| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 15 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 1246), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 1787).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 1787), które stanowią:

"§ 2. Do postępowań w sprawach wydania orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 15 lutego 2019 r. (poz. 429)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 22 sierpnia 2002 r.

w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2037 oraz z 2019 r. poz. 55) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) zakres badań psychiatrycznych i psychologicznych, którym obowiązane są poddać się osoby, o których mowa w art. 8 ust. 1 oraz art. 22 i 28 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zwanej dalej "ustawą", a także zakres badań osób posiadających koncesję i osób pozostających w stosunku pracy;

2) kwalifikacje lekarzy i psychologów, upoważnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych;

3) warunki i tryb:

a) odwoływania się od orzeczeń lekarskich i psychologicznych,

b) uzyskiwania i utraty uprawnień do przeprowadzania badań przez lekarzy i psychologów,

c) wydawania orzeczeń lekarskich i psychologicznych;

4) sposób postępowania z dokumentacją związaną z badaniami oraz wzory stosowanych dokumentów;

5) maksymalne stawki opłat za badania.

§ 2. Badanie psychiatryczne osób, o których mowa w § 1 pkt 1, obejmuje ocenę stanu psychicznego, z uwzględnieniem art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy.

§ 3. Badanie psychologiczne osób, o których mowa w § 1 pkt 1, obejmuje określenie poziomu intelektualnego i opis cech osobowości, a także określenie poziomu dojrzałości społecznej.

§ 4. Do przeprowadzania badań, o których mowa w § 2, jest uprawniony lekarz, który łącznie spełnia następujące wymagania:

1) posiada prawo wykonywania zawodu,

2) posiada drugi stopień specjalizacji w zakresie psychiatrii lub tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii,

3) nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu

- zwany dalej "lekarzem upoważnionym".

§ 5. 1. Do przeprowadzania badań, o których mowa w § 3, jest uprawniony psycholog, zwany dalej "psychologiem upoważnionym".

2.2) W zakresie uzyskiwania i utraty uprawnień do przeprowadzania badań przez psychologa, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 15c i art. 15d ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2019 r. poz. 284).

§ 6. Lekarz upoważniony traci swoje uprawnienia w razie:

1) pozbawienia prawa wykonywania zawodu;

2) zawieszenia prawa wykonywania zawodu;

3) ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych;

4) zaprzestania wykonywania zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat - w razie niedopełnienia obowiązku wynikającego z art. 10 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617, z późn. zm.3));

5) orzeczenia prawomocnego środka karnego pozbawienia praw publicznych.

§ 7. 1. Lekarz upoważniony na podstawie wyniku badania, o którym mowa w § 2, wydaje orzeczenie lekarskie.

2. Lekarz upoważniony wystawia orzeczenie lekarskie z kopią; oryginał orzeczenia otrzymuje osoba, o której mowa w § 1 pkt 1, kopię pozostawia się w dokumentacji badań. W przypadku orzeczenia negatywnego sporządza się drugą kopię, którą przekazuje się:

1) organowi koncesyjnemu - w przypadku osób, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy;

2) pracodawcy - w przypadku osób, o których mowa w art. 22 ust. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy.

3.4) Lekarz upoważniony przeprowadza badania osób, o których mowa w art. 22 ust. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy, po przedstawieniu przez te osoby orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy przy wytwarzaniu lub obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją albo wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, wystawionego przez lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę nad pracownikami, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.5)).

4. (uchylony).6)

5. Wzór orzeczenia lekarskiego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 8. 1. Psycholog upoważniony, na podstawie badania, o którym mowa w § 3, wydaje orzeczenie psychologiczne.

2. Przepis § 7 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. Wzór orzeczenia psychologicznego stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 9. Orzeczenie lekarskie, o którym mowa w § 7 ust. 1, oraz orzeczenie psychologiczne, o którym mowa w § 8 ust. 1, wystawione w celu ubiegania się o koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej, o której mowa w art. 2 ustawy, kierowania tą działalnością lub dopuszczenia do rozpoczęcia pracy przy produkcji lub obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, jest ważne 3 miesiące od daty wystawienia.

§ 10. 1. Od orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego przysługuje odwołanie.

2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje osobie, o której mowa w § 1 pkt 1, oraz organowi koncesyjnemu.

3. Podmioty, o których mowa w ust. 2, wnoszą odwołanie wraz z jego uzasadnieniem w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.

4. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem lekarza lub psychologa, którzy wydali orzeczenia, do:

1) konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii - w przypadku odwołania od orzeczenia lekarskiego,

2) psychologa wyznaczonego przez wojewodę - w przypadku odwołania od orzeczenia psychologicznego

- zwanych dalej "podmiotami odwoławczymi".

5. Lekarz lub psycholog, za którego pośrednictwem wnoszone jest odwołanie, przekazuje je, wraz z dokumentacją badań, do podmiotu odwoławczego w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

6. Powtórne badanie przeprowadza konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii lub wyznaczony przez niego specjalista psychiatra i odpowiednio psycholog, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, w terminie nie dłuższym niż 30 dni - licząc od dnia otrzymania odwołania przez podmiot odwoławczy.

7. Lekarz lub psycholog, o których mowa w ust. 6, muszą posiadać kwalifikacje określone dla lekarzy i psychologów przeprowadzających badania zgodnie z przepisami rozporządzenia.

8. Do badań przeprowadzanych w trybie odwołania stosuje się przepisy rozporządzenia.

9. Orzeczenie lekarskie lub psychologiczne wydane w trybie odwołania jest ostateczne.

10. Wzory orzeczeń, o których mowa w ust. 9, stanowią załączniki nr 3 i 4 do rozporządzenia.

§ 11.7) W sprawach dotyczących sposobu postępowania z dokumentacją związaną z badaniami psychiatrycznymi, o których mowa w § 2, stosuje się przepisy art. 23-30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.8)).

§ 11a.9) 1. Dokumentację związaną z badaniami psychologicznymi przechowuje się w warunkach organizacyjnych i technicznych uniemożliwiających dostęp osób nieupoważnionych oraz zapewniających jej ochronę przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zagubieniem.

2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, przechowuje się przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Po upływie tego okresu dokumenty są niszczone przez podmiot przechowujący dokumentację, który sporządza protokół, zawierający: imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej zniszczenia, datę i miejsce zniszczenia, określenie rodzaju niszczonej dokumentacji związanej z badaniami psychologicznymi oraz imiona i nazwiska osób, których dokumentacja dotyczy.

3. W przypadku utraty uprawnień do przeprowadzania badań przez psychologa, o którym mowa w § 5 ust. 1, dokumentacja związana z badaniami psychologicznymi przekazywana jest do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, na obszarze którego działania psycholog ten prowadzi działalność.

§ 12. Ustala się następujące maksymalne stawki opłat za badania lekarskie i psychologiczne:

1) opłata za badanie psychiatryczne i psychologiczne, o których mowa w § 2 i 3:

a) badanie psychiatryczne 15%,

b) badanie psychologiczne 15%,

2) opłata za badania w trybie odwoławczym, o których mowa w § 10:

a) badanie lekarskie 25%,

b) badanie psychologiczne 25%

najniższego miesięcznego wynagrodzenia pracowników, określonego przez ministra właściwego do spraw pracy na podstawie art. 774 pkt 110) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia11).


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 1787), które weszło w życie z dniem 12 października 2017 r.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 697, 1515, 1532, 1544, 1629, 1669 i 2435 oraz z 2019 r. poz. 60 i 150.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1076, 1608, 1629, 2215, 2244, 2245, 2377 i 2432.

6) Przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1524, z 2018 r. poz. 1115, 1515, 2219 i 2429 oraz z 2019 r. poz. 150.

9) Dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) Uchylony na podstawie art. 11 pkt 3 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. poz. 1679), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

11) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 16 września 2002 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 22 sierpnia 2002 r.

Załącznik nr 1

WZÓR - ORZECZENIE LEKARSKIE

infoRgrafika

Załącznik nr 2

WZÓR - ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE

infoRgrafika

Załącznik nr 3

WZÓR - ORZECZENIE LEKARSKIE

infoRgrafika

Załącznik nr 4

WZÓR - ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Kowalska-Matis

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »