| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
ORAZ MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 64i ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, 2244 i 2322 oraz z 2019 r. poz. 53 i 60) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa warunki poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej, wykonujących zadania tych służb, zwanych dalej „pojazdami nienormatywnymi”.

§ 2. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;

2) organizator transportu – kierownika komórki lub jednostki organizacyjnej Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej albo jednostki ochrony przeciwpożarowej odpowiedzialnego za przygotowanie i realizację przejazdu pojazdu nienormatywnego.

§ 3. [Plan przejazdu]

1. Przejazd pojazdu nienormatywnego odbywa się na podstawie planu przejazdu opracowanego przez organizatora transportu. Plan przejazdu uwzględnia w szczególności:

1) termin oraz adres miejsca rozpoczęcia i zakończenia przejazdu, a jeżeli przejazd rozpoczyna się lub kończy poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej – nazwę przejścia granicznego, przez które będzie dokonywany przejazd;

2) trasę i harmonogram przejazdu;

3) czas i miejsce postoju;

4) rodzaj i masę ładunku;

5) markę, typ, numer rejestracyjny, masę własną, dopuszczalną ładowność, liczbę osi pojazdu oraz liczbę kół na każdej osi; w przypadku zespołu pojazdów dane te podaje się odrębnie dla pojazdu silnikowego i przyczepy;

6) wymiary i rzeczywistą masę całkowitą pojazdu lub zespołu pojazdów, wraz z ładunkiem i bez ładunku;

7) rozstaw osi oraz naciski każdej osi pojazdu wraz z ładunkiem i bez ładunku;

8) liczbę pojazdów jadących w kolumnie oraz długość kolumny;

9) sposób pilotowania, o ile jest wymagane;

10) czas przejazdu po jezdni przeznaczonej dla przeciwnego kierunku ruchu;

11) sposób zabezpieczenia urządzeń umieszczonych w pasie drogowym uzgodniony z właściwym zarządcą drogi;

12) w przypadku przejazdu po drogowym obiekcie inżynierskim, w zależności od potrzeb:

a) ograniczenia lub wyeliminowanie ruchu innych pojazdów na obiekcie,

b) ograniczenia prędkości przejazdu,

c) sposób przejazdu po określonym pasie ruchu lub w osi jezdni,

d) sposób przeciągania przyczepy za pomocą liny,

e) sposób dodatkowego podparcia przęsła,

f) sposób ominięcia wiaduktu nad linią kolejową objazdem w poziomie szyn;

13) nazwę podmiotu, na rzecz którego jest wykonywany przejazd pojazdu nienormatywnego, oraz informacje o numerach kontaktowych telefonów osoby odpowiedzialnej za bezpośrednią realizację przejazdu oraz organizatora transportu.

2. Jeżeli przejazd tego samego pojazdu, zespołu pojazdów lub kolumny pojazdów nienormatywnych odbywa się wielokrotnie po tej samej trasie, w planie przejazdu wskazuje się, oprócz danych określonych w ust. 1, liczbę i harmonogramy poszczególnych przejazdów oraz czasy i miejsca postojów.

3. Organizator transportu ustala harmonogram przejazdu tak, aby zminimalizować utrudnienie w ruchu drogowym lub zagrożenie jego bezpieczeństwa, uwzględniając w szczególności wymiary pojazdu nienormatywnego lub zespołu pojazdów nienormatywnych, liczbę pojazdów w kolumnie oraz jej długość. Postój pojazdów nienormatywnych zaplanowany w trakcie przejazdu odbywa się poza jezdnią i poboczem drogi.

4. Kierujący pojazdem nienormatywnym posiada przy sobie kopię planu przejazdu potwierdzoną za zgodność przez organizatora transportu.

§ 4. [Uzgodnienie terminu i trasy przejazdu pojazdu nienormatywnego]

1. Jeżeli pojazd nienormatywny przekracza co najmniej jedną z wielkości określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 64i ust. 2 ustawy lub naciski osi pojazdu nienormatywnego przekraczają wielkości przewidziane dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, organizator transportu występuje, na 7 dni przed planowanym terminem przejazdu, do zarządcy właściwego dla drogi, po której będzie odbywał się przejazd, o uzgodnienie w zakresie planowanych terminu i trasy przejazdu pojazdu nienormatywnego.

2. Organizator transportu planujący przejazd przez most lub wiadukt po drogach innych niż krajowe pojazdem nienormatywnym, który nie przekracza wielkości określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 64i ust. 2 ustawy, lecz którego rzeczywista masa całkowita jest większa od dopuszczalnej, występuje, na 7 dni przed planowanym terminem przejazdu, do zarządcy drogi właściwego dla tego mostu lub wiaduktu, o uzgodnienie w zakresie planowanych terminu i trasy przejazdu pojazdu nienormatywnego.

§ 5. [Zgłoszenie przejazdu pojazdu nienormatywnego]

1. Przejazd pojazdu nienormatywnego podlega zgłoszeniu właściwemu ze względu na trasę przejazdu komendantowi wojewódzkiemu Policji lub Komendantowi Stołecznemu Policji, jeżeli pojazd ten przekracza wielkości określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 64i ust. 2 ustawy.

2. Zgłoszenie zawiera:

1) plan przejazdu pojazdu nienormatywnego;

2) informację o uzgodnieniu trasy przejazdu z właściwymi zarządcami dróg.

3. Zgłoszenia dokonuje pisemnie organizator transportu, za pomocą telefaksu lub innych środków komunikacji elektronicznej, w tym pocztą elektroniczną (e-mail), nie później niż 6 godzin przed rozpoczęciem przejazdu pojazdu nienormatywnego.

4. W przypadku zmiany danych zawartych w planie przejazdu organizator transportu niezwłocznie zawiadamia organ, o którym mowa w ust. 1.

§ 6. [Wyłączenie stosowania przepisów § 3–5]

1. Przepisów § 3–5 nie stosuje się, jeżeli przejazd pojazdu nienormatywnego odbywa się w związku z działaniami służbowymi, w okresie stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej albo w związku z prowadzeniem akcji ratowniczej lub akcji związanej z przywracaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

2. Jeżeli przejazd, o którym mowa w ust. 1, wymaga pilotowania, niezwłocznie zawiadamia się o nim właściwego ze względu na trasę przejazdu komendanta wojewódzkiego Policji lub Komendanta Stołecznego Policji, podając planowaną trasę i czas przejazdu.

§ 7. [Wstrzymanie przejazdu pojazdu nienormatywnego]

1. Jeżeli przejazd pojazdu nienormatywnego powoduje lub mógłby spowodować istotne utrudnienie w ruchu drogowym lub zagrożenie jego bezpieczeństwa, przejazd wstrzymuje się.

2. Przejazd wstrzymuje, a po ustaniu okoliczności uzasadniających wstrzymanie – wznawia:

1) komendant powiatowy, miejski lub rejonowy Policji, właściwy ze względu na trasę przejazdu;

2) kierujący pojazdem, a w przypadku pilotowania przejazdu pojazdu nienormatywnego – pilot.

3. Kierujący pojazdem nienormatywnym niezwłocznie, przy użyciu dostępnych środków łączności, zawiadamia organizatora transportu o wstrzymaniu i wznowieniu przejazdu pojazdu nienormatywnego.

§ 8. [Ważność dotychczasowych planów, uzgodnień i zgłoszeń]

Zachowują ważność:

1) plany przejazdu pojazdu nienormatywnego opracowane na podstawie § 3 ust. 1,

2) uzgodnienia w zakresie planowanego terminu i trasy przejazdu pojazdu nienormatywnego, o których mowa w § 4,

3) zgłoszenia, o których mowa w § 5 ust. 1

– rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 449).

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. K. Kozłowski

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 449).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »