reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum (Dz. U. z 2014 r. poz. 1583), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum (Dz. U. poz. 2153).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum (Dz. U. poz. 2153), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Ardanowski

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 27 lutego 2019 r. (poz. 519)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

z dnia 9 czerwca 2004 r.

w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum2)

Na podstawie art. 15 ust. 4, art. 20 ust. 2 i 3 oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2138 oraz z 2018 r. poz. 810 i 1616) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) obowiązek zaopatrzenia w:

a) świadectwo fitosanitarne podatnego drewna i podatnych roślin pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz drewna rodzaju Quercus L.,

b) paszport roślin:

- podatnych roślin pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki,

- roślin przeznaczonych do sadzenia, z wyłączeniem ich nasion, rodzajów: Viburnum spp. L., Camelia spp. i Rhododendron spp. L., oprócz gatunku Rhododendron simsii Planch, pochodzących z państw trzecich innych niż Stany Zjednoczone Ameryki lub z innych państw członkowskich Unii Europejskiej,

c) oznakowanie podatnego drewna pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki;

2) organizm szkodliwy Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov., do którego:

a) mogą być stosowane odstępstwa od wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, zwanej dalej "ustawą",

b) stosuje się przepisy ustawy dotyczące organizmów kwarantannowych;

3) obowiązek granicznej kontroli fitosanitarnej dla podatnego drewna i podatnych roślin pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) sadzenie - każdą czynność, mającą na celu umieszczenie roślin w sposób umożliwiający ich wzrost, reprodukcję lub rozmnożenie;

2) rośliny przeznaczone do sadzenia - rośliny:

a) posadzone, które mają pozostać w podłożu uprawowym lub być przesadzone, lub

b) nieposadzone w dniu wprowadzania do obrotu lub przemieszczania, lecz przeznaczone do późniejszego sadzenia;

3) drewno:

a) drewno, które zachowało w całości lub w części naturalnie zaokrągloną powierzchnię, z korą lub bez kory lub

b) drewno w formie zrębów, wiórów, trocin, lub

c) drewno sztauerskie, przekładki, palety, lub

d) materiały opakowaniowe, używane podczas transportu towarów;

4) podatne rośliny - rośliny, oprócz owoców i nasion:

a) gatunków: Acer macrophyllum Pursh., Acer pseudoplatanus L., Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, Adiantum jordanii C. Muell., Aesculus californica (Spach) Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursch., Arbutus unedo L., Calluna vulgaris (L.) Hull, Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Frangula californica (Eschsch.) Gray, Frangula purshiana (DC.) Cooper, Fraxinus excelsior L., Griselinia littoralis (Raoul), Hamame lis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Laurus nobilis L., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr. & Gray, Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC, Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, Parrotia persica (DC) CA. Meyer, Photinia x fraseri Dress, Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Rosa gymnocarpa Nutt., Salix caprea L., Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., oraz Vaccinium ovatum Pursh,

b) rodzajów: Arctostaphylos spp. Adans, Camellia spp. L., Leucothoe spp. D. Don, Magnolia spp. L., Pieris spp. D. Don, Quercus spp. L., Rhododendron spp. L., inne niż Rhododendron simsii Planch., Taxus spp. L. oraz Viburnum spp. L.;

5) podatne drewno - drewno roślin gatunków: Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Taxus brevifolia Nutt. i roślin rodzaju Quercus spp. L.;

6) podatna kora - oddzieloną od drewna korę roślin gatunków: Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Taxus brevifolia Nutt. i roślin rodzaju Quercus spp. L.

§ 3. Niedopuszczalne jest:

1) wprowadzanie i rozprzestrzenianie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.;

2) wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podatnej kory ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

§ 4. 1. Podatne rośliny mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, jeżeli:

1) przeprowadzona graniczna kontrola fitosanitarna wykazała, że są one wolne od nieeuropejskich izolatów Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. oraz

2) spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1227, z 2016 r. poz. 642, z 2017 r. poz. 2503 oraz z 2018 r. poz. 1860) w załączniku nr 3 w części A w pkt 2 i w załączniku nr 4 w części A w dziale I w pkt 11.1, pkt 39 i pkt 40 oraz są zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne:

a) potwierdzające, że pochodzą z obszarów, na których nie stwierdzono występowania nieeuropejskich izolatów Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.; nazwę obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce "miejsce pochodzenia", lub

b) wydane po stwierdzeniu, że w czasie urzędowych kontroli, przeprowadzanych przez służbę ochrony roślin w miejscu produkcji od początku ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego, na podatnych roślinach nie były obserwowane objawy występowania nieeuropejskich izolatów Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.; w przypadku stwierdzenia w czasie urzędowych kontroli objawów wskazujących na możliwe porażenie nieeuropejskimi izolatami Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. przeprowadzono badania laboratoryjne i na ich podstawie uznano rośliny za wolne od tego organizmu szkodliwego.

2. Świadectwo, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest wydawane, jeżeli reprezentatywne próby roślin pobrane przed ich wysyłką, w czasie urzędowej kontroli, zostały uznane za wolne od nieeuropejskich izolatów Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.; w świadectwie fitosanitarnym w rubryce "dodatkowa deklaracja" umieszcza się informację: "uznane za wolne od nieeuropejskich izolatów Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.".

3. Podatne drewno, z zastrzeżeniem ust. 4, może być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, jeżeli:

1) przeprowadzona graniczna kontrola fitosanitarna wykazała, że jest ono wolne od nieeuropejskich izolatów Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ′t Veld sp. nov. oraz

2) jest zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne:

a) potwierdzające, że drewno pochodzi z obszarów, na których nie stwierdzono występowania nieeuropejskich izolatów Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.; nazwę obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce "miejsce pochodzenia", lub

b) wystawione po przeprowadzeniu przez służbę ochrony roślin urzędowej kontroli, na podstawie której stwierdzono, że drewno zostało pozbawione kory, oraz:

- zgrubnie obrobione w taki sposób, że pozbawione zostało zaokrąglonych powierzchni lub

- wilgotność drewna nie przekracza 20% suchej masy, lub

- zostało poddane odkażaniu z zastosowaniem gorącego powietrza lub gorącej wody, lub

c) potwierdzające, że drewno, które zostało przepiłowane przed okorowaniem lub po okorowaniu, poddano zabiegowi suszenia komorowego w celu uzyskania wilgotności drewna poniżej 20% suchej masy; na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu umieszcza się znak "Kiln-dried" lub "KD", lub inny międzynarodowo uznany znak.

4. Przetarte wzdłużnie i okorowane drewno roślin gatunku Acer macrophyllum Pursh oraz z rodzaju Quercus L., niespełniające wymagań określonych w ust. 3 pkt 2, może być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, jeżeli na podstawie przepisów obowiązujących w Stanach Zjednoczonych Ameryki dotyczących certyfikacji przetartego wzdłużnie drewna pozyskanego z drzew liściastych:

1) miejsce, w którym zostało ono poddane obróbce, lub miejsce, w którym zostało ono poddane zabiegom, o których mowa w pkt 2 lit. a, zostały zatwierdzone do tego celu oraz były nadzorowane przez Krajowe Stowarzyszenie ds. Przetartego Drewna Pozyskanego z Drzew Liściastych (US National Hardwood Lumber Association);

2) drewno to zostało:

a) poddane zabiegowi suszenia komorowego, w wyniku którego uzyskano wilgotność tego drewna poniżej 20% suchej masy, a każda partia drewna po poddaniu temu zabiegowi została opatrzona metalowym znakiem zawierającym napis "NHLA-KD" oraz niepowtarzalny numer partii przez osobę do tego uprawnioną na podstawie przepisów obowiązujących w Stanach Zjednoczonych Ameryki dotyczących certyfikacji przetartego wzdłużnie drewna pozyskanego z drzew liściastych,

b) objęte nadzorem obejmującym w szczególności kontrole przed jego wysyłką przez podmiot upoważniony do prowadzenia takiego nadzoru na podstawie przepisów obowiązujących w Stanach Zjednoczonych Ameryki dotyczących certyfikacji przetartego wzdłużnie drewna pozyskanego z drzew liściastych,

c) zaopatrzone w świadectwo potwierdzające komorowe suszenie, wydane zgodnie z wzorem określonym w części II załącznika II do decyzji Komisji nr 2002/757/WE z dnia 19 września 2002 r. w sprawie tymczasowych nadzwyczajnych środków fitosanitarnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. (Dz. Urz. WE L 252 z 20.09.2002, str. 37, z późn. zm.3) - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 62, z późn. zm.).

§ 5. Wprowadzone podatne rośliny, pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, mogą być przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zostały zaopatrzone w paszport roślin, wydany po stwierdzeniu, że są one wolne od izolatów Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.

§ 6. Wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych w załączniku nr 4 w części A w dziale I w pkt 3 nie stosuje się do drewna rodzaju Quercus L., jeżeli drewno to spełnia wymagania określone w § 4 ust. 3 pkt 2 lit. b lub ust. 4.

§ 7. Rośliny przeznaczone do sadzenia, z wyłączeniem ich nasion, rodzajów: Viburnum spp. L., Camellia spp. i Rhododendron spp. L., oprócz roślin gatunku Rhododendron simsii Planch, pochodzące z państw trzecich innych niż Stany Zjednoczone Ameryki, wprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą być przemieszczane na jej terytorium, jeżeli są zaopatrzone w paszport roślin.

§ 8. Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona, rodzajów: Viburnum spp. L., Camellia spp. i Rhododendron spp. L. innych niż Rhododendron simsii Planch., pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej, mogą być przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zostały zaopatrzone w paszport roślin i pochodzą z:

1) obszarów, na których nie zostało stwierdzone występowanie Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov., lub

2) miejsc produkcji, w których w czasie urzędowych kontroli, przeprowadzonych co najmniej dwa razy od początku ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w okresie aktywnego wzrostu roślin, nie zostały zaobserwowane objawy występowania Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. lub rośliny wykazujące takie objawy zostały uznane za wolne od tego organizmu na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych, albo

3) miejsc produkcji, w których w przypadku stwierdzenia występowania Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. zostały podjęte działania mające na celu zniszczenie tego organizmu, w tym:

a) porażone rośliny i podatne rośliny znajdujące się w odległości do 2 m od porażonych roślin, wraz z towarzyszącym im podłożem uprawowym i resztkami roślinnymi, zostały zniszczone,

b) podatne rośliny znajdujące się w odległości do 10 m od porażonych roślin oraz inne rośliny należące do tej samej partii co porażone rośliny zostały:

- pozostawione w miejscu ich uprawy,

- poddane urzędowej kontroli w okresie ich aktywnego wzrostu, co najmniej dwa razy w ciągu trzech miesięcy następujących po zastosowaniu działań mających na celu zwalczenie tego organizmu, w czasie których nie stosowano zabiegów hamujących rozwój objawów jego występowania,

- uznane za wolne od tego organizmu w wyniku kontroli, o których mowa w tiret drugim,

c) podatne rośliny znajdujące się w tym miejscu produkcji zostały poddane urzędowej kontroli, w wyniku której zostały uznane za wolne od tego organizmu,

d) zostały przeprowadzone, w odległości do 2 m od porażonych roślin, zabiegi mające na celu zniszczenie tego organizmu i zapobieżenie jego rozprzestrzenianiu się

- a podmioty prowadzące uprawę tych roślin są wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa albo służbę ochrony roślin innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

§ 9. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, w przypadku stwierdzenia wystąpienia Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov na roślinach w miejscach innych niż miejsca produkcji, podejmuje działania, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, mające na celu zniszczenie tego organizmu.

§ 9a.4) Do dnia 31 grudnia 2026 r. przetarte wzdłużnie i okorowane drewno roślin rodzaju Quercus L., niespełniające wymagań określonych w § 4 ust. 3 pkt 2, może być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, jeżeli na podstawie przepisów obowiązujących w Stanach Zjednoczonych Ameryki dotyczących certyfikacji przetartego wzdłużnie drewna pozyskanego z drzew liściastych:

1) miejsce, w którym zostało ono poddane obróbce, lub miejsce, w którym zostało ono poddane zabiegom, o których mowa w pkt 2 lit. a, zostały zatwierdzone do tego celu oraz były nadzorowane przez Krajowe Stowarzyszenie ds. Przetartego Drewna Pozyskanego z Drzew Liściastych (US National Hardwood Lumber Association);

2) drewno to zostało:

a) poddane zabiegowi suszenia komorowego, w wyniku którego uzyskano wilgotność tego drewna poniżej 20% suchej masy, a każda partia drewna po poddaniu temu zabiegowi została opatrzona metalowym znakiem zawierającym napis "NHLA-KD" oraz niepowtarzalny numer partii przez osobę do tego uprawnioną na podstawie przepisów obowiązujących w Stanach Zjednoczonych Ameryki dotyczących certyfikacji przetartego wzdłużnie drewna pozyskanego z drzew liściastych,

b) objęte nadzorem obejmującym w szczególności kontrole przed jego wysyłką przez podmiot upoważniony do prowadzenia takiego nadzoru na podstawie przepisów obowiązujących w Stanach Zjednoczonych Ameryki dotyczących certyfikacji przetartego wzdłużnie drewna pozyskanego z drzew liściastych,

c) zaopatrzone w świadectwo potwierdzające komorowe suszenie, wydane zgodnie z wzorem określonym w części II załącznika II do decyzji Komisji 2002/757/WE z dnia 19 września 2002 r. w sprawie tymczasowych nadzwyczajnych środków fitosanitarnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in't Veld sp. nov.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia5).


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają do prawa polskiego decyzję Komisji 2002/757/WE z dnia 19 września 2002 r. w sprawie tymczasowych nadzwyczajnych środków fitosanitarnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. (Dz. Urz. WE L 252 z 20.09.2002, str. 37, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 62, z późn. zm.).

3) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 90 z 30.03.2007, str. 83, Dz. Urz. UE L 346 z 20.12.2013, str. 69 i Dz. Urz. UE L 303 z 10.11.2016, str. 21.

4) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum (Dz. U. poz. 2153), które weszło w życie z dniem 7 grudnia 2017 r.

5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 24 czerwca 2004 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Jachymczak

Dziennikarka ekonomiczna, szkoleniowiec z pasją

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama