REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 1775

USTAWA

z dnia 9 sierpnia 2019 r.

o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Tekst pierwotny

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. [Zakres przedmiotowy]

1. Ustawa reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. oraz zakres, formę i tryb prac związanych z jego przygotowaniem i opracowaniem wyników tego spisu.

2. Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Art. 2. [Definicje]
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) narodowy spis powszechny ludności i mieszkań – proces planowania, zbierania, łączenia, oceny, rozpowszechniania i analizy danych demograficznych, społecznych, ekonomicznych oraz o zasobach mieszkaniowych dla najniższych poziomów agregacji danych, w oznaczonym czasie, w odniesieniu do osób fizycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) spis próbny – prace związane z organizacją i przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r., mające na celu sprawdzenie rozwiązań metodologicznych, organizacyjnych i technicznych przewidzianych do zastosowania w ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.;

3) niepubliczne systemy informacyjne – systemy zbierania, gromadzenia i przetwarzania informacji prowadzone przez podmioty inne niż organy i podmioty, o których mowa w art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 i 730), wykonujące działalność w zakresie: sprzedaży lub dystrybucji energii elektrycznej, zbiorowego odprowadzania ścieków i zbiorowego zaopatrzenia w wodę, dystrybucji lub obrotu paliwami gazowymi, obrotu, przesyłu i wytwarzania energii cieplnej, dostawy usług telekomunikacyjnych, zarządzania i administrowania nieruchomościami;

4) obiekt zbiorowego zakwaterowania – zespół pomieszczeń (pokoi i pomieszczeń pomocniczych) zlokalizowanych w jednym lub kilku budynkach, zajętych przez jeden odrębny zakład świadczący usługi: hotelarskie, opiekuńczo-wychowawcze, zdrowotne bądź inne usługi, które są związane z zamieszkaniem w takim zakładzie większej liczby osób, lub obiekt instytucji wyznaniowej, w szczególności dom parafialny, klasztor, dom zgromadzenia sióstr zakonnych;

5) rejestry urzędowe – rejestry urzędowe w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

6) systemy informacyjne administracji publicznej – systemy informacyjne administracji publicznej w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Art. 3. [Spis powszechny]
Narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., zwanym dalej „spisem powszechnym”, obejmuje się:

1) osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;

2) osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;

3) mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Art. 4. [Osoby i obiekty nieobjęte spisem powszechnym]
Spisem powszechnym nie obejmuje się:

1) szefów oraz cudzoziemskiego personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, członków ich rodzin oraz innych osób korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów międzynarodowych lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych;

2) mieszkań, budynków, obiektów oraz pomieszczeń będących własnością przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych.

Art. 5. [Zakres informacji zbieranych w ramach spisu powszechnego]
Zakres informacji zbieranych w ramach spisu powszechnego określa załącznik nr 1 do ustawy.
Art. 6. [Przetwarzanie danych]
1. Dane zebrane w ramach prac związanych z organizacją i przeprowadzeniem spisu powszechnego, zwanych dalej „pracami spisowymi”, są przetwarzane zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2009, str. 164, z późn. zm.1)).

2. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zapewnia ochronę danych zebranych w ramach prac spisowych.

3. Dane zebrane w ramach prac spisowych mogą być łączone z danymi zebranymi w innych badaniach statystycznych, w tym w ramach powszechnego spisu rolnego.

4. Dane jednostkowe identyfikowalne zebrane w ramach prac spisowych podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Art. 7. [Wykorzystywanie danych]
Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.
Art. 8. [Rozpowszechnianie wyników opracowanych danych]
1. Wyniki opracowanych danych zebranych w spisie powszechnym rozpowszechnia się w postaci wynikowych informacji statystycznych, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

2. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zamieszcza na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego harmonogram publikowania wynikowych informacji statystycznych ze spisu powszechnego.

Art. 9. [Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o statystyce publicznej]
W sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Rozdział 2

Organizacja prac spisowych

Art. 10. [Zadania Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego]

Do zadań Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego należy:

1) przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie spisu powszechnego;

2) opracowanie wyników spisu powszechnego oraz udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych.

Art. 11. [Prace spisowe]
Prace spisowe obejmują:

1) prace przygotowawcze;

2) spisy próbne;

3) spis powszechny;

4) badania kontrolne;

5) opracowanie wyników spisu powszechnego;

6) badania uzupełniające;

7) udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych.

Art. 12. [Prace przygotowawcze]
1. Prace przygotowawcze obejmują w szczególności przekazywanie danych przez podmioty prowadzące:

1) rejestry urzędowe oraz systemy informacyjne administracji publicznej;

2) niepubliczne systemy informacyjne, w szczególności dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, z późn. zm.2)).

2. Podmioty obowiązane do przekazania Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego danych w ramach prac spisowych, a także szczegółowy zakres danych i terminy ich przekazania określa załącznik nr 2 do ustawy.

Art. 13. [Technologie informatyczne i komunikacyjne wykorzystywane podczas przeprowadzania spisu powszechnego]
Spis powszechny przeprowadza się z wykorzystaniem bezpiecznych technologii informatycznych i komunikacyjnych, w szczególności w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego spełniającego minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych w rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590) oraz zapewniającego interoperacyjność systemów na zasadach określonych w Krajowych Ramach Interoperacyjności w rozumieniu art. 3 pkt 21 tej ustawy, w sposób zapewniający poufność, integralność i dostępność informacji, z uwzględnieniem ich autentyczności, rozliczalności, niezaprzeczalności i niezawodności.
Art. 14. [Obserwacja pełna]
1. Spis powszechny przeprowadza się metodą obserwacji pełnej.

2. W przypadku braku pełnego zakresu danych lub konieczności ponoszenia nadmiernie wysokich kosztów ich zbierania, w ramach spisu powszechnego stosuje się statystyczne metody szacowania danych.

Art. 15. [Samospis internetowy]
1. Osoba fizyczna objęta spisem powszechnym jest obowiązana przeprowadzić samospis internetowy.

2. Samospis internetowy jest przeprowadzany w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 16 maja 2021 r.

3. Osoba fizyczna przeprowadzająca samospis internetowy jest obowiązana do udzielenia odpowiedzi zgodnie z zasadami określonymi w art. 28 ust. 1.

4. Samospis internetowy jest przeprowadzany z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 13, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Art. 16. [Zapewnienie dostępu do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy]
1. W celu umożliwienia osobom fizycznym nieposiadającym we własnym zakresie techniczno-materialnych warunków umożliwiających przeprowadzenie samospisu internetowego Generalny Komisarz Spisowy, wojewódzcy komisarze spisowi i ich zastępcy oraz gminni komisarze spisowi zapewniają bezpłatny dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem wystarczającym do przeprowadzenia samospisu internetowego.

2. Na wniosek osoby fizycznej objętej spisem powszechnym Generalny Komisarz Spisowy, zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego lub właściwy gminny komisarz spisowy zapewnia w czasie przeprowadzania samospisu internetowego w pomieszczeniu, o którym mowa w ust. 1, niezbędną pomoc w zakresie obsługi interaktywnej aplikacji, o której mowa w art. 15 ust. 4.

3. Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1, udostępnia się bezpłatnie w:

1) jednostkach służb statystyki publicznej;

2) urzędach wojewódzkich;

3) urzędach obsługujących wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) oraz gminnych jednostkach organizacyjnych.

4. Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1, powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych.

5. Gminni komisarze spisowi przekazują zastępcom wojewódzkich komisarzy spisowych informacje o pomieszczeniach, o których mowa w ust. 3 pkt 3, w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.

6. Zastępcy wojewódzkich komisarzy spisowych sporządzają listy pomieszczeń, o których mowa w ust. 1, w miejscowościach położonych na terenie objętym ich zakresem działania i przekazują je Generalnemu Komisarzowi Spisowemu w terminie do dnia 28 lutego 2021 r.

7. Generalny Komisarz Spisowy zamieszcza na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, w terminie do dnia 31 marca 2021 r., zbiorczą listę pomieszczeń, o których mowa w ust. 1, dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 17. [Inne metody zbierania danych]
1. Jeżeli osoba fizyczna objęta spisem powszechnym nie może dopełnić obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub inny uzasadniony interes tej osoby, dane są zbierane metodami:

1) wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego z wykorzystaniem zainstalowanego na komputerze oprogramowania przeznaczonego do przeprowadzenia spisu powszechnego, zwanego dalej „rachmistrzem telefonicznym”,

2) wywiadu bezpośredniego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego przy pomocy urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie przeznaczone do przeprowadzenia spisu powszechnego, zwanego dalej „rachmistrzem terenowym”

– polegającymi na spisaniu osoby objętej spisem powszechnym, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 13.

2. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1, osoba fizyczna objęta spisem powszechnym nie może odmówić udzielenia informacji w ramach spisu powszechnego z zastosowaniem metod zbierania danych, o których mowa w ust. 1.

3. Osoba fizyczna objęta spisem powszechnym przed przeprowadzeniem przez rachmistrza spisowego wywiadu telefonicznego lub wywiadu bezpośredniego może zweryfikować tożsamość tego rachmistrza przez kontakt telefoniczny lub osobisty z gminnym lub wojewódzkim biurem spisowym. Informacja o sposobie weryfikacji tożsamości rachmistrza spisowego jest udostępniana na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego i urzędów statystycznych oraz w materiałach informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych popularyzujących spis powszechny.

Art. 18. [Dane dotyczące osób nieobecnych i osób małoletnich]
Dane dotyczące osób nieobecnych i osób małoletnich przekazują osoby pełnoletnie wspólnie z nimi zamieszkałe.
Art. 19. [Przekazywanie danych o osobach przebywających w obiektach zbiorowego zakwaterowania]
Dane o osobach przebywających w obiektach zbiorowego zakwaterowania przekazują zarządzający tymi obiektami, w zakresie posiadanej dokumentacji.
Art. 20. [Osoby zobowiązane do przekazywania danych]
Dane dotyczące:

1) budynków zarządzanych przez osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz niezamieszkanych mieszkań – przekazują zarządcy zasobów mieszkaniowych;

2) budynków stanowiących własność osób fizycznych – przekazują właściciele, użytkownicy lub administratorzy tych budynków.

Art. 21. [Badania kontrolne]
1. W celu sprawdzenia jakości i kompletności spisu powszechnego przeprowadza się badania kontrolne.

2. Badania kontrolne przeprowadza się w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r.

Art. 22. [Badania uzupełniające]
1. Badania uzupełniające mają na celu zebranie informacji określonych w załącznikach nr 1 i 2 do ustawy, które nie zostały zebrane w ramach spisu powszechnego, a które dla zapewnienia kompleksowości oraz efektywności spisu powszechnego powinny zostać zebrane.

2. Badania uzupełniające przeprowadza się na próbie wylosowanej z operatu do badań statystycznych uzyskanego w wyniku przeprowadzonego spisu powszechnego.

3. Badania uzupełniające przeprowadza się w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r.

Art. 23. [Dane przetwarzane w ramach spisu powszechnego]
W ramach spisu powszechnego przetwarza się dane:

1) przekazywane przez podmioty, o których mowa w art. 12;

2) uzyskane od osób fizycznych metodami, o których mowa w art. 15 ust. 1 i art. 17 ust. 1.

Art. 24. [Zadania gmin w ramach prac spisowych]
1. Zadania gmin w ramach prac spisowych obejmują następujące zadania z zakresu administracji rządowej:

1) weryfikację, aktualizację i uzupełnienie wykazu adresowo-mieszkaniowego przekazanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

2) zapewnienie funkcjonowania gminnych biur spisowych;

3) zapewnienie pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem wystarczającym do przeprowadzenia samospisu internetowego oraz zapewnienie niezbędnej pomocy w zakresie obsługi interaktywnej aplikacji, o której mowa w art. 15 ust. 4;

4) wsparcie rachmistrzów terenowych przeprowadzających spis powszechny wśród osób bezdomnych;

5) wyznaczenie pracowników urzędu gminy do przeprowadzenia prac spisowych;

6) organizację naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych;

7) współpracę z właściwym miejscowo wojewódzkim biurem spisowym przy organizacji szkoleń kandydatów na rachmistrzów terenowych;

8) współpracę z właściwym miejscowo wojewódzkim biurem spisowym przy przeprowadzeniu egzaminów testowych sprawdzających wiedzę i przygotowanie kandydatów na rachmistrzów terenowych;

9) monitorowanie czynności w ramach prac spisowych na terenie gminy i raportowanie wyników tego monitorowania zastępcy wojewódzkiego komisarza spisowego;

10) współpracę z właściwym miejscowo wojewódzkim biurem spisowym przy popularyzacji spisu powszechnego na terenie gminy.

2. Współpraca, o której mowa w ust. 1 pkt 7, 8 i 10, polega w szczególności na:

1) zapewnieniu odpowiednich pomieszczeń wraz z wyposażeniem do przeprowadzenia szkoleń kandydatów na rachmistrzów terenowych i egzaminów testowych dla tych kandydatów;

2) zorganizowaniu i pomocy w przeprowadzeniu szkoleń i egzaminów, o których mowa w pkt 1;

3) przeprowadzeniu na terenie gminy działań popularyzujących spis powszechny oraz monitorowaniu tych działań.

3. Środki na realizację i obsługę zadań, o których mowa w ust. 1, zapewnia budżet państwa.

4. Monitorowanie czynności w ramach prac spisowych na terenie gminy jest prowadzone z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 13.

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych na potrzeby wykazu adresowo-mieszkaniowego, przewidzianych do weryfikacji, aktualizacji i uzupełnienia przez gminy, mając na względzie konieczność zapewnienia jego kompletności i aktualności niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia wywiadu bezpośredniego z osobą fizyczną objętą spisem powszechnym.

Rozdział 3

Spisy próbne

Art. 25. [Pierwszy spis próbny]

1. Pierwszy spis próbny przeprowadza się w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r., według stanu na dzień 30 września 2019 r., godz. 24.00.

2. Do celów spisu próbnego, o którym mowa w ust. 1, zbiera się dane z terenu gmin:

1) Czerwińsk nad Wisłą – gmina wiejska, powiat płoński, województwo mazowieckie;

2) Sierakowice – gmina wiejska, powiat kartuski, województwo pomorskie.

Art. 26. [Drugi spis próbny]
1. Drugi spis próbny przeprowadza się w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r., według stanu na dzień 31 marca 2020 r., godz. 24.00.

2. Do celów spisu próbnego, o którym mowa w ust. 1, zbiera się dane z terenu gmin:

1) Chełmno – gmina wiejska, powiat chełmiński, województwo kujawsko-pomorskie;

2) Dubicze Cerkiewne – gmina wiejska, powiat hajnowski, województwo podlaskie;

3) Gubin – gmina miejska, powiat krośnieński, województwo lubuskie;

4) Jabłonka – gmina wiejska, powiat nowotarski, województwo małopolskie;

5) Kleszczów – gmina wiejska, powiat bełchatowski, województwo łódzkie;

6) Kłodzko – gmina wiejska, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie;

7) Kołbaskowo – gmina wiejska, powiat policki, województwo zachodniopomorskie;

8) Prószków – gmina miejsko-wiejska, powiat opolski, województwo opolskie;

9) Lesznowola – gmina wiejska, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie;

10) Lidzbark Warmiński – gmina wiejska, powiat lidzbarski, województwo warmińsko-mazurskie;

11) Puck – gmina wiejska, powiat pucki, województwo pomorskie;

12) Puszczykowo – gmina miejska, powiat poznański, województwo wielkopolskie;

13) Radymno – gmina miejska, powiat jarosławski, województwo podkarpackie;

14) Skierbieszów – gmina wiejska, powiat zamojski, województwo lubelskie;

15) Wąchock – gmina miejsko-wiejska, powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie;

16) Wojkowice – gmina miejska, powiat będziński, województwo śląskie.

Rozdział 4

Obowiązki podmiotów biorących udział w pracach spisowych

Art. 27. [Obowiązkowe i nieodpłatne przekazanie danych]

Przekazanie danych objętych:

1) spisem próbnym, spisem powszechnym, badaniami kontrolnymi, o których mowa w art. 21, i badaniami uzupełniającymi, o których mowa w art. 22 – przez osoby fizyczne, o których mowa w art. 3 pkt 1 i 2,

2) spisem próbnym i spisem powszechnym – przez podmioty, o których mowa w art. 12

– jest obowiązkowe i nieodpłatne.

Art. 28. [Obowiązek udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi]
1. Osoby fizyczne przekazujące dane w ramach spisu powszechnego są obowiązane do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w zakresie informacji określonych w załączniku nr 1 do ustawy.

2. Podmioty, o których mowa w art. 12, przekazujące w ramach prac spisowych dane określone w załączniku nr 2 do ustawy są obowiązane do ich przekazywania z należytą starannością.

Art. 29. [Tajemnica statystyczna]
1. Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej określonej w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej i mogą być dopuszczone do wykonywania tych prac po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 tej ustawy.

2. Pisemne przyrzeczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się właściwemu komisarzowi spisowemu.

Rozdział 5

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

Art. 30. [Administrator danych osobowych]

1. Administratorem danych osobowych zebranych w ramach prac spisowych jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1, nie może być powierzone innemu podmiotowi.

Art. 31. [Wyłączenie stosowania art. 15, art. 16, art. 18 i art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych]
1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przeprowadzenia spisu powszechnego nie stosuje się art. 15, art. 16, art. 18 i art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.3)).

2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przeprowadzenia spisu powszechnego wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, następuje przez udostępnienie informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Głównego Urzędu Statystycznego i na stronie internetowej tego urzędu.

Art. 32. [Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zebranych w ramach prac spisowych]
Dane osobowe zebrane w ramach prac spisowych mogą być:

1) wykorzystywane wyłącznie w celach, o których mowa w art. 7;

2) przetwarzane przez okres 100 lat od dnia zakończenia spisu powszechnego.

Rozdział 6

Organizacja aparatu spisowego

Art. 33. [Kierowanie pracami spisowymi]

1. Pracami spisowymi kieruje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego jako Generalny Komisarz Spisowy. Zastępcami Generalnego Komisarza Spisowego są Dyrektor Centralnego Biura Spisowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. poz. 1728), oraz osoby wyznaczone przez Generalnego Komisarza Spisowego.

2. Na terenie województwa pracami spisowymi kieruje wojewoda jako wojewódzki komisarz spisowy. Zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego jest właściwy miejscowo dyrektor urzędu statystycznego.

3. Na terenie gminy pracami spisowymi kieruje wójt (burmistrz, prezydent miasta) jako gminny komisarz spisowy. Zastępcą gminnego komisarza spisowego jest osoba wyznaczona przez gminnego komisarza spisowego.

Art. 34. [Przygotowanie i przeprowadzenie prac spisowych]
1. Przygotowanie i przeprowadzenie prac spisowych zapewnia Centralne Biuro Spisowe, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

2. Do wykonywania prac spisowych:

1) wojewódzki komisarz spisowy tworzy wojewódzkie biuro spisowe,

2) gminny komisarz spisowy tworzy gminne biuro spisowe

– w drodze zarządzenia, określając skład i organizację pracy danego biura spisowego, mając na względzie konieczność zapewnienia prawidłowego i sprawnego wykonywania prac spisowych.

3. Pracą wojewódzkiego biura spisowego kieruje zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego, a pracą gminnego biura spisowego – gminny komisarz spisowy.

4. Prace spisowe na rzecz wojewódzkich i gminnych biur spisowych wykonują odpowiednio pracownicy jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego.

5. Pracę wojewódzkiego biura spisowego nadzoruje Generalny Komisarz Spisowy, a pracę gminnego biura spisowego – zastępca właściwego miejscowo wojewódzkiego komisarza spisowego.

6. Nadzór, o którym mowa w ust. 5, jest sprawowany w zakresie przestrzegania przepisów ustawy.

7. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy Generalny Komisarz Spisowy albo zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego nakazuje niezwłoczne podjęcie działań naprawczych, ustalając termin ich wykonania.

Art. 35. [Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych]
1. Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:

1) pełnoletnich;

2) zamieszkałych na terenie danej gminy;

3) cieszących się nieposzlakowaną opinią;

4) posiadających co najmniej średnie wykształcenie;

5) posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;

6) które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

3. Do przeprowadzenia naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53, 730 i 1655).

4. Gminny komisarz spisowy upowszechnia informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu gminy lub na stronie podmiotowej urzędu gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.

5. W ramach szkolenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 7, kandydat na rachmistrza terenowego uzyskuje informacje i wiedzę z zakresu funkcjonowania statystyki publicznej, w tym o istocie tajemnicy statystycznej, czynnościach objętych metodą zbierania danych, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2, oraz zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu powszechnego.

6. Szkolenie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 7, prowadzą osoby, o których mowa w art. 34 ust. 4.

7. Szkolenie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 7, kończy się egzaminem testowym sprawdzającym wiedzę i przygotowanie do wykonywania czynności objętych metodą zbierania danych, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2, przeprowadzanym przez osoby prowadzące szkolenie.

8. Niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego kandydat na rachmistrza terenowego ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku oraz żądania sprawdzenia poprawności tego wyniku.

9. W przypadku stwierdzenia, na skutek żądania, o którym mowa w ust. 8, błędu w przyznanej liczbie punktów dokonuje się zmiany wyniku egzaminu testowego.

10. Kandydat na rachmistrza terenowego, który z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego gminnego komisarza spisowego. Kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów z egzaminu testowego.

Art. 36. [Rachmistrz terenowy]
1. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

2. Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego.

3. Umowa, o której mowa w ust. 2:

1) określa co najmniej:

a) miejsce, termin i zakres wykonywania czynności objętych metodą zbierania danych, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2,

b) wynagrodzenie za wykonanie czynności, o których mowa w lit. a,

c) warunki i tryb jej rozwiązania;

2) wskazuje urządzenia techniczne powierzane rachmistrzowi terenowemu na czas wykonywania czynności spisowych, a także zawiera postanowienia dotyczące udostępnienia rachmistrzowi terenowemu tych urządzeń oraz warunków i terminu ich zwrotu po zakończeniu czynności spisowych lub po wcześniejszym rozwiązaniu umowy.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b, ustala się jako iloczyn stawki w wysokości 7 zł brutto i liczby prawidłowo spisanych osób.

5. Przy zbieraniu danych rachmistrz terenowy posługuje się umieszczonym w widocznym miejscu identyfikatorem.

6. Identyfikator, o którym mowa w ust. 5, zawiera:

1) imię i nazwisko oraz zdjęcie rachmistrza terenowego;

2) numer identyfikatora;

3) nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego;

4) określenie województwa, na obszarze którego rachmistrz terenowy jest upoważniony do przeprowadzania wywiadów bezpośrednich z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym;

5) pieczęć wojewódzkiego biura spisowego;

6) podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora;

7) okres, na jaki identyfikator został wystawiony.

7. Rachmistrzowi terenowemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

8. Rachmistrzowi terenowemu, który uległ wypadkowi podczas wykonywania czynności w ramach wywiadu bezpośredniego z osobą fizyczną objętą spisem powszechnym, a w razie wypadku śmiertelnego – członkom rodziny tego rachmistrza, przysługują świadczenia przewidziane w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. z 2013 r. poz. 737 oraz z 2018 r. poz. 2245).

9. Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zdarzeniu, o którym mowa w ust. 8, zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego właściwy ze względu na miejsce zdarzenia ustala okoliczności i przyczyny wypadku oraz sporządza dokumentację w tym zakresie zgodnie z odrębnymi przepisami i przekazuje ją terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Art. 37. [Finansowanie prac spisowych]
1. Prace spisowe są finansowane z budżetu państwa.

2. Specyfikację kosztów spisu powszechnego określa załącznik nr 3 do ustawy.

3. Środki na wykonanie zadań, o których mowa w art. 24 ust. 1, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przekazuje gminie za pośrednictwem dyrektora urzędu statystycznego właściwego ze względu na miejsce położenia gminy w terminach umożliwiających wykonanie prac spisowych.

Art. 38. [Wydatki osobowe]
1. W ramach wydatków osobowych mogą być finansowane:

1) wynagrodzenia pracowników jednostek służb statystyki publicznej wykonujących prace spisowe;

2) dodatki za wykonywanie prac spisowych, zwane dalej „dodatkami spisowymi”, lub jednorazowa nagroda za wykonywanie prac spisowych, zwana dalej „nagrodą spisową”, dla pracowników jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego oraz zastępców komisarzy spisowych;

3) nagroda spisowa dla komisarzy spisowych.

2. Stawka dodatku spisowego, z wyłączeniem dodatku spisowego przyznawanego rachmistrzom telefonicznym, wynosi od 20% do 120% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym przyznanie dodatku spisowego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39, 730, 752 i 1622), zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”, za miesiąc kalendarzowy wykonywania prac spisowych. W przypadku okresowego niewykonywania prac spisowych stawka dodatku spisowego jest ustalana w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego czasu.

3. Maksymalna wysokość nagrody spisowej jest określona jako krotność przeciętnego wynagrodzenia i nie może być wyższa niż:

1) 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku zastępców Generalnego Komisarza Spisowego;

2) 2-krotność przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku wojewódzkich komisarzy spisowych i ich zastępców;

3) 1,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku:

a) gminnych komisarzy spisowych i ich zastępców,

b) pracowników jednostek służb statystyki publicznej wykonujących prace spisowe,

c) pracowników jednostek samorządu terytorialnego wykonujących prace spisowe w wojewódzkich albo gminnych biurach spisowych.

4. Dodatek spisowy lub nagroda spisowa, z wyłączeniem rachmistrzów telefonicznych, są przyznawane przy uwzględnieniu:

1) funkcji pełnionej w spisie powszechnym;

2) zakresu i złożoności wykonywanych zadań;

3) stopnia odpowiedzialności za wykonywane zadania;

4) liczby podległych osób wykonujących prace spisowe;

5) inicjatywy i zaangażowania w wykonywanie prac spisowych.

5. W przypadku rachmistrza telefonicznego dodatek spisowy jest ustalany jako iloczyn stawki w wysokości:

1) 4 zł brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów telefonicznych z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, skutkujących prawidłowym spisaniem tych osób;

2) 12 zł brutto i liczby dni pełnienia dyżuru przy udzielaniu informacji w trybie infolinii spisowej i umawiania z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym wywiadów bezpośrednich w celu zebrania danych metodą, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2.

Rozdział 7

Działania popularyzujące spis powszechny

Art. 39. [Działania służące popularyzacji spisu powszechnego]

1. W ramach popularyzacji spisu powszechnego mogą być prowadzone działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne, zachęcające do udziału w spisie powszechnym oraz prezentujące korzyści dla gospodarki narodowej i społeczeństwa.

2. Działania, o których mowa w ust. 1, mogą polegać w szczególności na:

1) prowadzeniu kampanii informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych;

2) organizowaniu wydarzeń popularyzujących spis powszechny w kontekście potrzeb informacyjnych państwa;

3) prowadzeniu działań informacyjno-edukacyjnych w instytucjach publicznych, w tym instytucjach kultury, systemu oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki.

Art. 40. [Obowiązek nieodpłatnego rozpowszechniania audycji popularyzujących spis powszechny]

1. W terminie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. oraz w trakcie trwania spisu powszechnego Telewizja Polska – Spółka Akcyjna oraz Polskie Radio – Spółka Akcyjna i spółki radiofonii regionalnej, wypełniając swoją misję publiczną zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2019 r. poz. 361, 643, 1495 i 1655), są obowiązane do nieodpłatnego rozpowszechniania, w programach ogólnokrajowych i regionalnych, audycji informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, popularyzujących spis powszechny.

2. Opracowany przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji w porozumieniu z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji plan programowo-finansowy na rok 2021 uwzględnia środki niezbędne do rozpowszechniania audycji, o których mowa w ust. 1.

Art. 41. [Czas antenowy rozpowszechniania audycji]

1. Łączny czas rozpowszechniania audycji, o których mowa w art. 40 ust. 1, wynosi 200 godzin czasu antenowego.

2. Ustala się następujący podział czasu antenowego, o którym mowa w ust. 1:

1) 60 godzin w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez Telewizję Polską – Spółkę Akcyjną;

2) 80 godzin łącznie w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały Telewizji Polskiej – Spółki Akcyjnej;

3) 22 godziny w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez Polskie Radio – Spółkę Akcyjną;

4) 38 godzin łącznie w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej.

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób rozpowszechniania audycji, o których mowa w art. 40 ust. 1, w ramach czasu antenowego, o którym mowa w ust. 1, z podziałem na miesiące i godziny, mając na względzie popularyzację znaczenia spisu powszechnego dla Rzeczypospolitej Polskiej i jej mieszkańców, sposobu jego przeprowadzenia oraz dotarcie do jak najszerszego kręgu osób fizycznych objętych spisem powszechnym.

Rozdział 8

Przepisy dostosowujące i przepis końcowy

Art. 42. [Skutki finansowe ustawy]

1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na prace spisowe na lata 2019–2028 wynosi 386 mln zł, z tego w:

1) roku 2019 – 12 mln zł;

2) roku 2020 – 23 mln zł;

3) roku 2021 – 342 mln zł;

4) roku 2022 – 9 mln zł;

5) latach 2023–2028 – 0 zł.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, wydatkuje się w oparciu o specyfikację kosztów spisu powszechnego.

3. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, jest Generalny Komisarz Spisowy.

4. W celu niedopuszczenia do przekroczenia maksymalnego limitu wydatków w danym roku budżetowym Generalny Komisarz Spisowy monitoruje na bieżąco realizację tych wydatków i dokonuje oceny poziomu wykorzystania limitu wydatków, według stanu na koniec każdego kwartału danego roku budżetowego, a w przypadku czwartego kwartału roku budżetowego – według stanu na dzień 30 listopada danego roku.

5. W przypadku:

1) zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, lub

2) gdy w okresie od początku roku budżetowego do ostatniego dnia danego kwartału limit wydatków przypadający na ten okres zgodnie z planem rzeczowo-finansowym wydatków spisowych zostanie przekroczony o co najmniej 15%

– stosuje się mechanizm korygujący.

6. Mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 5, polega na obniżeniu kosztów zadań przewidzianych do wykonania w kolejnych kwartałach danego roku budżetowego, w szczególności przez weryfikację realizacji tych zadań i wprowadzenie działań naprawczych.

7. Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 5, jest Generalny Komisarz Spisowy.

Art. 43. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 34 ust. 1 i 2, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 123 z 19.05.2015, str. 90.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 643, 730 1030 i 1553.

3) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.

Załącznik 1. [ZAKRES INFORMACJI ZBIERANYCH W NARODOWYM SPISIE POWSZECHNYM LUDNOŚCI I MIESZKAŃ]

Załącznik nr 1 do ustawy
z dnia 9 sierpnia 2019 r. (poz. 1775)

ZAKRES INFORMACJI ZBIERANYCH W NARODOWYM SPISIE POWSZECHNYM LUDNOŚCI I MIESZKAŃ

1. Charakterystyka demograficzna:

1) płeć;

2) wiek;

3) adres zamieszkania;

4) stan cywilny;

5) kraj urodzenia;

6) kraj posiadanego obywatelstwa.

2. Aktywność ekonomiczna:

1) bieżący status aktywności zawodowej – pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo;

2) lokalizacja miejsca pracy;

3) rodzaj działalności zakładu pracy;

4) zawód wykonywany;

5) status zatrudnienia;

6) wymiar czasu pracy;

7) rodzaj źródła utrzymania osób;

8) rodzaje pobieranych świadczeń.

3. Poziom wykształcenia.

4. Niepełnosprawność:

1) samoocena niepełnosprawności;

2) orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy;

3) grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności.

5. Migracje wewnętrzne i zagraniczne:

1) okres zamieszkania w obecnej miejscowości;

2) miejsce poprzedniego zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) miejsce zamieszkania rok przed spisem;

4) fakt przebywania kiedykolwiek za granicą;

5) rok przyjazdu albo powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej;

6) miejsce zamieszkania za granicą – kraj (dla osób przebywających kiedykolwiek za granicą);

7) kraj przebywania i rok wyjazdu z Rzeczypospolitej Polskiej (dla osób przebywających czasowo za granicą).

6. Charakterystyka etniczno-kulturowa:

1) narodowość – przynależność narodowa lub etniczna;

2) język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych;

3) wyznanie – przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego.

7. Gospodarstwa domowe i rodziny:

1) stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego;

2) tytuł prawny do zajmowanego mieszkania.

8. Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki):

1) rodzaj pomieszczeń mieszkalnych;

2) stan zamieszkania mieszkania;

3) własność mieszkania;

4) liczba osób w mieszkaniu;

5) powierzchnia użytkowa mieszkania;

6) liczba izb w mieszkaniu;

7) wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne;

8) rodzaj paliwa stosowanego do ogrzewania mieszkania;

9) tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania;

10) rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszkanie;

11) stan zamieszkania budynku;

12) wyposażenie budynku w urządzenia techniczne;

13) powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku;

14) liczba izb w budynku;

15) własność budynku;

16) liczba mieszkań w budynku;

17) rok wybudowania budynku.

Załącznik 2. [PODMIOTY OBOWIĄZANE DO PRZEKAZANIA PREZESOWI GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO DANYCH W RAMACH PRAC SPISOWYCH, A TAKŻE SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DANYCH I TERMINY ICH PRZEKAZANIA]

Załącznik nr 2 do ustawy
z dnia 9 sierpnia 2019 r. (poz. 1775)

PODMIOTY OBOWIĄZANE DO PRZEKAZANIA PREZESOWI GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO DANYCH W RAMACH PRAC SPISOWYCH, A TAKŻE SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DANYCH I TERMINY ICH PRZEKAZANIA

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego następujące dane jednostkowe:

1) o osobach fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą i nieprowadzących jej, w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.), do dnia 31 sierpnia 2020 r. (według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.), do dnia 26 lutego 2021 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.), do dnia 31 maja 2021 r. (według stanu na dzień 31 marca 2021 r.) oraz do dnia 25 lutego 2022 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.), gromadzone na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2019 r. poz. 63, 730, 1018 i 1495):

a) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika, jeżeli został nadany,

b) numer PESEL, jeżeli został nadany,

c) imię lub imiona i nazwisko,

d) data urodzenia,

e) miejsce urodzenia,

f) płeć,

g) kod kraju obywatelstwa,

h) numer identyfikacyjny REGON,

i) nazwa pełna lub firma przedsiębiorcy,

j) data rozpoczęcia działalności gospodarczej,

k) kod PKD rodzaju działalności,

l) adresy: miejsca zamieszkania, głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, miejsc prowadzenia działalności gospodarczej poza głównym miejscem, do korespondencji:

– kod kraju,

– kod TERYT województwa,

– kod TERYT powiatu,

– kod TERYT gminy,

– nazwa miejscowości,

– kod pocztowy,

– nazwa ulicy,

– numer domu,

– numer lokalu,

– numer telefonu, jeżeli został podany;

2) o osobach fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą i nieprowadzących jej, uzyskujących przychód, w terminie do dnia 29 maja 2020 r. (za rok podatkowy 2018), do dnia 26 lutego 2021 r. (za rok podatkowy 2019) oraz do dnia 10 września 2022 r. (za rok podatkowy 2020 i 2021), gromadzone na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.1)):

a) numer PESEL, jeżeli został nadany,

b) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany,

c) imię lub imiona i nazwisko,

d) data urodzenia,

e) numer identyfikacji podatkowej (NIP) płatnika zaliczek od dochodów,

f) informacja o kosztach uzyskania przychodów (od jednego zakładu pracy, od więcej niż jednego zakładu pracy, od jednego zakładu pracy podwyższone w związku z zamieszkiwaniem podatnika poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, od więcej niż jednego zakładu pracy podwyższone w związku z zamieszkiwaniem podatnika poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy),

g) znacznik najwyższego przychodu z wynagrodzenia,

h) koszty uzyskania przychodów z należności ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłaconych przez zakład pracy,

i) rodzaj źródeł przychodów od każdego płatnika w danym roku podatkowym,

j) numer PESEL małżonka, w przypadku wspólnego rozliczania się z podatnikiem,

k) numer identyfikacji podatkowej (NIP) małżonka, w przypadku wspólnego rozliczania się z podatnikiem,

l) numer PESEL dziecka, na które przysługuje ulga rodzinna w powiązaniu z numerem PESEL podatnika, a w przypadku braku numeru PESEL – imię, nazwisko i data urodzenia dziecka,

m) wybór sposobu opodatkowania:

– indywidualnie,

– wspólnie z małżonkiem,

– dla osób samotnie wychowujących dzieci;

3) o osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.), do dnia 26 lutego 2021 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.), do dnia 31 maja 2021 r. (według stanu na dzień 31 marca 2021 r.) oraz do dnia 25 lutego 2022 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.), gromadzone na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników:

a) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

b) numer identyfikacyjny REGON,

c) nazwa pełna lub firma,

d) data rozpoczęcia działalności gospodarczej,

e) data ustania bytu prawnego,

f) kod PKD rodzaju działalności gospodarczej, w tym przeważającej,

g) numer identyfikacji podatkowej (NIP) jednostki macierzystej,

h) adresy: siedziby, do korespondencji, miejsc prowadzenia działalności:

– kod kraju,

– kod TERYT województwa,

– kod TERYT powiatu,

– kod TERYT gminy,

– nazwa miejscowości,

– kod pocztowy,

– nazwa ulicy,

– numer domu,

– numer lokalu;

4) o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczące osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, w terminie do dnia 29 maja 2020 r. (dane za rok 2019), do dnia 31 sierpnia 2021 r. (dane za rok 2020) oraz do dnia 31 sierpnia 2022 r. (dane za rok 2021), gromadzone na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych:

a) imię lub imiona i nazwisko,

b) data urodzenia,

c) dane adresowe i terytorialne miejsc prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej:

– kod kraju,

– kod TERYT województwa,

– kod TERYT powiatu,

– kod TERYT gminy,

– nazwa miejscowości,

– kod pocztowy,

– nazwa ulicy,

– numer budynku,

– numer lokalu,

d) dane identyfikacyjne: numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer PESEL, jeżeli został nadany,

e) numery działów specjalnych produkcji rolnej, wielkość produkcji,

f) działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym podatnika i małżonka podatnika, jeżeli rozliczają się wspólnie: numery działów specjalnych produkcji rolnej i wielkość produkcji.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji przekazuje Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.), do dnia 31 sierpnia 2020 r. (według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.), do dnia 26 lutego 2021 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.), do dnia 31 maja 2021 r. (według stanu na dzień 31 marca 2021 r.) oraz do dnia 25 lutego 2022 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.), z rejestru PESEL, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397) następujące dane jednostkowe o osobach żyjących:

1) imię lub imiona i nazwisko;

2) nazwisko rodowe;

3) imiona i nazwiska rodowe rodziców;

4) data urodzenia;

5) miejsce urodzenia;

6) kraj urodzenia;

7) stan cywilny;

8) płeć;

9) numer PESEL;

10) numery PESEL rodziców, jeżeli zostały nadane;

11) kraj obywatelstwa albo status bezpaństwowca;

12) imię i nazwisko rodowe małżonka;

13) numer PESEL małżonka, jeżeli został nadany;

14) data zawarcia związku małżeńskiego;

15) data rozwiązania związku małżeńskiego;

16) forma ustania związku małżeńskiego;

17) data zgonu małżonka;

18) adres i data zameldowania na pobyt stały:

a) kod TERYT i nazwa województwa,

b) kod TERYT i nazwa powiatu,

c) kod TERYT i nazwa gminy,

d) identyfikator TERYT i nazwa miejscowości,

e) identyfikator TERYT i nazwa ulicy,

f) numer domu,

g) numer lokalu;

19) kraj miejsca zamieszkania wraz z datą początku zamieszkania;

20) kraje poprzedniego miejsca zamieszkania wraz z datą początku zamieszkania;

21) poprzednie adresy zameldowania na pobyt stały i czasowy wraz z datą zameldowania oraz datą wymeldowania:

a) kod TERYT i nazwa województwa,

b) kod TERYT i nazwa powiatu,

c) kod TERYT i nazwa gminy,

d) identyfikator TERYT i nazwa miejscowości,

e) identyfikator TERYT i nazwa ulicy,

f) numer domu,

g) numer lokalu;

22) adres i data zameldowania na pobyt czasowy oraz data upływu deklarowanego terminu pobytu i data wymeldowania z miejsca pobytu czasowego:

a) kod TERYT i nazwa województwa,

b) kod TERYT i nazwa powiatu,

c) kod TERYT i nazwa gminy,

d) identyfikator TERYT i nazwa miejscowości,

e) identyfikator TERYT i nazwa ulicy,

f) numer domu,

g) numer lokalu;

23) dane dotyczące wyjazdów poza granice Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem pobytu stałego oraz na pobyt czasowy trwający dłużej niż 6 miesięcy:

a) data wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej i wskazanie kraju wyjazdu,

b) w przypadku wyjazdów bez zamiaru pobytu stałego – przewidywany okres pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

c) data powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej;

24) w przypadku cudzoziemca również informacje dotyczące jego statusu i dokumentu tożsamości:

a) status cudzoziemca oznaczony jako:

– UE – w odniesieniu do cudzoziemca będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej,

– CUE – w odniesieniu do cudzoziemca będącego członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa w tiret pierwszym, niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej,

– NUE – w odniesieniu do cudzoziemca niewymienionego w tiret pierwszym i drugim,

b) seria, numer i data ważności ostatniego dokumentu podróży cudzoziemca lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo.

3. Minister właściwy do spraw rodziny przekazuje Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.), do dnia 26 lutego 2021 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.), do dnia 31 maja 2021 r. (według stanu na dzień 31 marca 2021 r.) oraz do dnia 25 lutego 2022 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.), następujące dane jednostkowe:

1) o osobach występujących o przyznanie świadczenia wychowawczego, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.2)):

a) numer PESEL,

b) numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, jeżeli numer PESEL nie został nadany,

c) imię i nazwisko,

d) płeć,

e) data urodzenia,

f) stan cywilny,

g) nazwa instytucji, do której uczęszcza dziecko,

h) adres siedziby instytucji, do której uczęszcza dziecko:

– kod TERYT województwa, jeżeli jest dostępny,

– kod TERYT powiatu, jeżeli jest dostępny,

– kod TERYT gminy, jeżeli jest dostępny,

i) informacja o posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

j) kraj obywatelstwa,

k) identyfikator rodziny,

l) kod stopnia pokrewieństwa,

m) adres miejsca zamieszkania lub pobytu:

– nazwa kraju,

– nazwa województwa,

– nazwa powiatu,

– nazwa gminy,

– nazwa miejscowości,

– kod pocztowy,

– nazwa miejscowości poczty,

– nazwa ulicy,

– numer domu,

– numer lokalu,

n) identyfikator wniosku o przyznanie świadczenia,

o) data złożenia wniosku o przyznanie świadczenia,

p) data wydania decyzji przyznającej świadczenie,

q) okres, na jaki świadczenie zostało przyznane;

2) o świadczeniobiorcach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z centralnego rejestru danych, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670 i 730):

a) o osobach pobierających świadczenia:

– imię i nazwisko,

– numer PESEL,

– rodzaj, numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość, jeżeli numer PESEL nie został nadany,

– adres zamieszkania lub pobytu:

– – nazwa kraju,

– – nazwa województwa,

– – nazwa powiatu,

– – nazwa gminy,

– – nazwa miejscowości,

– – kod pocztowy,

– – nazwa miejscowości poczty,

– – nazwa ulicy,

– – numer domu,

– – numer lokalu,

– stan cywilny,

– kod instytucji, do której uczęszcza dziecko,

– nazwa instytucji, do której uczęszcza dziecko,

– adres siedziby instytucji, do której uczęszcza dziecko:

– – kod TERYT województwa, jeżeli jest dostępny,

– – kod TERYT powiatu, jeżeli jest dostępny,

– – kod TERYT gminy, jeżeli jest dostępny,

– kraj obywatelstwa,

– informacja o posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

– stopień pokrewieństwa członka rodziny z osobą ubiegającą się o świadczenie,

– data wydania decyzji przyznającej świadczenie,

– okres, na który świadczenie zostało przyznane,

b) o członkach rodziny niepłacących alimentów:

– stopień pokrewieństwa członka rodziny z osobą ubiegającą się o świadczenie,

– imię i nazwisko,

– numer PESEL,

– adres zamieszkania:

– – nazwa województwa,

– – nazwa powiatu,

– – nazwa gminy,

– – nazwa miejscowości,

– – nazwa ulicy,

– – nazwa miejscowości poczty,

– – numer budynku,

– – numer lokalu,

– stan cywilny,

– kraj obywatelstwa,

– kod wykształcenia,

– zawód;

3) o członkach rodzin wielodzietnych, którym została przyznana Karta Dużej Rodziny, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390):

a) imię lub imiona i nazwisko,

b) numer PESEL,

c) numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, jeżeli numer PESEL nie został nadany,

d) imię lub imiona i nazwiska rodowe rodziców dziecka,

e) miejsce zamieszkania lub pobytu:

– nazwa województwa,

– nazwa powiatu,

– nazwa gminy,

– nazwa miejscowości,

– nazwa ulicy,

– kod pocztowy,

– numer budynku,

– numer lokalu,

f) rola w rodzinie,

g) termin obowiązywania Karty Dużej Rodziny,

h) posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności,

i) data ważności orzeczenia o niepełnosprawności;

4) o świadczeniach rodzinnych, w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.), do dnia 26 lutego 2021 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.), z systemów świadczeń rodzinnych, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.3)):

a) dotyczące zasiłków rodzinnych:

– o osobie ubiegającej się o przyznanie zasiłku rodzinnego:

– – imię i nazwisko,

– – numer PESEL,

– – stan cywilny,

– – obywatelstwo,

– – adres zamieszkania:

– – – nazwa miejscowości,

– – – kod pocztowy,

– – – nazwa ulicy,

– – – numer domu,

– – – numer lokalu,

– o dziecku, na które wnioskuje się o przyznanie zasiłku rodzinnego:

– – imię i nazwisko,

– – numer PESEL,

– – miejsce zamieszkania:

– – – nazwa miejscowości,

– – – kod pocztowy,

– – – nazwa ulicy,

– – – numer domu,

– – – numer lokalu,

– – obywatelstwo,

– – rodzaj dodatku do zasiłku rodzinnego,

– o pozostałych członkach rodziny:

– – imię i nazwisko,

– – numer PESEL,

– – stopień pokrewieństwa z osobą ubiegającą się o przyznanie zasiłku rodzinnego,

b) dotyczące zasiłków pielęgnacyjnych:

– o osobie ubiegającej się o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego:

– – imię i nazwisko,

– – numer PESEL,

– – obywatelstwo,

– – miejsce zamieszkania:

– – – nazwa miejscowości,

– – – kod pocztowy,

– – – nazwa ulicy,

– – – numer domu,

– – – numer lokalu,

– o osobie, której dotyczy wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego:

– – imię i nazwisko,

– – data urodzenia,

– – numer PESEL,

– – obywatelstwo,

– – miejsce zamieszkania:

– – – nazwa miejscowości,

– – – kod pocztowy,

– – – nazwa ulicy,

– – – numer domu,

– – – numer lokalu,

c) dotyczące świadczeń pielęgnacyjnych:

– o osobie ubiegającej się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego:

– – imię i nazwisko,

– – numer PESEL,

– – obywatelstwo,

– – miejsce zamieszkania:

– – – nazwa miejscowości,

– – – kod pocztowy,

– – – nazwa ulicy,

– – – numer domu,

– – – numer lokalu,

– o osobie, nad którą jest sprawowana opieka:

– – imię i nazwisko,

– – data urodzenia,

– – numer PESEL,

– – obywatelstwo,

– – miejsce zamieszkania:

– – – nazwa miejscowości,

– – – kod pocztowy,

– – – nazwa ulicy,

– – – numer domu,

– – – numer lokalu,

– o pozostałych członkach rodziny:

– – imię i nazwisko,

– – numer PESEL.

4. Minister właściwy do spraw pracy przekazuje Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego następujące dane jednostkowe:

1) o cudzoziemcach, którym udzielono zezwolenia na pracę, w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.), do dnia 26 lutego 2021 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.), do dnia 31 maja 2021 r. (według stanu na dzień 31 marca 2021 r.) oraz do dnia 25 lutego 2022 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.), gromadzone na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 i 1622):

a) imię lub imiona i nazwisko cudzoziemca,

b) płeć cudzoziemca,

c) data urodzenia cudzoziemca,

d) kod kraju obywatelstwa cudzoziemca,

e) kod województwa urzędu wojewódzkiego udzielającego zezwolenia na pracę, kod urzędu wojewódzkiego udzielającego zezwolenia na pracę,

f) identyfikator zezwolenia na pracę,

g) data początku ważności zezwolenia na pracę,

h) data końca ważności zezwolenia na pracę,

i) adres miejsca wykonywania pracy:

– kod TERYT i nazwa województwa,

– kod TERYT i nazwa powiatu,

– kod TERYT i nazwa gminy,

– identyfikator TERYT i nazwa miejscowości,

j) przedłużenie zezwolenia na pracę,

k) typ zezwolenia na pracę,

l) kod PKD rodzaju działalności podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi,

m) kod TERYT gminy siedziby podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi,

n) nazwa podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi,

o) numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer REGON lub numer PESEL podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi,

p) data wydania zezwolenia na pracę,

q) wymiar czasu pracy,

r) wynagrodzenie brutto,

s) kod wykonywanego zawodu,

t) adres do korespondencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

– kod TERYT i nazwa województwa,

– kod TERYT i nazwa powiatu,

– kod TERYT i nazwa gminy,

– identyfikator TERYT i nazwa miejscowości,

– nazwa ulicy,

– numer budynku,

– numer lokalu;

2) o wnioskach o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (typ zezwolenia S), w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.), do dnia 26 lutego 2021 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.), do dnia 31 maja 2021 r. (według stanu na dzień 31 marca 2021 r.) oraz do dnia 25 lutego 2022 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.), gromadzone na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

a) identyfikator wniosku,

b) kod urzędu pracy rejestrującego wniosek,

c) kod powiatu urzędu pracy rejestrującego wniosek,

d) nazwa albo imię lub imiona i nazwisko podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi,

e) numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer identyfikacyjny REGON lub numer PESEL podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi,

f) adres siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

– kod TERYT i nazwa województwa,

– kod TERYT i nazwa powiatu,

– kod TERYT i nazwa gminy,

– identyfikator TERYT i nazwa miejscowości,

– nazwa ulicy,

– numer budynku,

– numer lokalu,

g) kod PKD działalności podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi związanej z wykonywaniem pracy sezonowej przez cudzoziemca,

h) imię lub imiona cudzoziemca,

i) nazwisko cudzoziemca,

j) płeć cudzoziemca,

k) data urodzenia cudzoziemca,

l) kod kraju obywatelstwa cudzoziemca,

m) miejsce wykonywania pracy sezonowej:

– kod TERYT i nazwa województwa,

– kod TERYT i nazwa powiatu,

– kod TERYT i nazwa gminy,

– identyfikator TERYT i nazwa miejscowości,

n) okres lub okresy, na jakie podmiot powierzający wykonywanie pracy powierzy cudzoziemcowi wykonywanie pracy sezonowej w poszczególnych latach kalendarzowych (od – do),

o) wymiar czasu pracy,

p) wynagrodzenie brutto;

3) o oświadczeniach podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej, w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.), do dnia 26 lutego 2021 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.), do dnia 31 maja 2021 r. (według stanu na dzień 31 marca 2021 r.) oraz do dnia 25 lutego 2022 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.), gromadzone na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

a) identyfikator oświadczenia,

b) identyfikator wniosku,

c) kod urzędu pracy rejestrującego oświadczenie,

d) kod powiatu urzędu pracy rejestrującego oświadczenie,

e) imię lub imiona i nazwisko cudzoziemca,

f) data urodzenia cudzoziemca,

g) kod kraju obywatelstwa cudzoziemca,

h) seria i numer dokumentu podróży cudzoziemca,

i) data ważności dokumentu podróży cudzoziemca,

j) data zgłoszenia się cudzoziemca do wykonywania pracy,

k) rodzaj dokumentu, na którego podstawie cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

l) adres zamieszkania cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

– kod TERYT i nazwa województwa,

– kod TERYT i nazwa powiatu,

– kod TERYT i nazwa gminy,

– identyfikator TERYT i nazwa miejscowości,

– nazwa ulicy,

– numer budynku,

– numer lokalu,

m) okres lub okresy, na jakie podmiot powierzy cudzoziemcowi wykonywanie pracy sezonowej w roku kalendarzowym (od – do),

n) adres siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi:

– kod TERYT i nazwa województwa,

– kod TERYT i nazwa powiatu,

– kod TERYT i nazwa gminy,

– identyfikator TERYT i nazwa miejscowości,

– nazwa ulicy,

– numer budynku,

– numer lokalu,

o) nazwa albo imię lub imiona i nazwisko podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi;

4) o cudzoziemcach, którym udzielono zezwolenia na pracę sezonową (typ zezwolenia S), w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.), do dnia 26 lutego 2021 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.), do dnia 31 maja 2021 r. (według stanu na dzień 31 marca 2021 r.) oraz do dnia 25 lutego 2022 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.), gromadzone na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

a) identyfikator oświadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej,

b) identyfikator wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c) kod urzędu pracy rejestrującego oświadczenie,

d) kod powiatu urzędu pracy rejestrującego oświadczenie,

e) imię lub imiona i nazwisko cudzoziemca,

f) data urodzenia cudzoziemca,

g) kod kraju obywatelstwa cudzoziemca,

h) seria i numer dokumentu podróży cudzoziemca,

i) data ważności dokumentu podróży cudzoziemca,

j) okresy, na jakie podmiot powierzy cudzoziemcowi wykonywanie pracy sezonowej w roku kalendarzowym (od – do),

k) wymiar czasu pracy,

l) wynagrodzenie brutto,

m) nazwa podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi,

n) numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer identyfikacyjny REGON lub numer PESEL podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi,

o) adres siedziby/miejsca zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi:

– kod TERYT i nazwa województwa,

– kod TERYT i nazwa powiatu,

– kod TERYT i nazwa gminy,

– identyfikator TERYT i nazwa miejscowości,

– nazwa ulicy,

– numer budynku,

– numer lokalu;

5) o cudzoziemcach, dla których podmiot powierzający im wykonywanie pracy złożył oświadczenie, w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.), do dnia 26 lutego 2021 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.), do dnia 31 maja 2021 r. (według stanu na dzień 31 marca 2021 r.) oraz do dnia 25 lutego 2022 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.), gromadzone na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

a) identyfikator oświadczenia,

b) imię lub imiona i nazwisko cudzoziemca,

c) płeć cudzoziemca,

d) data urodzenia cudzoziemca,

e) kod kraju obywatelstwa cudzoziemca,

f) kod urzędu pracy rejestrującego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,

g) kod powiatu urzędu pracy rejestrującego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,

h) nazwa podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi,

i) numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer identyfikacyjny REGON i numer PESEL podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi,

j) kod PKD działalności podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi związanej z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca,

k) adres siedziby podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi:

– kod TERYT i nazwa województwa,

– kod TERYT i nazwa powiatu,

– kod TERYT i nazwa gminy,

– identyfikator TERYT i nazwa miejscowości,

l) data wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń,

m) okres lub okresy, na jakie podmiot powierzający wykonywanie pracy powierzy cudzoziemcowi wykonywanie pracy w poszczególnych latach kalendarzowych (od – do),

n) wymiar czasu pracy,

o) wynagrodzenie brutto,

p) podstawa prawna wykonywania pracy,

q) adres miejsca wykonywania pracy:

– kod TERYT i nazwa województwa,

– kod TERYT i nazwa powiatu,

– kod TERYT i nazwa gminy,

– identyfikator TERYT i nazwa miejscowości,

r) kod wykonywanego zawodu,

s) potwierdzenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące zgłoszenia się cudzoziemca do pracy;

6) o osobach bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.), do dnia 26 lutego 2021 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.) oraz do dnia 31 maja 2021 r. (według stanu na dzień 31 marca 2021 r.), gromadzone na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL,

c) informacja o posiadaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych,

d) okres uprawniający do zasiłku dla bezrobotnych,

e) data ostatniej rejestracji bezrobotnego,

f) liczba rejestracji bezrobotnego,

g) informacja o rejestracji bezrobotnego po:

– pracach interwencyjnych,

– robotach publicznych,

– szkoleniu,

– stażu,

– innych formach aktywizacji,

h) data urodzenia,

i) adresy: zameldowania na pobyt stały, zameldowania na pobyt czasowy, zamieszkania lub inne:

– kod TERYT i nazwa województwa,

– kod TERYT i nazwa powiatu,

– kod TERYT i nazwa gminy,

– identyfikator TERYT i nazwa miejscowości,

– nazwa ulicy,

– numer domu,

– numer lokalu,

j) kraj obywatelstwa,

k) płeć,

l) stan cywilny,

m) poziom wykształcenia,

n) zawód wyuczony,

o) posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności,

p) stopień niepełnosprawności,

q) informacje o ostatnim miejscu pracy:

– nazwa pracodawcy,

– podstawowy rodzaj działalności ostatniego miejsca pracy według PKD z wyszczególnieniem sekcji i klasy,

r) sposób rozwiązania stosunku pracy,

s) informacja, czy osoba jest właścicielem lub posiadaczem gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej łącznie 2 hektarów przeliczeniowych.

5. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przekazuje Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.), do dnia 26 lutego 2021 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.), do dnia 31 maja 2021 r. (według stanu na dzień 15 kwietnia 2021 r.) oraz do dnia 25 lutego 2022 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.), ze Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.4)) dane jednostkowe z następujących wykazów:

1) nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu:

a) imię lub imiona i nazwisko,

b) numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwa państwa, które go wydało,

c) w przypadku cudzoziemców – obywatelstwo i nazwa państwa urodzenia lub kraj pochodzenia, jeżeli dane są dostępne,

d) rok urodzenia,

e) płeć,

f) tytuł zawodowy, stopień doktora, stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy,

g) podstawowe miejsce pracy i miejsce dodatkowego zatrudnienia:

– nazwa,

– numer identyfikacyjny REGON, jeżeli jest dostępny;

2) osób ubiegających się o stopień doktora:

a) imię lub imiona i nazwisko,

b) numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwa państwa, które go wydało,

c) w przypadku cudzoziemców – obywatelstwo i nazwa państwa urodzenia lub kraj pochodzenia, jeżeli dane są dostępne,

d) rok urodzenia,

e) płeć,

f) informacje o zatrudnieniu, jeżeli dane są dostępne;

3) studentów:

a) imię lub imiona i nazwisko,

b) numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwa państwa, które go wydało,

c) w przypadku cudzoziemców – obywatelstwo i nazwa państwa urodzenia lub kraj pochodzenia, jeżeli dane są dostępne,

d) rok urodzenia,

e) płeć,

f) data ukończenia studiów i nazwa uzyskanego tytułu zawodowego albo data skreślenia z listy studentów.

6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.), do dnia 26 lutego 2021 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.), do dnia 31 maja 2021 r. (według stanu na dzień 31 marca 2021 r.) oraz do dnia 25 lutego 2022 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.), z systemu informacji oświatowej, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 60 i 1287):

1) dane jednostkowe ze zbiorów danych o uczniach:

a) w przypadku ucznia posiadającego numer PESEL:

– imię lub imiona i nazwisko,

– numer PESEL,

– informacja o posiadaniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

b) w przypadku ucznia nieposiadającego numeru PESEL:

– imię lub imiona i nazwisko,

– płeć,

– data urodzenia,

– typ dokumentu potwierdzającego tożsamość,

– seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

– nazwa i symbol kraju pochodzenia, jeżeli uczeń nie jest obywatelem polskim,

– status ucznia, który nie jest obywatelem polskim;

2) dane dziedzinowe w związku z nauką ucznia w szkole:

a) miejsce zamieszkania ucznia:

– kod TERYT i nazwa województwa,

– kod TERYT i nazwa powiatu,

– kod TERYT i nazwa gminy,

– identyfikator TERYT i nazwa miejscowości,

b) spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą,

c) dane szkoły lub placówki ucznia:

– nazwa szkoły lub placówki,

– numer identyfikacyjny REGON szkoły lub placówki,

– adres szkoły lub placówki:

– – kod TERYT i nazwa województwa,

– – kod TERYT i nazwa powiatu,

– – kod TERYT i nazwa gminy,

– – identyfikator TERYT i nazwa miejscowości,

– – kod pocztowy,

– – nazwa miejscowości poczty,

– – nazwa ulicy,

– – numer domu;

3) dane dziedzinowe w związku z nauką ucznia w kolegium pracowników służb społecznych:

a) miejsce zamieszkania ucznia:

– kod TERYT i nazwa województwa,

– kod TERYT i nazwa powiatu,

– kod TERYT i nazwa gminy,

– identyfikator TERYT i nazwa miejscowości,

b) specjalność kształcenia,

c) ukończenie albo nieukończenie kolegium;

4) dane dziedzinowe w związku z uczęszczaniem ucznia do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego:

a) miejsce zamieszkania ucznia lub adres placówki, do której uczęszcza uczeń:

– kod TERYT i nazwa województwa,

– kod TERYT i nazwa powiatu,

– kod TERYT i nazwa gminy,

– identyfikator TERYT i nazwa miejscowości,

b) dane szkoły ucznia:

– nazwa szkoły lub placówki,

– numer identyfikacyjny REGON szkoły lub placówki,

– adres szkoły lub placówki:

– – kod TERYT i nazwa województwa,

– – kod TERYT i nazwa powiatu,

– – kod TERYT i nazwa gminy,

– – identyfikator TERYT i nazwa miejscowości,

– – kod pocztowy,

– – nazwa miejscowości poczty,

– – nazwa ulicy,

– – numer domu;

5) dane jednostkowe ze zbiorów danych o nauczycielach, dyrektorach szkół i placówek oświatowych niebędących nauczycielami:

a) w przypadku osoby posiadającej numer PESEL:

– imię lub imiona i nazwisko,

– numer PESEL,

b) w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL:

– imię lub imiona i nazwisko,

– płeć,

– data urodzenia,

– typ dokumentu potwierdzającego tożsamość,

– seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

– nazwa i symbol kraju pochodzenia, jeżeli osoba nie jest obywatelem polskim,

c) wykształcenie,

d) forma i wymiar zatrudnienia.

7. Minister Sprawiedliwości przekazuje Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. oraz do dnia 30 kwietnia 2021 r., z systemu informacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości z centralnej bazy danych ksiąg wieczystych (w zakresie aktualnej treści księgi wieczystej), następujące dane jednostkowe:

1) oznaczenie nieruchomości:

a) rubryka 1.2 „numer nieruchomości”,

b) rubryka 1.3 „położenie”,

c) podrubryka 1.4.1 „działka ewidencyjna”, podrubryka 1.4.2 „budynek”, podrubryka 1.4.4 „lokal”,

d) rubryka 1.5 „obszar”;

2) spis spraw związanych z własnością:

a) podrubryka 1.11.1 „spis praw związanych z własnością”,

b) podrubryka 1.11.2 „prawo użytkowania wieczystego”,

c) podrubryka 1.11.3 „opis spółdzielni mieszkaniowej”;

3) własność:

a) właściciel:

– podrubryka 2.2.1 „udział”,

– podrubryka 2.2.2 „Skarb Państwa”,

– podrubryka 2.2.3 „jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)”,

– podrubryka 2.2.4 „inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną”,

– podrubryka 2.2.5 „osoba fizyczna”:

– – pole 2.2.5.1 „udział w prawie”,

– – pole 2.2.5.2 „imię pierwsze”,

– – pole 2.2.5.3 „imię drugie”,

– – pole 2.2.5.4 „nazwisko/pierwszy człon nazwiska złożonego”,

– – pole 2.2.5.5 „drugi człon nazwiska złożonego”,

– – pole 2.2.5.6 „imię ojca”,

– – pole 2.2.5.7 „imię matki”,

– – pole 2.2.5.8 „PESEL”,

b) rubryka 2.3 „właściciel wyodrębnionego lokalu”,

c) użytkownik wieczysty:

– podrubryka 2.4.2 „udział”,

– podrubryka 2.4.3 „Skarb Państwa”,

– podrubryka 2.4.4 „jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)”,

– podrubryka 2.4.5 „inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną”,

– podrubryka 2.4.6 „osoba fizyczna”:

– – pole 2.4.6.1 „udział w prawie”,

– – pole 2.4.6.2 „imię pierwsze”,

– – pole 2.4.6.3 „imię drugie”,

– – pole 2.4.6.4 „nazwisko/pierwszy człon nazwiska złożonego”,

– – pole 2.4.6.5 „drugi człon nazwiska złożonego”,

– – pole 2.4.6.6 „imię ojca”,

– – pole 2.4.6.7 „imię matki”,

– – pole 2.4.6.8 „PESEL”,

d) uprawniony:

– podrubryka 2.5.1 „udział”,

– podrubryka 2.5.2 „Skarb Państwa”,

– podrubryka 2.5.3 „jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)”,

– podrubryka 2.5.4 „inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną”,

– podrubryka 2.5.5 „osoba fizyczna”:

– – pole 2.5.5.1 „udział w prawie”,

– – pole 2.5.5.2 „imię pierwsze”,

– – pole 2.5.5.3 „imię drugie”,

– – pole 2.5.5.4 „nazwisko/pierwszy człon nazwiska złożonego”,

– – pole 2.5.5.5 „drugi człon nazwiska złożonego”,

– – pole 2.5.5.6 „imię ojca”,

– – pole 2.5.5.7 „imię matki”,

– – pole 2.5.5.8 „PESEL”.

8. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców przekazuje Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.), do dnia 26 lutego 2021 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.), do dnia 31 maja 2021 r. (według stanu na dzień 31 marca 2021 r.) oraz do dnia 25 lutego 2022 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.), z krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców, następujące dane jednostkowe o cudzoziemcach, którzy posiadali ważny dokument, wydany w Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniający do pobytu na jej terytorium:

1) identyfikator systemowy cudzoziemca;

2) imię i nazwisko;

3) data urodzenia;

4) płeć;

5) miejsce urodzenia;

6) kraj urodzenia;

7) obywatelstwo lub obywatelstwa;

8) narodowość;

9) stan cywilny;

10) poziom wykształcenia;

11) nazwa dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

12) adnotacja w dokumencie zawierająca dodatkowe informacje o cudzoziemcu;

13) status cudzoziemca określający charakter pobytu;

14) numer PESEL, jeżeli został nadany;

15) organ wydający dokument;

16) data wydania dokumentu;

17) data końca ważności dokumentu;

18) ostatni deklarowany adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) kod TERYT i nazwa województwa,

b) kod TERYT i nazwa powiatu,

c) kod TERYT i nazwa gminy,

d) nazwa miejscowości,

e) nazwa ulicy,

f) numer budynku,

g) numer lokalu.

9. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przekazuje Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego następujące dane jednostkowe:

1) z konta płatnika składek oraz Centralnego Rejestru Płatników Składek, w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. (dane za miesiąc grudzień 2019 r.), do dnia 26 lutego 2021 r. (dane za miesiąc grudzień 2020 r.), do dnia 31 maja 2021 r. (dane za miesiąc marzec 2021 r.) oraz do dnia 31 maja 2022 r. (dane za miesiąc marzec 2022 r.), gromadzone na podstawie art. 45 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.5)) oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 33 ust. 5 tej ustawy:

a) kod numeru deklaracji określający rodzaj płatnika składek,

b) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

c) numer PESEL, jeżeli został nadany,

d) numer identyfikacyjny REGON,

e) imię lub imiona i nazwisko,

f) data urodzenia,

g) obywatelstwo,

h) nazwa skrócona podmiotu,

i) nazwa pełna lub firma zgodna z aktem konstytuującym dany podmiot,

j) adresy: siedziby, zamieszkania, do korespondencji, prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek:

– symbol państwa,

– zagraniczny kod pocztowy,

– nazwa gminy,

– nazwa miejscowości,

– kod pocztowy,

– nazwa ulicy,

– numer domu,

– numer lokalu,

k) data powstania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

l) liczba osób objętych ubezpieczeniem, za które płatnik rozliczył składki należne na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, pozyskane z imiennych raportów miesięcznych, składanych przez płatnika składek,

m) numer oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych płatnika składek;

2) z konta ubezpieczonego oraz Centralnego Rejestru Ubezpieczonych, w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. (dane za miesiąc grudzień 2019 r.), do dnia 31 sierpnia 2020 r. (dane za miesiąc czerwiec 2020 r.), do dnia 26 lutego 2021 r. (dane za miesiąc grudzień 2020 r.), do dnia 31 maja 2021 r. (dane za miesiąc marzec 2021 r.) oraz do dnia 31 maja 2022 r. (dane za miesiąc marzec 2022 r.), gromadzone na podstawie art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 33 ust. 5 tej ustawy:

a) dane dotyczące płatnika lub płatników składek:

– numer identyfikacji podatkowej (NIP),

– numer identyfikacyjny REGON,

– numer PESEL,

b) dane dotyczące ubezpieczonego:

– numer PESEL, jeżeli został nadany,

– imię lub imiona i nazwisko,

– data urodzenia,

– płeć,

– obywatelstwo,

– wymiar czasu pracy,

– kod świadczenia lub przerwy w opłacaniu składek,

– okres, za jaki nastąpiła wypłata świadczenia lub przerwa w opłacaniu składki (od – do),

– kod tytułu ubezpieczenia,

– podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

– podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne,

– podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe,

– kod informacji o przekroczeniu rocznej podstawy składki,

– rodzaj ubezpieczenia,

– data objęcia ubezpieczeniem,

– adresy: zameldowania, zamieszkania, do korespondencji:

– – symbol państwa,

– – zagraniczny kod pocztowy,

– – nazwa gminy lub dzielnicy,

– – nazwa miejscowości,

– – kod pocztowy,

– – nazwa ulicy,

– – numer domu,

– – numer lokalu,

– – numer telefonu;

3) dotyczące osób zgłoszonych przez ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczonego zgłaszającego do ubezpieczenia zdrowotnego te osoby, w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. (dane za miesiąc grudzień 2019 r.), do dnia 26 lutego 2021 r. (dane za miesiąc grudzień 2020 r.), do dnia 31 maja 2021 r. (dane za miesiąc marzec 2021 r.) oraz do dnia 31 maja 2022 r. (dane za miesiąc marzec 2022 r.):

a) dane identyfikacyjne ubezpieczonego zgłaszającego do ubezpieczenia zdrowotnego te osoby:

– numer PESEL, jeżeli został nadany,

– imię i nazwisko,

– płeć,

– data urodzenia,

– obywatelstwo,

b) dane identyfikacyjne osób zgłoszonych przez ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego:

– numer PESEL, jeżeli został nadany,

– imię i nazwisko,

– data urodzenia,

– stopień pokrewieństwa lub powinowactwa z ubezpieczonym,

– stopień niepełnosprawności,

– pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą ubezpieczoną,

c) dane adresowe osób zgłoszonych przez ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego:

– symbol państwa,

– zagraniczny kod pocztowy,

– nazwa miejscowości,

– nazwa gminy lub dzielnicy,

– nazwa ulicy,

– numer domu,

– numer lokalu,

– kod pocztowy;

4) dotyczące osób uprawnionych do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń ustalanych i wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie odrębnych przepisów, o których mowa w lit. e, oraz dane osób pobierających te świadczenia, w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. (dane za miesiąc grudzień 2019 r.), do dnia 26 lutego 2021 r. (dane za miesiąc grudzień 2020 r.), do dnia 31 maja 2021 r. (dane za miesiąc marzec 2021 r.) oraz do dnia 31 maja 2022 r. (dane za miesiąc marzec 2022 r.):

a) imię lub imiona i nazwisko,

b) data urodzenia,

c) numer PESEL, jeżeli został nadany,

d) adresy: zameldowania, zamieszkania, do korespondencji:

– symbol państwa,

– zagraniczny kod pocztowy,

– nazwa województwa,

– nazwa powiatu,

– nazwa gminy,

– kod pocztowy,

– nazwa miejscowości poczty,

– nazwa ulicy,

– numer domu,

– numer lokalu,

e) rodzaje świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń ustalanych i wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie odrębnych przepisów: emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta rodzinna, renta socjalna, emerytura pomostowa, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, zasiłki przedemerytalne, świadczenia przedemerytalne,

f) stopień niezdolności do pracy,

g) data wydania orzeczenia o niezdolności do pracy,

h) okres, na jaki wydano orzeczenie o niezdolności do pracy,

i) informacja o zawieszeniu lub zmniejszeniu świadczenia z powodu uzyskiwania przychodów przez świadczeniobiorcę;

5) o osobach posiadających ważne zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej, w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.), do dnia 26 lutego 2021 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.), do dnia 31 maja 2021 r. (według stanu na dzień 31 marca 2021 r.) oraz do dnia 25 lutego 2022 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.), z rejestru obsługi spraw unijnych:

a) imię lub imiona i nazwisko,

b) data urodzenia,

c) płeć,

d) numer PESEL, jeżeli jest dostępny,

e) obywatelstwo,

f) miejsce urodzenia,

g) kraj wykonywania pracy,

h) okres oddelegowania: data rozpoczęcia, data zakończenia,

i) status wnioskodawcy,

j) kod PKD rodzaju działalności pracodawcy,

k) adres w państwie miejsca zamieszkania;

6) z konta ubezpieczonego i konta płatnika składek, w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.), do dnia 26 lutego 2021 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.), do dnia 31 maja 2021 r. (według stanu na dzień 31 marca 2021 r.) oraz do dnia 25 lutego 2022 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.), gromadzone na podstawie art. 40 i art. 45 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, dane o cudzoziemcach, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego, oraz dane o płatnikach składek, którzy ich zgłosili do ubezpieczenia:

a) dane dotyczące cudzoziemca zgłoszonego do ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia zdrowotnego:

– numer PESEL, jeżeli został nadany,

– imię lub imiona i nazwisko,

– data urodzenia,

– płeć,

– obywatelstwo,

– kod tytułu ubezpieczenia,

– rodzaj ubezpieczenia,

– data objęcia ubezpieczeniem,

– adresy: zameldowania, zamieszkania, do korespondencji:

– – symbol państwa,

– – zagraniczny kod pocztowy,

– – nazwa gminy lub dzielnicy,

– – nazwa miejscowości,

– – kod pocztowy,

– – nazwa ulicy,

– – numer domu,

– – numer lokalu,

– – numer telefonu,

b) dane dotyczące płatnika składek, który zgłosił do ubezpieczenia cudzoziemca:

– numer identyfikacji podatkowej (NIP),

– numer identyfikacyjny REGON,

– numer PESEL.

10. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazuje Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.), do dnia 31 sierpnia 2020 r. (według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.), do dnia 26 lutego 2021 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.), do dnia 31 maja 2021 r. (według stanu na dzień 31 marca 2021 r.) oraz do dnia 25 lutego 2022 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.), z systemu informacyjnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 i 303) następujące dane jednostkowe:

1) o ubezpieczonych i płatnikach:

a) imię lub imiona i nazwisko,

b) data urodzenia,

c) miejsce urodzenia,

d) obywatelstwo,

e) płeć,

f) numer PESEL, jeżeli został nadany,

g) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany,

h) typ konta płatnika składek,

i) numer konta płatnika składek,

j) adresy zamieszkania, do korespondencji i miejsca prowadzenia działalności rolniczej:

– kod TERYT i nazwa województwa,

– kod TERYT i nazwa powiatu,

– kod TERYT i nazwa gminy,

– nazwa miejscowości,

– kod pocztowy,

– nazwa miejscowości poczty,

– nazwa ulicy,

– numer domu,

– numer lokalu,

k) rodzaj prowadzonej działalności:

– wyłącznie gospodarstwo rolne,

– gospodarstwo rolne i dział specjalny produkcji rolnej,

– wyłącznie dział specjalny produkcji rolnej,

l) data zgonu,

m) wskaźnik płatnika,

n) wskaźnik pomocnika rolnika,

o) wskaźnik opieki nad dzieckiem,

p) status osoby ubezpieczonej (podleganie ubezpieczeniu na wskazany dzień, podleganie ubezpieczeniu w ciągu 12 poprzedzających miesięcy, ubezpieczanie innych osób),

q) stopień pokrewieństwa lub powinowactwa z rolnikiem,

r) wskaźnik ubezpieczenia na wniosek, w tym w zakresie ograniczonym,

s) liczba osób ubezpieczonych na koncie płatnika:

– które podlegają ubezpieczeniu na wskazany dzień,

– które nie podlegały ubezpieczeniu na wskazany dzień, ale podlegały ubezpieczeniu w ciągu 12 poprzedzających miesięcy,

t) wskaźnik podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu,

u) wskaźnik podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu,

v) okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu,

w) okres podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu,

x) podleganie innemu ubezpieczeniu,

y) okres podlegania innemu ubezpieczeniu,

z) powierzchnia użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i hektarach fizycznych,

za) data rozpoczęcia działalności rolniczej przez płatnika,

zb) wskaźnik prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,

zc) data rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej,

zd) okres prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej;

2) o świadczeniobiorcach:

a) imię lub imiona i nazwisko,

b) data urodzenia,

c) miejsce urodzenia,

d) obywatelstwo lub obywatelstwa,

e) numer PESEL, jeżeli został nadany,

f) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany,

g) płeć,

h) adres zamieszkania:

– kod TERYT i nazwa województwa,

– kod TERYT i nazwa powiatu,

– kod TERYT i nazwa gminy,

– nazwa miejscowości,

– kod pocztowy,

– nazwa miejscowości poczty,

– nazwa ulicy,

– numer domu,

– numer lokalu,

i) stopień niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,

j) niezdolność do pracy: trwała, okresowa,

k) data obowiązywania świadczenia,

l) rodzaje świadczeń,

m) data przyznania świadczenia,

n) informacja o zawieszeniu lub zmniejszeniu świadczenia z powodu uzyskiwania przychodów przez świadczeniobiorcę,

o) stopień pokrewieństwa.

11. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.), do dnia 31 sierpnia 2020 r. (według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.), do dnia 26 lutego 2021 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.), do dnia 31 maja 2021 r. (według stanu na dzień 31 marca 2021 r.) oraz do dnia 25 lutego 2022 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.), z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, o osobach zarejestrowanych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 1394, 1590, 1694 i 1726) następujące dane jednostkowe:

1) imię lub imiona i nazwisko;

2) data urodzenia;

3) płeć;

4) numer PESEL, a w przypadku osób, którym nie został nadany – seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

5) wskaźnik poprawności numeru PESEL;

6) obywatelstwo;

7) numer oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia;

8) adresy zamieszkania, zameldowania, do korespondencji:

a) kod TERYT i nazwa województwa,

b) kod TERYT i nazwa powiatu,

c) kod TERYT i nazwa gminy,

d) identyfikator TERYT i nazwa miejscowości,

e) kod pocztowy,

f) identyfikator TERYT i nazwa ulicy,

g) numer domu,

h) numer lokalu;

9) informacja o potwierdzeniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej albo informacja o jego braku;

10) dane dotyczące płatnika lub płatników:

a) typ płatnika,

b) numer identyfikacyjny REGON,

c) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

d) numer PESEL,

e) nazwa skrócona;

11) informacja o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu pobierania emerytury lub renty;

12) kod stopnia niepełnosprawności w przypadku członka rodziny osoby ubezpieczonej;

13) kod stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa w przypadku członka rodziny osoby ubezpieczonej;

14) informacja o pozostawaniu we wspólnym gospodarstwie domowym w przypadku członka rodziny osoby ubezpieczonej;

15) informacja o wydaniu dokumentu typu E.

12. Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazuje Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. (dane za miesiąc grudzień 2019 r.), do dnia 26 lutego 2021 r. (dane za miesiąc grudzień 2020 r.), do dnia 31 maja 2021 r. (dane za miesiąc marzec 2021 r.) oraz do dnia 25 lutego 2022 r. (dane za miesiąc grudzień 2021 r.), z systemu informacyjnego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495 i 1696) następujące dane jednostkowe:

1) o pracodawcach i osobach zatrudnionych przez pracodawców, którzy otrzymali dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

a) numer PESEL,

b) imię lub imiona i nazwisko,

c) adres pracownika, jeżeli został podany przez pracodawcę:

– nazwa województwa,

– nazwa powiatu,

– nazwa gminy,

– nazwa miejscowości,

– kod pocztowy,

– nazwa miejscowości poczty,

– nazwa ulicy,

– numer domu,

– numer lokalu,

d) stopień niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej,

e) przeciętny miesięczny wymiar czasu pracy osoby niepełnosprawnej,

f) dane identyfikacyjno-adresowe pracodawcy:

– numer identyfikacyjny REGON,

– numer identyfikacji podatkowej (NIP),

– numer w rejestrze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

– nazwa pracodawcy,

– adres siedziby pracodawcy – kod TERYT gminy,

– adres wykazany przez pracodawcę:

– – nazwa miejscowości,

– – kod pocztowy,

– – nazwa ulicy,

– – numer domu,

– – numer lokalu;

2) o osobach niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą, które uzyskują refundację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

a) numer PESEL,

b) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

c) numer w rejestrze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

d) numer identyfikacyjny REGON,

e) imię i nazwisko,

f) stopień niepełnosprawności,

g) adres siedziby – kod TERYT gminy,

h) adres wykazany przez osobę:

– nazwa miejscowości,

– kod pocztowy,

– nazwa ulicy,

– numer domu,

– numer lokalu;

3) o niepełnosprawnych rolnikach lub rolnikach obowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, którzy uzyskują refundację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

a) numer PESEL,

b) numer w rejestrze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

c) imię i nazwisko,

d) adres zamieszkania – kod TERYT gminy,

e) adres wykazany przez rolnika:

– nazwa miejscowości,

– kod pocztowy,

– nazwa ulicy,

– numer domu,

– numer lokalu,

f) stopień niepełnosprawności rolnika,

g) numer PESEL niepełnosprawnego domownika,

h) stopień niepełnosprawności domownika.

13. Główny Geodeta Kraju przekazuje Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego następujące dane:

1) ortofotomapę – dla obszaru kraju w formie dedykowanego dostępu online do usługi Web Map Tile Service (WMTS);

2) zintegrowane kopie baz danych obiektów topograficznych o poziomie dokładności danych i szczegółowości map topograficznych w skali 1:10 000 (BDOT 10k) – dla obszaru kraju, w pełnym zakresie, w terminie do dnia 31 lipca 2020 r. (według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.), gromadzonych na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730 i 1309);

3) zestawienie punktów adresowych – z państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju – w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. (według stanu na dzień 1 stycznia 2020 r.) oraz do dnia 31 stycznia 2021 r. (według stanu na dzień 1 stycznia 2021 r.), gromadzonych na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 19 ust. 1a tej ustawy, obejmujące następujące dane jednostkowe:

a) kod TERYT i nazwa województwa,

b) kod TERYT i nazwa powiatu,

c) kod TERYT i nazwa gminy,

d) identyfikator TERYT i nazwa miejscowości,

e) identyfikator TERYT i nazwa części miejscowości, jeżeli są dostępne,

f) identyfikator TERYT i nazwa ulicy, jeżeli są dostępne,

g) numer porządkowy punktu adresowego,

h) współrzędne X i Y punktu adresowego.

14. Starostowie przekazują Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.), do dnia 30 kwietnia 2021 r. (według stanu na dzień 31 marca 2021 r.), z ewidencji gruntów i budynków w części opisowej oraz części opisowej i geometrycznej, prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 tej ustawy, następujące dane jednostkowe:

1) o budynkach:

a) identyfikator budynku,

b) adres budynku, na który składają się:

– nazwa gminy,

– kod pocztowy,

– kraj,

– nazwa miejscowości,

– nazwa dzielnicy,

– numer porządkowy, jeżeli został nadany budynkowi,

– nazwa powiatu,

– identyfikator TERYT miejscowości,

– identyfikator TERYT ulicy,

– nazwa ulicy,

– nazwa województwa,

c) numer księgi wieczystej,

d) numer elektronicznej księgi wieczystej,

e) status budynku,

f) rok zakończenia budowy budynku,

g) wiek (stulecie) zakończenia budowy budynku,

h) data oddania do użytkowania budynku w całości,

i) stopień pewności ustalenia daty zakończenia budowy,

j) stan użytkowania budynku,

k) informacja dotycząca części budynku oddanej do użytkowania,

l) rodzaj budynku według Klasyfikacji Środków Trwałych,

m) klasa budynku według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych,

n) główna funkcja budynku,

o) inna funkcja budynku,

p) łączna powierzchnia użytkowa lokali niewyodrębnionych,

q) łączna powierzchnia użytkowa lokali stanowiących odrębne nieruchomości,

r) liczba kondygnacji nadziemnych,

s) liczba kondygnacji podziemnych,

t) rodzaj materiału, z którego są zbudowane zewnętrzne ściany budynku,

u) liczba ujawnionych samodzielnych lokali,

v) powierzchnia użytkowa budynku z obmiarów,

w) dodatkowe informacje o budynku (np. przeznaczenie budynku, atrybutu SCN w przypadku jego wartości = 3, charakteru najwyższej kondygnacji lub kondygnacji podziemnej oraz ogólnych danych),

x) łączne pole powierzchni użytkowej wszystkich pomieszczeń przynależnych do lokali w m2,

y) liczba lokali o określonej liczbie izb,

z) łączna liczba izb w budynku mieszkalnym,

za) numer jednostki rejestrowej budynków, do której przyporządkowany został budynek stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności;

2) o właścicielach i osobach władających budynkiem:

a) rodzaj podmiotu ewidencyjnego:

– osoba fizyczna,

– instytucja,

– małżeństwo,

– inny podmiot grupowy,

b) status podmiotu ewidencyjnego,

c) rodzaj uprawnienia,

d) udział we własności,

e) udział we władaniu nieruchomością,

f) udział w gospodarowaniu nieruchomością,

g) nazwa pełna,

h) nazwa skrócona,

i) nazwisko i imię,

j) płeć,

k) numer PESEL,

l) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

m) numer identyfikacyjny REGON,

n) obywatelstwo,

o) adres miejsca pobytu stałego lub adres siedziby:

– nazwa gminy,

– kod pocztowy,

– kraj,

– nazwa miejscowości (zgodna z ewidencją miejscowości, ulic i adresów),

– nazwa własna,

– numer lokalu,

– numer porządkowy,

– nazwa powiatu,

– identyfikator TERYT miejscowości,

– identyfikator TERYT ulicy,

– nazwa ulicy (zgodna z ewidencją miejscowości, ulic i adresów),

– nazwa województwa;

3) o lokalach:

a) identyfikator lokalu,

b) numer lokalu,

c) adres budynku:

– nazwa gminy,

– kod pocztowy,

– kraj,

– nazwa miejscowości (zgodna z ewidencją miejscowości, ulic i adresów),

– nazwa własna,

– numer porządkowy budynku, z którym związany jest lokal,

– nazwa powiatu,

– identyfikator TERYT miejscowości,

– identyfikator TERYT ulicy,

– nazwa ulicy (zgodna z ewidencją miejscowości, ulic i adresów),

– nazwa województwa,

d) numer księgi wieczystej,

e) numer elektronicznej księgi wieczystej,

f) rodzaj lokalu,

g) liczba izb wchodzących w skład lokalu,

h) pole powierzchni użytkowej lokalu w m2,

i) liczba pomieszczeń przynależnych do lokalu,

j) pole powierzchni pomieszczeń przynależnych do lokalu w m2,

k) dodatkowe informacje o lokalu,

l) numer ewidencyjny jednostki rejestrowej lokali, do której przyporządkowany został lokal stanowiący odrębną nieruchomość;

4) o właścicielach i osobach władających lokalem:

a) rodzaj podmiotu ewidencyjnego:

– osoba fizyczna,

– instytucja,

– małżeństwo,

– inny podmiot grupowy,

b) status podmiotu ewidencyjnego,

c) rodzaj uprawnienia,

d) udział we własności,

e) udział we władaniu nieruchomością,

f) udział w gospodarowaniu nieruchomością,

g) nazwa pełna,

h) nazwa skrócona,

i) imię i nazwisko,

j) płeć,

k) numer PESEL,

l) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

m) numer identyfikacyjny REGON,

n) obywatelstwo lub obywatelstwa,

o) adres miejsca pobytu stałego lub adres siedziby:

– nazwa gminy,

– kod pocztowy,

– kraj,

– nazwa miejscowości (zgodna z ewidencją miejscowości, ulic i adresów),

– nazwa własna,

– numer lokalu,

– numer porządkowy,

– nazwa powiatu,

– identyfikator TERYT miejscowości,

– identyfikator TERYT ulicy,

– nazwa ulicy (zgodna z ewidencją miejscowości, ulic i adresów),

– nazwa województwa;

5) o pomieszczeniach przynależnych do lokalu:

a) adres pomieszczenia przynależnego do lokalu:

– nazwa gminy,

– kod pocztowy,

– kraj,

– nazwa miejscowości (zgodna z ewidencją miejscowości, ulic i adresów),

– nazwa własna,

– numer porządkowy,

– nazwa powiatu,

– identyfikator TERYT miejscowości,

– identyfikator TERYT ulicy,

– nazwa ulicy (zgodna z ewidencją miejscowości, ulic i adresów),

– nazwa województwa,

b) rodzaj pomieszczenia przynależnego,

c) powierzchnia użytkowa pomieszczenia przynależnego,

d) dodatkowe informacje o pomieszczeniu przynależnym.

15. Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności przekazują Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.), do dnia 26 lutego 2021 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.), z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, następujące dane jednostkowe:

1) o osobach, które nie ukończyły 16. roku życia, którym wydano orzeczenie o niepełnosprawności:

a) imię lub imiona i nazwisko,

b) numer PESEL,

c) obywatelstwo w przypadku cudzoziemca nieposiadającego numeru PESEL,

d) data urodzenia,

e) płeć,

f) adresy: miejsca zameldowania, miejsca pobytu,

g) data wydania ostatniego orzeczenia,

h) ustalenie niepełnosprawności,

i) symbol przyczyny niepełnosprawności,

j) okres, na jaki orzeczono niepełnosprawność,

k) dane o przedstawicielu ustawowym dziecka:

– imię lub imiona i nazwisko,

– numer PESEL,

l) adresy: miejsca zameldowania, miejsca pobytu:

– kod TERYT i nazwa województwa,

– kod TERYT i nazwa powiatu,

– kod TERYT i nazwa gminy,

– nazwa miejscowości,

– nazwa ulicy,

– numer budynku,

– numer lokalu;

2) o osobach, które ukończyły 16. rok życia, którym wydano orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:

a) imię lub imiona i nazwisko,

b) numer PESEL,

c) obywatelstwo w przypadku cudzoziemca nieposiadającego numeru PESEL,

d) data urodzenia,

e) płeć,

f) adresy: miejsca zameldowania, miejsca pobytu:

– kod TERYT i nazwa województwa,

– kod TERYT i nazwa powiatu,

– kod TERYT i nazwa gminy,

– nazwa miejscowości,

– nazwa ulicy,

– numer budynku,

– numer lokalu,

g) wykształcenie,

h) zawód,

i) data wydania ostatniego orzeczenia,

j) stopień niepełnosprawności,

k) symbol przyczyny niepełnosprawności,

l) okres, na jaki orzeczono stopień niepełnosprawności.

16. Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) przekazują Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego następujące dane jednostkowe:

1) o podatkach i opłatach lokalnych, w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. (według stanu na dzień 1 stycznia 2020 r.), do dnia 30 kwietnia 2021 r. (według stanu na dzień 31 marca 2021 r.), z ewidencji podatkowej nieruchomości prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170):

a) o podatnikach podatku od nieruchomości dotyczącego budynków lub ich części:

– rodzaj płatnika:

– – osoba fizyczna,

– – osoba prawna,

– – jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,

– imię i nazwisko,

– nazwa pełna, nazwa skrócona lub firma,

– numer PESEL,

– numer identyfikacji podatkowej (NIP),

– numer identyfikacyjny REGON,

– adres zamieszkania lub siedziby:

– – nazwa kraju,

– – kod TERYT i nazwa województwa,

– – kod TERYT i nazwa powiatu,

– – kod TERYT i nazwa gminy,

– – identyfikator TERYT i nazwa miejscowości,

– – kod pocztowy,

– – identyfikator TERYT i nazwa ulicy,

– – numer domu,

– – numer lokalu,

– rodzaj podmiotu:

– – właściciel,

– – posiadacz samoistny,

– – użytkownik wieczysty lub posiadacz zależny przedmiotów opodatkowania,

b) o budynkach i ich częściach:

– położenie nieruchomości,

– tytuł prawny,

– powierzchnia użytkowa w m2,

– identyfikator geodezyjny budynku,

– identyfikator geodezyjny lokalu,

– funkcja użytkowa budynku,

– samodzielny lokal:

– – mieszkalny,

– – o innym przeznaczeniu,

– powierzchnia mieszkania lub budynku przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej w m2,

– numer księgi wieczystej, jeżeli budynek stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności,

– numer księgi wieczystej, jeżeli w budynku znajdują się wydzielone samodzielne lokale mieszkalne lub lokale o innym przeznaczeniu, o których mowa w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, 1309 i 1469);

2) o świadczeniobiorcach i osobach ubiegających się o przyznanie świadczeń, w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.) oraz do dnia 26 lutego 2021 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.), z systemów pomocy społecznej, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622 i 1690):

a) informacja o osobie składającej wniosek:

– imię i nazwisko,

– numer PESEL,

– rodzaj, numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość,

– obywatelstwo,

– stan cywilny,

– adresy zamieszkania, pobytu czasowego z zameldowaniem, bez zameldowania:

– – nazwa województwa,

– – nazwa powiatu,

– – nazwa gminy,

– – nazwa miejscowości,

– – kod pocztowy,

– – nazwa ulicy,

– – numer domu,

– – numer lokalu,

– rola w rodzinie,

– pokrewieństwo z głową rodziny,

– poziom uzyskanego wykształcenia,

– zawód wykonywany,

– pozycja na rynku pracy,

– rodzaj źródła dochodu,

– nazwa miejsca pracy,

– adres miejsca pracy:

– – kod TERYT i nazwa województwa,

– – kod TERYT i nazwa powiatu,

– – kod TERYT i nazwa gminy,

– – nazwa miejscowości,

– – kod pocztowy,

– – nazwa ulicy,

– – numer domu,

– – numer lokalu,

– nazwa miejsca nauki,

– adres miejsca nauki:

– – kod TERYT i nazwa województwa,

– – kod TERYT i nazwa powiatu,

– – kod TERYT i nazwa gminy,

– – nazwa miejscowości,

– – kod pocztowy,

– – nazwa ulicy,

– – numer domu,

– – numer lokalu,

– rodzaje uzyskanych świadczeń,

– rejestracja w urzędzie pracy,

– pobieranie zasiłku lub innego świadczenia,

– brak lub utrata prawa do zasiłku,

– orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy,

b) informacje o rodzinie:

– wielkość rodziny,

– skład rodziny,

– liczba hektarów przeliczeniowych,

c) informacje o członkach rodziny:

– imię i nazwisko,

– data urodzenia,

– płeć,

– stan cywilny,

– pokrewieństwo z osobą składającą wniosek,

– poziom uzyskanego wykształcenia,

– zawód wykonywany,

– nazwa miejsca pracy,

– adres miejsca pracy:

– – kod TERYT i nazwa województwa,

– – kod TERYT i nazwa powiatu,

– – kod TERYT i nazwa gminy,

– – nazwa miejscowości,

– – kod pocztowy,

– – nazwa ulicy,

– – numer domu,

– – numer lokalu,

– – nazwa miejsca nauki,

– adres miejsca nauki:

– – kod TERYT i nazwa województwa,

– – kod TERYT i nazwa powiatu,

– – kod TERYT i nazwa gminy,

– – nazwa miejscowości,

– – kod pocztowy,

– – nazwa ulicy,

– – numer domu,

– – numer lokalu,

– pozycja na rynku pracy,

– rodzaje źródła dochodu,

– orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy,

– rejestracja w urzędzie pracy,

– pobieranie zasiłku lub innego świadczenia,

– brak lub utrata prawa do zasiłku;

3) w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. (według stanu na dzień 31 marca 2021 r.), dane o:

a) zamieszkanych pomieszczeniach mieszkalnych niebędących mieszkaniami wraz z liczbą osób zamieszkujących te pomieszczenia:

– imię i nazwisko osoby zamieszkującej pomieszczenie,

– PESEL osoby zamieszkującej pomieszczenie,

– adres budynku, w którym znajduje się pomieszczenie, lub adres pomieszczenia:

– – kod TERYT i nazwa województwa,

– – kod TERYT i nazwa powiatu,

– – kod TERYT i nazwa gminy,

– – identyfikator TERYT i nazwa miejscowości,

– – kod pocztowy,

– – identyfikator TERYT i nazwa ulicy,

– – numer domu,

– – numer lokalu,

– liczba osób w pomieszczeniu,

b) lokalizacji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – adres nieruchomości, na której znajduje się zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków:

– kod TERYT i nazwa województwa,

– kod TERYT i nazwa powiatu,

– kod TERYT i nazwa gminy,

– identyfikator TERYT i nazwa miejscowości,

– kod pocztowy,

– identyfikator TERYT i nazwa ulicy,

– numer domu,

c) mieszkaniowym zasobie gminy – adres lokalu mieszkalnego:

– kod TERYT i nazwa województwa,

– kod TERYT i nazwa powiatu,

– kod TERYT i nazwa gminy,

– identyfikator TERYT i nazwa miejscowości,

– kod pocztowy,

– identyfikator TERYT i nazwa ulicy,

– numer domu,

– numer lokalu;

4) dane zawarte w bazach danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów, w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r. (według stanu na dzień 31 marca 2020 r.), gromadzone na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 47b ust. 5 tej ustawy:

a) dotyczące ewidencji adresów budynków:

– kod TERYT i nazwa województwa,

– kod TERYT i nazwa powiatu,

– kod TERYT i nazwa gminy,

– identyfikator TERYT i urzędowa nazwa miejscowości i jej rodzaj,

– kod pocztowy,

– rodzaj i nazwa jednostki pomocniczej (np. dzielnica, osiedle),

– identyfikator TERYT i nazwa ulicy lub placu,

– numer porządkowy wraz z przyporządkowanym punktem adresowym opisanym następującymi danymi:

– – para współrzędnych X, Y określająca położenie punktu adresowego w przestrzeni,

– – status budynku, z którym związany jest punkt adresowy (istniejący, w trakcie budowy, prognozowany),

– – usytuowanie budynku związanego z punktem adresowym (naziemny, podziemny),

– – identyfikator działki ewidencyjnej, na której usytuowany jest punkt adresowy,

– – informacja o elemencie budynku reprezentującym punkt adresowy (środek ściany budynku, środek wejścia budynku, środek ciężkości budynku),

b) dotyczące ewidencji ulic i placów:

– kod TERYT i nazwa województwa,

– kod TERYT i nazwa powiatu,

– kod TERYT i nazwa gminy,

– identyfikator TERYT i urzędowa nazwa miejscowości i jej rodzaj,

– identyfikator TERYT i nazwa ulic i placów,

– przebieg osi ulic,

– zewnętrzne granice placów oraz ulic w kształcie ronda,

c) dotyczące ewidencji miejscowości:

– kod TERYT i nazwa województwa,

– kod TERYT i nazwa powiatu,

– kod TERYT i nazwa gminy,

– identyfikator TERYT i urzędowa nazwa miejscowości i jej rodzaj,

– przebieg granic miejscowości,

– współrzędne X, Y miejscowości.

17. Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży lub dystrybucji energii elektrycznej przekazują Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.), do dnia 31 lipca 2020 r. (według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.), do dnia 31 stycznia 2021 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.), do dnia 31 lipca 2021 r. (według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r.) oraz do dnia 31 stycznia 2022 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.), następujące dane jednostkowe o odbiorcach energii elektrycznej wykorzystujących energię elektryczną na potrzeby mieszkaniowe:

1) adres lokalu, do którego dostarczana jest energia elektryczna:

a) kod TERYT i nazwa województwa,

b) kod TERYT i nazwa powiatu,

c) kod TERYT i nazwa gminy,

d) identyfikator TERYT i nazwa miejscowości,

e) kod pocztowy,

f) identyfikator TERYT i nazwa ulicy,

g) numer domu,

h) numer lokalu;

2) zużycie energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym wskazanym w punkcie 3 wyrażone w kWh;

3) data rozpoczęcia i data zakończenia okresu rozliczeniowego;

4) długość trwania okresu rozliczeniowego w miesiącach.

18. Spółdzielnie mieszkaniowe działające na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285 oraz z 2019 r. poz. 730, 1080 i 1100) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 845 i 1230 oraz z 2019 r. poz. 1309) przekazują Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. (według stanu na dzień 1 stycznia 2020 r.) oraz do dnia 30 kwietnia 2021 r. (według stanu na dzień 31 marca 2021 r.), następujące dane jednostkowe o osobach, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego:

1) imię i nazwisko;

2) numer PESEL;

3) adres lokalu mieszkalnego:

a) kod TERYT i nazwa województwa,

b) kod TERYT i nazwa powiatu,

c) kod TERYT i nazwa gminy,

d) identyfikator TERYT i nazwa miejscowości,

e) kod pocztowy,

f) identyfikator TERYT i nazwa ulicy,

g) numer domu,

h) numer lokalu;

4) rodzaj spółdzielczego prawa do lokalu:

a) własnościowe,

b) lokatorskie.

19. Podmioty prowadzące działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków i zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące tego rodzaju działalność, przekazują Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, w terminie do dnia 31 marca 2020 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.) oraz do dnia 30 kwietnia 2021 r. (według stanu na dzień 31 marca 2021 r.), następujące dane jednostkowe:

1) rodzaj prowadzonej działalności (z wyszczególnieniem rodzaju świadczonej usługi);

2) adres punktu odprowadzenia lub dostarczenia usługi dla użytkownika indywidualnego:

a) kod TERYT i nazwa województwa,

b) kod TERYT i nazwa powiatu,

c) kod TERYT i nazwa gminy,

d) identyfikator TERYT i nazwa miejscowości,

e) kod pocztowy,

f) identyfikator TERYT i nazwa ulicy,

g) numer domu,

h) numer lokalu.

20. Podmioty, których podstawową lub drugorzędną działalnością jest dystrybucja lub obrót paliwami gazowymi, dla których odbiorcą końcowym dokonującym zakupu paliwa gazowego z sieci są gospodarstwa domowe, przekazują Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, w terminie do dnia 31 marca 2020 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.) oraz do dnia 30 kwietnia 2021 r. (według stanu na dzień 31 marca 2021 r.), następujące dane jednostkowe:

1) imię i nazwisko odbiorcy;

2) numer PESEL odbiorcy;

3) adres poboru gazu z sieci:

a) kod TERYT i nazwa województwa,

b) kod TERYT i nazwa powiatu,

c) kod TERYT i nazwa gminy,

d) identyfikator TERYT i nazwa miejscowości,

e) kod pocztowy,

f) identyfikator TERYT i nazwa ulicy,

g) numer domu,

h) numer lokalu.

21. Podmioty, których podstawową lub drugorzędną działalnością jest obrót, przesył i wytwarzanie energii cieplnej, dla których odbiorcą końcowym dokonującym zakupu są gospodarstwa domowe, przekazują Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.) oraz do dnia 30 kwietnia 2021 r. (według stanu na dzień 31 marca 2021 r.), następujące dane jednostkowe według rodzaju potrzeb cieplnych:

1) adres poboru ciepła:

a) kod TERYT i nazwa województwa,

b) kod TERYT i nazwa powiatu,

c) kod TERYT i nazwa gminy,

d) identyfikator TERYT i nazwa miejscowości,

e) kod pocztowy,

f) identyfikator TERYT i nazwa ulicy,

g) numer domu,

h) numer lokalu;

2) adres poboru ciepłej wody użytkowej:

a) kod TERYT i nazwa województwa,

b) kod TERYT i nazwa powiatu,

c) kod TERYT i nazwa gminy,

d) identyfikator TERYT i nazwa miejscowości,

e) kod pocztowy,

f) identyfikator TERYT i nazwa ulicy,

g) numer domu,

h) numer lokalu.

22. Dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, z późn. zm.6)), przekazują Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, w terminie do dnia 26 lutego 2021 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.), gromadzone na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne następujące dane jednostkowe o abonentach będącymi osobami fizycznymi:

1) imię lub imiona i nazwisko;

2) numer PESEL – w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej;

3) numer telefonu kontaktowego, jeżeli jest dostępny;

4) adres zamieszkania i adres korespondencyjny, jeżeli jest on inny niż adres zamieszkania:

a) kod TERYT, jeżeli jest dostępny, i nazwa województwa,

b) kod TERYT, jeżeli jest dostępny, i nazwa powiatu,

c) kod TERYT, jeżeli jest dostępny, i nazwa gminy,

d) identyfikator TERYT, jeżeli jest dostępny, i nazwa miejscowości,

e) identyfikator TERYT, jeżeli jest dostępny, i nazwa ulicy,

f) numer budynku,

g) numer lokalu.

23. Operator wyznaczony w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051 i 1495) przekazuje Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.), do dnia 26 lutego 2021 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.), do dnia 31 maja 2021 r. (według stanu na dzień 31 marca 2021 r.) oraz do dnia 25 lutego 2022 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.), następujące dane adresowe w zakresie pocztowych numerów adresowych:

1) kod pocztowy;

2) kod TERYT i nazwa województwa;

3) kod TERYT i nazwa powiatu;

4) kod TERYT i nazwa gminy;

5) identyfikator TERYT i nazwa miejscowości;

6) identyfikator TERYT i nazwa ulicy;

7) numer budynku.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1358, 1394, 1495, 1622, 1649, 1655 i 1726.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2354 oraz z 2019 r. poz. 60, 303, 577, 730 i 924.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2354 oraz z 2019 r. poz. 60, 303, 577, 730, 752, 924, 1257 i 1394.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276, 447, 534, 577, 730, 823 i 1655.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 303, 730, 1495, 1553, 1590 i 1655.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 643, 730, 1030 i 1553.

Załącznik 3. [SPECYFIKACJA KOSZTÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ]

Załącznik nr 3 do ustawy
z dnia 9 sierpnia 2019 r. (Dz. U. poz. 1775)

SPECYFIKACJA KOSZTÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ

infoRgrafika

infoRgrafika

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA