reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 września 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu (Dz. U. poz. 1269), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 czerwca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu (Dz. U. poz. 1181).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu (Dz. U. poz. 1181), które stanowią:

"§ 2. Przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się do spraw wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Obrony Narodowej: wz. T. Zdzikot

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 18 września 2019 r. (poz. 1879)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 września 2006 r.

w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu

Na podstawie art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1529 i 1726) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, zwanej dalej "pomocą finansową", przysługującej funkcjonariuszowi Służby Wywiadu Wojskowego, który nie otrzymał lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale, tryb postępowania w sprawach związanych z jej przyznawaniem oraz zwrotem, a także wzór wniosku o jej przyznanie.

§ 2. 1. Pomoc finansowa przyznawana jest na wniosek funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego w służbie stałej, zwanego dalej "funkcjonariuszem", o przyznanie pomocy finansowej. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające fakt:

1) ubiegania się przez niego lub jego małżonka pozostającego z nim we wspólności majątkowej o uzyskanie lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, o których mowa w § 1;

2) uzyskania lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, o których mowa w § 1, przez niego lub jego małżonka pozostającego z nim we wspólności majątkowej, w dniu, w którym funkcjonariuszowi przysługiwało prawo, o którym mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, zwanej dalej "ustawą".

2. Dokumentami, o których mowa w ust. 1, są w szczególności:

1) umowa o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego albo umowa o budowę lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego zawarta ze spółdzielnią mieszkaniową;

2) umowa sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowa przedwstępna sprzedaży takiego prawa;

3) umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub domu jednorodzinnego sporządzona w formie aktu notarialnego albo umowa przedwstępna sprzedaży takiego lokalu lub domu;

4) aktualny odpis księgi wieczystej potwierdzający własność lub prawo użytkowania wieczystego gruntu, wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego;

5) pozwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego albo zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego.

3. Wzór wniosku o przyznanie pomocy finansowej określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy finansowej złożył funkcjonariusz, który zajmuje lokal mieszkalny będący w dyspozycji Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, pomoc finansową przyznaje się pod warunkiem zobowiązania się funkcjonariusza do opróżnienia tego lokalu przez wszystkie zamieszkałe w nim osoby i przekazania go do dyspozycji tego organu w terminie 6 miesięcy od dnia wypłaty pomocy finansowej.

§ 4. 1. Wysokość pomocy finansowej stanowi iloczyn kwoty 4372 zł i liczby norm zaludnienia przysługujących funkcjonariuszowi i każdemu członkowi jego rodziny, określonych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 1267 oraz z 2012 r. poz. 57 i 504) według uprawnień na dzień złożenia wniosku.

2. Kwota 4372 zł podlega corocznej waloryzacji o prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz zaokrągleniu do pełnych złotych w górę.

3. Podstawę waloryzacji stanowi kwota pomocy finansowej obowiązująca w roku poprzedzającym rok, w którym waloryzacja następuje.

§ 4a.1) 1. W przypadku, o którym mowa w art. 68 ust. 3 pkt 1 ustawy, pomoc finansowa podlega zwrotowi w przyznanej wysokości.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 68 ust. 3 pkt 2 ustawy, pomoc finansowa podlega zwrotowi w przyznanej wysokości, z zastosowaniem jej obniżenia o 1/10 za każdy pełny rok służby w Służbie Wywiadu Wojskowego.

3. Zwrot pomocy finansowej może nastąpić w ratach, których liczbę ustala się w decyzji o zwrocie tej pomocy.

4. W przypadku śmierci funkcjonariusza niezwrócone przez niego kwoty pomocy finansowej podlegającej zwrotowi umarza się.

§ 5.2) 1. Decyzje w sprawach przyznania i zwrotu pomocy finansowej, w tym w sprawach rozłożenia zwrotu tej pomocy na raty i liczby tych rat oraz umorzenia niezwróconych kwot tej pomocy, wydaje Szef Służby Wywiadu Wojskowego lub upoważniony przez niego funkcjonariusz.

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1, wykonuje jednostka organizacyjna Służby Wywiadu Wojskowego właściwa w sprawach finansów.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.


1) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu (Dz. U. poz. 1181), które weszło w życie z dniem 11 lipca 2019 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 września 2006 r.

WZÓR - WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ NA UZYSKANIE LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama