| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 14 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1414), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 509);

2) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1620).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2–4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 509), które stanowią:

„§ 2. Do postępowań w sprawach o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wszczętych w terminach składania wniosków o przyznanie tej pomocy, które rozpoczęły bieg przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, i niezakończonych przed tym dniem, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. Do refundacji kosztów kwalifikowalnych objętych umowami o przyznaniu pomocy zawartymi przed dniem 18 stycznia 2017 r. przepis § 17 ust. 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia zmienianego w § 1 stosuje się w brzmieniu dotychczasowym.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1620), które stanowią:

„§ 2. Do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Ardanowski

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 14 stycznia 2020 r. (poz. 232)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

z dnia 4 września 2015 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanej dalej „pomocą”, w tym:

1) formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność;

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy;

3) kryteria wyboru operacji;

4) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa o przyznaniu pomocy, zwana dalej „umową”;

5) przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta jest przyznawana pomoc, oraz warunki i tryb przyznania tej pomocy.

§ 2.2) Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie budowy lub przebudowy dróg gminnych, powiatowych lub wewnętrznych lub odcinków tych dróg.

§ 3. O pomoc może ubiegać się:

1) gmina;

2) związek międzygminny;

3) powiat;

4) związek powiatów.

§ 4. Pomoc jest przyznawana na operację, która oprócz warunków określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanej dalej „ustawą”, spełnia następujące warunki:

1) będzie realizowana w zakresie określonym w § 2;

2) koszty kwalifikowalne operacji nie będą współfinansowane w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego oraz innych programów przeznaczonych na inwestycje drogowe;

3) będzie realizowana nie więcej niż w dwóch etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, nastąpi nie później niż w terminie 24 miesięcy, a w przypadku operacji realizowanej w dwóch etapach nie później niż w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.;

4) będzie realizowana na obszarze należącym do:

a) gminy wiejskiej lub

b) gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5000 mieszkańców, lub

c) gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5000 mieszkańców;

5) będzie realizowana na nieruchomości będącej własnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub na nieruchomości, do której podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nią przez okres realizacji operacji oraz co najmniej przez okres, o którym mowa w art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”;

6)3) będzie wynikać z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli zostały sporządzone, albo z decyzji ostatecznej o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli uzyskanie takiej decyzji jest wymagane;

7)3) będzie spójna z dokumentem strategicznym dotyczącym obszaru, na którym jest planowana realizacja operacji, określającym strategię rozwoju oraz obszary lub cele lokalnej polityki rozwoju;

8) (uchylony);4)

9)5) suma kosztów całkowitych operacji nie przekroczy dwukrotności wysokości pomocy na tę operację ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

10) będzie łączyć jednostki osadnicze określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443) z istniejącą drogą publiczną;

11) w przypadku gdy dotyczy drogi wewnętrznej – droga ta w wyniku realizacji operacji stanie się drogą publiczną;

12) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;

13)6) dla operacji wydano ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana.

§ 5. Pomoc na operację jest przyznawana w formie refundacji następujących kosztów kwalifikowalnych:

1) ogólnych, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), zwanych dalej „kosztami ogólnymi”,

2)7) budowy lub przebudowy drogi,

3) budowy kanałów technologicznych w ciągu budowanej lub przebudowywanej drogi związanych z potrzebami zarządzania tą drogą lub potrzebami ruchu drogowego,

4) zakupu sprzętu, materiałów i usług służących realizacji operacji,

5) podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013

– które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

§ 6. 1.8) Pomoc jest przyznawana w wysokości do 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

2. Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wynosi 3 000 000 zł na beneficjenta.

3. Przy ustalaniu wysokości środków pozostałych do wykorzystania w ramach limitu, o którym mowa w ust. 2, uwzględnia się sumę kwot pomocy wypłaconej na zrealizowane operacje i kwot pomocy przyznanej na operacje, których realizacja nie została jeszcze zakończona.

4. W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów.

5. Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

§ 6a.9) 1. W ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy dany podmiot może złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy.

2. W przypadku gdy dany podmiot złoży w ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy więcej niż jeden wniosek o przyznanie pomocy, nie przyznaje się pomocy na żadną z operacji objętych tymi wnioskami.

§ 7. 1. Wniosek o przyznanie pomocy zawiera dane niezbędne do jej przyznania, w szczególności:

1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy;

2) numer identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, nadany podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy;

3) opis planowanej operacji, w tym wskazanie:

a) celów operacji,

b) wartości wskaźników, których osiągnięcie jest zakładane w wyniku realizacji operacji,

c) zakresu, w jakim operacja będzie realizowana,

d) terminu i miejsca realizacji operacji;

4) plan finansowy operacji wraz z wnioskowaną kwotą pomocy w złotych zaokrągloną w dół do pełnych złotych;

5) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;

6) oświadczenia lub zobowiązania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy dotyczące pomocy;

7) informacje o dołączonych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy.

2.10) Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do przyznania pomocy, w tym niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy i kryteriów wyboru operacji, albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy.

3.10) Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy albo pracownika samorządu województwa, albo podmiot, który wydał dokument, albo w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym albo adwokatem.

§ 8. 1. Postępowanie w sprawie przyznania pomocy prowadzi właściwy organ samorządu województwa.

2. Załatwianie spraw związanych z przyznawaniem pomocy, w tym dokonywanie czynności w ramach postępowania w sprawie przyznania pomocy, może być dokonywane przez upoważnionych przez właściwy organ samorządu województwa pracowników urzędu marszałkowskiego albo wojewódzką samorządową jednostkę organizacyjną, zwaną dalej „samorządową jednostką”.

3. W przypadku udzielenia upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, samorządowej jednostce, właściwy organ samorządu województwa podaje informację o udzieleniu takiego upoważnienia na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego.

§ 9. 1. Właściwy organ samorządu województwa albo samorządowa jednostka podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki oraz w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce, ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nie później niż 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania tych wniosków.

2.11) Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie dnia rozpoczęcia i dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy oraz przewidywaną na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy wysokość środków w ramach limitu środków dostępnych dla danego województwa.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie może być krótszy niż 14 dni oraz dłuższy niż 60 dni.

4. Właściwy organ samorządu województwa albo samorządowa jednostka udostępnia formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki, nie później niż w dniu podania do publicznej wiadomości ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1.

5.12) Wniosek o przyznanie pomocy składa się, w formie pisemnej, w urzędzie marszałkowskim albo w samorządowej jednostce albo przez nadanie przesyłki rejestrowanej w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005), w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1.

6.13) Złożenie wniosku o przyznanie pomocy potwierdza się w formie pisemnej. Potwierdzenie, które zawiera datę wpływu wniosku, opatruje się pieczęcią urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki, a podpisuje je osoba przyjmująca ten wniosek.

7.14) W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.

§ 10. (uchylony).15)

§ 11. 1.16) O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru operacji:

1) dochód:

a) gminy lub powiatu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23), pomniejszony o wpłaty danej jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej, o których mowa odpowiednio w art. 29 i art. 30 tej ustawy, i powiększony o przysługujące danej jednostce samorządu terytorialnego części wyrównawcze i równoważące subwencji ogólnej,

b) związku międzygminnego lub związku powiatów obliczony jako średnia arytmetyczna dochodów jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład tego związku obliczonych zgodnie z lit. a

– jest niższy od średniego dochodu własnego jednostek samorządu terytorialnego danego szczebla w danym województwie pomniejszonego o sumę wpłat tych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej, o których mowa odpowiednio w art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, i powiększonego o sumę przysługujących tym jednostkom samorządu terytorialnego części wyrównawczych i równoważących subwencji ogólnej – 3 punkty;

2) średnia stopy bezrobocia w powiecie, na obszarze którego jest planowana realizacja operacji, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy była wyższa albo równa średniej krajowej stopie bezrobocia w tym okresie – 1 punkt;

3) operacja będzie realizowana w gminie, w której gęstość zaludnienia ustalona według aktualnych na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej:

a) jest równa bądź wyższa od średniej gęstości zaludnienia województwa, na obszarze którego będzie realizowana operacja – 2 punkty,

b) jest niższa od średniej gęstości zaludnienia województwa, na obszarze którego będzie realizowana operacja, i stanowi co najmniej 50% tej średniej – 1 punkt;

4) operacja będzie realizowana w związku z tworzeniem pasywnej infrastruktury szerokopasmowej w rozumieniu art. 2 pkt 137 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.17)) lub na obszarze realizacji operacji funkcjonuje sieć szerokopasmowa w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2410) – 1 punkt;

5) odcinek drogi objęty operacją zapewni bezpośredni dostęp do nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek użyteczności publicznej lub na której rozpoczęto budowę budynku użyteczności publicznej, o ile budowa ta zostanie zakończona przed dniem złożenia wniosku o płatność końcową – 2 punkty;

6) odcinek drogi objęty operacją łączy się z drogą o wyższej kategorii bezpośrednio albo przez inny odcinek drogi niebędący przedmiotem operacji, o ile parametry techniczne odcinka drogi objętego operacją przed jej zrealizowaniem są gorsze od parametrów technicznych odcinka drogi niebędącego przedmiotem operacji, przez który odcinek drogi objęty operacją łączy się z drogą o wyższej kategorii, a po jej zrealizowaniu będą co najmniej takie same – 3 punkty.

2. Oprócz kryteriów określonych w ust. 1 do ustalania kolejności przysługiwania pomocy stosuje się również następujące kryteria wyboru operacji – w przypadku województwa:18)

1) dolnośląskiego – średnia liczba przedsiębiorców w miejscowościach objętych realizacją operacji w stosunku do średniej wojewódzkiej liczby przedsiębiorców na miejscowość, według aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, wynosi:

a) nie więcej niż 100% średniej wojewódzkiej – 4 punkty,

b) powyżej 100% i nie więcej niż 150% średniej wojewódzkiej – 2 punkty;

2)19) kujawsko-pomorskiego – w wyniku realizacji operacji nastąpi zmiana nawierzchni drogi z gruntowej na brukową, asfaltową lub betonową albo z szutrowej na brukową, asfaltową lub betonową – 4 punkty;

3) lubelskiego – operacja zwiększy dostępność:

a) obszaru atrakcyjnego turystycznie, na którym znajduje się park narodowy, park krajobrazowy, rezerwat przyrody, obszar chronionego krajobrazu, zabytek, gospodarstwo agroturystyczne lub szlak turystyczny – 2 punkty,

b) obszaru rozwoju produkcji rolniczej lub przetwórstwa rolno-spożywczego, na którym znajduje się grupa producencka, zakład przetwórstwa rolno-spożywczego, producent rolny posiadający gospodarstwo o powierzchni większej niż 200% średniej w województwie lub gospodarstwo ekologiczne – 2 punkty;

4) lubuskiego:

a) operacja będzie realizowana przez powiaty o bardzo złej i złej dostępności do usług publicznych i złej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz gminy wchodzące w skład tych powiatów określone w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 przyjętej uchwałą nr XXXII/319/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 202020) – 2 punkty,

b) operacja dotyczy przebudowy:21)

– drogi powiatowej, która łączy się z drogami wojewódzkimi lub krajowymi istotnymi ze względu na lokalizację ważnych obiektów i instytucji, poprawiając dojazd do tych obiektów i instytucji – 2 punkty albo

– drogi gminnej, która łączy się z drogami powiatowymi, wojewódzkimi lub krajowymi istotnymi ze względu na lokalizację ważnych obiektów i instytucji, poprawiając dojazd do tych obiektów i instytucji – 2 punkty;

5)22) łódzkiego – w wyniku realizacji operacji nastąpi zmiana nawierzchni drogi z gruntowej na bitumiczną lub betonową na odcinku stanowiącym co najmniej połowę całkowitej długości drogi, której dotyczy operacja – 4 punkty;

6) małopolskiego:

a) operacja będzie realizowana w gminie, w której udział powierzchni użytków rolnych w gminie w stosunku do powierzchni gminy ogółem, według danych z Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r., wynosi:

– powyżej 50% – 2 punkty, z tym że w przypadku realizacji operacji na obszarze większej liczby gmin pod uwagę bierze się udział powierzchni użytków rolnych na obszarze wszystkich gmin, w których będzie realizowana operacja, w ich powierzchni ogółem,

– powyżej 35% i nie więcej niż 50% – 1 punkt, z tym że w przypadku realizacji operacji na obszarze większej liczby gmin pod uwagę bierze się udział powierzchni użytków rolnych na obszarze wszystkich gmin, w których będzie realizowana operacja, w ich powierzchni ogółem,

b)23) operacja będzie realizowana na obszarze gminy, w której liczba przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, na dzień rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy, wynosi:

– powyżej 800 przedsiębiorców – 2 punkty,

– powyżej 400 i nie więcej niż 800 przedsiębiorców – 1 punkt;

7)24) mazowieckiego:

a) w wyniku realizacji operacji droga gruntowa stanie się drogą twardą w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110) – 2 punkty,

b) operacja będzie realizowana na obszarze gminy, w której znajduje się co najmniej jedna z form ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) – 2 punkty;

8) opolskiego:

a) operacja będzie powiązana z drogami stanowiącymi korytarz transportowy na osi północ – południe (Kępno – Namysłów – Opole – Prószków – Prudnik – Trzebina – Bartultovice) lub wschód – zachód (Kudowa Słone – Kłodzko – Nysa – Niemodlin – Opole – Dobrodzień – Częstochowa) – 1 punkt,

b)25) w wyniku realizacji operacji nastąpi zmiana nawierzchni drogi z szutrowej na asfaltową albo z gruntowej na brukową lub asfaltową – 2 punkty,

c) operacja będzie realizowana w gminie włączonej w granice parków krajobrazowych wraz z otulinami lub w granice obszaru Natura 2000 – 1 punkt;

9)26) podkarpackiego:

a) operacja dotyczy budowy lub przebudowy dróg, które na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy zostały wskazane w zatwierdzonym przez komisję powołaną przez Wojewodę Podkarpackiego protokole z weryfikacji strat spowodowanych przez zdarzenia mające znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej – 3 punkty,

b) operacja będzie realizowana na obszarze gminy objętej Programem Strategicznego Rozwoju Bieszczad27) – 1 punkt;

10)28) podlaskiego:

a) bezpośrednio przy budowanym lub przebudowywanym odcinku drogi znajduje się siedziba, miejsce zamieszkania lub miejsce wykonywania działalności podmiotu wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego – 2 punkty,

b) wnioskowana kwota dofinansowania operacji wynosi co najmniej 1 000 000 zł – 2 punkty;

11)28) pomorskiego:

a) operacja będzie realizowana na obszarze gminy, w której długość dróg gminnych, według aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, wynosi:

– powyżej 100 km – 2 punkty,

– od 40 km i nie więcej niż 100 km – 1 punkt,

b) w wyniku realizacji operacji nastąpi zmiana nawierzchni drogi z szutrowej lub gruntowej na asfaltową albo brukową – 2 punkty;

12)28) śląskiego:

a) liczba kilometrów dróg powiatowych i gminnych o twardej nawierzchni w powiecie, w którym będzie realizowana operacja, według aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w przypadku operacji polegającej wyłącznie na budowie drogi, wynosi:

– nie więcej niż 500 km – 4 punkty,

– powyżej 500 km i nie więcej niż 900 km – 2 punkty albo

b) liczba kilometrów dróg powiatowych i gminnych o twardej nawierzchni w powiecie, w którym będzie realizowana operacja, według aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w przypadku operacji polegającej wyłącznie na przebudowie drogi, wynosi:

– powyżej 500 km i nie więcej niż 1200 km – 2 punkty,

– powyżej 1200 km – 4 punkty, albo

c) operacja dotyczy łącznie budowy i przebudowy dróg – 4 punkty;

13)28) świętokrzyskiego – w wyniku realizacji operacji nastąpi zmiana nawierzchni drogi:

a) z szutrowej na asfaltową albo z gruntowej na brukową lub asfaltową, a ponadto droga objęta operacją łączy się bezpośrednio z drogą wyższej kategorii – 4 punkty,

b) z szutrowej na asfaltową albo z gruntowej na brukową lub asfaltową, a ponadto droga objęta operacją łączy się z siecią dróg tej samej kategorii lub znajduje się w istniejącym ciągu sieci dróg – 2 punkty;

14)28) warmińsko-mazurskiego:

a) operacja będzie realizowana w gminie, w której liczba podmiotów zarejestrowanych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), których działalność nie jest zawieszona albo zakończona, według danych dostępnych na dzień rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy, wynosi:

– od 200 podmiotów i nie więcej niż 500 podmiotów – 1 punkt,

– powyżej 500 podmiotów – 2 punkty,

b) operacja będzie realizowana na obszarze gminy w powiecie, w którym długość dróg gminnych i powiatowych o twardej nawierzchni w przeliczeniu na 100 km2, według danych Głównego Urzędu Statystycznego dostępnych na dzień rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy, wynosi:

– nie więcej niż 45 km – 2 punkty,

– powyżej 45 km i nie więcej niż 60 km – 1 punkt;

15) wielkopolskiego:

a)29) w wyniku realizacji operacji nastąpi zmiana nawierzchni drogi:

– z gruntowej na asfaltową – 2 punkty,

– z gruntowej na brukową albo z brukowej na asfaltową – 1 punkt,

b) droga, której dotyczy operacja, łączy:

– osadę, przysiółek, kolonię lub część miejscowości z wsią – 2 punkty,

– dwie wsie odrębne terytorialnie – 1 punkt;

16) zachodniopomorskiego – operacja będzie realizowana w gminie, w której jest położony park narodowy, obszar Natura 2000, park krajobrazowy, rezerwat przyrody lub obszar chronionego krajobrazu – 4 punkty.

3.30) W przypadku gdy operacja będzie realizowana na obszarze więcej niż jednej gminy, punkty w ramach poszczególnych kryteriów wyboru operacji przyznaje się na podstawie średniej arytmetycznej danych z wszystkich gmin, na obszarze których będzie realizowana operacja.

4. W przypadku gdy operacja będzie dotyczyła więcej niż jednej drogi, punkty przyznaje się, jeżeli kryteria wyboru są spełnione w odniesieniu do wszystkich dróg objętych operacją.

4a.31) Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów.

5.32) W przypadku operacji, które uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje wysokość dochodu podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy obliczona zgodnie z ust. 1 pkt 1, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma operacja, która będzie realizowana przez podmiot o niższym dochodzie.

6. (uchylony).33)

7. (uchylony).33)

8. (uchylony).33)

9. 34) Pomoc może być przyznana na operacje, które uzyskały co najmniej 8 punktów.

§ 11a.35) 1. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy:

1) został złożony w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 2, operacji objętej tym wnioskiem przyznaje się punkty za poszczególne kryteria wyboru operacji na podstawie danych zawartych w tym wniosku oraz w dokumentach, o których mowa w § 7 ust. 2, dołączonych do tego wniosku;

2) nie został złożony w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 2, pomocy nie przyznaje się, o czym właściwy organ samorządu województwa informuje, w formie pisemnej, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, podając przyczyny odmowy przyznania pomocy.

2. Jeżeli dane zawarte we wniosku o przyznanie pomocy i dokumentach dołączonych do wniosku są rozbieżne, punkty za dane kryterium wyboru operacji przyznaje się na podstawie danych zawartych w dołączonych dokumentach.

3. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy lub dołączone do niego dokumenty nie zawierają danych niezbędnych do ustalenia liczby punktów za dane kryterium wyboru operacji, nie przyznaje się punktów za to kryterium.

§ 11b.35) 1. Właściwy organ samorządu województwa albo samorządowa jednostka, niezwłocznie po przyznaniu punktów za kryteria wyboru operacji w ramach danego typu operacji, sporządza i podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki oraz w urzędzie marszałkowskim albo w samorządowej jednostce listę, która zawiera informację o kolejności przysługiwania pomocy w ramach tego typu operacji.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera określenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, liczbę przyznanych punktów, tytuł operacji i kwotę wnioskowanej pomocy.

§ 11c.35) 1. Jeżeli we wniosku o przyznanie pomocy na operację umieszczoną na liście, o której mowa w § 11b ust. 1, stwierdzono braki, właściwy organ samorządu województwa wzywa, w formie pisemnej, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do usunięcia tych braków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie usunął wszystkich braków, wzywa się go ponownie, w formie pisemnej, do usunięcia pozostałych braków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy mimo wezwania, o którym mowa w ust. 2, nie usunął braków w terminie, pomocy nie przyznaje się, o czym właściwy organ samorządu województwa informuje, w formie pisemnej, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, podając przyczyny odmowy przyznania pomocy.

4. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się, jeżeli:

1) nastąpiła odmowa przyznania pomocy, w przypadku, o którym mowa w § 2b ust. 136) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1755, z późn. zm.37)), lub

2) zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy, lub

3) stwierdzone braki dotyczą danych niezbędnych do ustalenia spełniania kryteriów wyboru operacji.

§ 11d.35) Właściwy organ samorządu województwa albo samorządowa jednostka po zakończeniu sprawdzenia spełniania warunków przyznania pomocy niezwłocznie aktualizuje i podaje do publicznej wiadomości listę, o której mowa w § 11b ust. 1, na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki oraz w urzędzie marszałkowskim albo w samorządowej jednostce, wskazując wnioski o przyznanie pomocy spełniające warunki przyznania pomocy.

§ 12. 1.38) W terminie 6 miesięcy od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy, właściwy organ samorządu województwa:

1) wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do zawarcia umowy – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy;

2) informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy o odmowie jej przyznania – w przypadku gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy.

2. Wezwanie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy wstrzymuje bieg terminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 13.39) Umowy są zawierane w kolejności wynikającej z listy operacji, o której mowa w § 11b ust. 1.

§ 14. 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy, właściwy organ samorządu województwa wyznacza podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy termin zawarcia umowy, nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

2. W przypadku gdy osoba reprezentująca podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie stawiła się w wyznaczonym terminie w celu zawarcia umowy albo odmówiła jej podpisania, pomocy nie przyznaje się, chyba że osoba reprezentująca ten podmiot zawarła umowę w innym terminie:

1) uzgodnionym z właściwym organem samorządu województwa przed upływem terminu wyznaczonego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, albo

2) wyznaczonym przez właściwy organ samorządu województwa, nie dłuższym niż 7 dni od dnia terminu wyznaczonego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1.

3. W przypadku nieprzyznania pomocy na podstawie ust. 2, właściwy organ samorządu województwa informuje o tym, w formie pisemnej, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, podając przyczyny nieprzyznania tej pomocy.

§ 15. Poza postanowieniami określonymi w art. 36 ust. 1 ustawy, umowa może zawierać inne postanowienia dotyczące realizacji operacji, w szczególności zobowiązania beneficjenta dotyczące:

1) zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013;

2) osiągnięcia wskaźników realizacji celu operacji do dnia złożenia wniosku o płatność końcową;

3) niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego oraz innych programów przeznaczonych na inwestycje drogowe, zgodnie z warunkami przyznania pomocy;

4) (uchylony);40)

5) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej;

6) warunków i sposobów pozyskiwania od beneficjenta danych, które jest on obowiązany udostępnić na podstawie przepisów prawa;

7) dokonywania zmian w umowie;

8)41) zapewnienia spełnienia na etapie wniosku o płatność końcową kryteriów wyboru operacji, za które zostały przyznane punkty na podstawie deklaracji ich spełnienia złożonej we wniosku o przyznanie pomocy.

§ 16. 1. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez właściwy organ samorządu województwa albo samorządową jednostkę.

2. Weksel wraz z deklaracją wekslową, o których mowa w ust. 1, są podpisywane przez beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki.

3. Weksel wraz z deklaracją wekslową są składane w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce w dniu zawarcia umowy.

§ 17. 1. Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane na warunkach określonych w umowie.

2. Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane, jeżeli beneficjent:

1)42) zrealizował operację lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu, w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją oraz w umowie, w tym poniósł związane z tym koszty, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność, a w przypadku gdy został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku zgodnie z § 19 ust. 1 lub 2, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania;

2) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;

3) udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych;

4) (uchylony).43)

3. Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały:

1) poniesione:

a)44) od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r.,

b)45) zgodnie z przepisami:

– o zamówieniach publicznych – w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,

– ustawy określającymi konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy i przepisami wydanymi na podstawie art. 43a ust. 6 ustawy – w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,

c) w formie rozliczenia bezgotówkowego;

2) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo gdy do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1305/2013”.

§ 18.46) 1. Wniosek o płatność składa się, w formie pisemnej, w urzędzie marszałkowskim albo w samorządowej jednostce albo przez nadanie przesyłki rejestrowanej w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.

2. Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty niezbędne do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy lub ich kopie, potwierdzające spełnienie warunków wypłaty pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o płatność. Przepis § 7 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 19. 1. Jeżeli wniosek o płatność zawiera braki, właściwy organ samorządu województwa wzywa beneficjenta, w formie pisemnej, do usunięcia tych braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. Jeżeli beneficjent pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, nie usunął w terminie braków, właściwy organ samorządu województwa wzywa ponownie beneficjenta, w formie pisemnej, do ich usunięcia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Jeżeli beneficjent nie usunął braków, właściwy organ samorządu województwa rozpatruje wniosek o płatność w zakresie, w jakim został wypełniony, oraz na podstawie dołączonych do tego wniosku poprawnie sporządzonych dokumentów.

4. W trakcie rozpatrywania wniosku o płatność właściwy organ samorządu województwa może wzywać beneficjenta, w formie pisemnej, do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

5.47) Do rozpatrywania wniosków o płatność stosuje się przepisy § 8 ust. 2 i 3.

§ 20. 1. Wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność.

2. Do trybu rozpatrywania wniosków o płatność przepis § 12 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 21. 1. Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy i wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi terminów.

2.48) Jeżeli przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej, termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.

§ 22. W przypadku operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, ze względu na istotę i cel tego typu operacji następca prawny podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy nie może wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce tego podmiotu.

§ 23. 1. W przypadku przekształcenia albo rozwiązania beneficjenta następcy prawnemu beneficjenta może być przyznana pomoc, jeżeli:

1) spełnia on warunki przyznania pomocy;

2) nie sprzeciwia się to przepisom rozporządzenia nr 1305/2013 oraz przepisom wydanym w trybie tego rozporządzenia;

3) przejdą na niego prawa beneficjenta nabyte w ramach realizacji operacji oraz inne prawa beneficjenta niezbędne do zrealizowania operacji.

2. Wniosek następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy, zwany dalej „wnioskiem następcy”, składa się w urzędzie marszałkowskim albo w samorządowej jednostce, w terminie 2 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia określonego w ust. 1.

3. Do wniosku następcy dołącza się dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego będącego wynikiem przekształcenia albo rozwiązania beneficjenta.

4. W przypadku złożenia wniosku następcy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, pomocy nie przyznaje się, o czym informuje się następcę prawnego beneficjenta, w formie pisemnej, podając przyczyny nieprzyznania pomocy.

5. Wniosek następcy rozpatruje się w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.

6. Do wniosku następcy i trybu jego rozpatrywania przepisy § 1015) stosuje się odpowiednio.

§ 24. W 2015 r. właściwy organ samorządu województwa albo samorządowa jednostka udostępni formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

§ 25. 1. Koszty ogólne poniesione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia podlegają refundacji w wysokości określonej w § 6 ust. 1, jeżeli zostały:

1) poniesione:

a) od dnia 1 stycznia 2014 r.,

b) zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych – w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie;

2) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo gdy do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1305/2013.

2. Do przyznawania i wypłaty środków finansowych z tytułu kosztów ogólnych, o których mowa w ust. 1, przepisu § 17 ust. 3 nie stosuje się.

§ 26. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym pod dniu ogłoszenia49).


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 509), które weszło w życie z dniem 24 marca 2018 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) Dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

13) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 7 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

14) Dodany przez § 1 pkt 7 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

15) Przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

16) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

17) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28.

18) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

19) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

20) Uchwała nr XXXII/319/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 jest udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod adresem http://www.bip.lubuskie.pl/60/Strategia_Rozwoju_Wojewodztwa_Lubuskiego/.

21) Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 9 lit. b tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

22) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 lit. b tiret czwarte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

23) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 lit. b tiret piąte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

24) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 lit. b tiret szóste rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

25) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 lit. b tiret siódme rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

26) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1620), które weszło w życie z dniem 28 sierpnia 2019 r.

27) Uchwała nr 201/4060/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad pod adresem http://www.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/programy/program-dla-bieszczad/4698-tekst-jednolity-programu-strategicznego-rozwoju-bieszczad.

28) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 lit. b tiret ósme rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

29) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 lit. b tiret dziewiąte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

30) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

31) Dodany przez § 1 pkt 9 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

32) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

33) Przez § 1 pkt 9 lit. f rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

34) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 9 lit. g rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

35) Dodany przez § 1 pkt 10 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

36) Uchylony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 60), które weszło w życie z dniem 16 stycznia 2020 r.

37) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1719, z 2017 r. poz. 1091 i 1936, z 2018 r. poz. 1297, z 2019 r. poz. 872 oraz z 2020 r. poz. 60.

38) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 11 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

39) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 12 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

40) Przez § 1 pkt 13 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

41) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 13 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

42) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 14 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

43) Przez § 1 pkt 14 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

44) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 26.

45) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 14 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

46) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 15 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

47) Dodany przez § 1 pkt 16 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

48) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 17 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

49) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 18 września 2015 r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »