| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 16 września 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie organizacji pracy, składu oraz zasad wynagradzania członków komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1998 r. w sprawie organizacji pracy, składu oraz zasad wynagradzania członków komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1453), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji pracy, składu oraz zasad wynagradzania członków komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne (Dz. U. poz. 720).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji pracy, składu oraz zasad wynagradzania członków komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne (Dz. U. poz. 720), które stanowią:

"§ 2. 1. Pierwsza pięcioletnia kadencja komisji, o której mowa w § 2a ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Członkowie komisji powołani, na podstawie rozporządzenia zmienianego w § 1, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, pełnią obowiązki do końca kadencji, o której mowa w ust. 1.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 5 w zakresie § 8b ust. 1, który wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.".

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1998 r. w sprawie organizacji pracy, składu oraz zasad wynagradzania członków komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 16 września 2019 r. (poz. 1863)

ROZPORZĄDZENIE
 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 30 kwietnia 1998 r.

w sprawie organizacji pracy, składu oraz zasad wynagradzania członków komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne

Na podstawie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393 oraz z 2019 r. poz. 371 i 492) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa organizację pracy i skład komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie u przedsiębiorcy osób, przed upływem roku od zaprzestania zajmowania przez nie stanowiska lub pełnienia funkcji publicznej, oraz wnioski o wydanie opinii, czy działalność gospodarcza małżonków osób pełniących funkcje publiczne może wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność, zwanej dalej "komisją", a także zasady wynagradzania członków komisji.

§ 2. Komisja składa się z 9 członków powoływanych i odwoływanych przez Prezesa Rady Ministrów spośród kandydatów przedstawionych przez: Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości, ministra właściwego do spraw administracji publicznej, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, ministra właściwego do spraw gospodarki oraz Ministra - Członka Rady Ministrów, którego zakres działania obejmuje zadania związane z działalnością służb specjalnych - jeżeli został powołany przez Prezesa Rady Ministrów.

§ 2a.1) 1. Kadencja komisji trwa 5 lat.

2. W przypadku ustania członkostwa w komisji jej skład uzupełnia się na okres do końca kadencji, w sposób określony w § 2.

§ 3. Członkiem komisji może być osoba, która:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3) posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka komisji i wykonywania powierzonych jej obowiązków oraz daje rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków;

4) posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

§ 4. Członkostwo w komisji ustaje z chwilą:

1) złożenia rezygnacji;

2) odwołania przez Prezesa Rady Ministrów;

3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) śmierci.

§ 5. Spośród członków komisji Prezes Rady Ministrów powołuje przewodniczącego komisji i jego zastępcę.

§ 6. 1. Przewodniczący komisji zapewnia sprawne i zgodne z prawem funkcjonowanie komisji, w szczególności:

1) wyznacza skład do rozpatrzenia danej sprawy, w tym przewodniczącego składu;

1a)2) reprezentuje komisję przed innymi organami i instytucjami;

2) informuje Prezesa Rady Ministrów o okolicznościach uzasadniających odwołanie członka komisji;

3) składa Prezesowi Rady Ministrów coroczne sprawozdanie z prac komisji;

4) informuje Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o okolicznościach uniemożliwiających mu przejściowo wykonywanie obowiązków przewodniczącego komisji.

2. Jeżeli przewodniczący komisji nie może wykonywać swoich obowiązków, jego obowiązki wykonuje zastępca.

§ 7. 1.3) Członkowie komisji informują przewodniczącego komisji o okolicznościach uniemożliwiających im przejściowo wykonywanie obowiązków członka komisji.

2.4) Przewodniczący komisji wyłącza członka komisji ze składu rozpatrującego wniosek w sprawie, w której zachodzi konflikt interesów lub istnieje inna okoliczność mogąca wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności. Członek komisji niezwłocznie zawiadamia przewodniczącego komisji o okolicznościach uzasadniających wyłączenie.

3.4) W przypadku wyłączenia, o którym mowa w ust. 2, przewodniczący komisji wyznacza innego członka komisji do składu rozpatrującego daną sprawę. Jeżeli wyłączenie dotyczy przewodniczącego komisji, wyznaczenia dokonuje zastępca przewodniczącego komisji.

§ 8. 1. Wnioski, o których mowa w art. 7 ust. 5 oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, osoby, o których mowa w § 1, kierują do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

2. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazuje wniosek przewodniczącemu komisji.

3. Przewodniczący komisji wyznacza skład do rozpatrzenia danej sprawy, w tym przewodniczącego składu, i przekazuje wniosek przewodniczącemu składu.

4. Przewodniczący składu wyznacza termin i miejsce posiedzenia, zawiadamiając o tym pozostałych członków składu.

5. Posiedzenia składu odbywają się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

6.5) Przewodniczący komisji może wystąpić do osoby, która złożyła wniosek, lub właściwych podmiotów o przedstawienie dodatkowych dokumentów i informacji, niezbędnych w celu prawidłowego rozpatrzenia wniosku.

§ 8a.6) Szczegółowy tryb pracy komisji określa regulamin ustalony przez przewodniczącego komisji i zatwierdzony przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 8b.6) 1.7) Przewodniczącemu komisji i jego zastępcy przysługuje wynagrodzenie miesięczne za udział w pracach komisji, płatne z dołu, w wysokości:

1) 800 zł - dla przewodniczącego komisji;

2) 400 zł - dla zastępcy przewodniczącego komisji.

2. Członkom komisji przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniu składu do rozpatrzenia danej sprawy, płatne nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyło się posiedzenie, w wysokości:

1) 900 zł - dla przewodniczącego składu;

2) 750 zł - dla członka składu.

§ 9. Obsługę techniczną i kancelaryjno-biurową komisji zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

§ 10. Wydatki związane z działalnością komisji są pokrywane z budżetu państwa w części dotyczącej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia8).


1) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji pracy, składu oraz zasad wynagradzania członków komisji rozpatrującej wnioski o wyrażanie zgody na zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne (Dz. U. poz. 720), które weszło w życie z dniem 19 kwietnia 2019 r.

2) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) Oznaczenie ust. 1 nadane przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

6) Dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

7) Wszedł w życie z dniem 1 maja 2019 r.

8) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 6 maja 1998 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Exact Software

Exact Software Poland Sp. z o.o. dostarcza dynamiczne oprogramowanie dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »