| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie stypendiów ministra dla studentów

Na podstawie art. 458 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepis ogólny

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania stypendiów ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, zwanego dalej „ministrem”, studentom wykazującym się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi, zwanych dalej „stypendiami”;

2) rodzaje osiągnięć i sposób ich dokumentowania;

3) maksymalną liczbę przyznawanych stypendiów;

4) maksymalną wysokość stypendium;

5) wzór wniosku o przyznanie stypendium.

Rozdział 2

Rodzaje osiągnięć i sposoby ich dokumentowania

§ 2. [Osiągnięcia naukowe studenta]

Za znaczące osiągnięcie naukowe studenta uważa się:

1) autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”;

2) autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;

3) udział w projekcie badawczym realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w drodze konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego;

4) autorstwo i wygłoszenie referatu naukowego na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu, w której uczestniczyli prelegenci co najmniej z pięciu uczelni;

5) uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie naukowym o zasięgu międzynarodowym i o wysokim prestiżu, w którym uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych;

6) autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego:

a) na które udzielono prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawa z rejestracji topografii układu scalonego oraz prawo do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej przez hodowcę odmiany rośliny albo

b) które zostały zgłoszone w celu uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawa z rejestracji topografii układu scalonego lub w sprawie których zostały złożone wnioski o przyznanie prawa do wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej przez hodowcę odmiany rośliny.

§ 3. [Osiągnięcia artystyczne studenta]

Za znaczące osiągnięcie artystyczne studenta uważa się:

1) autorstwo lub wykonanie utworu muzycznego lub innej formy muzycznej zaprezentowanych na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu;

2) autorstwo lub znaczący wkład autorski utworów muzycznych nagranych na płycie wydanej przez firmę producencką o wysokim prestiżu;

3) znaczący udział w powstaniu utworu audiowizualnego, w tym filmowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu kinowym lub telewizyjnym, w tym reżyseria, montaż, autorstwo scenografii lub zdjęć, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli;

4) znaczący udział w powstaniu spektaklu teatralnego, operowego, operetkowego, baletowego lub musicalowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu telewizyjnym, w tym reżyseria, autorstwo scenografii, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli;

5) autorstwo formy choreograficznej zaprezentowanej na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu telewizyjnym;

6) autorstwo dzieła plastycznego lub architektonicznego zaprezentowanego na wystawie lub w galerii o wysokim prestiżu albo w przestrzeni publicznej;

7) indywidualną autorską wystawę plastyczną zorganizowaną przez instytucję kultury o wysokim prestiżu;

8) uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie artystycznym, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym.

§ 4. [Osiągnięcia sportowe studenta]

Za znaczące osiągnięcie sportowe studenta uważa się zajęcie w:

1) sportach olimpijskich, paraolimpijskich lub objętych programem igrzysk głuchych, w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), co najmniej:

a) szesnastego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,

b) ósmego miejsca w mistrzostwach świata,

c) szóstego miejsca w mistrzostwach Europy,

d) trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy,

e) pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,

f) miejsca, o którym mowa w lit. b–e, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;

2) rywalizacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, i zajęcie co najmniej trzeciego miejsca w:

a) uniwersjadzie,

b) akademickich mistrzostwach świata,

c) akademickich mistrzostwach Europy,

d) Europejskich Igrzyskach Studentów.

§ 5. [Dokumentowanie osiągnięć]

Osiągnięcia, o których mowa w § 2–4, są dokumentowane w postaci:

1) w przypadku osiągnięć naukowych:

a) kopii stron czasopisma lub książki zawierających imiona i nazwisko autora lub imiona i nazwiska autorów, tytuł publikacji, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, nakład, numer ISBN lub ISSN, numer DOI,

b) pisemnego oświadczenia wydawcy publikacji albo współautorów publikacji o procentowym wkładzie autorskim studenta w publikację – w przypadku współautorstwa,

c) pisemnego oświadczenia kierownika projektu badawczego zawierającego informacje o numerze, źródle finansowania, okresie trwania i celu projektu oraz funkcji pełnionej przez studenta w projekcie i zakresie realizowanych przez niego zadań oraz o efektach projektu,

d) pisemnego oświadczenia organizatora konferencji lub kopii materiału pokonferencyjnego zawierających imiona i nazwiska prelegentów oraz nazwy reprezentowanych przez nich uczelni,

e) pisemnego oświadczenia studenta o autorstwie i wygłoszeniu referatu,

f) kopii dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie,

g) pisemnego oświadczenia organizatora konkursu o liczbie państw i uczelni reprezentowanych przez uczestników konkursu,

h) pisemnych oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale studenta w powstaniu osiągnięcia – w przypadku nagrody zespołowej,

i) kopii dokumentu patentowego, świadectwa ochronnego na wzór użytkowy, świadectwa rejestracji wzoru przemysłowego, świadectwa rejestracji topografii układu scalonego lub kopii dokumentów potwierdzających prawa do wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej przez hodowcę odmiany rośliny,

j) pisemnego potwierdzenia złożenia zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego w celu uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawa z rejestracji topografii układu scalonego oraz prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej przez hodowcę odmiany rośliny;

2) w przypadku osiągnięć artystycznych:

a) kopii broszury festiwalowej, plakatu filmowego lub programu koncertu, wystawy lub spektaklu,

b) pisemnego oświadczenia organizatora prezentacji dzieła artystycznego,

c) kopii dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie,

d) pisemnego oświadczenia organizatora konkursu o liczbie państw i uczelni reprezentowanych przez uczestników konkursu,

e) pisemnych oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale studenta w powstaniu osiągnięcia – w przypadku nagrody zespołowej;

3) w przypadku osiągnięć sportowych – pisemnego oświadczenia właściwego polskiego związku sportowego lub Akademickiego Związku Sportowego o uzyskanym przez studenta wyniku sportowym.

Rozdział 3

Przyznawanie stypendiów

§ 6. [Wniosek o przyznanie stypendium]

1. Wniosek o przyznanie stypendium składa się do ministra, w terminie do dnia 15 października, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia.

2. Wniosek o przyznanie stypendium składa się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą systemu teleinformatycznego wskazanego przez ministra w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.

§ 7. [Przyznanie stypendium]

1. Minister może przyznać stypendium na dany rok akademicki studentowi, który:

1) w poprzednim roku akademickim zaliczył rok studiów oraz

2) uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim.

2. Wymogu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium został przyjęty na studia drugiego stopnia.

§ 8. [Ocena wniosków o przyznanie stypendium]

1. Wnioski o przyznanie stypendium podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku o przyznanie stypendium minister wyznacza wnioskodawcy termin, nie krótszy niż 14 dni, do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia tego wniosku bez rozpoznania.

§ 9. [Kryteria stosowane przy ocenie wniosku o przyznanie stypendium]

1. Przy ocenie wniosków o przyznanie stypendiów bierze się pod uwagę znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne studentów związane ze studiami i znaczące osiągnięcia sportowe, uzyskane w okresie od dnia:

1) rozpoczęcia studiów – w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,

2) rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia – w przypadku studenta studiów drugiego stopnia,

3) 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium – w przypadku studenta, któremu w poprzednich latach przyznano to stypendium,

4) 1 stycznia roku poprzedzającego rok rozpoczęcia studiów przez studenta studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku studentów, którzy uzyskali znaczące osiągnięcie sportowe

– do dnia 30 września roku, w którym złożono wniosek.

2. Przy ocenie wniosków o przyznanie stypendiów uwzględnia się następujące kryteria w przypadku osiągnięć:

1) naukowych dotyczących:

a) publikacji:

– rodzaj, formę i język,

– procentowy wkład autorski,

– status i prestiż wydawcy,

– zasięg i nakład,

– liczbę punktów w wykazie wydawnictw lub wykazie czasopism naukowych lub recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych,

– Journal Impact Factor,

– innowacyjność tematyki,

b) projektu badawczego:

– pełnioną funkcję,

– okres uczestnictwa,

– liczbę referatów, publikacji, zastosowań praktycznych lub wdrożeń wyników działalności naukowej, będących wynikiem udziału w projekcie,

– prestiż konkursu, w ramach którego jest finansowany projekt,

– innowacyjność i znaczenie projektu dla rozwoju danej dziedziny nauki lub rozwoju gospodarczego kraju,

c) konferencji:

– prestiż i zasięg,

– czas trwania,

– liczbę wygłoszonych referatów,

– liczbę reprezentowanych uczelni,

– liczbę prelegentów posiadających co najmniej stopień doktora,

– innowacyjność tematyki referatu,

– status jej organizatora,

d) konkursu:

– prestiż,

– zajęte miejsce,

– procentowy udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową,

– liczbę uczestników, w tym liczbę zespołów,

– liczbę reprezentowanych uczelni i państw,

– status jego organizatora,

e) wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego, prawa do wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej przez hodowcę odmiany rośliny:

– prestiż i zasięg,

– innowacyjność i znaczenie projektu dla rozwoju danej dziedziny nauki lub rozwoju gospodarczego kraju,

– procentowy wkład autorski;

2) artystycznych dotyczących:

a) dzieła artystycznego:

– rodzaj i formę prezentacji,

– procentowy wkład w jego wykonanie lub autorstwo,

– status i prestiż wydawcy lub organizatora prezentacji,

– zasięg lub nakład,

– nowatorstwo,

– pełnioną rolę w wykonaniu lub prezentacji,

– okres trwania prezentacji,

b) konkursu:

– prestiż,

– zajęte miejsce,

– procentowy udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową,

– liczbę uczestników, w tym liczbę zespołów,

– liczbę reprezentowanych państw,

– status jego organizatora;

3) sportowych dotyczących uzyskanego wyniku:

– miejsce zajęte w zawodach,

– rangę zawodów,

– rodzaj rywalizacji,

– kategorię wiekową,

– udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę drużynową,

– obecność dyscypliny sportowej na najbliższych igrzyskach olimpijskich.

§ 10. [Termin rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendiów]

Wnioski o przyznanie stypendiów są rozpatrywane w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, w którym zostały złożone.

§ 11. [Metoda punktowa stosowana przy ocenie wniosków o przyznanie stypendiów]

1. Wnioski o przyznanie stypendiów są oceniane metodą punktową.

2. Na podstawie wyników oceny, o której mowa w ust. 1, sporządza się listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendiów według liczby przyznanych punktów.

§ 12. [Ilość stypendiów przyznawanych przez Ministra]

Minister przyznaje nie więcej niż 5 stypendiów.

§ 13. [Maksymalna wysokość stypendium]

Maksymalna wysokość stypendium nie może przekroczyć 17 000 zł.

§ 14. [Sposób wypłacania stypendiów]

1. Stypendium wypłaca uczelnia morska, której wnioskodawca jest kierownikiem, ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez ministra.

2. Stypendium wypłaca się studentowi jednorazowo, na wskazany przez niego rachunek bankowy albo w gotówce, w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym podmiotu, o którym mowa w ust. 1.

Rozdział 4

Przepis epizodyczny i końcowy

§ 15. [Termin składania wniosków o przyznanie stypendiów na rok akademicki 2019/2020]

Wnioski o przyznanie stypendiów na rok akademicki 2019/2020 składa się w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 15 października 2019 r. w formie pisemnej, na adres urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.

§ 16. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk


1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom (Dz. U. poz. 1050), które utraciło moc z dniem 1 października 2018 r. na podstawie art. 169 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW GOSPODARKI MORSKIEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 13 lutego 2019 r. (poz. 432)

WZÓR – WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW GOSPODARKI MORSKIEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Kaźmierczak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie cywilnego postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »