| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 1 marca 2019 r.

w sprawie wykazu substancji priorytetowych2)

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa wykaz substancji priorytetowych stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk


1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 275, Dz. Urz. WE L 331 z 15.12.2001, str. 1 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 358, Dz. Urz. UE L 81 z 20.03.2008, str. 60, Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008, str. 84, z późn. zm., Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 114, z późn. zm., Dz. Urz. UE L 226 z 24.08.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 353 z 28.12.2013, str. 8 i Dz. Urz. UE L 311 z 31.10.2014, str. 32).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych (Dz. U. poz. 681), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 566 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125).

Załącznik 1. [WYKAZ SUBSTANCJI PRIORYTETOWYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 1 marca 2019 r. (poz. 528)

WYKAZ SUBSTANCJI PRIORYTETOWYCH

Lp.

Numer CAS1)

Numer UE2)

Nazwa substancji priorytetowej3)

Zidentyfikowana
jako priorytetowa
substancja
niebezpieczna

1

2

3

4

5

1

15972-60-8

240-110-8

Alachlor

 

2

120-12-7

204-371-1

Antracen

X

3

1912-24-9

217-617-8

Atrazyna

 

4

71-43-2

200-753-7

Benzen

 

5

nie dotyczy

nie dotyczy

Bromowane difenyloetery

X4)

6

7440-43-9

231-152-8

Kadm i jego związki

X

7

85535-84-8

287-476-5

Chloroalkany, C10-13

X

8

470-90-6

207-432-0

Chlorfenwinfos

 

9

2921-88-2

220-864-4

Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)

 

10

107-06-2

203-458-1

1,2-dichloroetan

 

11

75-09-2

200-838-9

Dichlorometan

 

12

117-81-7

204-211-0

Ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP)

X

13

330-54-1

206-354-4

Diuron

 

14

115-29-7

204-079-4

Endosulfan

X

15

206-44-0

205-912-4

Fluoranten

 

16

118-74-1

204-273-9

Heksachlorobenzen

X

17

87-68-3

201-765-5

Heksachlorobutadien

X

18

608-73-1

210-168-9

Heksachlorocykloheksan

X

19

34123-59-6

251-835-4

Izoproturon

 

20

7439-92-1

231-100-4

Ołów i jego związki

 

21

7439-97-6

231-106-7

Rtęć i jej związki

X

22

91-20-3

202-049-5

Naftalen

 

23

7440-02-0

231-111-4

Nikiel i jego związki

 

24

nie dotyczy

nie dotyczy

Nonylofenole

X5)

25

nie dotyczy

nie dotyczy

Oktylofenole6)

 

26

608-93-5

210-172-0

Pentachlorobenzen

X

27

87-86-5

201-778-6

Pentachlorofenol

 

28

nie dotyczy

nie dotyczy

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)7)

X

29

122-34-9

204-535-2

Symazyna

 

30

nie dotyczy

nie dotyczy

Związki tributylocyny

X8)

31

12002-48-1

234-413-4

Trichlorobenzeny

 

32

67-66-3

200-663-8

Trichlorometan (chloroform)

 

33

1582-09-8

216-428-8

Trifluralina

X

34

115-32-2

204-082-0

Dikofol

X

35

1763-23-1

217-179-8

Kwas perfluorooktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)

X

36

124495-18-7

nie dotyczy

Chinoksyfen

X

37

nie dotyczy

nie dotyczy

Dioksyny i związki dioksynopodobne

X9)

38

74070-46-5

277-704-1

Aklonifen

 

39

42576-02-3

255-894-7

Bifenoks

 

40

28159-98-0

248-872-3

Cybutryna

 

41

52315-07-8

257-842-9

Cypermetryna10)

 

42

62-73-7

200-547-7

Dichlorfos

 

43

nie dotyczy

nie dotyczy

Heksabromocyklododekany (HBCDD)

X11)

44

76-44-8/
1024-57-3

200-962-3/
213-831-0

Heptachlor i epoksyd heptachloru

X

45

886-50-0

212-950-5

Terbutryna

 

 

Objaśnienia:

1) Numer CAS oznacza numer substancji przypisany przez Chemical Abstract Service.

2) Numer UE oznacza numer substancji zgodny z Europejskim Wykazem Istniejących Substancji o Znaczeniu Handlowym (EINECS) lub Europejskim Wykazem Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS) zamieszczonych na stronie internetowej Europejskiej Agencji Chemikaliów (https://echa.europa.eu/).

3) W przypadku wskazania grupy substancji na potrzeby ustalania środowiskowych norm jakości określa się typowych pojedynczych przedstawicieli tej grupy, o ile nie określono wyraźnie inaczej.

4) Tylko eter tetra-, penta-, heksa- i heptabromodifenylowy (odpowiednio numery CAS: 40088-47-9, 32534-81-9, 36483-60-0, 68928-80-3).

5) Nonylofenol (numer CAS: 25154-52-3, numer UE: 246-672-0), w tym izomery 4-nonylofenol (numer CAS: 104-40-5, numer UE: 203-199-4) i 4-nonylofenol (rozgałęziony) (numer CAS: 84852-15-3, numer UE: 284-325-5).

6) Oktylofenol (numer CAS: 1806-26-4, numer UE: 217-302-5), w tym izomer 4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol (numer CAS: 140-66-9, numer UE: 205-426-2).

7) W tym benzo(a)piren (numer CAS: 50-32-8, numer UE: 200-028-5), benzo(b)fluoranten (numer CAS: 205-99-2, numer UE: 205-911-9), benzo(g,h,i)perylen (numer CAS: 191-24-2, numer UE: 205-883-8), benzo(k)fluoranten (numer CAS: 207-08-9, numer UE: 205-916-6), indeno(1,2,3-cd)piren (numer CAS: 193-39-5, numer UE: 205-893-2), z wyłączeniem antracenu, fluorantenu i naftalenu, które wymieniono odrębnie.

8) W tym kation tributylocyny (numer CAS: 36643-28-4).

9) Odnosi się to do następujących związków:

a) 7 polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn (PCDD): 2,3,7,8-T4CDD (numer CAS: 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (numer CAS: 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (numer CAS: 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (numer CAS: 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (numer CAS: 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (numer CAS: 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (numer CAS: 3268-87-9),

b) 10 polichlorowanych dibenzofuranów (PCDF): 2,3,7,8-T4CDF (numer CAS: 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (numer CAS: 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (numer CAS: 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (numer CAS: 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (numer CAS: 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (numer CAS: 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (numer CAS: 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (numer CAS: 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (numer CAS: 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (numer CAS: 39001-02-0),

c) 12 dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (PCB-DL): 3,3',4,4'-T4CB (PCB 77, numer CAS: 32598-13-3), 3,3',4',5-T4CB (PCB 81, numer CAS: 70362-50-4), 2,3,3',4,4'-P5CB (PCB 105, numer CAS: 32598-14-4), 2,3,4,4',5-P5CB (PCB 114, numer CAS: 74472-37-0), 2,3',4,4',5-P5CB (PCB 118, numer CAS: 31508-00-6), 2,3',4,4',5'-P5CB (PCB 123, numer CAS: 65510-44-3), 3,3',4,4',5-P5CB (PCB 126, numer CAS: 57465-28-8), 2,3,3',4,4',5-H6CB (PCB 156, numer CAS: 38380-08-4), 2,3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 157, numer CAS: 69782-90-7), 2,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 167, numer CAS: 52663-72-6), 3,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 169, numer CAS: 32774-16-6), 2,3,3',4,4',5,5'-H7CB (PCB 189, numer CAS: 39635-31-9).

10) Numer CAS: 52315-07-8 odnosi się do izomerowej mieszaniny cypermetryny, alfa-cypermetryny (numer CAS: 67375-30-8), beta-cypermetryny (numer CAS: 65731-84-2), teta-cypermetryny (numer CAS: 71697-59-1) i zeta-cypermetryny (numer CAS: 52315-07-8).

11) Odnosi się to do 1,3,5,7,9,11-heksabromocyklododekanu (numer CAS: 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10-heksabromocyklododekanu (numer CAS: 3194-55-6), α-heksabromocyklododekanu (numer CAS: 134237-50-6), β-heksabromocyklododekanu (numer CAS: 134237-51-7) i γ- heksabromocyklododekanu (numer CAS: 134237-52-8).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »