| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 1 marca 2019 r.

w sprawie dofinansowania z budżetu państwa składek członkowskich wnoszonych przez wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego reprezentatywne organizacje pracodawców do międzynarodowych organizacji pracodawców

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2015 r. poz. 2029 oraz z 2018 r. poz. 1608) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy tryb składania wniosków o dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej, zwane dalej „dotacją”, składek członkowskich wnoszonych do międzynarodowych organizacji pracodawców, reprezentujących interesy pracodawców wobec instytucji Unii Europejskiej, zwanych dalej „międzynarodowymi organizacjami pracodawców”, przez organizacje pracodawców, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232), wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego, zwane dalej „organizacjami pracodawców”;

2) wzór wniosku o udzielenie dotacji składek członkowskich wnoszonych do międzynarodowych organizacji pracodawców przez organizacje pracodawców, zwanego dalej „wnioskiem”;

3) dokumenty, które należy dołączyć do wniosku.

§ 2. [Wniosek o udzielenie dotacji]

1. Wniosek jest składany w postaci papierowej w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wniosek jest podpisywany przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji pracodawców zgodnie ze sposobem reprezentacji ujawnionym w Krajowym Rejestrze Sądowym lub przez osoby upoważnione na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji pracodawców zgodnie ze sposobem reprezentacji ujawnionym w Krajowym Rejestrze Sądowym.

3. Do wniosku dołącza się:

1) oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby, o których mowa w ust. 2:

a) dokumentów potwierdzających członkostwo organizacji pracodawców w międzynarodowej organizacji pracodawców, zawierających datę przystąpienia do danej międzynarodowej organizacji pracodawców,

b) odpisu prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego reprezentatywność organizacji pracodawców, której dotyczy wniosek, albo potwierdzenia udokumentowania Prezydium Rady Dialogu Społecznego złożenia wniosku o ponowne stwierdzenie reprezentatywności, o którym mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego;

2) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo wydruk informacji, o którym mowa w art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 986 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 55 i 60);

3) dokument pełnomocnictwa, jeżeli:

a) wniosek został podpisany przez osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa lub

b) kopie dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. a lub b, zostały poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa.

4. Wzór wniosku jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. [Niekompletny lub nieprawidłowo wypełniony wniosek]

1. W przypadku nieprawidłowo wypełnionego lub niekompletnego wniosku Minister wzywa wnioskodawcę do jego poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. Wniosek, który nie został poprawiony lub uzupełniony w wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym zawiadamia się wnioskodawcę wraz z podaniem przyczyny.

§ 4. [Termin złożenia wniosku]

Organizacja pracodawców składa wniosek o udzielenie dotacji na rok 2019 w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: E. Rafalska


1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2329).

Załącznik 1. [WZÓR - WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI SKŁADEK CZŁONKOWSKICH WNOSZONYCH DO MIĘDZYNARODOWYCH ORGANIZACJI PRACODAWCÓW PRZEZ ORGANIZACJE PRACODAWCÓW]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 1 marca 2019 r. (poz. 456)

WZÓR - WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI SKŁADEK CZŁONKOWSKICH WNOSZONYCH DO MIĘDZYNARODOWYCH ORGANIZACJI PRACODAWCÓW PRZEZ ORGANIZACJE PRACODAWCÓW

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Żurawska-Wojcieszek

Auditor, konsultant, trener w zakresie systemów zarządznia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »