| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 15 lipca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. poz. 881), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. poz. 1169).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. poz. 1169), które stanowią:

"§ 2. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe do czasu zakończenia postępowania w danej instancji.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 15 lipca 2019 r. (poz. 1431)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2106 i 2193) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość stawek minimalnych opłat za czynności rzeczników patentowych przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz przed Urzędem Patentowym działającym w trybie postępowania spornego i w sprawie sprzeciwu, stanowiących podstawę do ustalenia kosztów zastępstwa, które mogą być zasądzone przez sąd lub orzeczone przez Urząd Patentowy.

§ 2. 1. Koszty zastępstwa zasądzane przez sądy lub orzekane przez Urząd Patentowy nie mogą być wyższe niż stawki minimalne, niezależnie od wysokości tych opłat ustalonych w umowie pomiędzy rzecznikiem patentowym a klientem, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i w art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych, sąd lub Urząd Patentowy podwyższa o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług.

§ 3. 1. Stawki minimalne ustala się od wartości przedmiotu sprawy, chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej.

2. Wysokość stawek minimalnych w sprawach nieokreślonych w rozporządzeniu ustala się, przyjmując za podstawę stawkę w sprawach o najbardziej zbliżonym rodzaju.

Rozdział 2

Stawki minimalne w sprawach cywilnych

§ 4.1) Stawka minimalna wynosi przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł - 90 zł;

2) powyżej 500 zł do 1500 zł - 270 zł;

3) powyżej 1500 zł do 5000 zł - 900 zł;

4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1800 zł;

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł;

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł;

7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 zł;

8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - 15 000 zł;

9) powyżej 5 000 000 zł - 25 000 zł.

§ 5. 1.2) Stawka minimalna wynosi w sprawach o:

1) ustalenie autorstwa projektu wynalazczego - 960 zł;

2) ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji - 1200 zł;

3) naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji - 1680 zł;

4) stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa używania znaku towarowego lub oznaczenia geograficznego albo utraty prawa używania oznaczenia geograficznego - 1440 zł;

5) przeniesienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji - 1680 zł;

6) stwierdzenie nieważności unijnego znaku towarowego lub wzoru wspólnotowego oraz stwierdzenie wygaśnięcia prawa do unijnego znaku towarowego - 1680 zł.

2. Stawka określona w ust. 1 pkt 3 nie obejmuje opłat od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie.

§ 6. 1. Stawka minimalna za prowadzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym wynosi:

1) przed sądem okręgowym - 50% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam rzecznik patentowy - 75% tej stawki;

2) przed sądem apelacyjnym - 75% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam rzecznik patentowy - 100% tej stawki.

2. Stawka minimalna za prowadzenie sprawy w postępowaniu zażaleniowym wynosi:

1) przed sądem okręgowym - 25% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam rzecznik patentowy - 50% tej stawki;

2) przed sądem apelacyjnym lub przed Sądem Najwyższym - 50% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam rzecznik patentowy - 75% tej stawki.

3. Stawka minimalna w postępowaniu kasacyjnym wynosi za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej 50% stawki minimalnej, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam rzecznik patentowy - 75% tej stawki.

Rozdział 3

Stawki minimalne w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym

§ 7. Stawka minimalna wynosi w sprawach o:

1) unieważnienie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego, prawa z rejestracji, patentu europejskiego lub uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego oraz międzynarodowego wzoru przemysłowego - 1600 zł;

2) unieważnienie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji na skutek złożonego sprzeciwu uznanego przez uprawnionego za bezzasadny - 1600 zł, a jeżeli sprzeciw złożył ten sam rzecznik patentowy - 1200 zł;

3) stwierdzenie wygaśnięcia patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego, prawa z rejestracji lub stwierdzenie wygaśnięcia ochrony międzynarodowego znaku towarowego - 900 zł;

4) udzielenie licencji przymusowej lub zmianę decyzji o udzieleniu licencji przymusowej - 1000 zł;

5) stwierdzenie bezzasadności zmiany warunków korzystania z oznaczenia geograficznego - 500 zł.

§ 8. Stawka minimalna za prowadzenie sprawy rozpatrywanej ponownie w wyniku orzeczenia sądu administracyjnego wynosi 50% stawki minimalnej, a jeżeli poprzednio nie prowadził sprawy ten sam rzecznik patentowy - 75% tej stawki.

Rozdział 4

Stawki minimalne w postępowaniu w sprawie sprzeciwu przed Urzędem Patentowym

§ 9. Stawka minimalna wynosi w sprawach o wniesienie sprzeciwu 400 zł.

§ 10. Stawki minimalne za prowadzenie sprawy rozpatrywanej ponownie w wyniku orzeczenia sądu administracyjnego wynoszą 50% stawki minimalnej, a jeżeli poprzednio nie prowadził sprawy ten sam rzecznik patentowy - 75% tej stawki.

Rozdział 5

Stawki minimalne w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

§ 11.3) 1. Stawka minimalna w postępowaniu w pierwszej instancji za sporządzenie skargi i udział w rozprawie w sprawie skargi na decyzję lub postanowienie Urzędu Patentowego wynosi 1200 zł.

2. Stawki minimalne w postępowaniu w drugiej instancji wynoszą:

1) za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym - 75% stawki minimalnej określonej w ust. 1, a jeżeli w drugiej instancji sprawy nie prowadził ten sam rzecznik patentowy - 100% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł;

2) za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej - 50% stawki minimalnej określonej w ust. 1, a jeżeli sprawy nie prowadził ten sam rzecznik patentowy w drugiej instancji - 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł;

3) za udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym - 50% stawki minimalnej określonej w ust. 1, a jeżeli sprawy nie prowadził w drugiej instancji ten sam rzecznik patentowy, nie sporządził i nie wniósł skargi kasacyjnej - 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł;

4) w postępowaniu zażaleniowym - 240 zł.

§ 11a.4) W przypadku, o którym mowa w art. 13a ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych, stawka minimalna w postępowaniu w pierwszej instancji za sporządzenie skargi i udział w rozprawie w sprawie skargi na decyzję lub postanowienie Urzędu Patentowego wynosi 600 zł. Do ustalenia stawek minimalnych w postępowaniu w drugiej instancji stosuje się § 11 ust. 2 pkt 1-3, z uwzględnieniem stawki określonej w zdaniu pierwszym. Stawka w postępowaniu zażaleniowym wynosi 120 zł.

Rozdział 5a5)

Stawki minimalne w postępowaniu egzekucyjnym

§ 11b. 1. Stawka minimalna za prowadzenie sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego przy egzekucji z nieruchomości wynosi 50% stawki obliczonej na podstawie § 4 albo § 5 w zależności od przedmiotu i charakteru sprawy, a przy egzekucji innego rodzaju - 25% tej stawki.

2. Stawka minimalna w sprawie zaopatrzenia tytułu wykonawczego w klauzulę wykonalności wynosi 120 zł.

3. Stawka minimalna w sprawie o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego wynosi 480 zł.

4. Stawka minimalna w sprawie skargi na czynności komornika wynosi 80 zł.

Rozdział 6

Przepis końcowy

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia6).7)


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. poz. 1169), które weszło w życie z dniem 3 lipca 2018 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4) Dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

5) Rozdział dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

6) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 5 maja 2017 r.

7) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. poz. 2076, z 2004 r. poz. 218 oraz z 2011 r. poz. 337), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych (Dz. U. poz. 694).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

Partner Zarządzający Advicero Nexia, Doradca Podatkowy nr wpisu 09935

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »