reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie egzaminów eksternistycznych

Na podstawie art. 10 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) warunki i tryb przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowych planach nauczania szkoły podstawowej dla dorosłych i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia, w tym warunki oceniania tych egzaminów, oraz zajęcia edukacyjne, z których są przeprowadzane egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia;

2) warunki dopuszczania do egzaminów eksternistycznych wymienionych w pkt 1 i do egzaminu eksternistycznego zawodowego w zakresie danej kwalifikacji;

3) warunki wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy eksternistyczne wymienione w pkt 1;

4) zawody, w zakresie których nie przeprowadza się egzaminów eksternistycznych zawodowych w zakresie danej kwalifikacji.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) egzaminach eksternistycznych bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć egzaminy eksternistyczne z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowych planach nauczania szkoły podstawowej dla dorosłych i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia;

2) egzaminie eksternistycznym zawodowym – należy przez to rozumieć egzamin eksternistyczny zawodowy w zakresie danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub zawodach szkolnictwa branżowego;

3) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 3. [Warunki dopuszczenia do egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych]

Do egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowych planach nauczania:

1) szkoły podstawowej dla dorosłych – dopuszcza się osobę, która nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej albo sześcioletniej szkoły podstawowej albo ukończyła sześcioletnią szkołę podstawową;

2) liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – dopuszcza się osobę, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową albo gimnazjum.

§ 4. [Egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I lub II stopnia]

1. Do egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia dopuszcza się osobę, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową albo gimnazjum.

2. Do egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia dopuszcza się osobę, która:

1) ukończyła branżową szkołę I stopnia albo

2) ukończyła zasadniczą szkołę zawodową, albo

3) zdała egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, albo

4) zdała egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej.

3. Egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej, przeprowadza się z następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

1) język polski;

2) język obcy nowożytny;

3) historia;

4) wiedza o społeczeństwie;

5) podstawy przedsiębiorczości;

6) matematyka;

7) informatyka;

8) dwa zajęcia wybrane spośród następujących zajęć: geografia, biologia, chemia i fizyka.

4. Egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, dla absolwentów gimnazjum, przeprowadza się z następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

1) język polski;

2) język obcy nowożytny;

3) historia;

4) wiedza o społeczeństwie;

5) podstawy przedsiębiorczości;

6) geografia;

7) biologia;

8) chemia;

9) fizyka;

10) matematyka;

11) informatyka.

5. Egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia przeprowadza się z następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

1) język polski;

2) język obcy nowożytny;

3) matematyka;

4) informatyka.

6. W przypadku egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia dla osób, które realizowały ramowy plan nauczania branżowej szkoły I stopnia przeznaczony dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej, przeprowadza się również egzamin z wiedzy o społeczeństwie.

§ 5. [Warunki dopuszczenia do egzaminu eksternistycznego zawodowego]

Do egzaminu eksternistycznego zawodowego dopuszcza się osobę, która:

1) ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową albo gimnazjum oraz

2) co najmniej dwa lata kształciła się lub pracowała, w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego.

§ 6. [Zmiany w zakresie przeprowadzania egzaminów eksternistycznych]

1. W przypadku wprowadzenia zmian w zakresie przeprowadzania egzaminów eksternistycznych opracowuje się i ogłasza nowe informatory, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 3 ustawy, nie później niż do dnia 31 stycznia roku poprzedzającego rok, w którym są przeprowadzane egzaminy eksternistyczne.

2. Jeżeli nie wprowadzono zmian w zakresie przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, obowiązują dotychczas ogłoszone informatory, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 3 ustawy.

§ 7. [Terminy egzaminów eksternistycznych]

1. Egzaminy eksternistyczne przeprowadza się dwa razy w ciągu roku:

1) w zimowej sesji egzaminacyjnej – w okresie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego;

2) w jesiennej sesji egzaminacyjnej – w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października.

2. Egzamin eksternistyczny z danych zajęć edukacyjnych jest przeprowadzany w tym samym terminie w całym kraju.

3. Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwszym ustawy, w danej sesji egzaminacyjnej jest ogłaszany nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej, o którym mowa w ust. 1.

4. Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać na egzaminach eksternistycznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugim ustawy, w danej sesji egzaminacyjnej jest ogłaszany nie później niż na 15 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej, o którym mowa w ust. 1.

5. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, o której mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. b ustawy, w zimowej i jesiennej sesji egzaminacyjnej w danym roku jest ogłaszana nie później niż do dnia 31 października roku poprzedzającego rok, w którym są przeprowadzane egzaminy eksternistyczne.

6. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, nie później niż na 15 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej informację o miejscach, w których przeprowadza się egzaminy eksternistyczne z poszczególnych zajęć edukacyjnych w danej sesji egzaminacyjnej.

§ 8. [Zaświadczenie potwierdzające występowanie dysfunkcji]

1. Osoby niewidome, słabowidzące, niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, przystępują do egzaminów eksternistycznych w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności, na podstawie zaświadczenia potwierdzającego występowanie danej dysfunkcji wydanego przez lekarza.

2. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opracowuje komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów eksternistycznych do potrzeb osób, o których mowa w ust. 1, i podaje go do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż do dnia 1 września roku poprzedzającego rok, w którym są przeprowadzane egzaminy eksternistyczne.

3. Na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, oraz komunikatu, o którym mowa w ust. 2, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej lub upoważniona przez niego osoba wskazują sposób lub sposoby dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu eksternistycznego do potrzeb przystępującej do tego egzaminu osoby niewidomej, słabowidzącej, niesłyszącej, słabosłyszącej, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

4. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, przedkłada się dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej wraz z wnioskiem, o którym mowa w § 9 ust. 1.

§ 9. [Wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych]

1. Osoba zamierzająca przystąpić do egzaminów eksternistycznych, nie później niż na 2 miesiące przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej, o którym mowa w § 7 ust. 1, składa do okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosek o dopuszczenie do tych egzaminów, zawierający:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) datę urodzenia;

3) numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

4) dane kontaktowe: adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej oraz – jeżeli posiada – numer telefonu;

5) typ szkoły, z zakresu której zamierza zdawać egzaminy eksternistyczne: szkoła podstawowa dla dorosłych, liceum ogólnokształcące dla dorosłych, branżowa szkoła I stopnia albo branżowa szkoła II stopnia.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się w przypadku egzaminów eksternistycznych z zakresu:

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej albo świadectwo ukończenia gimnazjum;

2) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia – świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej albo świadectwo ukończenia gimnazjum;

3) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia – świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia, świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia albo zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej, a także świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej albo świadectwo ukończenia gimnazjum.

3. Okręgowa komisja egzaminacyjna zwraca osobie, która złożyła wniosek, o którym mowa w ust. 1, dołączone do niego świadectwa i zaświadczenia, o których mowa w ust. 2, niezwłocznie po dniu podjęcia ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie dopuszczenia do egzaminów eksternistycznych zgodnie z § 11 ust. 1–4.

§ 10. [Wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego]

1. Osoba zamierzająca przystąpić do egzaminu eksternistycznego zawodowego składa do okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosek o dopuszczenie do tego egzaminu.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) deklarację o przystąpieniu do egzaminu zawodowego, o której mowa w art. 44zzzg ustawy, wraz z dokumentami, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zzzv ustawy;

2) świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej albo świadectwo ukończenia gimnazjum;

3) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w § 5 pkt 2, w szczególności świadectwa szkolne, indeksy, zaświadczenia dotyczące kształcenia się lub wykonywania pracy w danym zawodzie lub świadectwa pracy.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wraz z deklaracją i dokumentami, o których mowa w ust. 2, osoba zamierzająca przystąpić do egzaminu eksternistycznego zawodowego składa w terminie:

1) do dnia 7 lutego – jeżeli zamierza przystąpić do tego egzaminu w tym samym roku, w którym składa wniosek;

2) do dnia 15 września – jeżeli zamierza przystąpić do tego egzaminu w roku następnym.

4. Okręgowa komisja egzaminacyjna zwraca osobie, która złożyła wniosek, o którym mowa w ust. 1, dołączone do niego dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, niezwłocznie po dniu podjęcia ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie dopuszczenia do egzaminu eksternistycznego zawodowego zgodnie z § 11 ust. 1–4.

§ 11. [Rozstrzygnięcie w sprawie dopuszczenia do egzaminów eksternistycznych lub do egzaminu eksternistycznego zawodowego]

1. Okręgowa komisja egzaminacyjna dopuszcza do egzaminów eksternistycznych lub do egzaminu eksternistycznego zawodowego osobę, która spełnia warunki określone odpowiednio w § 9 lub § 10 oraz która ma ukończone osiemnaście lat odpowiednio w pierwszym dniu egzaminu eksternistycznego w sesji egzaminacyjnej, w której przystępuje do egzaminów eksternistycznych po raz pierwszy, albo w pierwszym dniu przeprowadzania egzaminu eksternistycznego zawodowego, ustalonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwszym ustawy, w którym przystępuje do egzaminu eksternistycznego zawodowego po raz pierwszy.

2. Okręgowa komisja egzaminacyjna podejmuje rozstrzygnięcie w sprawie dopuszczenia do egzaminów eksternistycznych lub do egzaminu eksternistycznego zawodowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa odpowiednio w § 9 lub § 10.

3. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje pisemnie osobę, która złożyła wniosek, o którym mowa odpowiednio w § 9 lub § 10, o rozstrzygnięciu, o którym mowa w ust. 2, w terminie 7 dni od dnia jego podjęcia, a osobę dopuszczoną do egzaminów eksternistycznych lub do egzaminu eksternistycznego zawodowego – również o obowiązkach wynikających z § 13.

4. Od rozstrzygnięcia okręgowej komisji egzaminacyjnej, o którym mowa w ust. 2, służy odwołanie do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o rozstrzygnięciu, o której mowa w ust. 3. Rozstrzygnięcie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest ostateczne.

5. O terminie egzaminu eksternistycznego zawodowego ustalonego w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwszym ustawy, w którym osoba dopuszczona do niego przystępuje do tego egzaminu, okręgowa komisja egzaminacyjna informuje osobę dopuszczoną do tego egzaminu nie później niż na 2 miesiące przed terminem tego egzaminu.

6. Egzamin eksternistyczny zawodowy nie może być przeprowadzony wcześniej niż przed upływem 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 10.

§ 12. [Przedłużenie okresu zdawania egzaminów eksternistycznych]

1. Osoba dopuszczona do egzaminów eksternistycznych zdaje egzaminy z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania danego typu szkoły dla dorosłych lub z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego odpowiednio dla branżowej szkoły I stopnia albo branżowej szkoły II stopnia w okresie nie dłuższym niż 3 lata, licząc od terminu rozpoczęcia pierwszej sesji egzaminacyjnej, o którym mowa w § 7 ust. 1, do której dana osoba została dopuszczona, i obejmującym nie więcej niż sześć sesji egzaminacyjnych.

2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby, o której mowa w ust. 1, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może przedłużyć okres zdawania egzaminów eksternistycznych o dwie sesje egzaminacyjne.

3. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na wniosek osoby, która w okresie nie dłuższym niż 3 lata od upływu okresu, o którym mowa w ust. 1, ponownie ubiega się o przystąpienie do egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania danego typu szkoły dla dorosłych lub z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego odpowiednio dla branżowej szkoły I stopnia albo branżowej szkoły II stopnia, zalicza tej osobie egzaminy eksternistyczne z danych zajęć edukacyjnych zdane w okresie, o którym mowa w ust. 1.

4. W przypadku zaliczenia poprzednio zdanego egzaminu eksternistycznego, o którym mowa w ust. 3, w indywidualnym protokole egzaminów eksternistycznych, o którym mowa w § 14 ust. 1, jako ocenę z egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych wpisuje się ocenę uzyskaną z poprzednio zdanego egzaminu eksternistycznego.

§ 13. [Czynności przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej]

1. Osoba dopuszczona do egzaminów eksternistycznych, nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej, o którym mowa w § 7 ust. 1, składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej:

1) pisemną informację, w której wskazuje zajęcia edukacyjne, z zakresu których zamierza zdawać egzaminy eksternistyczne w danej sesji egzaminacyjnej, a w przypadku osoby dopuszczonej do egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, będącej absolwentem ośmioletniej szkoły podstawowej – także pisemną informację, które ze wskazanych zajęć edukacyjnych stanowią zajęcia edukacyjne wybrane zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 8;

2) dowód wniesienia opłaty za egzaminy eksternistyczne z zakresu zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1, albo wniosek o zwolnienie z opłaty, o którym mowa w § 35 ust. 1.

2. Osoba dopuszczona do egzaminu eksternistycznego zawodowego, nie później niż na 30 dni przed terminem tego egzaminu ustalonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwszym ustawy, składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej dowód wniesienia opłaty za ten egzamin albo wniosek o zwolnienie z opłaty, o którym mowa w § 35 ust. 1.

§ 14. [Indywidualny protokół egzaminów eksternistycznych]

1. Okręgowa komisja egzaminacyjna zakłada dla każdej osoby dopuszczonej do egzaminów eksternistycznych, która spełnia warunki określone w § 13 ust. 1, indywidualny protokół egzaminów eksternistycznych, prowadzony w postaci elektronicznej.

2. Indywidualny protokół egzaminów eksternistycznych zawiera:

1) imię (imiona) i nazwisko osoby dopuszczonej do egzaminów eksternistycznych;

2) numer PESEL osoby dopuszczonej do egzaminów eksternistycznych, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3) datę dopuszczenia do egzaminów eksternistycznych;

4) daty przystąpienia do egzaminów eksternistycznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych;

5) wyniki egzaminów eksternistycznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych.

§ 15. [Forma egzaminów eksternistycznych]

1. Egzaminy eksternistyczne przeprowadza się w formie pisemnej.

2. Egzamin eksternistyczny z danych zajęć edukacyjnych trwa od 120 do 150 minut. Czas trwania egzaminów eksternistycznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych określa się w informatorach, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 3 ustawy.

§ 16. [Powoływanie zespołów nadzorujących przebieg egzaminów eksternistycznych oraz egzaminatorów]

W celu przeprowadzenia egzaminów eksternistycznych w danej sesji egzaminacyjnej dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej powołuje, spośród egzaminatorów wpisanych do ewidencji, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy:

1) zespoły nadzorujące przebieg egzaminów eksternistycznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych, zwane dalej „zespołami nadzorującymi”, oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów;

2) egzaminatorów sprawdzających i oceniających rozwiązania zadań egzaminacyjnych zapisane w arkuszach egzaminacyjnych oraz wypełniających karty punktowania.

§ 17. [Skład zespołu nadzorującego]

1. W skład zespołu nadzorującego wchodzą:

1) przewodniczący zespołu nadzorującego, który kieruje pracą tego zespołu oraz odpowiada za prawidłowy przebieg egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych;

2) członek zespołu nadzorującego.

2. Jeżeli w sali, w której odbywa się egzamin eksternistyczny z danych zajęć edukacyjnych, jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 zdających.

3. W skład zespołu nadzorującego nie może wchodzić osoba, która jest nauczycielem zajęć edukacyjnych, z zakresu których jest przeprowadzany egzamin eksternistyczny.

4. W czasie egzaminu eksternistycznego z informatyki przeprowadzanego w pracowni informatycznej są obecni administrator lub opiekun pracowni, którzy nie wchodzą w skład zespołu nadzorującego.

§ 18. [Naruszenie pakietów egzaminacyjnych]

1. Przed rozpoczęciem egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych przewodniczący zespołu nadzorującego sprawdza:

1) tożsamość zdających, na podstawie okazanego przez zdającego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) czy pakiety egzaminacyjne, zawierające arkusze egzaminacyjne i karty punktowania do przeprowadzenia egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych, nie zostały naruszone.

2. W przypadku stwierdzenia, że pakiety egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zostały naruszone, przewodniczący zespołu nadzorującego zawiesza egzamin eksternistyczny z danych zajęć edukacyjnych i powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

3. W przypadku stwierdzenia, że pakiety egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie zostały naruszone, przewodniczący zespołu nadzorującego otwiera je w obecności przedstawicieli zdających i przekazuje arkusze egzaminacyjne i karty punktowania, w liczbie odpowiadającej liczbie zdających, członkom zespołu nadzorującego w celu rozdania zdającym.

4. Przewodniczący zespołu nadzorującego poleca zdającym sprawdzenie, czy arkusz egzaminacyjny i karta punktowania są kompletne.

5. Zdający zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu egzaminacyjnym lub karcie punktowania i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny lub nową kartę punktowania.

6. Informację o wymianie arkusza egzaminacyjnego lub karty punktowania przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole przebiegu egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych, o którym mowa w § 29 ust. 1. Informację czytelnie podpisuje zdający, który zgłosił braki w arkuszu egzaminacyjnym lub karcie punktowania.

7. Na arkuszu egzaminacyjnym i karcie punktowania zdający zamieszcza numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Zdający nie podpisują arkuszy egzaminacyjnych i kart punktowania.

§ 19. [Sposób przeprowadzenia egzaminu eksternistycznego]

1. W czasie trwania egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych każdy zdający pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielną pracę zdających.

2. W czasie trwania egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych na stolikach mogą znajdować się tylko arkusze egzaminacyjne i karty punktowania oraz materiały i przybory pomocnicze wymienione w komunikacie w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać na egzaminach eksternistycznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugim ustawy.

3. Do sali, w której odbywa się egzamin eksternistyczny z danych zajęć edukacyjnych, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.

4. Zdający, który jest chory, w czasie trwania egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

§ 20. [Przebieg egzaminu eksternistycznego]

1. Egzamin eksternistyczny z danych zajęć edukacyjnych rozpoczyna się z chwilą zapisania przez przewodniczącego zespołu nadzorującego, w widocznym miejscu, czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.

2. W czasie trwania egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych zdający nie powinni opuszczać sali, w której odbywa się egzamin. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali, w której odbywa się egzamin, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

3. W czasie trwania egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych w sali, w której odbywa się egzamin, mogą przebywać wyłącznie zdający, przewodniczący i członkowie zespołu nadzorującego, osoby, o których mowa w § 17 ust. 4, a także jako obserwatorzy egzaminu:

1) przedstawiciele:

a) ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

b) Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,

c) kuratora oświaty;

2) osoby upoważnione przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

4. Podczas egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych zdającym nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.

§ 21. [Unieważnienie egzaminu eksternistycznego]

1. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego lub jeżeli zdający zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, przewodniczący zespołu nadzorującego przerywa i unieważnia egzamin eksternistyczny z danych zajęć edukacyjnych tego zdającego.

2. Informację o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych zamieszcza się w protokole przebiegu egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych, o którym mowa w § 29 ust. 1, oraz w indywidualnym protokole egzaminów eksternistycznych tego zdającego.

§ 22. [Zakończenie egzaminu eksternistycznego]

Po zakończeniu egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych członkowie zespołu nadzorującego zbierają od zdających arkusze egzaminacyjne i karty punktowania. Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego umieszcza zebrane od zdających arkusze egzaminacyjne i karty punktowania w kopertach i zakleja je w obecności przedstawiciela zdających. Przewodniczący zespołu nadzorującego przekazuje niezwłocznie dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej koperty z zebranymi od zdających arkuszami egzaminacyjnymi i kartami punktowania oraz niewykorzystane arkusze egzaminacyjne i karty punktowania.

§ 23. [Sprawdzanie i ocenianie egzaminów eksternistycznych]

1. Rozwiązania zadań egzaminacyjnych zapisane przez zdających w arkuszach egzaminacyjnych są sprawdzane i oceniane, a karty punktowania wypełniane, przez egzaminatorów, o których mowa w § 16 pkt 2, w czasie i miejscu wyznaczonych przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

2. Egzaminatorzy sprawdzający i oceniający rozwiązania zadań egzaminacyjnych zapisane w arkuszach egzaminacyjnych oraz wypełniający karty punktowania z egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych tworzą zespół egzaminatorów. W skład zespołu egzaminatorów wchodzi nie więcej niż 20 egzaminatorów, spośród których dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej wyznacza przewodniczącego.

3. Egzaminatorzy stosują zasady oceniania rozwiązań zadań, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy, ustalone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dla egzaminów eksternistycznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych.

4. Rozwiązania zadań egzaminacyjnych zapisane w arkuszach egzaminacyjnych są oceniane w skali punktowej.

5. Wyniki egzaminów eksternistycznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych są wyrażane w stopniach według skali obowiązującej dla ocen semestralnych w publicznych szkołach dla dorosłych, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb ustawy.

6. Liczbę punktów uzyskanych na egzaminie eksternistycznym z danych zajęć edukacyjnych na stopnie przelicza się w następujący sposób:

1) stopień celujący (6) – od 93% do 100% punktów;

2) stopień bardzo dobry (5) – od 78% do 92% punktów;

3) stopień dobry (4) – od 62% do 77% punktów;

4) stopień dostateczny (3) – od 46% do 61% punktów;

5) stopień dopuszczający (2) – od 30% do 45% punktów;

6) stopień niedostateczny (1) – poniżej 30% punktów.

7. Wyniki egzaminów eksternistycznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych ustala okręgowa komisja egzaminacyjna na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających i oceniających rozwiązania zadań egzaminacyjnych zapisane w arkuszach egzaminacyjnych oraz wypełniających karty punktowania.

§ 24. [Zdanie egzaminu eksternistycznego]

Zdający zdał egzamin eksternistyczny z danych zajęć edukacyjnych, jeżeli uzyskał z tego egzaminu ocenę wyższą od niedostatecznej.

§ 25. [Unieważnienie egzaminu eksternistycznego]

1. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania rozwiązania zadań egzaminacyjnych zapisanych w arkuszu egzaminacyjnym niesamodzielnego rozwiązywania tych zadań przez zdającego dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia egzamin eksternistyczny z danych zajęć edukacyjnych tego zdającego.

2. Informację o unieważnieniu egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych wpisuje się do indywidualnego protokołu egzaminów eksternistycznych tego zdającego.

§ 26. [Udostępnianie zdającemu arkusza egzaminacyjnego zawierającego sprawdzone i ocenione rozwiązania zadań egzaminacyjnych oraz karty punktowania]

Na wniosek zdającego arkusz egzaminacyjny zawierający sprawdzone i ocenione rozwiązania zadań egzaminacyjnych oraz karta punktowania wypełniona przez egzaminatora są udostępniane zdającemu do wglądu w miejscu i czasie określonych przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

§ 27. [Termin druku indywidualnego protokołu egzaminów eksternistycznych]

1. Indywidualny protokół egzaminów eksternistycznych zdającego drukuje się po zdaniu przez zdającego egzaminów eksternistycznych ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w ramowym planie nauczania danego typu szkoły dla dorosłych, a w przypadku egzaminu eksternistycznego z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego odpowiednio dla branżowej szkoły I stopnia albo branżowej szkoły II stopnia – ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 3–6. Wydrukowany protokół podpisuje i opatruje datą dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej.

2. Okręgowa komisja egzaminacyjna wydaje zdającemu, na jego wniosek, odpis indywidualnego protokołu egzaminów eksternistycznych.

§ 28. [Świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego]

1. Osoba, która zdała egzaminy eksternistyczne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w ramowym planie nauczania danego typu szkoły dla dorosłych, otrzymuje świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.

2. Osoba, która zdała egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia albo branżowej szkoły II stopnia, ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa odpowiednio w § 4 ust. 3–6, otrzymuje zaświadczenie wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.

§ 29. [Protokół przebiegu egzaminu eksternistycznego]

1. Przewodniczący zespołu nadzorującego sporządza protokół przebiegu egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) imiona i nazwiska oraz funkcje osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego;

2) potwierdzenie sprawdzenia tożsamości zdających;

3) czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu;

4) w przypadku obecności obserwatora egzaminu, o którym mowa w § 20 ust. 3, jego imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe.

Protokół podpisują przewodniczący i członkowie zespołu nadzorującego.

3. Do protokołu, o którym mowa w ust. 1, dołącza się listę zdających zawierającą:

1) imię (imiona) i nazwisko zdającego;

2) numer PESEL zdającego, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3) podpis zdającego, który zgłosił się na egzamin eksternistyczny z danych zajęć edukacyjnych.

4. Przewodniczący zespołu egzaminatorów, o którym mowa w § 23 ust. 2, sporządza protokół sprawdzania i oceniania przez zespół egzaminatorów rozwiązań zadań egzaminacyjnych zapisanych w arkuszach egzaminacyjnych oraz wypełniania kart punktowania. Protokół podpisują egzaminatorzy wchodzący w skład zespołu egzaminatorów.

§ 30. [Zastrzeżenie]

1. Zdający może, w terminie 2 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.

2. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.

3. W przypadku stwierdzenia, na skutek zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, lub z urzędu, naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych mogącego mieć wpływ na wynik egzaminu dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, może unieważnić egzamin eksternistyczny z danych zajęć edukacyjnych i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie w następnej sesji egzaminacyjnej. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do poszczególnych lub do wszystkich zdających.

§ 31. [Nieuprawnione ujawnienie arkuszy egzaminacyjnych]

1. Arkusze egzaminacyjne do przeprowadzania egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych są przygotowywane, drukowane, przechowywane i transportowane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie.

2. W przypadku nieuprawnionego ujawnienia arkuszy egzaminacyjnych decyzję co do dalszego przebiegu egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych podejmuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

§ 32. [Dokumenty przechowywane przez okręgową komisję egzaminacyjną]

Okręgowa komisja egzaminacyjna przechowuje:

1) arkusze egzaminacyjne zawierające rozwiązania zadań egzaminacyjnych oraz wypełnione karty punktowania przez okres 6 miesięcy;

2) protokoły sprawdzania i oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych zapisanych w arkuszach egzaminacyjnych oraz wypełniania kart punktowania, o których mowa w § 29 ust. 4, przez okres 5 lat.

§ 33. [Przeprowadzanie egzaminu eksternistycznego zawodowego]

Egzamin eksternistyczny zawodowy przeprowadza się na warunkach i w trybie określonych w przepisach rozdziału 3b ustawy.

§ 34. [Zawody niewymagające przeprowadzania egzaminu eksternistycznego zawodowego]

Zawody, w zakresie których nie przeprowadza się egzaminu eksternistycznego zawodowego, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 35. [Zwolnienie z całości lub części opłaty za egzaminy eksternistyczne]

1. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić z całości lub części opłaty za egzaminy eksternistyczne ze wszystkich lub niektórych zajęć edukacyjnych lub z opłaty za egzamin eksternistyczny zawodowy osobę o niskich dochodach, na jej wniosek, w szczególności, jeżeli dochód tej osoby nie jest większy niż kwoty, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622 i 1690).

2. Osoba ubiegająca się o zwolnienie z całości lub części opłaty za egzaminy eksternistyczne, które zamierza zdawać w danej sesji egzaminacyjnej, lub za egzamin eksternistyczny zawodowy dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dokumenty potwierdzające wysokość dochodów. Dokumenty te składa się odrębnie na każdą sesję egzaminacyjną.

§ 36. [Wysokość wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego oraz egzaminatorów]

1. Wysokość wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego wynosi:

1) dla przewodniczącego zespołu nadzorującego – 1,5% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, określonego na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287), zwanej dalej „stawką”, za godzinę;

2) dla członka zespołu nadzorującego – 1% stawki za godzinę.

2. Wysokość wynagrodzenia dla egzaminatorów sprawdzających i oceniających rozwiązania zadań egzaminacyjnych zapisane w arkuszach egzaminacyjnych i wypełniających karty punktowania, z egzaminu eksternistycznego z zakresu:

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowych planach nauczania:

a) szkoły podstawowej dla dorosłych – wynosi 0,40% stawki,

b) liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – wynosi 0,50% stawki,

2) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia – wynosi 0,40% stawki,

3) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia – wynosi 0,40% stawki

– za każdy sprawdzony i oceniony arkusz egzaminacyjny i wypełnioną kartę punktowania łącznie.

§ 37. [Informatory]

Ogłoszone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia informatory, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 3 ustawy, dotyczące:

1) egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania gimnazjum dla dorosłych obowiązują w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2019 r.;

2) egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych obowiązują w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2019 r., w zimowej i jesiennej sesji egzaminacyjnej w latach 2020–2022 oraz w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2023 r.;

3) egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej obowiązują w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2019 r. i w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2020 r.

§ 38. [Obowiązywanie komunikatu w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych]

Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowych planach nauczania gimnazjum dla dorosłych i trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej, ogłoszony przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, obowiązuje w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2019 r.

§ 39. [Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów eksternistycznych]

1. Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowych planach nauczania gimnazjum dla dorosłych i trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej do potrzeb osób niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, ogłoszony przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, obowiązuje w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2019 r.

2. Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z zakresu:

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych do potrzeb osób niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, w zimowej i jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2020 r.,

2) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej do potrzeb osób niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2020 r.

– ogłasza się w terminie do dnia 20 września 2019 r.

§ 40. [Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych]

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, o której mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. b ustawy, ogłoszona przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia obowiązuje w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2019 r. i w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2020 r.

§ 41. [Dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania gimnazjum dla dorosłych]

1. Do egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania gimnazjum dla dorosłych, przeprowadzanych do dnia 31 października 2019 r., dopuszcza się osobę, która ukończyła sześcioletnią szkołę podstawową.

2. Do egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 2, § 7 ust. 1, 2, 4 i 6, § 8 ust. 1 i 4, § 9, § 12 ust. 3 i 4, § 13 ust. 1, § 14, § 15 ust. 1, § 16–27, § 29–32 i § 35, z tym że osoba ubiegająca się o dopuszczenie do tych egzaminów we wniosku o dopuszczenie do tych egzaminów podaje także miejsce urodzenia oraz dołącza do wniosku świadectwo ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej.

3. Okręgowa komisja egzaminacyjna dopuszcza do egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 1, osobę, która spełnia warunki określone w ust. 1 i w § 9 oraz ma ukończone osiemnaście lat w pierwszym dniu egzaminu eksternistycznego w sesji egzaminacyjnej, w której przystępuje do egzaminów eksternistycznych po raz pierwszy.

4. Na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, oraz komunikatu, o którym mowa w § 39 ust. 1, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej lub upoważniona przez niego osoba wskazują sposób lub sposoby dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 1, z danych zajęć edukacyjnych w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2019 r. do potrzeb przystępującej do tego egzaminu osoby niewidomej, słabowidzącej, niesłyszącej, słabosłyszącej, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

5. Czas trwania egzaminu eksternistycznego z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania gimnazjum dla dorosłych wynosi 120 minut.

6. Osoba, która zdała egzaminy eksternistyczne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania gimnazjum dla dorosłych, otrzymuje świadectwo ukończenia gimnazjum wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.

7. W przypadku egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 1, wysokość wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego oraz wysokość wynagrodzenia dla egzaminatorów sprawdzających i oceniających rozwiązania zadań egzaminacyjnych zapisane w arkuszach egzaminacyjnych i wypełniających karty punktowania określają przepisy wydane na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 13 ustawy i art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287).

§ 42. [Dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych]

1. Do egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, przeprowadzanych do dnia 28 lutego 2023 r., dopuszcza się osobę, która ukończyła gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową.

2. Do egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 2, § 6–9, § 11 ust. 2–4, § 12 ust. 3 i 4, § 13 ust. 1, § 14, § 15 ust. 1, § 16–27, § 28 ust. 1, § 29–32 i § 35, z tym że osoba ubiegająca się o dopuszczenie do tych egzaminów we wniosku o dopuszczenie do tych egzaminów podaje także miejsce urodzenia.

3. Okręgowa komisja egzaminacyjna dopuszcza do egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 1, osobę, która spełnia warunki określone w ust. 1 i w § 9 oraz ma ukończone osiemnaście lat w pierwszym dniu egzaminu eksternistycznego w sesji egzaminacyjnej, w której przystępuje do egzaminów eksternistycznych po raz pierwszy.

4. Na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, oraz komunikatów, o których mowa w § 39 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej lub upoważniona przez niego osoba wskazują sposób lub sposoby dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 1, z danych zajęć edukacyjnych w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2019 r. oraz w zimowej i jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2020 r. do potrzeb przystępującej do tego egzaminu osoby niewidomej, słabowidzącej, niesłyszącej, słabosłyszącej, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

5. W przypadku egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 1, wysokość wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego oraz wysokość wynagrodzenia dla egzaminatorów sprawdzających i oceniających rozwiązania zadań egzaminacyjnych zapisanych w arkuszach egzaminacyjnych i wypełniających karty punktowania określają przepisy wydane na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 13 ustawy i art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

§ 43. [Dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej]

1. Do egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej, przeprowadzanych do dnia 29 lutego 2020 r., dopuszcza się osobę, która ukończyła gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową.

2. Do egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 2, § 6–9, § 11 ust. 2–4, § 12 ust. 3 i 4, § 13 ust. 1, § 14, § 15 ust. 1, § 16–27, § 29–32 oraz § 35, z tym że osoba ubiegająca się o dopuszczenie do tych egzaminów we wniosku o dopuszczenie do tych egzaminów podaje także miejsce urodzenia oraz wskazuje jako typ szkoły, z zakresu której zamierza zdawać egzaminy eksternistyczne – zasadniczą szkołę zawodową, a także dołącza do wniosku świadectwo ukończenia gimnazjum albo świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej.

3. Okręgowa komisja egzaminacyjna dopuszcza do egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 1, osobę, która spełnia warunki określone w ust. 1 i w § 9 oraz ma ukończone osiemnaście lat w pierwszym dniu egzaminu eksternistycznego w sesji egzaminacyjnej, w której przystępuje do egzaminów eksternistycznych po raz pierwszy.

4. Na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, oraz komunikatów, o których mowa w § 39 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej lub upoważniona przez niego osoba wskazują sposób lub sposoby dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 1, z danych zajęć edukacyjnych w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2019 r. i w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2020 r. do potrzeb przystępującej do tego egzaminu osoby niewidomej, słabowidzącej, niesłyszącej, słabosłyszącej, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

5. Egzaminy eksternistyczne, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się z następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

1) język polski;

2) język obcy nowożytny;

3) historia;

4) wiedza o społeczeństwie;

5) podstawy przedsiębiorczości;

6) geografia;

7) biologia;

8) chemia;

9) fizyka;

10) matematyka;

11) informatyka.

6. Egzamin eksternistyczny z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej z danych zajęć edukacyjnych trwa od 120 do 150 minut. Czas trwania egzaminów eksternistycznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych określa się w informatorach, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 3 ustawy.

7. Osoba, która zdała egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w ust. 5, otrzymuje zaświadczenie wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.

8. Wysokość wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego wynosi:

1) dla przewodniczącego zespołu nadzorującego – 1,5% stawki za godzinę;

2) dla członka zespołu nadzorującego – 1% stawki za godzinę.

9. Wysokość wynagrodzenia dla egzaminatorów sprawdzających i oceniających rozwiązania zadań egzaminacyjnych zapisane w arkuszach egzaminacyjnych i wypełniających karty punktowania, z zakresu egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 1, z danych zajęć edukacyjnych wynosi 0,40% stawki za każdy sprawdzony i oceniony arkusz egzaminacyjny i wypełnioną kartę punktowania łącznie.

§ 44. [Dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie]

1. Do dnia 31 stycznia 2021 r. do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dopuszcza się osobę, która:

1) ukończyła gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową oraz

2) co najmniej dwa lata kształciła się lub pracowała, w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i 1681), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.

2. Do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie stosuje się odpowiednio przepisy § 2, § 10, § 11, § 13 ust. 2 i § 35.

3. Egzamin eksternistyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadza się na warunkach i w trybie określonych w przepisach rozdziału 3b ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.

4. Zawody, w zakresie których nie przeprowadza się egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 45. [Wnioski o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych]

1. Do wniosków o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania gimnazjum dla dorosłych i trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej, na jesienną sesję egzaminacyjną w 2019 r., złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

2. Osoby, które złożyły wnioski, o których mowa w ust. 1, w terminie do dnia 30 września 2019 r., uzupełnią te wnioski w zakresie, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 4.

3. Do wniosków o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 46. [Osoby dopuszczone do egzaminów eksternistycznych przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia]

Począwszy od jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2019 r. osoby, które zostały dopuszczone do egzaminów eksternistycznych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zdają te egzaminy na warunkach i w trybie określonych w niniejszym rozporządzeniu.

§ 47. [Niezaliczenie egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania gimnazjum dla dorosłych]

1. Osoba, która przed dniem 1 sierpnia 2019 r. złożyła wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania gimnazjum dla dorosłych, ale do dnia 31 października 2019 r. nie zdała egzaminów eksternistycznych ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z tego zakresu, może do dnia 1 grudnia 2019 r. złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych.

2. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na wniosek osoby, o której mowa w ust. 1, zalicza tej osobie egzaminy eksternistyczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania gimnazjum dla dorosłych, których zakres odpowiada zakresowi egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych, zdane przed dniem 1 listopada 2019 r.

3. W przypadku zaliczenia egzaminu eksternistycznego z danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych zgodnie ust. 2, w indywidualnym protokole egzaminów eksternistycznych jako ocenę z egzaminu eksternistycznego z danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych wpisuje się ocenę uzyskaną ze zdanego egzaminu eksternistycznego z danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania gimnazjum dla dorosłych.

4. Jeżeli zakres zdanego przed dniem 1 listopada 2019 r. egzaminu eksternistycznego z danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania gimnazjum dla dorosłych nie odpowiada zakresowi egzaminu eksternistycznego z danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych, osoba, o której mowa w ust. 1, przystępuje do egzaminu eksternistycznego z tych zajęć. W tym przypadku dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zwalnia osobę, o której mowa w ust. 1, z opłaty za egzamin eksternistyczny z tych zajęć.

5. Osoba, o której mowa w ust. 1, która nie przystąpiła do egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania gimnazjum dla dorosłych albo nie zdała egzaminu z tych zajęć i przystępuje do egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych, wnosi opłatę za egzamin eksternistyczny z tych zajęć.

6. Do osoby, o której mowa w ust. 1, dopuszczonej do egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych przepisu § 12 ust. 2 nie stosuje się.

§ 48. [Niezaliczenie egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej]

1. Osoba, która przed dniem 1 grudnia 2019 r. złożyła wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej, ale do dnia 29 lutego 2020 r. nie zdała egzaminów eksternistycznych ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w § 43 ust. 5, może do dnia 1 sierpnia 2020 r. złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów gimnazjum.

2. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na wniosek osoby, o której mowa w ust. 1, zalicza tej osobie egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej z danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których zakres odpowiada zakresowi egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia z danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zdane przed dniem 29 lutego 2020 r.

3. W przypadku zaliczenia egzaminu eksternistycznego z danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych zgodnie z ust. 2, w indywidualnym protokole egzaminów eksternistycznych jako ocenę z egzaminu eksternistycznego z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia z danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wpisuje się ocenę uzyskaną ze zdanego egzaminu eksternistycznego z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej z danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

4. Jeżeli zakres zdanego przed dniem 29 lutego 2020 r. egzaminu eksternistycznego z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej z danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie odpowiada zakresowi egzaminu eksternistycznego z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia z danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, osoba, o której mowa w ust. 1, przystępuje do egzaminu eksternistycznego z tych zajęć. W tym przypadku dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zwalnia osobę, o której mowa w ust. 1, z opłaty za egzamin eksternistyczny z tych zajęć.

5. Osoba, o której mowa w ust. 1, która nie przystąpiła do egzaminu eksternistycznego z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej z danych zajęć edukacyjnych albo nie zdała egzaminu z tych zajęć i przystępuje do egzaminu eksternistycznego z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, z danych zajęć edukacyjnych wnosi opłatę za egzamin eksternistyczny z tych zajęć edukacyjnych.

6. Do osoby, o której mowa w ust. 1, dopuszczonej do egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia przepisu § 12 ust. 2 nie stosuje się.

§ 49. [Termin zdawania egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych]

Osoba, która przed dniem 1 grudnia 2019 r. złożyła wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, zdaje egzaminy eksternistyczne z zakresu tych zajęć w okresie nie dłuższym niż do zimowej sesji egzaminacyjnej w 2023 r. Przepisu § 12 ust. 2 nie stosuje się.

§ 50. [Termin ogłoszenia komunikatu w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych]

Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwszym ustawy, z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2019 r. ogłasza się w terminie do dnia 20 września 2019 r.

§ 51. [Termin ogłoszenia komunikatów]

Komunikaty w sprawie:

1) szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych do potrzeb osób niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2019 r. oraz w zimowej i jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2020 r.,

2) szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia do potrzeb osób niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2020 r.

– ogłasza się w terminie do dnia 20 września 2019 r.

§ 52. [Wnioski o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego]

1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych na jesienną sesję egzaminacyjną w 2019 r. składa się w terminie do dnia 15 września 2019 r. Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do tych egzaminów składa wraz z wnioskiem pisemną informację, w której wskazuje zajęcia edukacyjne, z zakresu których zamierza zdawać egzaminy eksternistyczne w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2019 r.

2. Osoba dopuszczona do egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 1, w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2019 r. składa dowód wniesienia opłaty za egzaminy eksternistyczne z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych zdawane w tej sesji albo wniosek o zwolnienie z opłaty, o którym mowa w § 35 ust. 1, w terminie do dnia 20 września 2019 r.

3. Wnioski o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych składa się po raz pierwszy na jesienną sesję egzaminacyjną w 2023 r.

4. Wnioski o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia dla:

1) osób będących absolwentami gimnazjum składa się po raz pierwszy na jesienną sesję egzaminacyjną w 2020 r.;

2) osób będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej składa się po raz pierwszy na jesienną sesję egzaminacyjną w 2022 r.

5. Wnioski o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia dla:

1) osób będących absolwentami gimnazjum składa się po raz pierwszy na jesienną sesję egzaminacyjną w 2022 r.;

2) osób będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej składa się po raz pierwszy na jesienną sesję egzaminacyjną w 2024 r.

6. Wnioski o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego składa się od dnia 1 lutego 2021 r.

§ 53. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Edukacji Narodowej: D. Piontkowski


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1055).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. poz. 188 oraz z 2015 r. poz. 1149), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 368 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).

Załącznik 1. [WYKAZ ZAWODÓW, W ZAKRESIE KTÓRYCH NIE PRZEPROWADZA SIĘ EGZAMINU EKSTERNISTYCZNEGO ZAWODOWEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 sierpnia 2019 r. (poz. 1717)

Załącznik nr 1

WYKAZ ZAWODÓW, W ZAKRESIE KTÓRYCH NIE PRZEPROWADZA SIĘ EGZAMINU EKSTERNISTYCZNEGO ZAWODOWEGO

Lp.

Symbol cyfrowy zawodu

Nazwa zawodu

Minister właściwy dla zawodu

1

2

3

4

1

325101

Asystentka stomatologiczna

minister właściwy do spraw zdrowia

2

325102

Higienistka stomatologiczna

minister właściwy do spraw zdrowia

3

325906

Ortoptystka

minister właściwy do spraw zdrowia

4

321402

Technik dentystyczny

minister właściwy do spraw zdrowia

5

321301

Technik farmaceutyczny

minister właściwy do spraw zdrowia

6

325402

Technik masażysta

minister właściwy do spraw zdrowia

7

321403

Technik ortopeda

minister właściwy do spraw zdrowia

8

325907

Terapeuta zajęciowy

minister właściwy do spraw zdrowia

9

321401

Protetyk słuchu

minister właściwy do spraw zdrowia

10

311411

Technik elektroniki i informatyki medycznej

minister właściwy do spraw zdrowia

11

321103

Technik elektroradiolog

minister właściwy do spraw zdrowia

12

325905

Opiekunka dziecięca

minister właściwy do spraw rodziny

13

532102

Opiekun medyczny

minister właściwy do spraw zdrowia

14

311106

Technik geolog

minister właściwy do spraw środowiska

15

311707

Technik wiertnik

minister właściwy do spraw środowiska

16

321104

Technik sterylizacji medycznej

minister właściwy do spraw zdrowia

17

311919

Technik pożarnictwa

minister właściwy do spraw wewnętrznych

 

Załącznik 2. [WYKAZ ZAWODÓW, W ZAKRESIE KTÓRYCH NIE PRZEPROWADZA SIĘ EGZAMINU EKSTERNISTYCZNEGO POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE]

Załącznik nr 2

WYKAZ ZAWODÓW, W ZAKRESIE KTÓRYCH NIE PRZEPROWADZA SIĘ EGZAMINU EKSTERNISTYCZNEGO POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Lp.

Symbol cyfrowy zawodu

Nazwa zawodu

Minister właściwy dla zawodu

1

2

3

4

1

325101

Asystentka stomatologiczna

minister właściwy do spraw zdrowia

2

325102

Higienistka stomatologiczna

minister właściwy do spraw zdrowia

3

325906

Ortoptystka

minister właściwy do spraw zdrowia

4

321402

Technik dentystyczny

minister właściwy do spraw zdrowia

5

321301

Technik farmaceutyczny

minister właściwy do spraw zdrowia

6

325402

Technik masażysta

minister właściwy do spraw zdrowia

7

321403

Technik ortopeda

minister właściwy do spraw zdrowia

8

325907

Terapeuta zajęciowy

minister właściwy do spraw zdrowia

9

321401

Protetyk słuchu

minister właściwy do spraw zdrowia

10

311411

Technik elektroniki i informatyki medycznej

minister właściwy do spraw zdrowia

11

321103

Technik elektroradiolog

minister właściwy do spraw zdrowia

12

325905

Opiekunka dziecięca

minister właściwy do spraw rodziny

13

532102

Opiekun medyczny

minister właściwy do spraw zdrowia

14

311106

Technik geolog

minister właściwy do spraw środowiska

15

311707

Technik wiertnik

minister właściwy do spraw środowiska

16

321104

Technik sterylizacji medycznej

minister właściwy do spraw zdrowia

17

311919

Technik pożarnictwa

minister właściwy do spraw wewnętrznych

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

OPZZ jest reprezentatywną organizacją pracowniczą w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, konsekwentnie dążącą do realizacji w Polsce fundamentalnych zasad: wolności, równości, solidaryzmu społecznego, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości społecznej, a także – pozbawionego jakichkolwiek wykluczeń – prawa do godnego życia, godnej pracy i płacy oraz godnej emerytury.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama