Kategorie

Dziennik Ustaw

USTAWA

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

o zmianie ustawy – Prawo pocztowe oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne1)

Tekst pierwotny

Art. 1. [Prawo pocztowe]

W ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051 i 1495) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Ustawa określa również warunki wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/644 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek (Dz. Urz. UE L 112 z 02.05.2018, str. 19), zwanego dalej „rozporządzeniem 2018/644”, oraz kary pieniężne za ich niewykonanie.”;

2) po rozdziale 11 dodaje się rozdział 11a w brzmieniu:

„Rozdział 11a

Warunki wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z rozporządzenia 2018/644

Art. 125a. Operator świadczący usługi doręczania paczek w rozumieniu art. 2 pkt 3 rozporządzenia 2018/644, zwany dalej „operatorem”, przekazuje wymagane tym rozporządzeniem informacje i dokumenty Prezesowi UKE.

Art. 125b. W wartości progowej wynoszącej 50 osób, o której mowa w art. 4 ust. 6 rozporządzenia 2018/644, operator uwzględnia osoby pracujące dla swoich podwykonawców w rozumieniu art. 2 pkt 4 rozporządzenia 2018/644.

Art. 125c. Operator rozpoczynający świadczenie usług doręczania paczek przekazuje informacje, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia 2018/644, niezwłocznie po dniu rozpoczęcia świadczenia tych usług.”;

3) po art. 126 dodaje się art. 126a w brzmieniu:

„Art. 126a. 1. Karze pieniężnej podlega podmiot, który nie przekazuje informacji lub dokumentów albo przekazuje niepełne lub nieprawdziwe informacje, o których mowa w art. 4 ust. 1–3, art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 5 rozporządzenia 2018/644.

2. Wysokość kary pieniężnej nie może przekroczyć 2% przychodu z działalności gospodarczej osiągniętego przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, w roku obrotowym poprzedzającym wymierzenie kary.

3. Jeżeli podmiot, o którym mowa w ust. 1, w roku obrotowym poprzedzającym wymierzenie kary nie osiągnął przychodu z działalności gospodarczej albo gdy okres wykonywania działalności gospodarczej przez ten podmiot jest krótszy niż 12 miesięcy, za podstawę wymiaru kary pieniężnej przyjmuje się równowartość kwoty 500 000 euro, wyrażonej w złotych i ustalanej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wydania decyzji o wymierzeniu kary.

4. Do ustalania wysokości kary pieniężnej stosuje się przepis art. 126 ust. 8.”;

4) w art. 128 w ust. 2 w zdaniu pierwszym po wyrazach „w art. 126” dodaje się wyrazy „i art. 126a”;

5) w art. 129 w ust. 1 po wyrazach „w art. 126” dodaje się przecinek i wyrazy „art. 126a”.

Art. 2. [Prawo telekomunikacyjne]

W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, z późn. zm.2)) w art. 192 w ust. 1 w pkt 21 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 22 w brzmieniu:

„22) wykonywanie zadań wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/644 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek (Dz. Urz. UE L 112 z 02.05.2018, str. 19).”.

Art. 3. [Przekazywanie informacji Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej przez operatora]

Operator świadczący usługi doręczania paczek w rozumieniu art. 2 pkt 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/644 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek (Dz. Urz. UE L 112 z 02.05.2018, str. 19) przed dniem wejścia w życie ustawy, który przed tym dniem nie przekazał Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacji, o których mowa w art. 4 ust. 1 tego rozporządzenia, przekazuje je do dnia 10 stycznia 2020 r.

Art. 4. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 23 listopada 2019 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/644 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek (Dz. Urz. UE L 112 z 02.05.2018, str. 19).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 643, 730, 1030, 1553 i 1815.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-23
  • Data wejścia w życie: 2019-11-23
  • Data obowiązywania: 2019-11-23

Dziennik Ustaw