| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 21 lutego 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego

Na podstawie art. 20d ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego]

W rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz. U. poz. 1760) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:

a) w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) identyfikując się i autoryzując czynność utworzenia i potwierdzenia profilu zaufanego przy użyciu profilu osobistego.”,

b) w ust. 2 wyrazy „pkt 2” zastępuje się wyrazami „pkt 2 i 3”;

2) w § 8 w ust. 3 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) w sposób, o którym mowa w art. 20c ust. 1 pkt 4 ustawy – profil zaufany zawiera również wskazanie, że został potwierdzony przy wykorzystaniu profilu osobistego.”;

3) w § 9 w ust. 2 w pkt 1 po wyrazach „profilu zaufanego” dodaje się wyrazy „ , profilu osobistego”;

4) w § 13:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Złożenie podpisu zaufanego jest możliwe w okresie ważności użytego do złożenia podpisu środka identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 20aa pkt 1 ustawy.”,

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy „o której mowa w § 8 ust. 6,”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Autoryzacja, o której mowa w ust. 2, dokonywana jest, odpowiednio do użytego środka identyfikacji elektronicznej:

1) w przypadku profilu osobistego – w sposób określony dla tego środka identyfikacji elektronicznej w przepisach wydanych na podstawie art. 12j ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1464, z 2018 r. poz. 730 oraz z 2019 r. poz. 53 i 60);

2) w przypadku profilu zaufanego – w sposób, o którym mowa w § 8 ust. 6.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 marca 2019 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1–3, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.

Minister Cyfryzacji: M. Zagórski


1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 761).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Talinkme.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »