| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)
ORAZ MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI2)

z dnia 15 lutego 2019 r.

w sprawie sposobu i form współdziałania Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przy dokonywaniu kontroli produktów rybnych

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 262, 1629, 1669 i 2340) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa sposób i formy:

1) współdziałania Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zwanej dalej „Inspekcją”, przy dokonywaniu kontroli produktów rybnych, w tym przekazywania informacji o nieprawidłowościach dotyczących produktów rybołówstwa, w zakresie:

a) kategorii wielkości i kategorii świeżości, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2406/96 z dnia 26 listopada 1996 r. ustanawiającym wspólne normy handlowe w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa (Dz. Urz. WE L 334 z 23.12.1996, str. 1, z późn. zm.3) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 2, str. 331),

b) identyfikowalności, o której mowa w art. 58 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego unijny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz. Urz. UE L 343 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.4)),

c) określonym w art. 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 640/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie programu dokumentacji połowów tuńczyka błękitnopłetwego Thunnus thynnus i zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1984/2003 (Dz. Urz. UE L 194 z 24.07.2010, str. 1);

2) organizowania wspólnych kontroli produktów rybnych.

§ 2. [Współdziałanie Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego i Inspekcji]

1. Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego i Inspekcja współdziałają ze sobą w sposób zapewniający sprawne przeprowadzenie kontroli produktów rybnych.

2. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1, polega na:

1) organizowaniu i przeprowadzaniu wspólnych kontroli magazynów, przetwórni oraz innych pomieszczeń służących do przechowywania lub przetwarzania produktów rybnych;

2) wzajemnym udostępnianiu dokumentów zgromadzonych podczas kontroli produktów rybnych, w tym protokołów kontroli oraz postanowień i decyzji wydanych podczas kontroli;

3) wzajemnym przekazywaniu informacji o podejrzeniu naruszenia przepisów o organizacji rynku rybnego albo wystąpieniu zagrożenia takiego naruszenia;

4) wzajemnym udzielaniu pomocy technicznej, jeżeli wynika to ze specyfiki kontroli produktów rybnych, której przeprowadzenie nie jest możliwe bez udzielenia takiej pomocy;

5) wzajemnym korzystaniu ze środków transportu i łączności podczas prowadzenia wspólnych działań;

6) wzajemnym udzielaniu pomocy w zakresie prawidłowej identyfikacji produktów rybnych;

7) organizowaniu szkoleń i wymiany doświadczeń w zakresie objętym współpracą.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, mogą być udostępniane również w formie elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 3. [Informacje o nieprawidłowościach dotyczących produktów rybołówstwa]

1. Przekazanie przez Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego Inspekcji informacji o nieprawidłowościach dotyczących produktów rybołówstwa, w zakresie:

1) kategorii wielkości i kategorii świeżości, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2406/96 z dnia 26 listopada 1996 r. ustanawiającym wspólne normy handlowe w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa,

2) identyfikowalności, o której mowa w art. 58 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego unijny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006,

3) określonym w art. 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 640/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie programu dokumentacji połowów tuńczyka błękitnopłetwego Thunnus thynnus i zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1984/2003

– następuje z urzędu, pisemnie w postaci papierowej albo za pomocą telefaksu, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, nie później jednak niż przed upływem 6 godzin od ich uzyskania.

2. Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego, wraz z informacjami, o których mowa w ust. 1, lub niezwłocznie po ich przekazaniu, przekazuje również zabezpieczone w sprawie dowody oraz dokumenty zgromadzone podczas kontroli.

3. Inspekcja informuje Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego o sposobie załatwienia sprawy, niezwłocznie po jej zakończeniu, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zakończenia, pisemnie w postaci papierowej albo za pomocą telefaksu albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 4. [Wspólne kontrole]

1. Wspólne kontrole produktów rybnych są przeprowadzane:

1) na podstawie planu kontroli na dany rok, sporządzanego przez Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w porozumieniu z Inspekcją, w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który jest sporządzany plan kontroli;

2) na wniosek Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego lub Inspekcji.

2. Wspólne kontrole, o których mowa w ust. 1, polegają na wykonywaniu czynności kontrolnych w miejscu przeprowadzania kontroli przez Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego i Inspekcję, z tym że po wykonaniu czynności kontrolnych przez:

1) Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego czynności kontrolne wykonuje Inspekcja;

2) Inspekcję czynności kontrolne wykonuje Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego.

§ 5. [Wspólne kontrole produktów rybnych w 2019 r.]

Wspólne kontrole produktów rybnych w 2019 r. przeprowadza się na podstawie planu kontroli na 2019 r., sporządzonego przez okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego w porozumieniu z Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.5)

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Ardanowski


1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).

2) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. WE L 52 z 22.02.1997, str. 8 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 3, str. 3, Dz. Urz. WE L 298 z 25.11.2000, str. 1 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 348, Dz. Urz. WE L 337 z 20.12.2001, str. 23 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 5, str. 269, Dz. Urz. UE L 236 z 23.09.2003, str. 33 i Dz. Urz. UE L 132 z 26.05.2005, str. 15.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 22, Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 86, Dz. Urz. UE L 355 z 31.12.2013, str. 94, Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 133 z 29.05.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 149 z 16.06.2015, str. 23 i Dz. Urz. UE L 319 z 04.12.2015, str. 21.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie sposobu i form współdziałania okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przy dokonywaniu kontroli produktów rybnych (Dz. U. poz. 630), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2019 r. na podstawie art. 36 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2340).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Beata Kielar-Tammert

Radca prawny wpisany na Listę Radców Prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Właścicielka Kancelarii Prawnej www.bktkancelaria.pl, autorka wielu artykułów o tematyce prawniczej publikowanych w czasopismach, na blogu oraz w mediach społecznościowych, specjalizująca się w prawie Unii Europejskiej, prawie gospodarczym i prawach cudzoziemców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »