reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 20 września 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 1394, 1590, 1694, 1726 i 1818) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1372, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w tabeli nr 5 „LECZENIE SZPITALNE – LECZENIE JEDNEGO DNIA” w częściach 1–12 w lp. VI „Inne” w pkt 2 „Opinia wojewody albo ministra właściwego do spraw zdrowia” w kolumnie 4 ppkt 2.1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Brak ważnej pozytywnej opinii o celowości inwestycji albo brak ważnej pozytywnej opinii w sprawie protestu – dotyczy podmiotu leczniczego, jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego utworzonych po dniu 29 czerwca 2016 r. lub innej inwestycji wszczętej po tym dniu, przy pomocy których mają być udzielane świadczenia opieki zdrowotnej objęte przedmiotem postępowania.”;

2) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a) w tabeli nr 1 „OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ” dodaje się części 54–56 w brzmieniu:

54. Przedmiot postępowania: Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny

1

2

3

4

5

6

Lp.

Kryterium

Kategoria

Oceniany warunek

Liczba punktów

Uwagi

I. 

Jakość 

1. Personel 

1.1. Specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 786), lub osoba z co najmniej 2-letnim udokumentowanym doświadczeniem pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą – równoważnik co najmniej 1 etatu.

10

Jedna odpowiedź do wyboru

1.2. Specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia – równoważnik co najmniej 1 etatu, oraz osoba z co najmniej 2-letnim udokumentowanym doświadczeniem pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą – równoważnik co najmniej 1 etatu.

20

1.3. Specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia – równoważnik co najmniej 1 etatu, lub osoba posiadająca certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, o którym mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153, z późn. zm.) – równoważnik co najmniej 0,5 etatu.

20

1.4. Specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia – równoważnik co najmniej 1 etatu, oraz osoba posiadająca certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, o którym mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – równoważnik co najmniej 0,5 etatu.

25

1.5. Specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny – równoważnik co najmniej 1 etatu.

10

Jedna odpowiedź do wyboru

1.6. Psycholog w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej lub psycholog z udokumentowanym co najmniej 2-letnim doświadczeniem w pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą – równoważnik co najmniej 1 etatu.

5

2. Monitorowanie procesu psychoterapii

2.1. Superwizja psychoterapii.

7

 

II.

Dostępność

1. Dostępność do świadczeń

1.1. Realizacja przez oferenta w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, co najmniej 20% wizyt, porad domowych lub środowiskowych w stosunku do liczby wszystkich świadczeń wykonanych w zakresie przedmiotu postępowania Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny.

15

 

III.

Kompleksowość

1. Pozostałe warunki

1.1. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży lub świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży, lub Środowiskowe centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – II poziom referencyjny, lub Ośrodek wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej – III poziom referencyjny.

20

 

IV.

Cena

1. Cena

1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.

Maksymalnie 3

 

55. Przedmiot postępowania: Środowiskowe centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – II poziom referencyjny

1

2

3

4

5

6

Lp.

Kryterium

Kategoria

Oceniany warunek

Liczba punktów

Uwagi

I.

Jakość

1. Personel

1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży – równoważnik co najmniej 1 etatu.

20

 

1.2. Specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny – równoważnik co najmniej 1 etatu.

10

 

1.3. Specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia – równoważnik co najmniej 1 etatu.

9

 

1.4. Osoba posiadająca certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, o którym mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – równoważnik co najmniej 1 etatu.

6

Jedna odpowiedź do wyboru

1.5. Osoba z co najmniej 2-letnim udokumentowanym doświadczeniem pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą – równoważnik co najmniej 1 etatu.

4

1.6. Terapeuta zajęciowy lub pedagog, lub logopeda, lub neurologopeda, lub dietetyk, lub fizjoterapeuta – równoważnik co najmniej 1,5 etatu łącznie.

3

 

1.7. Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego – równoważnik co najmniej 1 etatu.

6

Jedna odpowiedź do wyboru

1.8. Pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego – równoważnik co najmniej 1 etatu.

1

2. Monitorowanie procesu psychoterapii

2.1. Superwizja psychoterapii.

8

 

II.

Dostępność

1. Dostępność do świadczeń

1.1. Realizacja przez oferenta w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, co najmniej 20% wizyt, porad domowych lub środowiskowych w stosunku do liczby wszystkich świadczeń wykonanych w zakresie przedmiotu postępowania Środowiskowe centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – II poziom referencyjny, z wyłączeniem świadczeń udzielonych w ramach oddziału dziennego.

15

 

III.

Cena

1. Cena

1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.

Maksymalnie 3

 

56. Przedmiot postępowania: Ośrodek wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej – III poziom referencyjny

1

2

3

4

5

6

Lp.

Kryterium

Kategoria

Oceniany warunek

Liczba punktów

Uwagi

I. 

Jakość 

1. Personel

1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży – równoważnik co najmniej 1 etatu.

20

 

1.2. Specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny – równoważnik co najmniej 1 etatu.

15

 

1.3. Specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia – równoważnik co najmniej 2 etatów.

10

 

1.4. Terapeuta zajęciowy lub pedagog, lub logopeda, lub neurologopeda, lub dietetyk, lub fizjoterapeuta – równoważnik co najmniej 0,5 etatu.

3

 

1.5. Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego – równoważnik co najmniej 1 etatu.

5

Jedna odpowiedź do wyboru

1.6. Pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego – równoważnik co najmniej 1 etatu.

1

2. Monitorowanie procesu psychoterapii

2.1. Superwizja psychoterapii.

7

 

3. Pozostałe warunki

3.1. W oddziale co najmniej jednoosobowa separatka, zaopatrzona w:

1) drzwi odporne na zniszczenie, otwierające się na zewnątrz, z okienkiem obserwacyjnym szklonym szkłem hartowanym, wyposażone w podwójny system zamykania od zewnątrz, bez klamki od wewnątrz;

2) ściany i podłogę gładkie, jasne, wyłożone wykładziną odporną na zniszczenie;

3) oświetlenie zabezpieczone szkłem bezpiecznym, lampa i żarówka są dostępne wyłącznie od zewnątrz pokoju;

4) system wentylacji niedostępny dla osoby izolowanej;

5) system ogrzewania uniemożliwiający dostęp osoby izolowanej do grzejnika lub innego źródła ciepła;

6) własne pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposażone dodatkowo w miskę ustępową, natrysk i umywalkę, odporne na umyślne zniszczenie;

7) łóżko wyposażone w materac niepalny, odporny na zniszczenie;

8) system monitoringu z kamerą, posiadający rezerwowe zasilanie wyposażone w funkcję autostartu, niedostępną dla osoby izolowanej, zabezpieczoną przed uszkodzeniem.

5

 

3.2. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorcy, zaopatrzony w węzeł sanitarny.

2

 

3.3. W oddziale co najmniej 1 pokój wieloosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorców, zaopatrzony w węzeł sanitarny.

3

 

3.4. W oddziale jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania.

3

 

II.

Kompleksowość

1. Sposób wykonania umowy

1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców.

4

 

III.

Cena

1. Cena

1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.

Maksymalnie 3

 

 

b) w tabeli nr 2 „OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ – CZĘŚĆ WSPÓLNA”:

– w części III „Dostępność. Maksymalna suma punktów: 7 dla części 40–53 i 4 dla części 1–39”:

– – tytuł otrzymuje brzmienie:

„III. Dostępność. Maksymalna suma punktów: 7 dla części 40–56 i 4 dla części 1–39”,

– – w lp. 3–5 kolumna nr 4 otrzymuje brzmienie:

„Jedna odpowiedź do wyboru. Dotyczy tylko przedmiotów postępowania w częściach: 40–56”,

– w części V „Inne. Maksymalna suma punktów: 2” w lp. 2 kolumna nr 4 otrzymuje brzmienie:

„Dotyczy tylko przedmiotów postępowania w częściach: 1–11, 18–27, 30 i 54–56”.

§ 2. [Postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej]

Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1555, z 2017 r. poz. 498, 852, 1279, 2364 i 2484, z 2018 r. poz. 385 i 1383 oraz z 2019 r. poz. 832.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Poczyński

radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama