| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 17 lipca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców (Dz. U. poz. 1524), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców (Dz. U. poz. 699);

2) rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 14 marca 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców (Dz. U. poz. 397);

3) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 marca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców (Dz. U. poz. 668).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) odnośnika nr 2 oraz § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców (Dz. U. poz. 699), które stanowią:

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Rady nr 91/670/WE z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie wzajemnego uznawania licencji personelu pełniącego określone funkcje w lotnictwie cywilnym (Dz. Urz. WE L 373 z 31.12.1991).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.”

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 14 marca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców (Dz. U. poz. 397), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

3) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców (Dz. U. poz. 668), które stanowią:

„§ 2. Do szkoleń lotniczych cudzoziemców oraz do postępowań o wydanie cudzoziemcom licencji członka personelu lotniczego, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury
z dnia 17 lipca 2019 r. (poz. 1439)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 7 sierpnia 2003 r.

w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców

Na podstawie art. 104 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637 oraz z 2019 r. poz. 235 i 730) zarządza się, co następuje:

§ 1.2) Rozporządzenie określa szczegółowe warunki, na jakich cudzoziemcy mogą być dopuszczani do szkolenia lotniczego w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz szczegółowe warunki, na jakich cudzoziemcy mogą uzyskiwać licencje członków personelu lotniczego w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 1a.3) 1. Cudzoziemców:

1) będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

2) będących członkami rodzin obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej, niebędących obywatelami jednego z tych państw, i posiadających prawo pobytu lub stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3) będących obywatelami państw trzecich, którym przepisy prawa Unii Europejskiej przyznają prawo do równego traktowania z obywatelami przyjmującego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w zakresie dostępu do kształcenia zawodowego

– dopuszcza się do szkolenia lotniczego na warunkach określonych dla obywateli polskich w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. z 2018 r. poz. 839 i 1886).

2. Do cudzoziemców, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów § 2–6.

§ 2. 1. Cudzoziemiec może być dopuszczony do szkolenia lotniczego w Rzeczypospolitej Polskiej, po uzyskaniu zezwolenia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwanego dalej „Prezesem”.

2. Cudzoziemiec, aby uzyskać zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, powinien:

1)4) posiadać ważny dokument podróży z ważną wizą lub dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydany przez uprawniony organ na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622) lub umowy międzynarodowej;

2) spełniać obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej wymagania do dopuszczenia do szkolenia lotniczego danego rodzaju, w zakresie:

a) (uchylona),5)

b) kwalifikacji lotniczych.

3.6) Dopuszczenie cudzoziemca do szkolenia praktycznego w celu uzyskania licencji, o których mowa w art. 94 ust. 6 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, zwanej dalej „ustawą”, lub wpisywanych do tych licencji uprawnień lotniczych może nastąpić, jeżeli posiada on ważne orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania funkcji członka personelu lotniczego.

4. Orzeczenie, o którym mowa w ust. 3, wydaje:

1)7) podmiot uprawniony do wydania takiego orzeczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 1 ustawy, albo

2) odpowiedni organ orzeczniczy obcego państwa, którego orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności lotniczych są uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy międzynarodowej.

5. Cudzoziemiec, który zgodnie z prawem obowiązującym w państwie, którego jest obywatelem, jest niepełnoletni, może uzyskać zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, jeżeli przedłoży zezwolenie prawnego opiekuna, w którym autentyczność podpisu opiekuna jest poświadczona notarialnie lub przez ambasadę lub placówkę konsularną państwa, którego jest obywatelem, albo przedłoży dokument z ambasady lub placówki konsularnej o obowiązującym w tym państwie wieku dojrzałości.

6. Cudzoziemiec odbywa szkolenie w Rzeczypospolitej Polskiej w lotniczym certyfikowanym ośrodku szkolenia albo organizacji szkolenia lotniczego, zwanymi dalej „organizacjami szkoleniowymi”.

7.8) Jeżeli cudzoziemiec nie posiada ważnej wizy lub dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a organ właściwy do ich wydania uzależnia ich otrzymanie od przedstawienia przez cudzoziemca promesy zezwolenia na szkolenie lotnicze, Prezes wydaje taką promesę, jeżeli wnioskodawca spełnia pozostałe warunki niezbędne do uzyskania zezwolenia na szkolenie lotnicze w Rzeczypospolitej Polskiej.

8. (uchylony).9)

§ 3. 1. Cudzoziemcy mogą być dopuszczeni do szkolenia lotniczego przeprowadzonego przez organizację szkoleniową, która:

1) posiada ważny certyfikat na szkolenie lotnicze w tej specjalności i w zakresie, którego ma dotyczyć zezwolenie;

2) ma możliwość prowadzenia szkolenia w języku zrozumiałym dla cudzoziemca;

3) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w stosunku do uczestników tego szkolenia, posiadających takie obywatelstwo, jak cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie na szkolenie, ważne na okres tego szkolenia.

2. Organizacja szkoleniowa, o której mowa w ust. 1, musi zadeklarować możliwość prowadzenia szkolenia w języku polskim, angielskim lub innym języku zrozumiałym dla cudzoziemca, w specjalnościach i zakresach objętych wnioskiem cudzoziemca o szkolenie, wskazując w deklaracji, że:

1) certyfikat na szkolenie tej organizacji szkoleniowej uprawnia ją do prowadzenia szkolenia w języku angielskim, w tej specjalności i w tym zakresie, w jakim cudzoziemiec włada tym językiem, oraz w stopniu odpowiednim do rodzaju szkolenia, w którym ma uczestniczyć, albo

2) cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie na szkolenie w Rzeczypospolitej Polskiej włada językiem polskim w stopniu odpowiednim do rodzaju szkolenia, w którym ma uczestniczyć, albo

3) dokonała odpowiednich przygotowań do prowadzenia szkolenia w innym języku zrozumiałym dla cudzoziemca, obejmujących:

a) przygotowanie niezbędnych materiałów szkoleniowych w tym języku,

b) zatrudnienie akceptowanych przez Prezesa instruktorów władających tym językiem albo wykorzystanie tłumaczy, i w tym przypadku uwzględniła odpowiednie zwiększenie wymiaru zajęć szkolenia teoretycznego lub praktycznego.

§ 4. 1. Prezes może wydać cudzoziemcowi polską licencję członka personelu lotniczego, jeżeli cudzoziemiec:

1)10) spełnia wymagania określone w art. 96 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy;

2)10) ukończył szkolenie wymagane do uzyskania tej licencji;

3) posiada orzeczenie, o którym mowa w § 2 ust. 3, jeżeli jego posiadanie jest warunkiem wydania tej licencji;

4)11) zdał egzamin teoretyczny i egzamin praktyczny, w tym egzamin językowy, przed komisją egzaminacyjną, o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy, zwany dalej „egzaminem państwowym”;

5) spełnia inne warunki niezbędne do uzyskania licencji członka personelu lotniczego, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy.

2.12) Prezes stwierdza spełnienie przez cudzoziemca wymagań określonych w art. 96 ust. 1:

1) pkt 1 i 2 ustawy na podstawie dokumentu potwierdzającego spełnienie tych wymagań potwierdzonego przez ambasadę, konsulat albo odpowiedni organ państwa, którego cudzoziemiec jest obywatelem, który przedkłada się wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego;

2) pkt 4 ustawy na podstawie kopii paszportu cudzoziemca – w przypadku wymagań dotyczących wieku.

2a.13) Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, powinien być sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

3. Cudzoziemiec może zdawać egzamin państwowy w języku polskim albo angielskim.

4. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do uprawnień lotniczych wpisywanych do licencji, z tym że Prezes może wpisać uprawnienie lotnicze wyłącznie do polskiej licencji cudzoziemca.

§ 5. 1. Zezwolenia na szkolenie lotnicze wydaje się na wniosek cudzoziemca złożony za pośrednictwem organizacji szkoleniowej, w której cudzoziemiec ten zamierza się szkolić, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez niego warunków określonych w § 2.

2. Organizacja szkoleniowa, po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1:

1) zwraca wniosek zainteresowanemu cudzoziemcowi, jeżeli szkolenie nie zostanie podjęte, wskazując na przyczyny, albo

2) przesyła wniosek Prezesowi wraz z deklaracją dotyczącą jego realizacji, o której mowa w § 3 ust. 2.

§ 6. 1. Po rozpatrzeniu wniosku cudzoziemca i deklaracji organizacji szkoleniowej oraz po stwierdzeniu, że zostały spełnione warunki określone odpowiednio w § 2 i 3, Prezes wydaje zezwolenie na szkolenie lotnicze w zakresie objętym wnioskiem.

2. Jeżeli wniosek cudzoziemca dotyczył szkoleń w kilku specjalnościach lub w kilku zakresach, Prezes ogranicza zezwolenie tylko do szkolenia w tych specjalnościach i zakresach:

1) dla których cudzoziemiec spełnia wymagania określone w § 2;

2) których prowadzenie w organizacji szkoleniowej, przekazującej wniosek, jest dopuszczalne zgodnie z § 3.

3. Jeżeli cudzoziemiec nie spełnia wymagań określonych w § 2 albo organizacja szkoleniowa przekazująca jego wniosek o wydanie zezwolenia nie spełnia wymagań określonych w § 3, Prezes odmawia wydania zezwolenia.

4. O wydaniu zezwolenia lub odmowie jego wydania Prezes powiadamia organizację szkoleniową, za której pośrednictwem cudzoziemiec wystąpił o wydanie tego zezwolenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia14).


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców (Dz. U. poz. 668), które weszło w życie z dniem 25 kwietnia 2019 r.

3) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców (Dz. U. poz. 699), które weszło w życie z dniem 10 maja 2005 r.; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Przez § 1 pkt 3 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) Przez § 1 pkt 3 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

13) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

14) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 5 września 2003 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »