reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 12 kwietnia 2019 r.

w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego

Na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy sposób wydawania, zmiany oraz cofania zezwoleń:

a) na prowadzenie składu podatkowego,

b) na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,

c) na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego,

d) na wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy przez podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”,

e) na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący,

f) na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający,

g) na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca;

2) wzory wniosków o wydanie zezwoleń, o których mowa w pkt 1, a także sposób dokumentowania spełnienia warunków, od których uzależnione jest wydanie danego zezwolenia.

§ 2. [Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia]

1. Wniosek o wydanie zezwoleń, o których mowa w § 1 pkt 1, składa się wraz z zawartymi w tym wniosku oświadczeniami oraz wymaganymi dokumentami dotyczącymi spełnienia warunków, od których uzależnione jest wydanie danego zezwolenia.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny być dołączone w oryginale lub uwierzytelnionej kopii oraz zawierać dane aktualne w dniu składania wniosku o wydanie zezwolenia.

3. Dokumenty, o których mowa w:

1) § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 6 ust. 1 pkt 1, nie mogą być sporządzone wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;

2) § 5 ust. 1 pkt 4, nie mogą być sporządzone wcześniej niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku.

4. Dokumentów, o których mowa w ust. 1, nie dołącza się, jeżeli:

1) właściwy naczelnik urzędu skarbowego, do którego składany jest wniosek o wydanie zezwolenia, dysponuje tymi dokumentami i dane w nich zawarte są aktualne, z zastrzeżeniem ust. 3, lub

2) dane zawarte w dokumentach znajdują się w prowadzonych przez podmioty publiczne bazach danych, do których dostęp ma właściwy naczelnik urzędu skarbowego.

§ 3. [Dokumenty dołączane do wniosku o zmianę zezwolenia]

1. Wniosek o zmianę zezwoleń, o których mowa w § 1 pkt 1, składa się wraz z dokumentami wymaganymi do wydania zezwolenia, które dotyczą zmiany. Przepisy § 2 ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.

2. Podmiot ubiegający się o zmianę zezwoleń, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, b, f i g, w zakresie będącej przedmiotem dotychczasowej działalności grupy wyrobów akcyzowych wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy wskazuje rodzaje wyrobów akcyzowych, które będą przedmiotem jego działalności po zmianie zezwolenia, zgodnie z opisami zawartymi w zestawieniach zawartych we wnioskach o wydanie tych zezwoleń. W przypadku gdy przedmiotem działalności podmiotu po zmianie zezwolenia będą wyroby inne niż ujęte w zestawieniach zawartych we wnioskach o wydanie zezwoleń, należy opisać rodzaje tych wyrobów i wskazać ich klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN).

§ 4. [Ponowny wniosek o wydanie zezwolenia na czas oznaczony]

1. W przypadku zezwoleń, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a–f, wydanych na czas oznaczony wniosek o wydanie zezwolenia na kolejny okres stanowi wniosek o zmianę zezwolenia, jeżeli został złożony nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności zezwolenia.

2. Jeżeli dokumenty dołączone do wniosku o wydanie zezwolenia na czas oznaczony utraciły swoją ważność, do wniosku o wydanie zezwolenia na kolejny okres dołącza się aktualne dokumenty, a w przypadku zezwolenia, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. c, dodatkowo oświadczenie, o którym mowa w art. 81 ust. 3 ustawy.

3. Wniosek złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, stanowi wniosek o wydanie nowego zezwolenia.

Rozdział 2

Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego

§ 5. [Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego]

1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego należy dołączyć:

1) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT);

2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z miejsca, w którym ma być prowadzony skład podatkowy, zawierający adres i numer ewidencyjny działki, na której znajdować się ma skład podatkowy;

3) zaświadczenie wydane przez właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu przez wnioskodawcę z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

4) informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osób kierujących działalnością wnioskodawcy za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;

5) dokumenty, wymagane na podstawie przepisów odrębnych, związane z działalnością wykonywaną w składzie podatkowym lub rodzajem wyrobów akcyzowych, w szczególności wymagane koncesje lub zezwolenia, chyba że ich wydanie na podstawie przepisów odrębnych uwarunkowane jest obowiązkiem posiadania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego;

6) dokumenty mające znaczenie dla przeprowadzania kontroli celno-skarbowej, określone w przepisach odrębnych, które powinny zostać dołączone do zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.3));

7) oświadczenie, o którym mowa w art. 48 ust. 4 lub 4d ustawy, w przypadkach, o których mowa w art. 48 ust. 3 pkt 1, 1a, 2 i 4 lub ust. 4a ustawy.

2. Podmiot posiadający już zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie innego składu podatkowego dołącza dokumenty określone w ust. 1 pkt 2 oraz 5–7.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 6. [Wniosek o wydanie rolnikowi zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym będą wykonywane wyłącznie czynności polegające na wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego]

1. Do wniosku o wydanie rolnikowi zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1344, 1356 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 730) będą wykonywane wyłącznie czynności polegające na wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c tej ustawy, należy dołączyć:

1) zaświadczenie wydane przez właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub jednostkę organizacyjną Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

2) dokumenty określone w § 5 ust. 1 pkt 2 oraz 4–6.

2. Rolnik posiadający już zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie innego składu podatkowego, o którym mowa w ust. 1, dołącza dokumenty określone w § 5 ust. 1 pkt 2 oraz 5 i 6.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 7. [Zabezpieczenie akcyzowe]

1. Przed wydaniem zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego właściwy naczelnik urzędu skarbowego wzywa wnioskodawcę do złożenia zabezpieczenia akcyzowego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że wnioskodawca został zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy.

2. Na uzasadniony wniosek złożony przez wnioskodawcę przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, właściwy naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć termin wyznaczony do złożenia zabezpieczenia akcyzowego nie dłużej jednak niż o 30 dni.

3. Przed zmianą zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, o której mowa w art. 48 ust. 7 ustawy, w przypadku gdy zmiana zezwolenia powoduje, że po zmianie zezwolenia zabezpieczenie akcyzowe złożone przez podmiot prowadzący skład podatkowy nie zapewni pokrycia w należnej wysokości kwoty zobowiązania podatkowego albo kwoty zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej, właściwy naczelnik urzędu skarbowego wzywa wnioskodawcę do złożenia dodatkowego lub nowego zabezpieczenia akcyzowego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że wnioskodawca został zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 8. [Wezwanie do usunięcia uchybień]

1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, przed podjęciem z urzędu decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, wzywa podmiot prowadzący skład podatkowy do usunięcia stwierdzonych uchybień w określonym terminie, o ile charakter stwierdzonych uchybień pozwala na ich usunięcie.

2. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, przed wydaniem decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, może przeprowadzić kontrolę składu podatkowego, w szczególności w zakresie rozliczeń z tytułu podatku akcyzowego oraz aktualnego stanu ilościowego i jakościowego wyrobów akcyzowych znajdujących się w składzie podatkowym.

Rozdział 3

Pozostałe zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego

§ 9. [Wniosek o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca]

1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca należy dołączyć:

1) plan miejsca odbioru wyrobów akcyzowych;

2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z miejsca odbioru wyrobów akcyzowych;

3) dokumenty określone w § 5 ust. 1 pkt 1 i 3–6.

2. Podmiot posiadający już zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, do wniosku o wydanie kolejnego zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca dołącza dokumenty określone w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 pkt 5 i 6.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 10. [Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego]

1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego należy dołączyć:

1) oświadczenie, o którym mowa w art. 81 ust. 3 ustawy;

2) dokumenty określone w § 5 ust. 1 pkt 1 i 3–5 dotyczące przedstawiciela podatkowego.

2. Podmiot posiadający już zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, do wniosku o wydanie kolejnego zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego dołącza dokumenty określone w ust. 1 pkt 1 oraz § 5 ust. 1 pkt 5.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 11. [Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy przez podatnika]

1. Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. d, należy dołączyć:

1) pisemną zgodę, o której mowa w art. 54 ust. 3 ustawy;

2) dokumenty określone w § 5 ust. 1 pkt 1 i 3–5.

2. Podmiot posiadający już zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, do wniosku o wydanie kolejnego zezwolenia dołącza dokumenty określone w ust. 1 pkt 1 oraz w § 5 ust. 1 pkt 5.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 12. [Wniosek o wydanie zezwolenia]

1. Do wniosku o wydanie zezwolenia:

1) na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący,

2) na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający,

3) na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

– należy dołączyć dokumenty określone w § 5 ust. 1 pkt 1 i 3–5.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w:

1) ust. 1 pkt 1, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;

2) ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia;

3) ust. 1 pkt 3, określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 13. [Stosowanie § 7 i § 8 ust. 1 rozporządzenia]

Do wydawania, zmiany oraz cofania zezwoleń, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b–g, stosuje się odpowiednio § 7 i § 8 ust. 1.

Rozdział 4

Przepis końcowy

§ 14. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r.4)

Minister Finansów: wz. T. Robaczyński


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1039, 1356, 1629, 1697, 2227, 2244, 2354 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 534.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 1000, 1039, 1499, 1544, 1577, 1654, 2193, 2245 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 53, 125 i 730.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1714 oraz z 2018 r. poz. 1043), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 137 i 2404).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE SKŁADU PODATKOWEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 12 kwietnia 2019 r. (poz. 745)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE SKŁADU PODATKOWEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE ROLNIKOWI ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE SKŁADU PODATKOWEGO, W KTÓRYM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 25 SIERPNIA 2006 R. O BIOKOMPONENTACH I BIOPALIWACH CIEKŁYCH (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 1344, Z PÓŹN. ZM.) BĘDĄ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE CZYNNOŚCI POLEGAJĄCE NA WYTWARZANIU NA WŁASNY UŻYTEK ESTRU LUB CZYSTEGO OLEJU ROŚLINNEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 11 LIT. C TEJ USTAWY]

Załącznik nr 2

WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE ROLNIKOWI ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE SKŁADU PODATKOWEGO, W KTÓRYM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 25 SIERPNIA 2006 R. O BIOKOMPONENTACH I BIOPALIWACH CIEKŁYCH (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 1344, Z PÓŹN. ZM.) BĘDĄ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE CZYNNOŚCI POLEGAJĄCE NA WYTWARZANIU NA WŁASNY UŻYTEK ESTRU LUB CZYSTEGO OLEJU ROŚLINNEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 11 LIT. C TEJ USTAWY

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA NABYWANIE WYROBÓW AKCYZOWYCH JAKO ZAREJESTROWANY ODBIORCA]

Załącznik nr 3

WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA NABYWANIE WYROBÓW AKCYZOWYCH JAKO ZAREJESTROWANY ODBIORCA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE CZYNNOŚCI W CHARAKTERZE PRZEDSTAWICIELA PODATKOWEGO]

Załącznik nr 4

WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE CZYNNOŚCI W CHARAKTERZE PRZEDSTAWICIELA PODATKOWEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYPROWADZANIE WYROBÓW AKCYZOWYCH Z CUDZEGO SKŁADU PODATKOWEGO POZA PROCEDURĄ ZAWIESZENIA POBORU AKCYZY PRZEZ PODATNIKA, O KTÓRYM MOWA W ART. 13 UST. 3 USTAWY Z DNIA 6 GRUDNIA 2008 R. O PODATKU AKCYZOWYM]

Załącznik nr 5

WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYPROWADZANIE WYROBÓW AKCYZOWYCH Z CUDZEGO SKŁADU PODATKOWEGO POZA PROCEDURĄ ZAWIESZENIA POBORU AKCYZY PRZEZ PODATNIKA, O KTÓRYM MOWA W ART. 13 UST. 3 USTAWY Z DNIA 6 GRUDNIA 2008 R. O PODATKU AKCYZOWYM

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI JAKO PODMIOT POŚREDNICZĄCY]

Załącznik nr 6

WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI JAKO PODMIOT POŚREDNICZĄCY

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7. [WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYSYŁANIE WYROBÓW AKCYZOWYCH JAKO ZAREJESTROWANY WYSYŁAJĄCY]

Załącznik nr 7

WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYSYŁANIE WYROBÓW AKCYZOWYCH JAKO ZAREJESTROWANY WYSYŁAJĄCY

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8. [WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA JEDNORAZOWE NABYCIE WYROBÓW AKCYZOWYCH JAKO ZAREJESTROWANY ODBIORCA]

Załącznik nr 8

WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA JEDNORAZOWE NABYCIE WYROBÓW AKCYZOWYCH JAKO ZAREJESTROWANY ODBIORCA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

Ekspert prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz projektów infrastrukturalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama