsparcia finansowego, za pośrednictwem dyrektora specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, pisemnie zawiadamia o tym ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, podając przyczyny rezygnacji.

4. Środki, które pozostały w budżecie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wyniku rezygnacji, o której mowa w ust. 3, minister przyznaje jako wsparcie finansowe kolejnej szkole na podstawie protokołu, o którym mowa w § 9 ust. 9.

5. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, za pośrednictwem dyrektora specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, przekazuje środki budżetu państwa otrzymane w ramach wsparcia finansowego szkołom, o których mowa w ust. 1, objętym wsparciem finansowym w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

§ 12. [Zbiorcze informacje o wysokości kwot wsparcia finansowego]

Wojewoda oraz minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazują ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania w terminie 5 dni od dnia opublikowania wykazów, o których mowa odpowiednio w § 10 ust. 2 i § 11 ust. 2, zbiorcze informacje o wysokości kwot wsparcia finansowego przekazanych poszczególnym szkołom objętym wsparciem finansowym, wraz z kopiami protokołów, o których mowa odpowiednio w § 8 ust. 9 i § 9 ust. 9.

§ 13. [Umowa o udzielenie dotacji]

1. Wojewoda udziela dotacji organom prowadzącym, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3, na podstawie umowy, o której mowa w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1, następuje niezwłocznie po zwiększaniu budżetu wojewodów przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

3. Wojewoda przekazuje organom prowadzącym, o których mowa w ust. 1, środki budżetu państwa otrzymane w ramach wsparcia finansowego w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, jednak nie później niż w:

1) 2019 r. – w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.;

2) 2020 r. – w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.;

3) 2021 r. – w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.;

4) 2022 r. – w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.;

5) 2023 r. – w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

§ 14. [Sprawozdanie z realizacji zadania]

1. Szkoły, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, objęte wsparciem finansowym składają swoim organom prowadzącym, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3, sprawozdania z realizacji zadania w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku udzielenia wsparcia finansowego.

2. Szkoły artystyczne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, prowadzone przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, objęte wsparciem finansowym składają temu ministrowi sprawozdania z realizacji zadania w terminie do dnia 28 lutego 2020 r.

3. Sprawozdanie zawiera w szczególności:

1) zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach udzielonego wsparcia finansowego;

2) efekty zrealizowanego zadania;

3) charakterystykę problemów i barier w realizacji zadań w ramach modułu 3 Programu.

§ 15. [Zbiorcze sprawozdania z realizacji zadania]

1. Organy prowadzące, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3, którym udzielono wsparcia finansowego, składają wojewodom zbiorcze sprawozdania z realizacji zadania w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku udzielenia wsparcia finansowego.

2. Sprawozdanie zawiera w szczególności:

1) zestawienie liczby szkół i uczniów objętych wsparciem finansowym;

2) zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach udzielonego wsparcia finansowego, z wyszczególnieniem wkładu własnego organu prowadzącego;

3) efekty zrealizowanych zadań;

4) charakterystykę problemów i barier w realizacji zadań w ramach modułu 3 Programu.

§ 16. [Ocena efektów realizacji zadań w ramach modułu 3 Programu w danym roku]

Wojewoda, w terminie do dnia 15 kwietnia roku następującego po roku udzielenia wsparcia finansowego, dokonuje oceny efektów realizacji zadań w ramach modułu 3 Programu w danym roku i składa ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania sprawozdanie zawierające w szczególności:

1) zestawienie liczby organów prowadzących, szkół i uczniów objętych wsparciem finansowym;

2) zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach udzielonego wsparcia finansowego, z wyszczególnieniem wkładu własnego organów prowadzących szkoły;

3) efekty zrealizowanych zadań;

4) charakterystykę problemów i barier w realizacji zadań w ramach modułu 3 Programu.

§ 17. [Ocena efektów realizacji zadań w ramach modułu 3 Programu w 2019 r.]

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w terminie do dnia 15 kwietnia 2020 r., dokonuje oceny efektów realizacji zadań w ramach modułu 3 Programu w 2019 r. i składa ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania sprawozdanie zawierające w szczególności:

1) zestawienie liczby szkół i uczniów objętych wsparciem finansowym;

2) zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach udzielonego wsparcia finansowego;

3) efekty zrealizowanych zadań;

4) charakterystykę problemów i barier w realizacji zadań w ramach modułu 3 Programu.

§ 18. [Bieżące monitorowanie realizacji zadań w ramach modułu 3 Programu]

Dla celów bieżącego monitoringu realizacji zadań w ramach modułu 3 Programu, na żądanie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, szkoły, organy prowadzące szkoły i wojewodowie są obowiązani do udzielania informacji i wypełniania drogą elektroniczną ankiet dotyczących realizacji zadań w ramach modułu 3 Programu.

§ 19. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500.

Załącznik 1. [MAKSYMALNE KWOTY ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH MODUŁU 3 PROGRAMU PRZYPADAJĄCE NA POSZCZEGÓLNE WOJEWÓDZTWA]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 5 lutego 2019 r. (poz. 267)

MAKSYMALNE KWOTY ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH MODUŁU 3 PROGRAMU PRZYPADAJĄCE NA POSZCZEGÓLNE WOJEWÓDZTWA

Województwo

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Rok 2022

Rok 2023

Ogółem lata 2019–2023

Środki na realizację zadań w ramach modułu 3 Programu

w tym środki na obsługę realizacji zadań w ramach modułu 3 Programu

Środki na realizację zadań w ramach modułu 3 Programu

w tym środki na obsługę realizacji zadań w ramach modułu 3 Programu

Środki na realizację zadań w ramach modułu 3 Programu

w tym środki na obsługę realizacji zadań w ramach modułu 3 Programu

Środki na realizację zadań w ramach modułu 3 Programu

w tym środki na obsługę realizacji zadań w ramach modułu 3 Programu

Środki na realizację zadań w ramach modułu 3 Programu

w tym środki na obsługę realizacji zadań w ramach modułu 3 Programu

Środki na realizację zadań w ramach modułu 3 Programu

w tym środki na obsługę realizacji zadań w ramach modułu 3 Programu

Dolnośląskie

2 561 497 zł

20 492 zł

2 603 139 zł

20 825 zł

2 603 139 zł

20 825 zł

2 603 139 zł

20 825 zł

2 603 139 zł

20 825 zł

12 974 055 zł

103 792 zł

Kujawsko-Pomorskie

2 073 165 zł

16 585 zł

2 106 869 zł

16 855 zł

2 106 869 zł

16 855 zł

2 106 869 zł

16 855 zł

2 106 869 zł

16 855 zł

10 500 640 zł

84 005 zł

Lubelskie

2 452 661 zł

19 621 zł

2 492 534 zł

19 940 zł

2 492 534 zł

19 940 zł

2 492 534 zł

19 940 zł

2 492 534 zł

19 940 zł

12 422 796 zł

99 382 zł

Lubuskie

1 020 049 zł

8160 zł

1 036 631 zł

8293 zł

1 036 631 zł

8293 zł

1 036 631 zł

8293 zł

1 036 631 zł

8293 zł

5 166 574 zł

41 333 zł

Łódzkie

2 465 225 zł

19 722 zł

2 505 303 zł

20 042 zł

2 505 303 zł

20 042 zł

2 505 303 zł

20 043 zł

2 505 303 zł

20 042 zł

12 486 436 zł

99 891 zł

Małopolskie

3 935 075 zł

31 481 zł

3 999 048 zł

31 993 zł

3 999 047 zł

31 992 zł

3 999 047 zł

31 992 zł

3 999 048 zł

31 993 zł

19 931 264 zł

159 450 zł

Mazowieckie

5 372 718 zł

42 982 zł

5 460 062 zł

43 680 zł

5 460 062 zł

43 680 zł

5 460 063 zł

43 680 zł

5 460 062 zł

43 680 zł

27 212 966 zł

217 704 zł

Opolskie

1 034 392 zł

8275 zł

1 051 208 zł

8410 zł

1 051 209 zł

8410 zł

1 051 208 zł

8410 zł

1 051 208 zł

8410 zł

5 239 225 zł

41 914 zł

Podkarpackie

2 684 864 zł

21 478 zł

2 728 512 zł

21 828 zł

2 728 512 zł

21 828 zł

2 728 512 zł

21 828 zł

2 728 512 zł

21 828 zł

13 598 910 zł

108 791 zł

Podlaskie

1 142 944 zł

9144 zł

1 161 525 zł

9293 zł

1 161 525 zł

9292 zł

1 161 525 zł

9293 zł

1 161 525 zł

9293 zł

5 789 045 zł

46 312 zł

Pomorskie

2 305 370 zł

18 443 zł

2 342 848 zł

18 743 zł

2 342 848 zł

18 743 zł

2 342 848 zł

18 743 zł

2 342 848 zł

18 743 zł

11 676 761 zł

93 414 zł

Śląskie

4 128 410 zł

33 027 zł

4 195 525 zł

33 564 zł

4 195 525 zł

33 565 zł

4 195 525 zł

33 564 zł

4 195 525 zł

33 564 zł

20 910 511 zł

167 284 zł

Świętokrzyskie

1 389 864 zł

11 119 zł

1 412 459 zł

11 300 zł

1 412 459 zł

11 300 zł

1 412 459 zł

11 300 zł

1 412 459 zł

11 300 zł

7 039 702 zł

56 318 zł

Warmińsko-Mazurskie

1 502 384 zł

12 019 zł

1 526 808 zł

12 214 zł

1 526 808 zł

12 215 zł

1 526 808 zł

12 214 zł

1 526 808 zł

12 214 zł

7 609 615 zł

60 877 zł

Wielkopolskie

3 731 707 zł

29 854 zł

3 792 373 zł

30 339 zł

3 792 373 zł

30 339 zł

3 792 373 zł

30 339 zł

3 792 373 zł

30 339 zł

18 901 201 zł

151 210 zł

Zachodniopomorskie

1 559 799 zł

12 478 zł

1 585 156 zł

12 681 zł

1 585 156 zł

12 681 zł

1 585 156 zł

12 681 zł

1 585 156 zł

12 681 zł

7 900 423 zł

63 203 zł

Razem

39 360 124 zł

314 880 zł

40 000 000 zł

320 000 zł

40 000 000 zł

320 000 zł

40 000 000 zł

320 000 zł

40 000 000 zł

320 000 zł

199 360 124 zł

1 594 880 zł

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

Partner Zarządzający Advicero Nexia, Doradca Podatkowy nr wpisu 09935

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »