REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 1243

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 25 czerwca 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83 i 504) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1784 oraz z 2019 r. poz. 451) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 po ust. 13 dodaje się ust. 13a i 13b w brzmieniu:

„13a. Jeżeli suma liczby zwierząt, o których mowa w ust. 9, przeliczonych na DJP zgodnie z ust. 10, jest mniejsza niż liczba zwierząt niezbędna do spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 4, przez wszystkich rolników, o których mowa w ust. 13, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa tych rolników do wskazania:

1) numerów identyfikacyjnych zwierząt, które mają być uwzględnione do spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 4, przez każdego z tych rolników – w przypadku bydła, kóz, owiec i koni lub

2) gatunku zwierząt i liczby zwierząt w ramach każdego ze wskazanych gatunków zwierząt, które mają być uwzględnione do spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 4, przez każdego z tych rolników – w przypadku zwierząt innych niż wymienione w pkt 1

– w terminie określonym w tym wezwaniu.

13b. Jeżeli, mimo wezwania, rolnicy, o których mowa w ust. 13a, nie wskażą numerów identyfikacyjnych zwierząt lub liczby zwierząt, które mają być uwzględnione do spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 4, przez każdego z tych rolników, w terminie określonym w tym wezwaniu, przepisu ust. 13 nie stosuje się.”;

2) w § 12 w ust. 7 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) numerów identyfikacyjnych zwierząt, które mają być uwzględnione przy przyznawaniu płatności ekologicznej każdemu z tych rolników – w przypadku bydła, kóz, owiec i koni lub

2) gatunku zwierząt i liczby zwierząt w ramach każdego ze wskazanych gatunków zwierząt, które mają być uwzględnione przy przyznawaniu płatności ekologicznej każdemu z tych rolników – w przypadku zwierząt innych niż wymienione w pkt 1”;

3) w § 30 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadku niedokonania w terminie czynności, o których mowa w ust. 6, płatność ekologiczna za rok, w którym stwierdzono uchybienie, o którym mowa w ust. 6, podlega zwrotowi w części stanowiącej 30% wysokości tej płatności.”;

4) w § 31a pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) ust. 7 – wysokość tego zwrotu dla lat poprzedzających rok, za który płatność ekologiczna podlegała zwrotowi zgodnie z § 30 ust. 7, wynosi 1% płatności ekologicznej, która przysługiwałaby, gdyby takie uchybienie nie wystąpiło;”;

5) w załączniku nr 4 do rozporządzenia w tabeli część III. Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji i Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

6) załącznik nr 8 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Przyznawanie, wypłata i zwrot pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne”]

Do przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanej dalej „płatnością ekologiczną”, w sprawach objętych postępowaniami:

1) wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem 15 marca 2019 r.,

2) zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, w przypadku gdy zostały wznowione po dniu 14 marca 2019 r.

– stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. [Przyznawanie, wypłata, zwrot płatności ekologicznej]

Do przyznawania, wypłaty i zwrotu płatności ekologicznej w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi po dniu 14 marca 2019 r. stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. [Grunty we wnioskach o przyznanie płatności ekologicznej]

Jeżeli we wniosku o przyznanie płatności ekologicznej za 2019 r., grunty, na których występuje uprawa ostropestu plamistego, zostały zadeklarowane jako grunty, na których są realizowane pakiety, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 i 9 rozporządzenia zmienianego w § 1, uznaje się, że grunty te zostały zadeklarowane jako grunty, na których są realizowane pakiety, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 7 rozporządzenia zmienianego w § 1.

§ 5. [Zobowiązanie ekologiczne rolnika]

1. W przypadku rolnika, który przed dniem 15 marca 2019 r. podjął jakiekolwiek zobowiązanie ekologiczne, o którym mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, zwane dalej „zobowiązaniem ekologicznym”, do przyznawania płatności ekologicznej temu rolnikowi z tytułu realizacji zobowiązania ekologicznego w ramach pakietów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 5, 6, 11 i 12 rozporządzenia zmienianego w § 1, podjętego:

1) przed dniem 15 marca 2019 r. lub

2) po dniu 14 marca 2019 r., którego okres realizacji obejmuje co najmniej jeden rok okresu realizacji jakiegokolwiek zobowiązania ekologicznego podjętego przez tego rolnika:

a) przed dniem 15 marca 2019 r. lub

b) po dniu 14 marca 2019 r., którego okres realizacji obejmuje co najmniej jeden rok okresu realizacji jakiegokolwiek zobowiązania ekologicznego podjętego przed dniem 15 marca 2019 r.

– stosuje się przepisy § 9 ust. 4 i § 12 ust. 4 rozporządzenia zmienianego w § 1 (w brzmieniu z dnia 15 marca 2018 r., Dz. U. z 2017 r. poz. 1775).

2. Przepisy § 9 ust. 4 i § 12 ust. 4 rozporządzenia zmienianego w § 1 (w brzmieniu z dnia 15 marca 2018 r., Dz. U. z 2017 r. poz. 1775) stosuje się również do przyznawania płatności ekologicznej z tytułu realizacji zobowiązania ekologicznego w ramach pakietów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 5, 6, 11 i 12 rozporządzenia zmienianego w § 1:

1) rolnikowi, do którego ma zastosowanie ust. 1, w odniesieniu do zobowiązania ekologicznego podjętego przez innego rolnika;

2) rolnikowi, który realizuje zobowiązanie ekologiczne w ramach pakietów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 5, 6, 11 i 12 rozporządzenia zmienianego w § 1, które było realizowane przez rolnika, do którego ma zastosowanie ust. 1, jeżeli w roku przejęcia tego zobowiązania nie realizuje innego zobowiązania ekologicznego.

3. Przepis § 9 ust. 13 rozporządzenia zmienianego w § 1 stosuje się wyłącznie wtedy, gdy do wszystkich rolników, o których mowa w tym przepisie:

1) ma zastosowanie ust. 1 lub 2 albo

2) nie ma zastosowania ust. 1 i 2.

4. Stosując przepis § 12 ust. 5 rozporządzenia zmienianego w § 1, można uwzględnić zwierzęta będące w posiadaniu innego rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności ekologicznej lub jego małżonka, jeżeli do wszystkich rolników, o których mowa w tym przepisie:

1) ma zastosowanie ust. 1 lub 2 albo

2) nie ma zastosowania ust. 1 i 2.

5. Do przyznawania płatności ekologicznej rolnikowi, który podjął zobowiązanie ekologiczne, przepisów § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 451) nie stosuje się.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. S. Giżyński


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).

Załącznik 1. [PAKIET 3. UPRAWY ZIELARSKIE W OKRESIE KONWERSJI I PAKIET 9. UPRAWY ZIELARSKIE PO OKRESIE KONWERSJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 25 czerwca 2019 r. (poz. 1243)

Załącznik nr 1

PAKIET 3. UPRAWY ZIELARSKIE W OKRESIE KONWERSJI I PAKIET 9. UPRAWY ZIELARSKIE PO OKRESIE KONWERSJI

III. Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji i Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji

1

arcydzięgiel litwor

Archangelica officinalis L.

Z

UR

2

arcydzięgiel litwor

Archangelica officinalis L.

Z

UD

3

babka lancetowata

Plantago lanceolata L.

Z

UW

4

babka płesznik

Plantago psyllium L.

Z

UR

5

bazylia pospolita

Ocimum basilicum L.

Z

UR

6

bylica estragon

Artemisia dracunculus L.

Z

UW

7

czarnuszka siewna

Nigella sativa L.

Z

UR

8

cząber ogrodowy

Satureja hortensis L.

Z

UR

9

czosnek niedźwiedzi

Allium ursinum L.

Z

UW

10

drapacz lekarski

Cnicus benedictus L.

Z

UR

11

dziurawiec zwyczajny

Hypericum perforatum L.

Z

UW

12

hyzop lekarski

Hyssopus officinalis L.

Z

UW

13

jeżówka purpurowa

Echinacea purpurea

Z

UW

14

kminek zwyczajny

Carum carvi L.

Z

UD

15

kolendra siewna

Coriandrum sativum L.

Z

UR

16

kozieradka pospolita

Trigonella foenum-graecum L.

Z

UR

17

kozłek lekarski

Valeriana officinalis L.

Z

UR

18

kozłek lekarski

Valeriana officinalis L.

Z

UD

19

krwawnik pospolity

Achillea millefolium L.

Z

UW

20

lawenda wąskolistna

Lavandula angustifolia Mill.

Z

UW

21

lebiodka pospolita

Origanum vulgare L.

Z

UW

22

lubczyk ogrodowy

Levisticum officinalis L.

Z

UW

23

majeranek ogrodowy

Origanum majorana L.

Z

UR

24

malwa czarna

Althea rosea (L.) Cav.

Z

UD

25

melisa lekarska

Melissa officinalis L.

Z

UW

26

mięta kędzierzawa

Mentha crispa L.

Z

UW

27

mięta pieprzowa

Mentha piperita L.

Z

UW

28

mniszek lekarski

Taraxacum officinalis L.

Z

UW

29

nagietek lekarski

Calendula officinalis L.

Z

UR

30

nostrzyk żółty (lekarski)

Melilotus officinalis (L.) Pall.

Z

UD

31

nostrzyk żółty (lekarski)

Melilotus officinalis (L.) Pall.

Z

UW

32

ogórecznik lekarski

Borago officinalis L.

Z

UR

33

prawoślaz lekarski

Althaea officinalis L.

Z

UW

34

różeniec górski

Rhodiola rosea L.

Z

UW

35

ruta zwyczajna

Ruta graveolens L.

Z

UW

36

rumian rzymski (szlachetny)

Anthemis nobilis L.

Z

UW

37

rumianek pospolity

Chamomilla recutita (L.) Rauch.

Z

UR

38

rutwica lekarska

Galega officinalis L.

Z

UW

39

rzewień dłoniasty

Rheum palmatum L.

Z

UW

40

serdecznik pospolity

Leonurus cardiaca L.

Z

UW

41

szałwia lekarska

Salvia officinalis L.

Z

UW

42

szanta zwyczajna

Marrubium vulgare L.

Z

UW

43

ślaz dziki

Malva sylvestris L.

Z

UW

44

tymianek właściwy

Thymus vulgaris L.

Z

UW

45

wiesiołek dwuletni

Oenothera biennis L.

Z

UD

46

wiesiołek dziwny

Oenothera paradoxa Hudziok

Z

UR

47

żeń-szeń prawdziwy

Panax ginseng C.A. Mey

Z

UW

 

Załącznik 2. [WYSOKOŚĆ STAWEK PŁATNOŚCI EKOLOGICZNEJ]

Załącznik nr 2

WYSOKOŚĆ STAWEK PŁATNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Lp.

Pakiety rolnictwa ekologicznego

Warianty rolnictwa ekologicznego

Stawki płatności

1

Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji

1 137 zł/ha

2

Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji

1 557 zł/ha

3

Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji

1 325 zł/ha

4

Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji

4.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze w okresie konwersji

4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie konwersji

1 882 zł/ha

4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji

790 zł/ha

5

Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji

926 zł/ha

6

Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji

535 zł/ha

7

Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji

932 zł/ha

8

Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji

1 310 zł/ha

9

Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji

1 325 zł/ha

10

Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji

10.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze po okresie konwersji

10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie konwersji

1 501 zł/ha

10.2. Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwersji

660 zł/ha

11

Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji

658 zł/ha

12

Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji

535 zł/ha

 

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA