| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 7 maja 2019 r.

w sprawie dokumentowania przez policjantów kontroli osobistej oraz przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków

Na podstawie art. 15f ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161 i 125) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) sposób sporządzania protokołu z dokonania:

a) kontroli osobistej w przypadkach, o których mowa w art. 15d ust. 10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, zwanej dalej „ustawą”, oraz dokumentacji służbowej z dokonania kontroli osobistej w przypadkach, o których mowa w art. 15d ust. 13 ustawy,

b) czynności przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego w przypadkach, o których mowa w art. 15e ust. 10 ustawy, oraz dokumentacji służbowej z dokonania tych czynności w przypadkach, o których mowa w art. 15e ust. 12 ustawy;

2) wzór protokołu z dokonania kontroli osobistej oraz wzór protokołu z przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego;

3) sposób postępowania w jednostkach organizacyjnych Policji:

a) ze złożonym zażaleniem na dokonanie kontroli osobistej oraz na dokonanie czynności przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, celem nadania mu biegu,

b) z protokołami i dokumentacją służbową sporządzonymi w wyniku dokonania kontroli osobistej oraz przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego.

§ 2. [Protokół]

1. W przypadkach, o których mowa w art. 15d ust. 10 i art. 15e ust. 10 ustawy, odpowiednio protokół z dokonania kontroli osobistej oraz protokół z przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego sporządza się na piśmie, w dwóch egzemplarzach, według wzorów określonych odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia.

2. Protokoły, o których mowa w ust. 1, sporządza się odręcznie lub za pomocą urządzeń lub środków technicznych umożliwiających zapis tekstu będących na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Policji.

3. Protokół sporządzony za pomocą urządzeń lub środków technicznych, o których mowa w ust. 2, podpisuje własnoręcznie policjant sporządzający protokół, osoba, wobec której dokonano czynności objętych protokołem, inne osoby, jeżeli uczestniczyły w czynności objętej protokołem, oraz osoba, której wydano drugi egzemplarz protokołu.

4. Oświadczenia, wnioski oraz stwierdzenia określonych okoliczności przez policjanta dokonującego czynności, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy, oraz przez osobę, wobec której tych czynności dokonano, lub przez inne osoby uczestniczące w czynności, a także zgłoszone przez te osoby zarzuty zamieszcza się w protokole z możliwie największą dokładnością. W protokole zamieszcza się z pełną dokładnością żądania osoby, wobec której dokonano czynności objętej protokołem, oraz osób biorących udział w czynności, w zakresie ich praw lub interesów związanych z dokonaną czynnością.

5. W protokole nie zastępuje się zapisu treści oświadczeń, stwierdzeń, wniosków i zarzutów odwoływaniem się do innych protokołów lub dokumentów.

6. Jeżeli osoba, wobec której dokonano czynności, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy, lub inne osoby uczestniczące w tych czynnościach odmawiają złożenia podpisu na protokole lub nie mogą go złożyć, policjant dokonujący czynności zaznacza przyczynę braku podpisu w protokole.

7. W przypadku gdy w protokole brakuje miejsca na wpisanie potrzebnych informacji lub treści, należy je wpisać z uwzględnieniem niezbędnych informacji i treści przewidzianych dla danej części protokołu na osobnym arkuszu, załączając go do protokołu.

8. Protokół z dokonania czynności, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy, sporządzony zgodnie z ust. 1–7, ma postać dokumentu papierowego.

9. Wzór protokołu z dokonania kontroli osobistej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

10. Wzór protokołu z przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Forma udokumentowania czynności]

1. W przypadkach, o których mowa w art. 15d ust. 13 oraz art. 15e ust. 12 ustawy, policjant dokumentuje dokonanie czynności, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy, na piśmie w dokumentacji służbowej, w szczególności w notatniku służbowym lub notatce służbowej.

2. W dokumentacji, o której mowa w ust. 1, policjant, stosownie do dokonanych czynności kontroli osobistej lub czynności przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, zamieszcza informacje, o których mowa w art. 15d ust. 13 lub w art. 15e ust. 12 ustawy.

3. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, sporządza się odręcznie lub za pomocą urządzeń lub środków technicznych, o których mowa w § 2 ust. 2, w postaci papierowej lub elektronicznej.

§ 4. [Zażalenie]

1. Zażalenie na dokonanie kontroli osobistej lub na dokonanie przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, złożone odpowiednio na podstawie art. 15d ust. 11 lub na podstawie art. 15e ust. 11 ustawy, jednostka organizacyjna Policji właściwa według miejsca dokonania tych czynności, celem nadania mu biegu, przekazuje niezwłocznie do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce dokonania tych czynności wraz z:

1) kopią protokołu z dokonanych czynności w przypadkach, o których mowa w art. 15d ust. 10 oraz w art. 15e ust. 10 ustawy;

2) kopią dokumentacji służbowej sporządzonej w przypadkach, o których mowa w art. 15d ust. 13 oraz art. 15e ust. 12 ustawy;

3) kopią ewentualnych innych dokumentów lub materiałów sporządzonych w związku z dokonanymi czynnościami, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy, w szczególności kopią protokołu zatrzymania osoby, jeżeli w związku z tymi czynnościami dokonano zatrzymania osoby;

4) pisemnym odniesieniem się jednostki organizacyjnej Policji, w której pełni służbę policjant dokonujący czynności, których dotyczy zażalenie, do treści tego zażalenia i podniesionych w nim zarzutów.

2. Zażalenie, o którym mowa w art. 15d ust. 11 i art. 15e ust. 11 ustawy, w sprawie należącej do właściwości sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce dokonania czynności, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy, skierowane do niewłaściwej jednostki organizacyjnej Policji, przekazuje się niezwłocznie jednostce organizacyjnej Policji właściwej według miejsca dokonania tych czynności, celem nadania dalszego biegu zgodnie z ust. 1.

§ 5. [Przechowywanie protokołów i dokumentacji]

Protokoły i dokumentację służbową sporządzone w wyniku dokonania kontroli osobistej oraz przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego przechowuje się w jednostce organizacyjnej Policji właściwej według miejsca dokonania tych czynności w sposób zapewniający ich ochronę przed utratą, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem lub modyfikacją, a następnie archiwizuje na zasadach określonych w przepisach regulujących jednolity rzeczowy wykaz akt Policji.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. K. Kozłowski


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

Załącznik 1. [WZÓR – PROTOKÓŁ Z DOKONANIA KONTROLI OSOBISTEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 7 maja 2019 r. (poz. 904)

Załącznik nr 1

WZÓR – PROTOKÓŁ Z DOKONANIA KONTROLI OSOBISTEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDANIA ZAWARTOŚCI BAGAŻY LUB SPRAWDZANIA ŁADUNKÓW W PORTACH I NA DWORCACH ORAZ W ŚRODKACH TRANSPORTU LĄDOWEGO, POWIETRZNEGO I WODNEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR – PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDANIA ZAWARTOŚCI BAGAŻY LUB SPRAWDZANIA ŁADUNKÓW W PORTACH I NA DWORCACH ORAZ W ŚRODKACH TRANSPORTU LĄDOWEGO, POWIETRZNEGO I WODNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

ODO 24

ODO 24 – to firma, która od 2012 roku oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Stawia na merytorykę, praktyczne rozwiązania oraz trwałe relacje z klientami budowane w oparciu o partnerstwo, uczciwość i zaufanie. Swoim klientom pomaga chronić dane, minimalizując ryzyko związane z kontrolą, wyciekiem lub ich utratą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »