| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 5 marca 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji

Na podstawie art. 34 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161 i 125) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 877, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) przełożony – Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Dowódcę Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji, komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, komendanta powiatowego (miejskiego) i rejonowego Policji, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendanta szkoły policyjnej, dyrektora instytutu badawczego albo dyrektora biura lub równorzędnej komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji.”;

2) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Potrzeby szkoleniowe podległych jednostek lub komórek organizacyjnych określają Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, zwanego dalej „CBŚP”, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji, zwanego dalej „BSWP”, Dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji, zwanego dalej „BOA”, lub komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji, a w Komendzie Głównej Policji – dyrektor biura lub równorzędnej komórki organizacyjnej, na podstawie informacji dotyczących rodzajów szkoleń, liczby osób oczekujących oraz liczby osób przewidzianych do ich odbycia otrzymanych od kierowników tych jednostek lub komórek.”;

3) w § 18 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wyznaczeniu limitu miejsc dla CBŚP, BSWP, BOA, komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji, WSPol., szkół policyjnych, instytutu badawczego oraz biur lub równorzędnych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji;”;

4) w § 24 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Komendzie Głównej Policji, CBŚP, BSWP, BOA – również kierownikowi komórki organizacyjnej właściwej w sprawach szkolenia Komendy Głównej Policji;”;

5) w § 50 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Za zgodą kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach szkolenia Komendy Głównej Policji komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji, CBŚP, BSWP, BOA, komendy wojewódzkie (Stołeczna) Policji oraz instytut badawczy mogą prowadzić kursy specjalistyczne jako doskonalenie lokalne.”;

6) w § 56 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wyznaczeniu limitu miejsc dla CBŚP, BSWP, BOA, komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji, WSPol., szkół policyjnych, instytutu badawczego oraz biur lub równorzędnych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji;”;

7) w § 63 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Dla samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych plan, o którym mowa w ust. 1, opracowuje komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji w uzgodnieniu z dowódcą BOA.

2b. Program, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kontrterrorystycznym opracowuje dowódca BOA.”;

8) w § 69 w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu:

„2a) BOA – Dowódca BOA;

2b) samodzielnych pododdziałach kontrterrorystycznych Policji w zakresie kontrterrorystycznym – Dowódca BOA;”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2019 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. K. Kozłowski


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. poz. 1644, z 2008 r. poz. 1116, z 2010 r. poz. 1381, z 2012 r. poz. 899, z 2014 r. poz. 1312, z 2015 r. poz. 593, z 2016 r. poz. 1526 oraz z 2018 r. poz. 208.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Plantronics

Plantronics jest pionierem technologii audio i liderem rynku rozwiązań komunikacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »