reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 7 października 2019 r.

w sprawie trybu łączenia, podziału i likwidacji instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz

Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Elementy składające się na tryb łączenia, podziału i likwidacji instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz]

Na tryb łączenia, podziału i likwidacji instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, zwanych dalej „instytutami”, składają się:

1) czynności przygotowawcze;

2) analiza celowości połączenia instytutów, podziału albo likwidacji instytutu, a w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, zwanej dalej „ustawą”, przygotowanie wniosku, o którym mowa w tym przepisie, i ocena tego wniosku;

3) przygotowanie wniosku, o którym mowa w art. 44 ustawy;

4) podjęcie uchwały w sprawie połączenia instytutów, podziału albo likwidacji instytutu;

5) przygotowanie protokołów zdawczo-odbiorczych mienia, zobowiązań i należności instytutów, które mają zostać połączone w sposób, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy, instytutu, który ma zostać włączony do innego instytutu, albo instytutu, który ma zostać podzielony.

§ 2. [Czynności przygotowawcze]

1. Czynności przygotowawcze przeprowadza Prezes Centrum Łukasiewicz, a w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy, dyrektorzy instytutów, które mają zostać połączone, albo dyrektor instytutu, który ma zostać podzielony albo zlikwidowany.

2. Do czynności przygotowawczych należy ustalenie:

1) stanu majątkowego istotnego ze względu na zakres działalności instytutów, które mają zostać połączone, albo instytutu, który ma zostać podzielony albo zlikwidowany, w szczególności posiadanej aparatury naukowo-badawczej i tytułów prawnych do nieruchomości;

2) stanu zobowiązań i należności instytutów, które mają zostać połączone, albo instytutu, który ma zostać podzielony albo zlikwidowany;

3) stanu organizacyjno-prawnego, w tym kadrowego, instytutów, które mają zostać połączone, albo instytutu, który ma zostać podzielony albo zlikwidowany;

4) stanu realizacji przez instytuty, które mają zostać połączone, albo instytut, który ma zostać podzielony albo zlikwidowany, projektów badawczych wraz ze wskazaniem dotychczas osiągniętych rezultatów;

5) szacunkowych kosztów połączenia instytutów, podziału albo likwidacji instytutu.

3. Z przebiegu czynności przygotowawczych sporządza się protokół.

§ 3. [Analiza celowości]

1. Prezes Centrum Łukasiewicz przeprowadza analizę celowości połączenia instytutów, podziału albo likwidacji instytutu w szczególności na podstawie protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 3, i wyników ostatniej inwentaryzacji przeprowadzonej w instytutach, które mają zostać połączone, albo w instytucie, który ma zostać podzielony albo zlikwidowany.

2. Analiza, o której mowa w ust. 1, zawiera rekomendację co do zasadności połączenia instytutów, podziału albo likwidacji instytutu albo stwierdzenie ich niezasadności oraz uzasadnienie merytoryczne, organizacyjne lub finansowe.

3. W przypadku gdy analiza, o której mowa w ust. 1, zawiera rekomendację co do zasadności połączenia instytutów, podziału albo likwidacji instytutu, Prezes Centrum Łukasiewicz występuje o wydanie opinii, o których mowa w art. 40 ust. 3 pkt 1 ustawy, wyznaczając termin na ich wydanie nie krótszy niż 7 dni.

4. Niewydanie opinii, o których mowa w art. 40 ust. 3 pkt 1 ustawy, w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 3 nie wstrzymuje złożenia przez Prezesa Centrum Łukasiewicz wniosku, o którym mowa w art. 44 ustawy, do Rady Centrum Łukasiewicz.

§ 4. [Przygotowanie oraz zakres wniosku]

1. Organy, o których mowa w art. 40 ust. 2 ustawy, przygotowują wniosek o połączenie instytutów, podział albo likwidację instytutu w szczególności na podstawie protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 3, i wyników ostatniej inwentaryzacji przeprowadzonej w instytutach, które mają zostać połączone, albo w instytucie, który ma zostać podzielony albo zlikwidowany. Wniosek zawiera uzasadnienie celowości połączenia instytutów, podziału albo likwidacji instytutu oraz:

1) w przypadku połączenia instytutów:

a) propozycję sposobu połączenia wybranego spośród wymienionych w art. 41 ust. 1 ustawy,

b) harmonogram działań koniecznych do podjęcia w procesie połączenia;

2) w przypadku podziału instytutu:

a) harmonogram działań koniecznych do podjęcia w procesie podziału,

b) propozycje sposobu rozliczeń z tytułu zobowiązań, a także przejęcia uprawnień i obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych;

3) w przypadku likwidacji instytutu:

a) analizę możliwości zaspokojenia wierzycieli instytutu lub zabezpieczenia przysługujących im roszczeń,

b) propozycje w zakresie rozdysponowania mienia instytutu.

2. Po przygotowaniu wniosku organy, o których mowa w art. 40 ust. 2 ustawy, występują o wydanie opinii, o których mowa w art. 40 ust. 3 pkt 2 ustawy, wyznaczając termin na ich wydanie nie krótszy niż 7 dni.

3. Niewydanie opinii, o których mowa w art. 40 ust. 3 pkt 2 ustawy, w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 2 nie wstrzymuje złożenia przez organy, o których mowa w art. 40 ust. 2 ustawy, wniosku do Prezesa Centrum Łukasiewicz.

4. Do wniosku dołącza się:

1) protokół, o którym mowa w § 2 ust. 3;

2) wyniki ostatniej inwentaryzacji przeprowadzonej w instytutach, które mają zostać połączone, albo w instytucie, który ma zostać podzielony albo zlikwidowany;

3) opinie, o których mowa w art. 40 ust. 3 pkt 2 ustawy, albo informację o ich niewydaniu w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 2.

5. Prezes Centrum Łukasiewicz dokonuje oceny wniosku, biorąc pod uwagę:

1) wpływ planowanego połączenia instytutów, podziału albo likwidacji instytutu na realizację celów Sieci Badawczej Łukasiewicz, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy;

2) możliwość wystąpienia istotnych zagrożeń dla funkcjonowania Sieci Badawczej Łukasiewicz związanych z planowanym połączeniem instytutów, podziałem albo likwidacją instytutu.

6. Prezes Centrum Łukasiewicz może zwrócić się do organów, o których mowa w art. 40 ust. 2 ustawy, o uzupełnienie złożonego wniosku lub dodatkowe wyjaśnienia, wyznaczając termin na przekazanie uzupełnionego wniosku lub dodatkowych wyjaśnień nie krótszy niż 7 dni.

7. Prezes Centrum Łukasiewicz informuje organy, o których mowa w art. 40 ust. 2 ustawy, o wyniku oceny wniosku.

§ 5. [Wniosek Prezesa Centrum Łukasiewicz]

1. Jeżeli analiza, o której mowa w § 3 ust. 1, zawiera rekomendację co do zasadności połączenia instytutów, podziału albo likwidacji instytutu albo ocena wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1, potwierdzi tę zasadność, Prezes Centrum Łukasiewicz przygotowuje wniosek, o którym mowa w art. 44 ustawy, zawierający:

1) w przypadku połączenia instytutów:

a) propozycję sposobu połączenia wybranego spośród wymienionych w art. 41 ust. 1 ustawy,

b) nazwy i siedziby instytutów, które mają zostać połączone, oraz ich numery REGON i NIP,

c) proponowaną nazwę i siedzibę instytutu, który ma powstać w wyniku połączenia,

d) proponowany termin połączenia,

e) składniki majątkowe, w tym tytuł prawny do nieruchomości, które w wyniku połączenia powinny wejść w skład majątku instytutu, o którym mowa w lit. c,

f) proponowany sposób połączenia planów finansowych instytutów, które mają zostać połączone, i podziału nagród – w przypadku gdy połączenie miałoby nastąpić w trakcie roku obrotowego;

2) w przypadku podziału instytutu:

a) nazwę i siedzibę instytutu oraz jego numery REGON i NIP,

b) nazwę komórki organizacyjnej albo nazwy komórek organizacyjnych instytutu, które mają zostać włączone do innego instytutu albo do Centrum Łukasiewicz,

c) nazwę instytutu, do którego ma zostać włączona komórka organizacyjna albo mają zostać włączone komórki organizacyjne dzielonego instytutu, albo propozycję, aby włączenie nastąpiło do Centrum Łukasiewicz,

d) proponowany termin podziału,

e) proponowany sposób podziału mienia oraz rozliczeń z tytułu zobowiązań, a także przejęcia uprawnień i obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych;

3) w przypadku likwidacji instytutu:

a) nazwę i siedzibę instytutu oraz jego numery REGON i NIP,

b) proponowany dzień otwarcia i dzień zakończenia likwidacji,

c) proponowany termin zakończenia działalności instytutu,

d) proponowany sposób i tryb rozdysponowania mienia instytutu innego niż wskazane w art. 47 ust. 1 ustawy,

e) instytut, któremu planuje się przekazać aparaturę naukowo-badawczą i księgozbiory oraz prawa, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy, a także planowany tryb i warunki rozdysponowania tego mienia,

f) proponowany sposób uregulowania zobowiązań instytutu.

2. Do wniosku, o którym mowa w art. 44 ustawy, Prezes Centrum Łukasiewicz dołącza:

1) opinie, o których mowa w art. 40 ust. 3 ustawy, albo informację o ich niewydaniu w terminie wyznaczonym zgodnie z § 3 ust. 3 albo § 4 ust. 2;

2) analizę, o której mowa w § 3 ust. 1;

3) wynik oceny wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1.

§ 6. [Termin uchwały w sprawie połączenia instytutów, podziału albo likwidacji instytutu]

Rada Centrum Łukasiewicz podejmuje uchwałę w sprawie połączenia instytutów, podziału albo likwidacji instytutu w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku Prezesa Centrum Łukasiewicz.

§ 7. [Protokół zdawczo-odbiorczy]

Dyrektorzy instytutów, które mają zostać połączone w sposób, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy, dyrektor instytutu, który ma zostać włączony do innego instytutu, albo dyrektor instytutu, który ma zostać podzielony, sporządzają protokół zdawczo-odbiorczy zawierający wykaz mienia, zobowiązań i należności łączonych instytutów albo włączanego albo dzielonego instytutu, które zostaną przejęte przez instytut, który powstanie w wyniku połączenia, instytut, do którego nastąpi włączenie, albo przez Centrum Łukasiewicz albo instytut, do którego zostanie włączona komórka organizacyjna albo zostaną włączone komórki organizacyjne dzielonego instytutu, według stanu na dzień poprzedzający dzień połączenia albo podziału.

§ 8. [Postępowanie w przypadku podjęcia przed 1 kwietnia 2020 r. czynności, o których mowa w § 1 pkt 1–4, mających na celu połączenie instytutów]

W przypadku podjęcia przed dniem 1 kwietnia 2020 r. czynności, o których mowa w § 1 pkt 1–4, mających na celu połączenie instytutów w sposób, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy:

1) Prezes Centrum Łukasiewicz we wniosku składanym zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 wskazuje proponowany termin połączenia przypadający nie wcześniej niż w tym dniu;

2) uchwała, o której mowa w § 6, wchodzi w życie nie wcześniej niż w tym dniu.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: wz. S. Skuza


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1530).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama