| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 17 września 2019 r.

w sprawie trybu pracy Kolegium Doradców i wysokości wynagrodzenia jego członków

Na podstawie art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Przewodniczący Kolegium]

1. Pracami Kolegium Doradców, zwanego dalej „Kolegium”, kieruje przewodniczący.

2. Kolegium na pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego spośród swoich członków.

§ 2. [Posiedzenie Kolegium]

1. Kolegium działa na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Kolegium odbywają się stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.

3. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Kolegium:

1) z własnej inicjatywy;

2) na pisemny wniosek Prezesa Centrum Łukasiewicz lub co najmniej 11 członków Kolegium, zawierający proponowany porządek obrad.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, posiedzenie Kolegium zwołuje się najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku przez przewodniczącego.

5. Porządek obrad Kolegium ustala przewodniczący.

6. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego członek Kolegium.

7. Zawiadomienie o posiedzeniu Kolegium wraz z informacją o jego miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad, a także materiałami przeznaczonymi do rozpatrzenia są wysyłane członkom Kolegium pocztą elektroniczną na wskazane przez nich adresy co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

8. Posiedzenie Kolegium może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli zapewniają one komunikację w czasie rzeczywistym umożliwiającą wszystkim uczestnikom posiedzenia, przebywającym w miejscu innym niż miejsce posiedzenia, wypowiadanie się w toku obrad i głosowanie. Przyjmuje się, że posiedzenie Kolegium odbywa się w miejscu, w którym przebywa przewodniczący albo członek Kolegium, o którym mowa w ust. 6.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, głosowanie odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W celu zapewnienia zachowania tajności głosowanie jest weryfikowane przy użyciu indywidualnego kodu dostępu ważnego w czasie jednego posiedzenia.

10. Na zaproszenie przewodniczącego w posiedzeniu Kolegium mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Kolegium, których obecność jest uzasadniona ze względu na przedmiot posiedzenia.

11. W uzasadnionym przypadku, związanym w szczególności z koniecznością pilnego zajęcia stanowiska, przewodniczący może zdecydować o rozpatrzeniu sprawy i podjęciu uchwały w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy).

§ 3. [Uchwały]

1. Kolegium podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy liczby członków.

2. Projekty uchwał przygotowują członkowie Kolegium wskazani przez przewodniczącego.

§ 4. [Protokół]

1. Z posiedzenia Kolegium sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę uczestników posiedzenia, przyjęty porządek obrad i treść rozstrzygnięć.

2. Projekt protokołu jest udostępniany członkom Kolegium z możliwością wnoszenia uwag do jego treści.

3. Protokół podpisuje przewodniczący, a jego kopię wraz z kopiami podjętych uchwał przekazuje Prezesowi Centrum Łukasiewicz w terminie 7 dni od podpisania.

§ 5. [Wysokość wynagrodzenia przysługującego członkom Kolegium]

Wysokość wynagrodzenia przysługującego członkom Kolegium, o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, za udział w posiedzeniach Kolegium wynosi:

1) 2000,00 zł – w przypadku przewodniczącego;

2) 1500,00 zł – w przypadku pozostałych członków Kolegium.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: wz. S. Skuza


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1530).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »