| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 12 marca 2019 r.

w sprawie wskaźników i czynników służących kategoryzacji obwodu łowieckiego

Na podstawie art. 26a ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 oraz z 2019 r. poz. 125) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wskaźniki liczebności zwierzyny oraz odpowiadające im wartości punktowe;

2) czynniki wpływające na środowisko bytowania zwierzyny i walory łowieckie obwodu łowieckiego oraz odpowiadające im wartości punktowe.

§ 2. [Wskaźniki liczebności zwierzyny]

1. Wskaźniki liczebności zwierzyny obejmują:

1) wskaźnik średniej liczebności w obwodzie łowieckim:

a) zwierzyny płowej, wyrażony w jednostkach jelenich, gdzie 1 jednostka = 1 jeleń szlachetny = 2 jelenie sika = 2 daniele = 5 saren, zwanych dalej „jednostkami”,

b) muflonów,

c) dzików;

2) wskaźnik średniego pozyskania w obwodzie łowieckim zwierzyny grubej, zajęcy, dzikich gęsi, bażantów, dzikich kaczek i kuropatw.

2. Wskaźnik, o którym mowa w ust. 1:

1) pkt 1 – ustala się na podstawie danych dotyczących średniej liczebności zwierzyny wyliczonej,

2) pkt 2 – ustala się na podstawie danych dotyczących średniego pozyskania zwierzyny grubej, zajęcy, dzikich gęsi, bażantów, dzikich kaczek i kuropatw w obwodzie łowieckim wyliczonego

– z ostatnich trzech łowieckich lat gospodarczych poprzedzających rok, w którym dokonuje się zaliczenia tego obwodu do jednej z kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, w przeliczeniu na 1000 ha powierzchni obwodu łowieckiego.

3. Wskaźnikowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przyznaje się następujące wartości punktowe:

1) w zakresie zwierzyny płowej: 1 punkt = do 20 jednostek, 2 punkty = od 21 do 40 jednostek, 3 punkty = od 41 do 60 jednostek i 4 punkty = od 61 jednostek;

2) w zakresie muflonów: 1 punkt = do 30 muflonów, 2 punkty = od 31 do 50 muflonów i 3 punkty = od 51 muflonów;

3) w zakresie dzików: 1 punkt = do 10 dzików, 2 punkty = od 11 do 20 dzików i 3 punkty = od 21 dzików.

4. Przy obliczaniu wartości punktowych dla wskaźnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przyjmuje się, że 1 punkt = 0,2 jelenia szlachetnego = 0,5 jelenia sika = 0,5 daniela = 1 muflon = 2 sarny = 4 dziki = 15 zajęcy = 10 dzikich gęsi = 30 bażantów = 30 dzikich kaczek = 30 kuropatw.

§ 3. [Czynniki wpływające na środowisko bytowania zwierzyny i walory łowieckie obwodu łowieckiego oraz odpowiadające im wartości punktowe]

Czynniki wpływające na środowisko bytowania zwierzyny i walory łowieckie obwodu łowieckiego oraz odpowiadające im wartości punktowe są określone w załączniku do rozporządzenia, przy czym:

1) w tabeli nr 1 – czynniki pozytywne;

2) w tabeli nr 2 – czynniki negatywne.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Środowiska: H. Kowalczyk


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną (Dz. U. poz. 1791 oraz z 2006 r. poz. 420), które utraciło moc z dniem 1 kwietnia 2018 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 651).

Załącznik 1. [CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ŚRODOWISKO BYTOWANIA ZWIERZYNY I WALORY ŁOWIECKIE OBWODU ŁOWIECKIEGO ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM WARTOŚCI PUNKTOWE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 12 marca 2019 r. (poz. 536)

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ŚRODOWISKO BYTOWANIA ZWIERZYNY I WALORY ŁOWIECKIE OBWODU ŁOWIECKIEGO ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM WARTOŚCI PUNKTOWE

Tabela nr 1

Czynniki pozytywnie wpływające na środowisko bytowania zwierzyny i walory łowieckie obwodu łowieckiego oraz odpowiadające im wartości punktowe

Lp.

Czynnik

Kryterium

Liczba punktów

1

Powierzchnia obwodu łowieckiego

od 3000 do 4000 ha

1

powyżej 4000 do 5000 ha

2

powyżej 5000 ha

3

2

Lesistość obwodu łowieckiego powyżej 60%

jeden kompleks leśny:

 

do 500 ha

2

powyżej 500 do 1000 ha

3

powyżej 1000 do 2000 ha

4

powyżej 2000 ha

5

co najmniej dwa kompleksy leśne, przy czym:

 

dwa kompleksy

4

trzy kompleksy

3

cztery kompleksy

2

powyżej czterech kompleksów

1

Lesistość obwodu łowieckiego

od 40 do 60%

jeden kompleks leśny

co najmniej dwa kompleksy leśne

od 1 do 41)

od 1 do 32)

Lesistość obwodu łowieckiego

poniżej 40%

do 20%

0 albo 13)

powyżej 20 do 30%

2

powyżej 30 do 40%

3

3

Udział siedlisk

od 10 do 20%

2

boru świeżego

powyżej 20 do 30%

3

i boru mieszanego

powyżej 30%

4

4

Łąki śródleśne i przyleśne

słabo zagospodarowane

dobrze zagospodarowane

0 albo 14)

2 albo 35)

5

Obecność naturalnych wodopojów

i terenów bagiennych

obwody łowieckie leśne

obwody łowieckie polne

od 0 do 36)

od 0 do 27)

6

Obecność ostoi zwierząt

obwody łowieckie polne i leśne

od 0 do 28)

 

Uwagi:

1) 1 pkt przyznaje się, gdy lesistość obwodu łowieckiego wynosi od 40 do 45%, 2 pkt – gdy lesistość obwodu łowieckiego wynosi powyżej 45 do 50%, 3 pkt – gdy lesistość obwodu łowieckiego wynosi powyżej 50 do 55%, 4 pkt – gdy lesistość obwodu łowieckiego wynosi powyżej 55 do 60%.

2) 1 pkt przyznaje się, gdy lesistość obwodu łowieckiego wynosi od 40 do 45%, 2 pkt – gdy lesistość obwodu łowieckiego wynosi powyżej 45 do 50%, 3 pkt – gdy lesistość obwodu łowieckiego wynosi powyżej 50 do 60%.

3) 0 pkt przyznaje się, gdy lesistość obwodu łowieckiego wynosi od 0 do 15%, 1 pkt – gdy lesistość obwodu łowieckiego wynosi powyżej 15 do 20%.

4) 0 pkt przyznaje się, gdy łąki śródleśne i przyleśne nie są zagospodarowane, 1 pkt – gdy są słabo zagospodarowane.

5) 2 pkt przyznaje się, gdy łąki śródleśne i przyleśne są dobrze zagospodarowane, 3 pkt – gdy są bardzo dobrze zagospodarowane.

6) 0 pkt przyznaje się, gdy występuje bardzo mało wodopojów i terenów bagiennych, 1 pkt – gdy występuje mało wodopojów i terenów bagiennych, 2 pkt – gdy występuje dużo wodopojów i terenów bagiennych, 3 pkt – gdy występuje bardzo dużo wodopojów i terenów bagiennych.

7) 0 pkt przyznaje się, gdy występuje mało wodopojów i terenów bagiennych, 1 pkt – gdy występuje dużo wodopojów i terenów bagiennych, 2 pkt – gdy występuje bardzo dużo wodopojów i terenów bagiennych.

8) 0 pkt przyznaje się, gdy występuje mała liczba ostoi zwierząt, 1 pkt – gdy występuje duża liczba ostoi zwierząt, 2 pkt – gdy występuje bardzo duża liczba ostoi zwierząt.

Tabela nr 2

Czynniki negatywnie wpływające na środowisko bytowania zwierzyny i walory łowieckie obwodu łowieckiego oraz odpowiadające im wartości punktowe

Lp.

Czynniki

Kryterium

Liczba punktów

1

Brak ciągłości obwodu łowieckiego1)

obwód łowiecki leśny

obwód łowiecki polny

od –4 do 02)

od –5 do 03)

2

Wielkość sieci dróg publicznych o intensywnym ruchu samochodowym4)

obwód łowiecki leśny

obwód łowiecki polny

od –3 do 05)

3

Penetracja obwodu łowieckiego przez ludzi niezwiązana z prowadzeniem gospodarki leśnej lub rolnej

obwód łowiecki leśny

obwód łowiecki polny

od –4 do 06)

od –3 do 07)

4

Powierzchnia pól uprawnych, łąk i pastwisk w pasie 100 m od lasu

obwód łowiecki polny

od –3 do 08)

 

Uwagi:

1) Brak ciągłości obwodu łowieckiego oblicza się jako stosunek sumy powierzchni obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033, z późn. zm.), oraz powierzchni, na której ustanowiono zakaz wykonywania polowania zgodnie z art. 27b tej ustawy, do powierzchni całkowitej obwodu łowieckiego.

2) –4 pkt przyznaje się, gdy występuje wysoki brak ciągłości obwodu łowieckiego, 0 pkt – gdy występuje niski brak ciągłości.

3) –5 pkt przyznaje się, gdy występuje wysoki brak ciągłości obwodu łowieckiego, 0 pkt – gdy występuje niski brak ciągłości.

4) Wielkość sieci dróg publicznych o intensywnym ruchu samochodowym oblicza się jako stosunek długości autostrad oraz dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych do całkowitej powierzchni obwodu łowieckiego.

5) –3 pkt przyznaje się, gdy występuje wysokie zagęszczenie sieci dróg, 0 pkt – gdy występuje niskie zagęszczenie sieci dróg.

6) –4 pkt przyznaje się, gdy występuje bardzo wysoka penetracja przez ludzi w obwodzie łowieckim leśnym, 0 pkt – gdy penetracja jest bardzo niska.

7) –3 pkt przyznaje się, gdy występuje bardzo wysoka penetracja przez ludzi w obwodzie łowieckim polnym, 0 pkt – gdy penetracja jest bardzo niska.

8) –3 pkt przyznaje się w przypadku występowania dużej powierzchni pól uprawnych, łąk i pastwisk w pasie 100 m od lasu, 0 pkt – gdy powierzchnia pól uprawnych, łąk i pastwisk w pasie 100 m od lasu jest mała.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »