| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 12 września 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. poz. 2348), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 września 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. poz. 1749).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2-4 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 września 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. poz. 1749), które stanowią:

"§ 2. Do postępowań w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Jeżeli zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca zostało wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, do postępowań w sprawie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową dla tego cudzoziemca w roku 2018 stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: B. Borys-Szopa

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 12 września 2019 r. (poz. 1845)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
1)

z dnia 8 grudnia 2017 r.

w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca

Na podstawie art. 90 ust. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622 i 1818) zarządza się, co następuje:

§ 1. Podklasy działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 8 grudnia 2017 r.2)

PODKLASY DZIAŁALNOŚCI WEDŁUG POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD), W KTÓRYCH WYDAJE SIĘ ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ DLA CUDZOZIEMCÓW

DZIAŁ/GRUPA

KLASA/PODKLASA*)

NAZWA GRUPOWANIA/UWAGI

SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO

01

 

UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

01.1

 

Uprawy rolne inne niż wieloletnie

 

01.11.Z

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

 

ex.01.13.Z

Uprawa warzyw, włączając melony, oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych z wyłączeniem działalności związanej z uprawą grzybów, uprawą pomidorów w szklarniach ogrzewanych oraz uprawą ogórków w szklarniach ogrzewanych

 

01.15.Z

Uprawa tytoniu

 

01.16.Z

Uprawa roślin włóknistych

 

ex.01.19.Z

Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

z wyłączeniem prowadzonej w szklarniach ogrzewanych działalności związanej z uprawą kwiatów, produkcją kwiatów ciętych oraz pączków kwiatowych

01.2

 

Uprawa roślin wieloletnich

 

01.21.Z

Uprawa winogron

 

01.24.Z

Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych

 

01.25.Z

Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów

 

01.28.Z

Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych

 

01.29.Z

Uprawa pozostałych roślin wieloletnich

01.3

ex.01.30.Z

Rozmnażanie roślin

z wyłączeniem działalności związanej z uprawą roślin do rozmnażania oraz uprawą grzybni, w tym podłoża z wsianą grzybnią

01.4

 

Chów i hodowla zwierząt

 

01.41.Z

Chów i hodowla bydła mlecznego

 

01.42.Z

Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów

 

01.43.Z

Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych

 

01.45.Z

Chów i hodowla owiec i kóz

 

01.49.Z

Chów i hodowla pozostałych zwierząt

01.5

01.50.Z

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

01.6

 

Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach

 

01.61.Z

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

 

01.62.Z

Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

 

01.63.Z

Działalność usługowa następująca po zbiorach

 

01.64.Z

Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin

SEKCJA I DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI

55

 

ZAKWATEROWANIE

55.2

55.20.Z

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.3

55.30.Z

Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

56

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

56.1

 

Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne

 

56.10.B

Ruchome placówki gastronomiczne

 

*) ex. oznacza niepełny zakres danej podklasy działalności według PKD, w którym wydaje się zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.


1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1054).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 września 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. poz. 1749), które weszło w życie 25 września 2018 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Janusz

Asesor Komorniczy, specjalista z zakresu postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »