reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 2 października 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej

Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 1394, 1590, 1694, 1726 i 1818) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej (Dz. U. poz. 2423) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) sieć onkologiczna – strukturę działającą na terenie danego województwa, na którą składają się wojewódzki ośrodek koordynujący i współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny wraz z ośrodkami współpracującymi I i II poziomu, które współpracują ze sobą w zakresie opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą objętym pilotażem;”,

b) w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny – podmiot leczniczy utworzony przez uczelnię medyczną prowadzący badania naukowe w zakresie onkologii, zapewniający udzielanie świadczeń w co najmniej dwóch z trzech zakresów: leczenie zabiegowe, chemioterapia, radioterapia onkologiczna, realizujący opiekę onkologiczną i plan leczenia onkologicznego świadczeniobiorcy oraz współpracujący z wojewódzkim ośrodkiem koordynującym oraz ośrodkiem współpracującym I i II poziomu.”;

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pilotaż obejmuje województwa: dolnośląskie, podlaskie, pomorskie i świętokrzyskie.”;

3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pilotażem mogą zostać objęci świadczeniobiorcy, u których w okresie realizacji pilotażu rozpoznano nowotwór złośliwy gruczołu krokowego, jajnika, jelita grubego, piersi lub płuca (kody jednostek chorobowych według klasyfikacji ICD-10: C18-C20, C34, C50, C56, C61, D05 i C78.0).”;

4) w § 6:

a) w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

„3) na terenie województwa podlaskiego:

a) współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny w zakresie raka płuca,

b) Białostockie Centrum Onkologii w zakresie pozostałych nowotworów określonych w § 5 ust. 1;

4) Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku – na terenie województwa pomorskiego.”,

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Wykaz ośrodków współpracujących I i II poziomu oraz współpracującego uniwersyteckiego ośrodka koordynującego na terenie województw, o których mowa w § 4 ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

3. Wojewódzki ośrodek koordynujący, współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny oraz ośrodki współpracujące I i II poziomu w danym województwie zawierają porozumienia o współpracy dotyczące sprawowania koordynowanej opieki onkologicznej w ramach pilotażu, w tym:

1) wzajemnego przepływu danych:

a) pochodzących z raportów statystycznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy, lub z systemu Rejestru Usług Medycznych Funduszu,

b) o stanie ogólnym pacjenta,

c) o kodzie i stopniu zaawansowania choroby według klasyfikacji TNM w wersji aktualnie obowiązującej, a jeżeli istnieje specyficzna dla nowotworu złośliwego klasyfikacja służąca do określenia stadium zaawansowania i nie jest możliwe zastosowanie klasyfikacji TNM – o nazwie klasyfikacji i wyniku, stadium zaawansowania (in situ, miejscowe, regionalne, uogólnione),

d) o wyniku badania histopatologicznego;

2) obligatoryjnego stosowania jednolitych wzorów dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 3.”;

5) w § 7:

a) w ust. 2:

– w pkt 10 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) realizacji planów leczenia onkologicznego przez ośrodki współpracujące I i II poziomu oraz współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny,”,

– pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) sporządza i przekazuje oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu sprawozdania okresowe i sprawozdanie końcowe ze swojej działalności, działalności współpracującego uniwersyteckiego ośrodka klinicznego i działalności ośrodków I i II poziomu, z uwzględnieniem mierników i wskaźników, o których mowa w § 9 i § 10, obejmujące dane, o których mowa w pkt 9 i 11;”,

– w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14) Fundusz na pisemny wniosek wojewódzkiego ośrodka koordynującego udostępnia mu wskazane we wniosku dane pochodzące z raportów statystycznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy, lub z systemu Rejestru Usług Medycznych Funduszu, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i analizy pilotażu.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny:

1) koordynuje i prowadzi biobankowanie materiału biologicznego pobranego od świadczeniobiorców będących pod opieką tego ośrodka, wojewódzkiego ośrodka koordynującego i ośrodków współpracujących I i II poziomu oraz badania naukowe w zakresie terapii personalizowanej, badań genomowych i innych badań poprawiających analizowane wskaźniki leczenia świadczeniobiorców;

2) finansuje cały proces pobierania materiału biologicznego realizowany w innej jednostce niż współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny, na podstawie podpisanego szczegółowego porozumienia o współpracy pomiędzy współpracującym uniwersyteckim ośrodkiem klinicznym a pozostałymi ośrodkami uczestniczącymi w pilotażu na terenie województwa, w którym funkcjonuje współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny;

3) w zakresie pilotażu raka płuca organizuje, w porozumieniu z wojewódzkim ośrodkiem koordynującym, wielodyscyplinarne zespoły terapeutyczne dla świadczeniobiorców objętych pilotażem, w tym wielodyscyplinarne zespoły terapeutyczne w miejscu udzielania świadczeń przez ośrodek współpracujący I i II poziomu z udziałem lekarzy specjalistów danego ośrodka współpracującego w dziedzinie związanej z lokalizacją nowotworu, które ustalają plan leczenia onkologicznego;

4) w obszarach, o których mowa w pkt 1–3, zapewnia ośrodkom współpracującym I i II poziomu możliwość skorzystania z porad i konsultacji w przypadkach trudnych klinicznie, w tym z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, środków komunikacji elektronicznej lub publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;

5) wskazuje, w uzgodnieniu ze świadczeniobiorcą, świadczeniodawcę realizującego opiekę onkologiczną, należącego do danej sieci onkologicznej;

6) realizuje plan leczenia onkologicznego;

7) wyznacza koordynatora leczenia onkologicznego, o którym mowa w art. 32a ust. 2a ustawy, jednego na każdych kolejnych 40 świadczeniobiorców objętych pilotażem, u których rozpoczęto leczenie w danym miesiącu;

8) zapewnia możliwość telefonicznego i elektronicznego umawiania terminów badań diagnostycznych lub wizyt lekarskich oraz zmiany tych terminów;

9) dokonuje, w zakresie pilotażu raka płuca, bieżącej i okresowej oceny:

a) realizacji planów leczenia onkologicznego przez ośrodki współpracujące I i II poziomu,

b) organizacji wielodyscyplinarnych zespołów terapeutycznych przez ośrodki współpracujące II poziomu;

10) gromadzi dane o świadczeniach opieki zdrowotnej z zakresu profilaktyki nowotworów złośliwych, o których mowa w § 5 ust. 1, udzielonych świadczeniobiorcom objętym pilotażem, uzyskane na podstawie ankiety, o której mowa w ust. 3 pkt 1, i dokonuje ich analizy;

11) gromadzi dane uzyskane na podstawie ankiety, o której mowa w ust. 3 pkt 2, i dokonuje ich analizy;

12) sporządza i przekazuje wojewódzkiemu ośrodkowi koordynującemu sprawozdania okresowe i sprawozdanie końcowe ze swojej działalności, z uwzględnieniem mierników i wskaźników, o których mowa w § 9 i § 10, obejmujące dane, o których mowa w pkt 9 i 10;

13) organizuje wielodyscyplinarne zespoły terapeutyczne dla świadczeniobiorców objętych pilotażem;

14) sporządza i przekazuje wojewódzkiemu ośrodkowi koordynującemu sprawozdania okresowe dotyczące organizacji wielodyscyplinarnych zespołów terapeutycznych.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wojewódzkie ośrodki koordynujące wspólnie z Funduszem opracują wzory, które będą aktualizowane nie częściej niż raz na 6 miesięcy:

1) ankiety w celu pozyskania danych, o których mowa w ust. 2 pkt 9;

2) ankiety satysfakcji świadczeniobiorców z zakresu opieki onkologicznej sprawowanej w ramach sieci onkologicznej;

3) karty oceny mierników zawierających opisy niezbędne do prawidłowego wyliczenia mierników;

4) oświadczeń i zgód świadczeniobiorcy na udział w pilotażu;

5) dokumentów oceny diagnostyki onkologicznej niezbędnych do prawidłowej realizacji i analizy efektów pilotażu.”,

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Ośrodki biorące udział w pilotażu są obowiązane do stosowania wzorów określonych na podstawie ust. 3.”,

e) w ust. 4 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5) gromadzi dane uzyskane na podstawie ankiety, o której mowa w ust. 3 pkt 2, i przekazuje je do wojewódzkiego ośrodka koordynującego;

6) sporządza i przekazuje do wojewódzkiego ośrodka koordynującego sprawozdania okresowe i sprawozdanie końcowe ze swojej działalności, z uwzględnieniem mierników i wskaźników, o których mowa w § 9 i § 10, obejmujące dane, o których mowa w pkt 4 i 5.”,

f) w ust. 5 pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„7) gromadzi dane uzyskane na podstawie ankiety, o której mowa w ust. 3 pkt 2, i przekazuje je do wojewódzkiego ośrodka koordynującego, który dokonuje ich analizy;

8) sporządza i przekazuje do wojewódzkiego ośrodka koordynującego sprawozdania okresowe i sprawozdanie końcowe ze swojej działalności, z uwzględnieniem mierników i wskaźników, o których mowa w § 9 i § 10, obejmujące dane, o których mowa w pkt 6 i 7;”,

g) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Na terenie województwa podlaskiego wojewódzki ośrodek koordynujący, współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny oraz ośrodki współpracujące I i II poziomu są obowiązane również do realizacji następujących zadań:

1) wojewódzki ośrodek koordynujący oraz ośrodki współpracujące I i II poziomu są obowiązane do współpracy z współpracującym uniwersyteckim ośrodkiem klinicznym w zakresie biobankowania i prowadzenia badań naukowych, o których mowa w ust. 2a pkt 1 i 2;

2) współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny jest obowiązany do objęcia, w okresie każdego roku, co najmniej 30% świadczeniobiorców, którym wykonano zabieg operacyjny, pozostających pod opieką każdego z ośrodków uczestniczących w pilotażu na terenie województwa, w którym funkcjonuje współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny, procedurą biobankowania określoną i koordynowaną przez współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny.”;

6) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego określonego przez Fundusz, wojewódzkie ośrodki koordynujące przekazują do oddziału wojewódzkiego Funduszu szczegółowe zestawienie oceny, o której mowa w ust. 1, ze swojej działalności, działalności współpracującego uniwersyteckiego ośrodka klinicznego oraz ośrodków współpracujących I i II poziomu.”;

7) w § 9:

a) pkt 5–7 otrzymują brzmienie:

„5) odsetka świadczeniobiorców wymagających ponownej hospitalizacji z powodu powikłań po leczeniu chirurgicznym;

6) odsetka świadczeniobiorców wymagających ponownej hospitalizacji z powodu powikłań po radioterapii onkologicznej;

7) odsetka świadczeniobiorców wymagających ponownej hospitalizacji z powodu powikłań po leczeniu systemowym;”,

b) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) mediany czasu, który upłynął od dnia zarejestrowania świadczeniobiorcy na badania diagnostyczne (obrazowe lub patomorfologiczne) do dnia uzyskania wyniku tego badania;”,

c) pkt 31 otrzymuje brzmienie:

„31) odsetka badań diagnostycznych wymagających ponownego opisu bądź ponownej weryfikacji materiału w okresie 6 tygodni (tomografia komputerowa, endoskopia, biopsja, ocena patomorfologiczna, ocena molekularna), wykazanego dla każdej z uczestniczących placówek w podziale na typ nowotworu i rodzaj badania;”;

8) w § 10 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) liczba porad i konsultacji przeprowadzonych przez wojewódzki ośrodek koordynujący oraz współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny na zlecenie ośrodków współpracujących I i II poziomu;”;

9) w § 11:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych w ramach pilotażu odbywa się zgodnie z umowami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczącymi:

1) systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej zawartymi w ramach leczenia onkologicznego ze świadczeniodawcami w zakresie leczenia szpitalnego, z wyłączeniem chemioterapii, programów lekowych, radio/brachyterapii, diagnostyki;

2) świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach leczenia onkologicznego, w zakresie leczenia szpitalnego, z wyłączeniem chemioterapii, programów lekowych, radio/brachyterapii, diagnostyki, objętych finansowaniem poza umowami zawartymi w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 2, odbywa się z wykorzystaniem współczynników korygujących:

1) 1,05 – dla ośrodka współpracującego I poziomu;

2) 1,175 – dla ośrodka współpracującego II poziomu;

3) 1,35 – dla wojewódzkiego ośrodka koordynującego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1;

4) 1,30 – dla wojewódzkiego ośrodka koordynującego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2;

5) 1,30 – dla wojewódzkiego ośrodka koordynującego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 lit. b, w zakresie nowotworów innych niż nowotwory płuca oraz 1,175 w zakresie nowotworów płuca;

6) 1,35 – dla wojewódzkiego ośrodka koordynującego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4;

7) 1,175 – dla współpracującego uniwersyteckiego ośrodka klinicznego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 lit. a, w zakresie nowotworów innych niż nowotwory płuca oraz 1,30 w zakresie nowotworów płuca.”;

10) w § 12:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wojewódzki ośrodek koordynujący przekazuje oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu:

1) co trzy miesiące, w terminie do 30 dni od dnia zakończenia okresu, którego dotyczą – sprawozdania okresowe,

2) nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia pilotażu – sprawozdania końcowe

– o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 12, ust. 2a pkt 12, ust. 4 pkt 6 i ust. 5 pkt 8.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ocenie wyników pilotażu podlegają coroczne wartości mierników, o których mowa w § 9, oraz ich porównanie w perspektywie rok do roku z analogicznymi miernikami dla ośrodków w sieci onkologicznej.”,

c) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Fundusz odmawia rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych w ramach pilotażu z wykorzystaniem współczynników korygujących, w przypadku gdy ośrodek nie przekazuje danych:

1) o których mowa w § 7 ust. 4 pkt 4 i ust. 5 pkt 7, do wojewódzkiego ośrodka koordynującego;

2) z ankiet, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 2;

3) o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 12, ust. 2a pkt 12, ust. 4 pkt 6 i ust. 5 pkt 8.”;

11) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. W. Kraska


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

Załącznik 1. [WYKAZ OŚRODKÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH I I II POZIOMU ORAZ WSPÓŁPRACUJĄCEGO UNIWERSYTECKIEGO OŚRODKA KOORDYNUJĄCEGO NA TERENIE WOJEWÓDZTW DOLNOŚLĄSKIEGO, PODLASKIEGO, POMORSKIEGO I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 2 października 2019 r. (poz. 1902)

WYKAZ OŚRODKÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH I I II POZIOMU ORAZ WSPÓŁPRACUJĄCEGO UNIWERSYTECKIEGO OŚRODKA KOORDYNUJĄCEGO NA TERENIE WOJEWÓDZTW DOLNOŚLĄSKIEGO, PODLASKIEGO, POMORSKIEGO I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Lp.

NAZWA OŚRODKA

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

I. Ośrodki współpracujące I poziomu

1

Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii „Izer-Med” Sp. z o.o. w Szklarskiej Porębie

2

„Miedziowe Centrum Zdrowia” S.A. w Lubinie

3

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy-Zdroju

4

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu

5

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie

6

Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich ul. Pilczycka 144-148, Wrocław

II. Ośrodki współpracujące II poziomu

1

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu

2

Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu

3

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

4

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

5

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze

6

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

7

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

8

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

9

Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

I. Współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny

1

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

II. Ośrodki współpracujące I poziomu

1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

2

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku

3

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

III. Ośrodki współpracujące II poziomu

1

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

I. Ośrodki współpracujące I poziomu

1

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach

2

Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim

II. Ośrodki współpracujące II poziomu

1

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku

2

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o w Gdyni

3

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

4

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.

5

Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

I. Ośrodki współpracujące I poziomu

1

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze

2

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

3

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

4

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

II. Ośrodki współpracujące II poziomu

1

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama