| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Straży Marszałkowskiej

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2349) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa zasady i tryb powierzania funkcjonariuszom Straży Marszałkowskiej, zwanym dalej "funkcjonariuszami", mienia znajdującego się, zgodnie z przepisami regulującymi ewidencję rzeczowych składników majątkowych, w dyspozycji komórek organizacyjnych Straży Marszałkowskiej.

§ 2.

1. Funkcjonariuszowi mogą być powierzone, z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się, środki pieniężne, papiery wartościowe, uzbrojenie, sprzęt techniczny oraz inne mienie niezbędne do wykonywania czynności służbowych.

2. Powierzenie mienia następuje na podstawie decyzji Komendanta Straży Marszałkowskiej, za pokwitowaniem.

3. W pokwitowaniu wyszczególnia się rodzaj, ilość i stan mienia oraz, w miarę potrzeby, określa jego wartość i cechy indywidualne. Pokwitowanie jest podpisywane przez funkcjonariusza, któremu mienie zostało powierzone, oraz opatrzone datą powierzenia mienia.

4. Funkcjonariusz, któremu powierzono mienie, zwraca je w określonym przez Komendanta Straży Marszałkowskiej terminie i w należytym stanie albo wylicza się ze sposobu zużycia lub wydania tego mienia.

§ 3.

1. Powierzenie funkcjonariuszowi mienia przechowywanego w magazynie lub w innego rodzaju zamykanym pomieszczeniu, przystosowanym do przechowywania mienia pod bezpośrednim nadzorem tego funkcjonariusza, następuje na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej na pisemne polecenie Komendanta Straży Marszałkowskiej lub na żądanie funkcjonariusza.

2. Inwentaryzację przeprowadza się w ciągu miesiąca od dnia zawiadomienia funkcjonariusza o planowanym powierzeniu mu mienia, z udziałem tego funkcjonariusza.

3. W przypadku gdy funkcjonariusz nie może, z powodu choroby lub innej ważnej przyczyny, osobiście wziąć udziału w inwentaryzacji, może, za pisemną zgodą Komendanta Straży Marszałkowskiej, upoważnić na piśmie innego funkcjonariusza do wzięcia w jego imieniu udziału w inwentaryzacji.

4. W przypadku gdy funkcjonariusz nie bierze udziału w inwentaryzacji i nie upoważni innego funkcjonariusza, jak również w przypadku niewyrażenia przez Komendanta Straży Marszałkowskiej zgody, Komendant Straży Marszałkowskiej poleca przeprowadzenie inwentaryzacji przez wyznaczoną przez siebie komisję inwentaryzacyjną.

5. W przypadku przewidywanego zwolnienia funkcjonariusza ze służby, inwentaryzację przeprowadza się niezwłocznie i kończy nie później niż w dniu zwolnienia funkcjonariusza ze służby. W przypadku gdy funkcjonariusz nie może osobiście wziąć udziału w inwentaryzacji, przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

§ 4.

Funkcjonariuszowi, któremu ma być powierzone mienie, oraz funkcjonariuszowi upoważnionemu w trybie określonym w § 3 ust. 3 do wzięcia udziału w inwentaryzacji przysługuje prawo wglądu w księgi rachunkowe w zakresie dotyczącym rozliczenia powierzonego mu mienia.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Igor Klimkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »