reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

POROZUMIENIE ADMINISTRACYJNE

w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym,

podpisane w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 r.

Władza właściwa Rzeczypospolitej Polskiej

i

władza właściwa Mongolii

zgodnie z artykułem 20 punkt 1 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 roku (zwanej dalej „Umową”), uzgodniły, co następuje:

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Definicje [Definicje]

Pojęcia użyte w niniejszym Porozumieniu Administracyjnym mają takie samo znaczenie jak w Umowie.

Artykuł 2

Instytucje łącznikowe [Instytucje łącznikowe]

1. Instytucjami łącznikowymi, o których mowa w artykule 20 punkt 2 Umowy, są:

(1) w Mongolii – Rządowa Agencja Wykonawcza – Główny Urząd do spraw Zdrowia i Ubezpieczenia Społecznego – w zakresie stosowania ustawodawstwa dotyczącego wszystkich typów ubezpieczeń społecznych;

(2) w Rzeczypospolitej Polskiej:

1) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Centrala w Warszawie – w zakresie stosowania ustawodawstwa dotyczącego ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników,

2) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Centrala w Warszawie – w zakresie stosowania ustawodawstwa dotyczącego ubezpieczenia społecznego rolników,

3) Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – w zakresie zasiłków dla bezrobotnych.

2. Instytucje łącznikowe wymienione w ustępie 1 uzgodnią wspólne procedury i dwujęzyczne formularze niezbędne do stosowania Umowy i niniejszego Porozumienia Administracyjnego.

3. W celu ułatwienia stosowania Umowy i niniejszego Porozumienia Administracyjnego instytucje łącznikowe mogą uzgodnić środki do wymiany danych drogą elektroniczną.

4. Władza właściwa każdej z Umawiających się Stron może wyznaczyć inne, niż te, o których mowa w ustępie 1, instytucje łącznikowe. W takim przypadku zobowiązana jest powiadomić niezwłocznie władzę właściwą drugiej Umawiającej się Strony.

Artykuł 3

Instytucje właściwe [Instytucje właściwe]

Instytucjami właściwymi, o których mowa w artykule 20 punkt 2 Umowy, są:

(1) w Mongolii – Rządowa Agencja Wykonawcza – Główny Urząd do spraw Zdrowia i Ubezpieczenia Społecznego – w zakresie stosowania ustawodawstwa dotyczącego wszystkich typów ubezpieczeń społecznych;

(2) w Rzeczypospolitej Polskiej:

1) Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w zakresie stosowania ustawodawstwa dotyczącego ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników,

2) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – w zakresie stosowania ustawodawstwa dotyczącego ubezpieczenia społecznego rolników,

3) Wojewódzkie Urzędy Pracy – w zakresie zasiłków dla bezrobotnych.

ROZDZIAŁ II

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE USTAWODAWSTWA WŁAŚCIWEGO

Artykuł 4

Poświadczenie ubezpieczenia [Poświadczenie ubezpieczenia]

1. Jeżeli ustawodawstwo jednej z Umawiających się Stron jest stosowane zgodnie z postanowieniami części II Umowy, instytucja właściwa tej Umawiającej się Strony, określona w ustępie 2, na wniosek pracodawcy, wydaje zaświadczenie potwierdzające, że pracownik podlega temu ustawodawstwu, ze wskazaniem okresu ważności takiego zaświadczenia. Zaświadczenie to jest dowodem, że pracownik jest wyłączony spod ustawodawstwa drugiej Umawiającej się Strony.

2. Zaświadczenie, o którym mowa w ustępie 1, jest wydawane:

(1) w Mongolii, przez instytucję właściwą, o której mowa w artykule 3 punkt 1 niniejszego Porozumienia;

(2) w Rzeczypospolitej Polskiej, przez instytucję właściwą, o której mowa w artykule 3 punkt 2 podpunkt 1 niniejszego Porozumienia.

3. Instytucja właściwa Umawiającej się Strony, która wydaje zaświadczenie, o którym mowa w ustępie 1, dostarcza kopię tego zaświadczenia pracownikowi jak również pracodawcy pracownika i instytucji łącznikowej lub instytucji właściwej drugiej Umawiającej się Strony.

4. Do stosowania artykułu 8 Umowy wyznacza się:

(1) w Mongolii – Rządową Agencję Wykonawczą – Główny Urząd do spraw Zdrowia i Ubezpieczenia Społecznego;

(2) w Rzeczypospolitej Polskiej – Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Centrala w Warszawie.

ROZDZIAŁ III

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ

Artykuł 5

Zasiłki dla bezrobotnych [Zasiłek dla bezrobotnych]

1. W celu stosowania artykułu 9 Umowy, wnioskodawca przedkłada instytucji właściwej Umawiającej się Strony, gdzie ubiega się o zasiłek dla bezrobotnych, zaświadczenie, na uzgodnionym formularzu, potwierdzające okresy ubezpieczenia przebyte na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.

2. Na formularzu, o którym mowa w ustępie 1, potwierdza się również okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych zgodnie z ustawodawstwem drugiej Umawiającej się Strony.

Artykuł 6

Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia społecznego rolników [Świadczenia]

1. Instytucja właściwa Umawiającej się Strony, która otrzyma wniosek o świadczenia przysługujące zgodnie z ustawodawstwem drugiej Umawiającej się Strony przesyła, na odpowiednim formularzu, wniosek do instytucji właściwej drugiej Umawiającej się Strony, wraz ze wszystkimi dostępnymi dokumentami i informacjami, które są niezbędne instytucji właściwej drugiej Umawiającej się Strony do ustalenia uprawnień wnioskodawcy.

2. Instytucje właściwe obu Umawiających się Stron, przy wykorzystaniu odpowiednich formularzy, wymieniają się bezzwłocznie, dostępnymi dokumentami i informacjami, wymaganymi do podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie wniosku o świadczenia oraz informują się wzajemnie o okolicznościach mających wpływ na prawo, wysokość lub wypłatę świadczeń.

3. Instytucja właściwa każdej z Umawiających się Stron przekazuje, na własny koszt, instytucji właściwej drugiej Umawiającej się Strony, na jej wniosek, wszelkie informacje i posiadaną dokumentację lekarską, odnoszącą się do niezdolności do pracy wnioskodawcy lub świadczeniobiorcy.

4. Instytucja właściwa Umawiającej się Strony, do której złożono wniosek o świadczenia, weryfikuje informacje dotyczące wnioskodawcy i członków jego rodziny. Rodzaj informacji, które są weryfikowane, uzgadniają instytucje łącznikowe obu Umawiających się Stron.

5. Instytucja właściwa drugiej Umawiającej się Strony określa uprawnienia wnioskodawcy do świadczenia i zawiadamia instytucję właściwą pierwszej Umawiającej się Strony o swojej decyzji.

6. Kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez instytucję łącznikową lub instytucję właściwą jednej Umawiającej się Strony są akceptowane, przez instytucję łącznikową lub instytucję właściwą drugiej Umawiającej się Strony, jako kopie zgodne z oryginałem.

ROZDZIAŁ IV

POSTANOWIENIA RÓŻNE I KOŃCOWE

Artykuł 7

Badania lekarskie [Badanie lekarskie]

1. Jeżeli instytucja właściwa Umawiającej się Strony wymaga, aby wnioskodawca lub świadczeniobiorca, który zamieszkuje lub przebywa na terytorium drugiej Umawiającej się Strony został poddany badaniu lekarskiemu, instytucja właściwa tej drugiej Umawiającej się Strony, na wniosek instytucji właściwej pierwszej Umawiającej się Strony, podejmie działania w celu przeprowadzenia takiego badania na koszt instytucji właściwej, która wnosi o badanie lekarskie.

2. Instytucja właściwa Umawiającej się Strony zwraca kwotę należną zgodnie z ustępem 1, po przedstawieniu zestawienia wydatków przez instytucję właściwą drugiej Umawiającej się Strony.

3. Należną kwotę należy zwrócić w terminie sześciu miesięcy od dnia otrzymania zestawienia wydatków, o którym mowa w ustępie 2.

4. Instytucja właściwa Umawiającej się Strony może odmówić podjęcia działań w celu przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich, jeżeli instytucja właściwa drugiej Umawiającej się Strony nie przestrzega postanowień ustępu 3.

Artykuł 8

Wymiana danych statystycznych [Dane statystyczne]

Instytucje łącznikowe Umawiających się Stron wymieniają się rocznymi danymi statystycznymi, na dzień 31 grudnia, o liczbie zaświadczeń wydanych zgodnie z artykułem 4 oraz o płatnościach udzielonych świadczeniobiorcom zgodnie z Umową. Te dane obejmują liczbę świadczeniobiorców i łączną kwotę świadczeń, z wyszczególnieniem rodzaju świadczenia wypłacanego zgodnie z Umową. Dane te są dostarczane na formularzach uzgodnionych przez instytucje łącznikowe.

Artykuł 9

Rozpowszechnianie informacji [Rozpowszechnianie informacji]

Instytucje właściwe obu Umawiających się Stron odpowiadają za rozpowszechnianie informacji dotyczących Umowy oraz niniejszego Porozumienia Administracyjnego.

Artykuł 10

Wejście w życie [Wejście w życie]

Niniejsze Porozumienie Administracyjne wchodzi w życie z dniem podpisania, ale nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie Umowy i pozostaje w mocy przez okres obowiązywania Umowy. Zmiany do niniejszego Porozumienia Administracyjnego mogą być wprowadzone za obopólną zgodą Umawiających się Stron.

Sporządzono w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, mongolskim i angielskim przy czym każdy tekst jest jednakowo autentyczny. W przypadku różnic interpretacyjnych w języku polskim i mongolskim, tekst w języku angielskim uważa się za rozstrzygający.

W IMIENIU
WŁADZY WŁAŚCIWEJ
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W IMIENIU
WŁADZY WŁAŚCIWEJ
MONGOLII

infoRgrafika

infoRgrafika

 

Wersja w języku mongolskim

Wersja w języku angielskim

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jan Majczyk

Ekonomista, prawnik, doradca podatkowy, publicysta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama