reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83 i 504) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1226 i 1683 oraz z 2019 r. poz. 427) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) której przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie:

a) nowego lub znacznie udoskonalonego produktu objętego załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub

b) nowych lub znacznie udoskonalonych technologii lub metod organizacji, lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub

c) tworzenia lub rozwoju krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych, dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;”,

b) w ust. 2 w pkt 2a liczbę „4” zastępuje się liczbą „2”;

2) w § 5:

a) w ust. 1 w pkt 2 w lit. a po przecinku dodaje się wyrazy „w tym środków transportu,”,

b) w ust. 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) zakupu środków produkcji i usług, w tym usług rolniczych, ponoszone w związku z prowadzeniem badań;”;

3) w § 6 w ust. 3 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) koszty usług, o których mowa w § 5 ust. 5 pkt 6, i związane z nimi koszty, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 6, z wyłączeniem kosztów usług rolniczych, uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej łącznie 20% pozostałych kosztów badań i związanych z nimi kosztów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 6.”;

4) w § 10:

a) w ust. 3:

– pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) kopie ostatecznych pozwoleń, zezwoleń lub innych decyzji, w tym kopię ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją, a także kopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie określonych w odrębnych przepisach warunków realizacji inwestycji objętych operacją – w przypadku gdy w ramach operacji będą realizowane tego typu inwestycje, a podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy posiada te dokumenty w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, z wyłączeniem inwestycji polegających na opracowaniu projektu prototypu lub instalacji pilotażowej;”,

– w pkt 14 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „opinię o innowacyjności przedmiotu operacji sporządzoną” zastępuje się wyrazami „kopię lub oryginał opinii o innowacyjności przedmiotu operacji sporządzonej”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Dokumenty wymienione w ust. 3 pkt 8, których podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie posiadał w dniu złożenia wniosku o jej przyznanie, podmiot ten składa w Centrali Agencji do dnia zawarcia umowy. Przepisy § 9 ust. 1a i 2 stosuje się odpowiednio.

3b. Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie złożył do dnia zawarcia umowy dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt 8, których nie posiadał w dniu złożenia wniosku o jej przyznanie, Agencja nie przyznaje pomocy. Przepis art. 35 ust. 1 ustawy, dotyczący odmowy przyznania pomocy, stosuje się odpowiednio.”;

5) w § 11 w ust. 1:

a) w pkt 4 wyrazy „pkt 1–3, 13 i 14, lub” zastępuje się wyrazami „pkt 1, 2 i 14”,

b) uchyla się pkt 5;

6) w § 12 w ust. 2:

a) w pkt 6 w lit. b wyrazy „co najmniej 3” zastępuje się wyrazami „powyżej 2”,

b) uchyla się pkt 7;

7) w § 13 w ust. 3 liczbę „24” zastępuje się liczbą „18”;

8) w § 16 w ust. 1 w pkt 12 wyrazy „pkt 1–7” zastępuje się wyrazami „pkt 1–6”;

9) w § 17 w ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „podpisane co najmniej przez jednego beneficjenta, a suma kwot wskazanych w deklaracjach wekslowych beneficjentów jest równa kwocie pomocy przyznanej na operację oraz uwzględnia zobowiązania powstałe z tytułu zwrotu tych kwot po terminie.”;

10) w § 18 w ust. 2 w pkt 1 w lit. a wyrazy „została zawarta umowa” zastępuje się wyrazami „został złożony wniosek o przyznanie pomocy”;

11) w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Agencja rozpatruje wniosek o płatność w terminie 2 miesięcy od dnia jego złożenia i dokonuje wypłaty środków z tytułu pomocy niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność.”;

12) po § 22a dodaje się § 22b w brzmieniu:

„§ 22b. W odniesieniu do wniosków o przyznanie pomocy złożonych przed dniem 15 stycznia 2019 r., ale nie wcześniej niż w dniu 16 listopada 2018 r., termin, o którym mowa w § 14 ust. 1, upływa w dniu 30 września 2019 r.”.

§ 2. [Przyznawanie pomocy finansowej w ramach działania Współpraca]

Do przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi w terminach składania wniosków o przyznanie tej pomocy, które rozpoczęły bieg przed dniem 15 stycznia 2019 r., i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, z tym że stosuje się również § 22b rozporządzenia zmienianego w § 1, który został dodany niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Zabezpieczenie należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowach o przyznaniu pomocy finansowej w ramach działania Współpraca]

Do zabezpieczenia należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowach o przyznaniu pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 zawieranych w związku z postępowaniami w sprawach o przyznanie tej pomocy, wszczętymi w terminach składania wniosków o przyznanie tej pomocy i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się § 17 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. [Wypłata pomocy finansowej w ramach działania Współpraca]

Do wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Ardanowski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

OPZZ jest reprezentatywną organizacją pracowniczą w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, konsekwentnie dążącą do realizacji w Polsce fundamentalnych zasad: wolności, równości, solidaryzmu społecznego, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości społecznej, a także – pozbawionego jakichkolwiek wykluczeń – prawa do godnego życia, godnej pracy i płacy oraz godnej emerytury.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama