reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 3 lipca 2019 r.

w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego

Na podstawie art. 24g ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) minimalne funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, zwanego dalej „SWD PRM”;

2) sposób utrzymania SWD PRM;

3) sposób działania SWD PRM w sytuacji awarii SWD PRM;

4) sposób zarządzania SWD PRM;

5) minimalne wyposażenie stanowisk pracy SWD PRM w dyspozytorni medycznej, w miejscu stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego, w specjalistycznym środku transportu sanitarnego wykorzystywanym przez zespół ratownictwa medycznego i na stanowisku pracy wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) certyfikacie – rozumie się przez to elektroniczny dokument realizujący funkcję autentyczności w stosunku do klucza publicznego podmiotu;

2) infrastrukturze klucza publicznego – rozumie się przez to zbiór osób, polityk, procedur i systemów komputerowych niezbędnych do świadczenia usług uwierzytelniania, szyfrowania, integralności i niezaprzeczalności za pośrednictwem kryptografii klucza publicznego i prywatnego oraz certyfikatów;

3) incydencie – rozumie się przez to wystąpienie każdej nieprawidłowości w działaniu SWD PRM lub systemów współpracujących z SWD PRM;

4) podsystemie zintegrowanej łączności – rozumie się przez to system umożliwiający w warstwie telekomunikacyjnej łączności głosowej i bezgłosowej obsługę zgłoszeń telefonicznych, w tym zgłoszeń bezgłosowych przekazywanych z urządzeń eCall oraz przesyłanych w formacie SMS, jak i rejestrację i archiwizację zapisów rozmów głosowych i połączeń bezgłosowych;

5) raportach predefiniowanych – rozumie się przez to przygotowane i zaimplementowane raporty w module raportowym SWD PRM;

6) raportach swobodnych – rozumie się przez to możliwe do wygenerowania raporty, zgodnie z wprowadzonymi parametrami, w module raportowym SWD PRM;

7) rolach systemowych – rozumie się przez to nazwany zbiór uprawnień systemowych przypisanych do kategorii użytkownika;

8) systemie operacyjnym – rozumie się przez to oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika;

9) uprawnieniach systemowych – rozumie się przez to zbiór czynności zezwalających użytkownikowi na wykonywanie w SWD PRM operacji określonego typu, które mogą być kontrolowane przy pomocy ról systemowych;

10) użytkowniku końcowym – rozumie się przez to osobę, grupę osób lub instytucję, która ma prawo do użytkowania systemu teleinformatycznego;

11) zakończeniu sieci – rozumie się przez to fizyczny punkt, w którym abonent otrzymuje dostęp do publicznej sieci telekomunikacyjnej, identyfikujący się za pomocą konkretnego adresu lub geograficznym położeniem urządzenia końcowego użytkownika;

12) zdarzeniu – rozumie się przez to zgłoszenie, które wpłynęło do dyspozytorni medycznej i decyzją dyspozytora medycznego, na podstawie zebranego wywiadu medycznego, zostało przyjęte i zakwalifikowane jako podejrzenie stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego, w celu przekazania do realizacji przez zespół ratownictwa medycznego.

§ 3. [Funkcjonalności SWD PRM]

SWD PRM w ramach minimalnych funkcjonalności zapewnia:

1) przyjmowanie zgłoszeń alarmowych przekazywanych z centrów powiadamiania ratunkowego, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1077), zwanej dalej „ustawą o systemie powiadamiania ratunkowego”, oraz powiadomień o zdarzeniach kierowanych do dyspozytorni medycznej, o której mowa w art. 3 pkt 14a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zwanej dalej „ustawą”;

2) rejestrowanie zdarzeń medycznych;

3) dysponowanie zespołami ratownictwa medycznego;

4) wymianę informacji i danych z systemami teleinformatycznymi centrów powiadamiania ratunkowego, Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego;

5) wykorzystywanie danych przestrzennych i związanych z nimi usług, udostępnianych w ramach stałego dostępu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na potrzeby wizualizacji graficznej miejsca zgłoszenia alarmowego lub powiadomienia o zdarzeniu oraz miejsca zdarzenia za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 40 ust. 3e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730 i 1309);

6) wykorzystywanie informacji dotyczących lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego, oraz danych dotyczących abonenta, o których mowa w art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, 2245 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 643, 730 i 1030), udostępnionych za pośrednictwem centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego, o którym mowa w art. 78 ust. 4 pkt 1 tej ustawy;

7) pozycjonowanie zespołów ratownictwa medycznego;

8) wspomaganie obsługi zdarzeń medycznych;

9) wspomaganie realizacji zadań przez zespoły ratownictwa medycznego;

10) wspomaganie realizacji zadań przez wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego;

11) generowanie raportów predefiniowanych i swobodnych oraz statystyk dotyczących funkcjonowania przedszpitalnego systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 1 ustawy;

12) wykonywanie kopii bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym dokumentacji medycznej;

13) prowadzenie ewidencji zasobów ratowniczych, rozumianych jako siły i środki znajdujące się w posiadaniu dysponentów zespołów ratownictwa medycznego;

14) pracę w architekturze centralnej w Podstawowym Ośrodku Krajowym, zwanym dalej „POK”, i Zapasowym Ośrodku Krajowym, zwanym dalej „ZOK”, przetwarzania danych;

15) całodobową dostępność przez 7 dni w tygodniu;

16) zachowanie ciągłości działania w sytuacji awaryjnej;

17) środowisko szkoleniowe, posiadające funkcjonalności środowiska produkcyjnego SWD PRM, umożliwiające prowadzenie szkoleń użytkowników SWD PRM;

18) kontrolę dostępu użytkowników do danych;

19) rejestrowanie dokonywanych przez użytkowników zmian i odtworzenie historii każdego zdarzenia, zgłoszenia alarmowego i powiadomienia o zdarzeniu;

20) moduł administratora umożliwiający realizację zadań w modelu kaskadowym, z podziałem na administratora centralnego, wojewódzkiego i dysponenta, o których mowa w § 9 ust. 4–6;

21) prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, z możliwością wydruku.

§ 4. [Zasady działania SWD PRM]

SWD PRM działa w oparciu o:

1) POK,

2) ZOK

– w których są gromadzone dane oraz ich kopie bezpieczeństwa.

§ 5. [Utrzymanie SWD PRM]

1. Utrzymanie SWD PRM jest realizowane na poziomie centralnym i wojewódzkim.

2. Utrzymanie SWD PRM na poziomie centralnym ma na celu zachowanie ciągłości działania SWD PRM i polega w szczególności na:

1) obsłudze technicznej i serwisowaniu infrastruktury sprzętowej SWD PRM w ośrodkach przetwarzania danych, o których mowa w § 4, przez stały monitoring infrastruktury oraz dokonywanie przeglądów i konserwacji;

2) zapewnieniu sprzętu o odpowiedniej mocy obliczeniowej oraz pojemności pamięci masowych w celu zagwarantowania właściwej wydajności przetwarzania danych oraz ich gromadzenia;

3) organizacji całodobowego wsparcia technicznego przez 7 dni w tygodniu;

4) wykonywaniu kopii bezpieczeństwa przetwarzanych danych, o której mowa w § 3 pkt 12;

5) monitorowaniu funkcjonowania sieci transmisji danych, pracy aplikacji, baz danych oraz systemu operacyjnego;

6) monitorowaniu dostępności sieci teleinformatycznej na potrzeby obsługi numerów alarmowych, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, na stanowiskach dyspozytorów medycznych;

7) rozwoju minimalnych funkcjonalności, o których mowa w § 3, oraz modernizacji infrastruktury sprzętowej i oprogramowania na potrzeby SWD PRM;

8) wdrażaniu rozwiązań poprawiających parametry funkcjonalne SWD PRM i bezpieczeństwo przetwarzanych danych.

3. Utrzymanie SWD PRM na poziomie wojewódzkim ma na celu zachowanie ciągłości działania SWD PRM i polega w szczególności na:

1) obsłudze technicznej, serwisowaniu i konfiguracji infrastruktury sprzętowej;

2) organizacji wsparcia technicznego dla użytkowników SWD PRM z terenu województwa.

§ 6. [Sytuacja awaryjna]

W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej uniemożliwiającej:

1) realizację zadań na jednym stanowisku pracy dyspozytora medycznego – SWD PRM umożliwia przejęcie ich przez inne stanowisko pracy dyspozytora medycznego w tej samej dyspozytorni medycznej;

2) przesyłanie danych – SWD PRM zapewnia rejestrację czynności podejmowanych na stanowisku pracy dyspozytora medycznego w trybie offline do czasu przywrócenia łączności z ośrodkiem krajowym;

3) funkcjonowanie POK – SWD PRM umożliwia automatyczne przełączenie do ZOK.

§ 7. [Łączność z dyspozytornią medyczną]

SWD PRM, współpracując z podsystemem zintegrowanej łączności, posiada parametry funkcjonalne umożliwiające realizację zadań dyspozytora medycznego w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej przez przekierowanie połączenia na inne stanowisko pracy dyspozytora medycznego:

1) w danej dyspozytorni medycznej;

2) poza daną dyspozytornią medyczną;

3) do dyspozytorni, w której w danej chwili jest najlepszy stosunek liczby połączeń oczekujących w kolejce do liczby zalogowanych dyspozytorów medycznych.

§ 8. [Obowiązek zachowania ciągłości działania]

SWD PRM zapewnia zachowanie ciągłości działania w sytuacjach:

1) awarii:

a) pojedynczego stanowiska pracy dyspozytora medycznego, w danej dyspozytorni medycznej,

b) całej dyspozytorni medycznej,

c) kilku dyspozytorni medycznych;

2) pracy SWD PRM w trybie offline.

§ 9. [Zarządzanie SWD PRM]

1. Sposób zarządzania SWD PRM polega na prowadzeniu przedsięwzięć, realizowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, dysponenta lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, wojewodów i dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania SWD PRM.

2. Przedsięwzięcia podejmowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia obejmują w szczególności:

1) określanie:

a) zakresu rozbudowy SWD PRM,

b) wymagań funkcjonalnych SWD PRM,

c) modyfikacji SWD PRM,

d) uprawnień i ról systemowych w SWD PRM,

e) kategorii zdarzeń w SWD PRM,

f) sposobu i trybu zastępowalności dyspozytorni medycznych w SWD PRM;

2) opracowywanie i przekazywanie w postaci wytycznych i procedur:

a) identyfikacyjnych oznaczeń w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne na potrzeby SWD PRM i nazw technicznych w SWD PRM,

b) dotyczących zastępowalności dyspozytorni medycznych w SWD PRM,

c) sposobu zgłaszania nowych funkcjonalności SWD PRM i modyfikacji funkcjonalności już zaimplementowanych w SWD PRM;

3) opiniowanie i zatwierdzanie:

a) wymagań niefunkcjonalnych SWD PRM w zakresie sposobu realizacji kluczowych rozwiązań architektonicznych, w szczególności dostępności rozwiązania i sposobu wykonania,

b) dokumentacji wytworzonej w ramach rozbudowy i modyfikacji SWD PRM;

4) realizację zadań związanych z współadministrowaniem danymi przetwarzanymi w SWD PRM;

5) zapewnienie dostępu do aplikacji Analityka Uniwersalnego Modułu Mapowego, zwanego dalej „AUMM”, na potrzeby SWD PRM.

3. Przedsięwzięcia podejmowane przez dysponenta lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, wojewodów i dysponentów zespołów ratownictwa medycznego są realizowane w szczególności w oparciu o moduł administratora, o którym mowa w § 3 pkt 20.

4. Przedsięwzięcia podejmowane przez dysponenta lotniczych zespołów ratownictwa medycznego jako administratora centralnego SWD PRM obejmują w szczególności:

1) zadania, o których mowa w § 5 ust. 2;

2) zarządzanie infrastrukturą klucza publicznego na potrzeby centrum certyfikatów dedykowanego SWD PRM;

3) zarządzanie certyfikatami zewnętrznymi i wewnętrznymi;

4) zarządzanie wirtualną siecią prywatną, utworzoną na potrzeby SWD PRM;

5) zarządzanie aplikacją i połączeniami stacji roboczych i terminali mobilnych ze środowiskiem SWD PRM;

6) zabezpieczanie połączenia między stacjami roboczymi i terminalami mobilnymi, a SWD PRM;

7) zarządzanie aplikacją oprogramowania standardowego i aplikacyjnego;

8) zarządzanie kontami użytkowników oraz ich uprawnieniami systemowymi w SWD PRM na poziomie wszystkich dysponentów zespołów ratownictwa medycznego;

9) zarządzanie elementami konfiguracji i nadawanie ról systemowych użytkownikom SWD PRM;

10) zarządzanie słownikami i kategoriami SWD PRM, w tym ich aktualizacją;

11) nadawanie uprawnień systemowych w SWD PRM;

12) wprowadzenie domyślnego mapowania między kategoriami SWD PRM a systemem teleinformatycznym, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego;

13) przyjmowanie i monitorowanie zgłoszeń incydentów w ramach zapewnienia całodobowej obsługi technicznej na rzecz użytkowników SWD PRM, zgodnie z procedurami, o których mowa w pkt 17 lit. a;

14) bieżąca obsługa zgłaszanych incydentów;

15) przekazywanie błędów do wykonawców systemu;

16) tworzenie kont użytkowników i nadanie uprawnień do aplikacji AUMM na potrzeby SWD PRM;

17) opracowywanie niezbędnych dokumentów i procedur dotyczących:

a) obsługi zgłoszeń użytkowników SWD PRM,

b) specyfikacji technicznych i minimalnych wymagań technicznych na potrzeby wyposażenia stanowisk pracy, o których mowa w § 10 ust. 1–3, w sprzęt do obsługi SWD PRM,

c) innych zadań realizowanych na potrzeby SWD PRM;

18) sporządzanie miesięcznych raportów z prowadzonych działań i przekazywanie ich ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;

19) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o awariach systemu SWD PRM, wpływających na realizowanie zadań przez jego użytkowników;

20) współpraca z współadministratorami danych przetwarzanych w SWD PRM;

21) współpraca z administratorem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego;

22) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania SWD PRM.

5. Przedsięwzięcia podejmowane przez wojewodów jako administratorów wojewódzkich obejmują w szczególności:

1) współpracę z:

a) administratorem centralnym SWD PRM, o którym mowa w ust. 4,

b) administratorem dysponenta SWD PRM, o którym mowa w ust. 6,

c) współadministratorami danych przetwarzanych w SWD PRM;

2) tworzenie kont użytkowników;

3) nadawanie uprawnień i ról systemowych w SWD PRM;

4) zarządzanie kontami użytkowników oraz ich uprawnieniami systemowymi w SWD PRM;

5) zarządzanie elementami konfiguracji SWD PRM określonymi w dokumentacji technicznej SWD PRM;

6) generowanie raportów predefiniowanych i swobodnych w module raportowym, w zakresie działalności dysponentów z terenu danego województwa;

7) weryfikacja incydentów zgłaszanych przez administratorów dysponenta SWD PRM;

8) zgłaszanie do administratora centralnego, o którym mowa w ust. 4, incydentów zgodnie z procedurami, o których mowa w ust. 4 pkt 17 lit. a;

9) występowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia o utworzenie kont użytkowników i nadanie uprawnień do aplikacji AUMM;

10) realizacja zadań wynikających z wprowadzania i aktualizacji danych w SWD PRM z wykorzystaniem aplikacji AUMM;

11) weryfikację błędów ewidencji miejscowości, ulic i adresów, o której mowa w art. 47a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, zgłoszonych przez administratorów dysponenta SWD PRM, o których mowa w ust. 6, oraz zgłaszanie ich zgodnie z procedurą określającą postępowanie z błędami w systemie, o którym mowa w art. 40 ust. 3e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne;

12) nadzór i weryfikację poprawności danych wprowadzanych do SWD PRM przez administratora dysponenta;

13) realizację zadań, o których mowa w § 5 ust. 3.

6. Przedsięwzięcia podejmowane przez dysponenta zespołów ratownictwa medycznego jako administratora dysponenta SWD PRM obejmują w szczególności:

1) współpracę z administratorem centralnym i wojewódzkim SWD PRM;

2) instalację sprzętu i oprogramowania, w tym jego aktualizację i bieżącą obsługę techniczną w dyspozytorniach medycznych, miejscach stacjonowania i w specjalistycznych środkach transportu sanitarnego;

3) konfigurowanie systemu nawigacji satelitarnej w specjalistycznych środkach transportu sanitarnego;

4) instalację i aktualizację certyfikatów wewnętrznych na stacjach roboczych i terminalach mobilnych;

5) tworzenie i aktualizację kont użytkowników;

6) zarządzanie kontami użytkowników oraz ich uprawnieniami i rolami systemowymi w SWD PRM;

7) administrowanie siłami i środkami dysponenta przez zarządzanie elementami konfiguracji SWD PRM, określonymi w dokumentacji technicznej SWD PRM;

8) generowanie raportów predefiniowanych i swobodnych w module raportowym;

9) przyjmowanie zgłoszeń o incydentach od użytkowników końcowych SWD PRM i ich weryfikacja;

10) zgłaszanie incydentów do administratora wojewódzkiego i centralnego SWD PRM, zgodnie z procedurami, o których mowa w ust. 4 pkt 17 lit. a;

11) współpracę z współadministratorami danych przetwarzanych w SWD PRM;

12) weryfikację błędów ewidencji miejscowości, ulic i adresów, o której mowa w art. 47a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, zgłaszanych przez użytkowników SWD PRM oraz zgłaszanie ich zgodnie z procedurą określającą postępowanie z błędami w systemie, o którym mowa w art. 40 ust. 3e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne;

13) utrzymanie poprawności danych wprowadzanych do SWD PRM;

14) realizacja zadania, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 1.

§ 10. [Minimalne wyposażenie]

1. W skład minimalnego wyposażenia stanowiska pracy dyspozytora medycznego i stanowiska pracy wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego wchodzą:

1) dotykowa konsola dyspozytorska z systemem zintegrowanej łączności;

2) stacja robocza z co najmniej dwoma monitorami umożliwiającymi korzystanie z SWD PRM i systemu, o którym mowa w art. 40 ust. 3e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. W skład minimalnego wyposażenia stanowiska pracy członków zespołów ratownictwa medycznego w miejscu stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego wchodzi:

1) stacja robocza z monitorem umożliwiającym korzystanie z SWD PRM;

2) drukarka współpracująca ze stacją roboczą, drukująca na formacie A4;

3) połączenie z Internetem.

3. Na wyposażeniu specjalistycznego środka transportu sanitarnego wykorzystywanego przez zespół ratownictwa medycznego pozostają:

1) terminal mobilny wraz ze stacją dokującą, umożliwiający korzystanie z SWD PRM;

2) drukarka współpracująca z terminalem mobilnym i SWD PRM drukująca na formacie A4;

3) urządzenie systemu nawigacji satelitarnej przekazujące dane do SWD PRM.

§ 11. [Wyłączenie stosowania przepisu § 10 ust. 3]

Przepisu § 10 ust. 3 nie stosuje się w odniesieniu do lotniczych zespołów ratownictwa medycznego.

§ 12. [Wyposażenie stanowiska pracy wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego]

Przepis § 10 ust. 1 pkt 1 w zakresie wyposażenia stanowiska pracy wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r.

§ 13. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (Dz. U. poz. 1994), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2019 r. zgodnie z art. 22 pkt 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1115, 1942 i 2130).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawno-Rachunkowa "Kliman-Rola"

Nasza Kancelaria oferuje doradztwo prawne osobom fizycznym oraz zapewnia obsługę prawną przedsiębiorstw, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, fundacji i stowarzyszeń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama