| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie asystowania komornikowi przez Policję, Straż Graniczną lub Służbę Ochrony Państwa przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych

Na podstawie art. 811 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa sposób asystowania przez Policję, Straż Graniczną lub Służbę Ochrony Państwa przy wykonywaniu przez komornika czynności egzekucyjnych, w szczególności:

1) przypadki i miejsca, w których jest wymagana asysta;

2) sposób postępowania przy wykonywaniu asysty;

3) tryb powiadamiania przez komornika właściwych organów o potrzebie asystowania oraz wymagane dokumenty;

4) sposób dokumentowania czynności wykonywanych przy asyście Policji, Straży Granicznej lub Służby Ochrony Państwa;

5) sposób rozliczania kosztów czynności wykonanych przy asyście Policji, Straży Granicznej lub Służby Ochrony Państwa.

§ 2. [Podmioty asystujące komornikowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych]

Policja, Straż Graniczna lub Służba Ochrony Państwa asystuje komornikowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w przypadku wykonywania tych czynności w obrębie budynków zajmowanych odpowiednio przez Policję, Straż Graniczną lub Służbę Ochrony Państwa.

§ 3. [Cele asysty]

1. Asysta Policji, Straży Granicznej lub Służby Ochrony Państwa przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych przez komornika polega na zapewnieniu mu bezpieczeństwa osobistego oraz dostępu do miejsca wykonywania tych czynności i porządku w tym miejscu.

2. Policja, Straż Graniczna lub Służba Ochrony Państwa, asystując komornikowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych, zapewnia bezpieczeństwo również innym uczestnikom postępowania, mając w szczególności na względzie poszanowanie godności osób biorących udział w tych czynnościach.

§ 4. [Zawiadomienie]

1. Służba Ochrony Państwa, właściwa miejscowo jednostka Policji lub Straży Granicznej asystuje komornikowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych na podstawie jego pisemnego zawiadomienia oraz sporządzonego przez komornika odpisu tytułu wykonawczego, na podstawie którego jest prowadzona egzekucja.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, doręcza się jednostce organizacyjnej Policji lub Straży Granicznej zajmującej budynek, w obrębie którego ma być dokonywana czynność egzekucyjna, lub Służbie Ochrony Państwa w przypadku dokonywania takiej czynności w obrębie budynków zajmowanych przez tę służbę.

3. W pilnych przypadkach, zwłaszcza gdy zwłoka groziłaby udaremnieniem egzekucji, asystowanie przez Policję, Straż Graniczną lub Służbę Ochrony Państwa następuje również na skutek ustnego zawiadomienia przez komornika. W takim przypadku właściwa służba, nie wstrzymując udzielenia asysty, żąda okazania tytułu wykonawczego, na podstawie którego jest prowadzona egzekucja, oraz nadesłania po zakończeniu czynności egzekucyjnych jego odpisu sporządzonego przez komornika, a także potwierdzenia zawiadomienia na piśmie.

§ 5. [Uprawnienia do prowadzenia egzekucji]

Asystujący funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej lub Służby Ochrony Państwa, zwany dalej „funkcjonariuszem”, wyjaśnia, czy komornik jest uprawniony do prowadzenia egzekucji. W tym celu może on żądać okazania właściwego dokumentu, a zwłaszcza legitymacji służbowej.

§ 6. [Notatka urzędowa]

1. Z przebiegu czynności, o których mowa w § 3, funkcjonariusz sporządza notatkę urzędową, zawierającą określenie terminu, miejsca i rodzaju prowadzonej egzekucji, imię i nazwisko osoby, przeciwko której egzekucja była skierowana, imię i nazwisko komornika, a także opis czynności wykonanych w ramach asysty.

2. Notatkę, o której mowa w ust. 1, funkcjonariusz przekazuje swojemu bezpośredniemu przełożonemu.

§ 7. [Koszty z tytułu udzielonej asysty]

1. Koszty poniesione przez Policję, Straż Graniczną lub Służbę Ochrony Państwa z tytułu udzielonej asysty rozlicza się według stawki zryczałtowanej w wysokości 1,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Rachunek określający koszty, o których mowa w ust. 1, przesyła się właściwemu komornikowi.

3. Komornik przekazuje należności z tytułu poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 1, na rachunek bankowy odpowiednio jednostki organizacyjnej Policji lub Straży Granicznej lub rachunek bankowy Służby Ochrony Państwa, w terminie 30 dni od dnia otrzymania od nich rachunku, o którym mowa w ust. 2.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. K. Kozłowski


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1467, 1499, 1544, 1629, 1637, 1693, 2385 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 55 i 60.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Policję lub Straż Graniczną przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych (Dz. U. poz. 106 oraz z 2008 r. poz. 793), które utraciło moc na podstawie art. 389 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650, 730, 1544, 1562, 1669, 2245 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 125).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »